Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
tree: 760ec610c5
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

8 lines (5 sloc) 0.375 kb

ydelseimporter 4.1

  • NSPSUPPORT-103: Sikrer, at databasemigreringer kan køres på et eksisterende (smd3)-skema uden at forsøge at oprette tabeller eller indices igen. Der oprettes stadig de nødvendige nye sdm4-tabeller
  • NSPSUPPORT-113 YdelseParserTest-TestFile.csv omdøbt til YdelseparserTest-TestFile.csv, da det er sidstnævnte der refereres fra testkode
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.