Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
186 lines (158 sloc) 6.66 KB
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
471
PHP ile Resmi Yeniden Boyutlandırma
Oral ÜNAL
post
true
2012-06-11 18:31:07 -0700

Merhaba,

Bu makaledeki kodlar benim kendi eserim değildir. Bir blogda gördüm ve sizlerle paylaşmaya karar verdim.

Bölüm 1 - Bu Sınıf Ne İşe Yarıyor

SimpleImage isimli bu sınıf yolunu belirttiğiniz resimlerin genişliklerini ve yüksekliklerini düzenlemenizi sağlıyor. Bu sınıf sayesinde resimlerinizi %'li değer girerek ölçekleyebilir, genişlik ve yüksekliğini manuel belirleyebilir veya sadece genişlik/yükseklik değerlerinden birini girerek oranları bozmadan yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Boyutlandırma işlemlerini en basit yapabileceğini sınıflardan birisi bence bu.

Bölüm 2 - Sınıf Kodları

Bu sınıfın kodları aşağıdaki gibidir:
<?php

/*

 • File: SimpleImage.php
 • Author: Simon Jarvis */

class SimpleImage {

var $image; var $image_type;

function load($filename) {

 $image_info = getimagesize($filename);
 $this-&gt;image_type = $image_info[2];
 if( $this-&gt;image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {

   $this-&gt;image = imagecreatefromjpeg($filename);
 } elseif( $this-&gt;image_type == IMAGETYPE_GIF ) {

   $this-&gt;image = imagecreatefromgif($filename);
 } elseif( $this-&gt;image_type == IMAGETYPE_PNG ) {

   $this-&gt;image = imagecreatefrompng($filename);
 }

} function save($filename, $image_type=IMAGETYPE_JPEG, $compression=75, $permissions=null) {

 if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
   imagejpeg($this-&gt;image,$filename,$compression);
 } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {

   imagegif($this-&gt;image,$filename);
 } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {

   imagepng($this-&gt;image,$filename);
 }
 if( $permissions != null) {

   chmod($filename,$permissions);
 }

} function output($image_type=IMAGETYPE_JPEG) {

 if( $image_type == IMAGETYPE_JPEG ) {
   imagejpeg($this-&gt;image);
 } elseif( $image_type == IMAGETYPE_GIF ) {

   imagegif($this-&gt;image);
 } elseif( $image_type == IMAGETYPE_PNG ) {

   imagepng($this-&gt;image);
 }

} function getWidth() {

 return imagesx($this-&gt;image);

} function getHeight() {

 return imagesy($this-&gt;image);

} function resizeToHeight($height) {

 $ratio = $height / $this-&gt;getHeight();
 $width = $this-&gt;getWidth() * $ratio;
 $this-&gt;resize($width,$height);

}

function resizeToWidth($width) { $ratio = $width / $this->getWidth(); $height = $this->getheight() * $ratio; $this->resize($width,$height); }

function scale($scale) { $width = $this->getWidth() * $scale/100; $height = $this->getheight() * $scale/100; $this->resize($width,$height); }

function resize($width,$height) { $new_image = imagecreatetruecolor($width, $height); imagecopyresampled($new_image, $this->image, 0, 0, 0, 0, $width, $height, $this->getWidth(), $this->getHeight()); $this->image = $new_image; }

} ?>

Bölüm 3 - Sınıfın Kullanımı

Yukarıdaki sınıfı SimpleImage.php adlı bir dosyaya kaydedin.

Örnek 1 - GenişlikxYükseklik ayarlama ve farklı isimle kaydetme

Şimdi picture.jpg adlı resim dosyamızı 250x400 ebatlarında tekrar boyutlandıralım ve picture2.jpg ismiyle kaydedelim:
<?php
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->resize(250,400);
  $image->save('picture2.jpg');
?>

Örnek 2 - Oranları koruyarak sadece genişliği değiştirip farklı bir isimle kaydetme

Şimdi picture.jpg dosyamızı 250 piksel genişliğinde oranları koruyarak resmi yeniden boyutlandıralım ve picture2.jpg olarak kaydedelim:
<?php
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->resizeToWidth(250);
  $image->save('picture2.jpg');
?>

Örnek 3 - Resmi belirli bir yüzde oranında küçültme

Şimdi picture.jpg dosyamızı %50 oranında küçültelim ve picture2.jpg ismiyle kaydedelim:
<?php
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->scale(50);
  $image->save('picture2.jpg');
?>

Örnek 4 - Resmi farklı yüksekliklerde farklı isimlerle kaydetme

Şimdi picture.jpg dosyasının yüksekliğini 500px olarak ayarlayalım ve picture2.jpg olarak kaydedelim aynı anda yüksekliği 200px olarak da picture3.jpg olarak kaydedelim.
<?php
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->resizeToHeight(500);
  $image->save('picture2.jpg');
  $image->resizeToHeight(200);
  $image->save('picture3.jpg');
?>

Örnek 5 - Resmi kaydetmeden ekrana küçük resmini çıkartma

Şimdi picture.jpg dosyamızı yeni bir dosya olarak kaydetmeden nasıl küçük resim olarak gösterebileceğimize bakalım:
<?php
  header('Content-Type: image/jpeg');
  include('SimpleImage.php');
  $image = new SimpleImage();
  $image->load('picture.jpg');
  $image->resizeToWidth(150);
  $image->output();
?>

Örnek 6 - Form uygulaması

Şimdi formdan yüklediğimiz resmi 150 piksel genişliğinde yeniden boyutlandırıp ekrana basalım:
<?php
  if( isset($_POST['yukle']) ) {
   header('Content-Type: image/jpeg');
   include('SimpleImage.php');
   $image = new SimpleImage();
   $image->load($_FILES['resim']['tmp_name']);
   $image->resizeToWidth(150);
   $image->output();
  } else {
?>
  <form action="resim_yukle.php" method="post" enctype="multipart/form-data">
 &lt;input type="file" name="resim" /&gt;

 &lt;input type="submit" name="yukle" value="Yükle" /&gt;

</form> <?php } ?>

Sonuç

Bu sınıfla ilgili sorularınızı forumda başlık açarak veya burada yorum yaparak sorabilirsiniz. Resimleri yeniden boyutlandırmak için harika bir sınıf.

Kolay gelsin,