Skip to content
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
11 lines (10 sloc) 567 Bytes

vaccinationimporter 4.2

  • Opgrading til sdm4-core 4.3, der løser NSPSUPPORT-126: ParserExecutor logger filers absolutte stier og md5-summer inden parser behandler dem
  • Opdateret SDM4 depencencies
  • SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  • Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk

vaccinationimporter 4.3

  • Tilføjet historik således at tabellerne ikke trunceres inden import og kun forskelle i forhold til tidligere bliver gemt.
  • Ændret streng datoer tilbage til mysql datetimes
Something went wrong with that request. Please try again.