Permalink
Browse files

Auto-Commit of i18n data from Pootle

  • Loading branch information...
pcbsd-commit-bot committed Nov 14, 2013
1 parent b337fe8 commit 901829d17c8784f2699d2e70b293bdd55469f30d
@@ -29,7 +29,7 @@
</message>
<message>
<source>ident</source>
- <translation type="unfinished">identifikācija</translation>
+ <translation>identifikācija</translation>
</message>
<message>
<source>Hardware</source>
@@ -94,7 +94,7 @@
</message>
<message>
<source>Host:</source>
- <translation type="unfinished">Resursdators:</translation>
+ <translation>Resursdators:</translation>
</message>
</context>
</TS>
@@ -5,73 +5,59 @@
<name>Installer</name>
<message>
<source>Switch between US layout and user selected layout</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pārslēgties starp US un lietotāja izvēlētu klaviatūras izkārtojumu</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Back</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Atpakaļ</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Next</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Nākamais</translation>
</message>
<message>
<source>Welcome to your new PC-BSD system! You may change your language above, and click next to begin the setup process.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Laipni lūgti jūsu jaunajā PC-BSD sistēmā! Augstāk jūs varat nomainīt valodu un pēc tam klikšķiniet &quot;nākamais&quot;, lai sāktu instalācijas procesu.</translation>
</message>
<message>
<source>System Timezone</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Sistēmas laika josla</translation>
</message>
<message>
<source>Where are you located? Please select the timezone for your location.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kur jūs atrodaties? Lūdzu izvēlieties laika joslu jūsu atrašanās vietai.</translation>
</message>
<message>
<source>Root Password</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Root parole</translation>
</message>
<message>
<source>Password</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Parole</translation>
</message>
<message>
<source>Password (Repeat)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Parole (atkārtot)</translation>
</message>
<message>
<source>The system or &quot;root&quot; password allows you to make changes to your operating system, and should be kept from non-trusted users. </source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Sistēmas vai &quot;root&quot; parole atļauj jums veikt izmaiņas operētājsistēmā un tā būtu jātur drošībā no neuzticamiem lietotājiem. </translation>
</message>
<message>
<source>Create a User</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Izveidot lietotāju</translation>
</message>
<message>
<source>Name</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Vārds</translation>
</message>
<message>
<source>Username</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lietotājvārds</translation>
</message>
<message>
<source>Connect to a Wireless Network</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Pieslēgties bezvadu tīklam</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Rescan</source>
@@ -85,168 +71,140 @@
</message>
<message>
<source>Setup is now complete! Press Finish to login to your new desktop.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Instalācija ir pabeigta! Klikšķiniet &quot;pabeigt&quot; lai pieteiktos jūsu jaunajā darbvirsmā.</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Finish</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Pabeigt</translation>
</message>
<message>
<source>Change the installation language</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Mainīt instalācijas valodu</translation>
</message>
<message>
<source>Set the system timezone</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Uzstādīt sistēmas laika joslu</translation>
</message>
<message>
<source>Display help for the current screen</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation type="unfinished">Parādīt palīdzību aktīvajam logam</translation>
</message>
<message>
<source>Launch the on-screen keyboard</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Palaist uzekrāna displeju</translation>
</message>
<message>
<source>Will encrypt users home-directory</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Šifrēs lietotāja mājas direktoriju</translation>
</message>
<message>
<source>Encrypt user files</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Šifrēt lietotāja failus</translation>
</message>
<message>
<source>System Hostname</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Sistēmas resursdators</translation>
</message>
<message>
<source>Enter a valid hostname, or leave default.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Ievadiet derīgu resursdatora nosaukumu vai atstājiet noklusēto nosaukumu.</translation>
</message>
<message>
<source>Please enter a hostname</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Lūdzu ievadiet resursdatora nosaukumu</translation>
</message>
<message>
<source>Hostname may only contain letters and numbers</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Resursdatora nosaukums var saturēt tikai burtus un ciparus</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
<message>
<source>This screen allows you to select the system language you wish to use.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Šis logs ļauj jums izvēlēties sistēmas valodu.</translation>
</message>
<message>
<source>This screen lets you pick the default timezone for your computer.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Šis logs ļauj jums izvēlēties noklusēto laika joslu jūsu datoram.</translation>
</message>
<message>
<source>On this screen please enter the root password you wish to use. This password is used for full system access, and should be something secure.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Šajā logā lūdzu ievadiet root paroli. Šī parole tiek izmantota pilnai sistēmas piekļuvei un tai ir jābūt drošai.</translation>
</message>
<message>
<source>On this screen you will need to create a user to log into your desktop. Additional users may be created in the Control Panel.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Šajā logā jums vajadzēs izveidot lietotāju lai pieteiktos jūsu darbvirsmā. Papildus lietotāji var tikt izveidoti Kontroles panelī.</translation>
</message>
<message>
<source>On this screen you may connect to an available wifi network. If you have a hidden network, it may be added later in the Network Manager.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Šajā logā jūs varat pieslēgties pieejamam wifi tīklam. Ja jums ir slēgtais tīkls, tad to var pievienot vēlāk Tīkla pārvaldniekā.</translation>
</message>
<message>
<source>The computer setup is now finished! Click Finish to log into your new Desktop.</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Instalācijas process ir pabeigts! Klikšķiniet &quot;Pabeigt&quot; lai pieteiktos jūsu jaunajā darbvirsmā.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>dialogHelp</name>
<message>
<source>&amp;Close</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Aizvērt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>dialogInfoBox</name>
<message>
<source>&amp;Close</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Aizvērt</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>netKey</name>
<message>
<source>SSID</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>SSID</translation>
</message>
<message>
<source>Network Key</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tīkla atslēga</translation>
</message>
<message>
<source>Network Key (Repeat)</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tīkla atslēga (atkārtot)</translation>
</message>
<message>
<source>Show network key as text</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Parādīt tīkla atslēgu kā tekstu</translation>
</message>
<message>
<source>Apply</source>
<translation>Apstiprināt</translation>
</message>
<message>
<source>Cancel</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Atcelt</translation>
</message>
<message>
<source>Network Key Error</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Tīkla atslēgas kļūda</translation>
</message>
<message>
<source>Error: The entered network keys do not match!
</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Kļūda: ievadītās tīkla atslēgas nesakrīt!
+</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>widgetKeyboard</name>
<message>
<source>Keyboard Settings</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Klaviatūras iestatījumi</translation>
</message>
<message>
<source>Key Layout</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation type="unfinished">Taustiņu izkārtojums</translation>
</message>
<message>
<source>Variant</source>
@@ -255,23 +213,19 @@
</message>
<message>
<source>Keyboard Model</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>Klaviatūras modelis</translation>
</message>
<message>
<source>( you may type into the space below to test your selected settings. )</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>( zemāk norādītajā laukā jūs varat pārbaudīt jūsu izvēlētos iestatījumus. )</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Apply</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Apstiprināt</translation>
</message>
<message>
<source>&amp;Close</source>
- <translation type="unfinished">
- </translation>
+ <translation>&amp;Aizvērt</translation>
</message>
</context>
</TS>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 901829d

Please sign in to comment.