Skip to content
sdm4-ydelseimporter
Java
Find file
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Failed to load latest commit information.
src
.gitignore
Changelog.md
README.md
pom.xml
standardheader.txt

README.md

SDM4 importer til SSR-ydelser

Igang

Ydelseimporter bruger sin egen SQL-baserede persisteringslogik.

Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges.

Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.3/doc.

For at køre integrationstests, kræves en opsætning som beskrevet i guide til udviklere

Klon repo med git clone https://github.com/trifork/sdm4-ydelseimporter.git.

Konfiguration

Der er følgende importer-specifikke konfigurations-properties

  • spooler.ydelseimporter.batchsize angiver hvor mange ydelser, der indsættes pr database-commit Default-værdi: 1000
Something went wrong with that request. Please try again.