Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

15 lines (7 sloc) 449 Bytes

SDM4 importer til Vitaminer og Naturlægemidler

Igang

vitaminimporteren er af typen der bruger en RecordPersister Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.2/doc

For at køre integrationstests, kræves en opsætning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-vitaminimporter.git.

Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.