Skip to content
Browse files

Ret encoding-fejl

  • Loading branch information...
1 parent e109334 commit 943a54c09c208338a765c9f8693e86d996a5eb22 @jrftrifork jrftrifork committed
Showing with 4 additions and 3 deletions.
  1. +4 −3 README.md
View
7 README.md
@@ -1,11 +1,12 @@
# SDM4 importer til yderregister
## Igang
-yderimporteren er af typen der bruger en RecordPersister
-L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges.
+Yderimporteren er af typen der bruger en RecordPersister.
+
+Læs stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges.
Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.1/doc
-For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere
+For at køre integrationstests, kræves en opsætning som beskrevet i guide til udviklere
Klon repo med ```git clone https://github.com/trifork/sdm4-yderimporter.git```.

0 comments on commit 943a54c

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.