Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

23 lines (18 sloc) 0.793 kb

yderimporter 4.3

  • Opgrading til sdm4-core 4.3, der løser NSPSUPPORT-126: ParserExecutor logger filers absolutte stier og md5-summer inden parser behandler dem

yderimporter 4.4

  • Fixed NSPSUPPORT-168
  • Fixed NSPSUPPORT-190
  • Don't importe a complete register everyday only update changes

Please note the tables below should be emptied before upgrade Yderregister YderregisterPerson YderregisterKeyValue

yderimporter 4.5

  • Fixed SDM-35 Yderimport fejler
  • Tilføjet indexer på Yderregister og YderregisterPerson så import og kopiregister service går markant hurtigere

yderimporter 4.6

  • Opdateret SDM4 depencencies
  • SDM-5 SLA-log fra SDM4-importere følger ikke standarden
  • Tilføjet kopi register view, så kopi register service maps nu bliver oprettet automatisk
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.