Skip to content
No description or website provided.
Java
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
doc
src
.gitignore
README.md
pom.xml
standardheader.txt

README.md

SDM4 importer til Vitaminer og Naturlægemidler

Igang

vitaminimporteren er af typen der bruger en RecordPersister Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.1/doc

For at køre integrationstests, kræves en opsætning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-vitaminimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.