Skip to content
Encrypt your text files with this simple text editor. Created with CodeTyphon.
Pascal Visual Basic .NET
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
LICENSE
LockED
LockED.ctpr
LockED.ctps
LockED.exe
LockED.ico
LockED.ppr
LockED.res
README.md
mainunit.frm
mainunit.pas

README.md

INSTALL & COMPILE & RUN:

Download CodeTyphon 6.80+, install it, download LockED project, open project, compile and run.

https://www.pilotlogic.com/sitejoom/

SLOVENIAN:

LockED - kriptiranje besedilnih datotek, datoteke lahko shranjujete na oblaku, kot je mega.nz ali podobni servisi

Opis funkcij programa:

OPEN - odpre .locked datoteko in jo dekodira z geslom, ki ga vnesete ob tem
tipka Ctrl+O - odpre dialog za izbiro kriptirane datoteke

SAVE - shrani in zapre odprto datoteko ali besedilo, ki ste vnesli brez odpiranja datoteke
tipka Ctrl+S - shrani datoteko (če je potrebno odpre dialog za vnos poti in imena datoteke)

NEW - izbriše obstoječe vnose in se pripravi na nove
tipka Ctrl+N - isto kot gumb NEW

CALC - izračuna rezultat označenega besedila (če je formula)
tipka Ctrl+Enter

SEARCH - preprosto iskanje, večino programske kode je vzeto iz lazarus wiki strani
tipka F3 - sproži ponovno iskanje, če ni bilo še iskano pa se prikaže dialog za vpis iskanega besedila
Ctrl+F - podobno kot tipka F3, le da prikaže dialog za vpis iskanega besedila

Bližnjice:

F11 - prelom vrstice (vključen/izključen)

ENGLISH: later

You can’t perform that action at this time.