Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 0b1fa9f93a
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

file 10 lines (7 sloc) 0.441 kb

SDM4 importer til Vaccinationer

Igang

vaccinationimporteren er af typen der bruger en RecordPersister Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.1/doc

For at køre integrationstests, kræves en opsætning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-vaccinationimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.