Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Branch: master
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

12 lines (8 sloc) 0.489 kB

ydelseimporter 4.1

  • NSPSUPPORT-103: Sikrer, at databasemigreringer kan køres på et eksisterende (smd3)-skema uden at forsøge at oprette tabeller eller indices igen. Der oprettes stadig de nødvendige nye sdm4-tabeller
  • NSPSUPPORT-113 YdelseParserTest-TestFile.csv omdøbt til YdelseparserTest-TestFile.csv, da det er sidstnævnte der refereres fra testkode

ydelseimporter 4.2

  • Opdateret SDM4 depencencies
  • SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.