Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Java
Fetching latest commit...
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
doc
src
.gitignore
Changelog.md
README.md
pom.xml
standardheader.txt

README.md

SDM4 importer til Vitaminer og Naturlægemidler

Igang

vitaminimporteren er af typen der bruger en RecordPersister Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges. Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.2/doc

For at køre integrationstests, kræves en opsætning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-vitaminimporter.git.

Something went wrong with that request. Please try again.