Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
16 lines (14 sloc) 802 Bytes
ID post_title author post_excerpt layout permalink published post_date
9263
Pokemon GO Gym’leri Açıldı
Oral ÜNAL
post
true
2017-06-22 18:23:39 -0700

Geçtiğimiz günlerde Pokemon GO Gym'leri "Under Construction" hatası veriyordu. Bunun sebebi Niantic Gym'leri güncelleyecekti. 21 Haziran'da yaptığı güncelleme ile Gym işleyişini değiştirdi Niantic.

Tam olarak Türkiye saati ile 23 Haziran 00:10'da Gym'ler yeniden açılmış bulunmakta. Hemen size yakın olan Gym'leri ele geçirmenizi tavsiye ederim.

Pokemon Go Gym'lerinde yapılan değişiklik için Pokemon Go Gym Güncellemesi yazıma bakın derim.