Permalink
Browse files

Merge remote-tracking branch 'upstream/master'

  • Loading branch information...
2 parents 280ae2b + 78e1d35 commit 4882573ee0b827d6e0d60ebef769badc2406b0e1 @trurlo committed Sep 19, 2011
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
@@ -2,4 +2,5 @@
<selector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
 <item android:state_pressed="false" android:drawable="@drawable/blue_bg_deckpicker_normal" />
<item android:state_pressed="true" android:drawable="@drawable/blue_bg_deckpicker_pressed" />
+ <item android:state_focused="true" android:drawable="@drawable/blue_btn_default_focused" />
</selector>
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
@@ -20,7 +20,7 @@
<!--Generated by crowdin.net-->
<resources>
- <string name="loading_deck">Cargando mazo. Por favor, espere...</string>
+ <string name="loading_deck">Cargando mazo. Por favor, espera...</string>
<string name="connection_needed">No hay conexión a Internet</string>
<string name="currently_downloading">Actualmente descargando</string>
<string name="personal_decks">Mazos personales</string>
@@ -61,7 +61,7 @@
<string name="sign_up">Regístrate</string>
<string name="logged_as">Conectado como</string>
<string name="log_out">Cerrar sesión</string>
- <string name="alert_logging_message">Iniciando sesión, por favor espere...</string>
+ <string name="alert_logging_message">Iniciando sesión, por favor espera...</string>
<string name="invalid_username_password">Usuario o contraseña incorrectos.</string>
<string name="sync_too_busy">Servidor demasiado ocupado. Inténtelo de nuevo más tarde.</string>
<string name="login_generic_error">No se pudo iniciar sesión.</string>
@@ -29,8 +29,8 @@
<string name="widget_minimum_cards_due_notification_ticker_text">%d repasos pendientes</string>
<string name="widget_no_cards_due">No hay tarjetas pendientes</string>
<string name="widget_loading">Cargando el widget...</string>
- <string name="widget_medium">AnkiDroid Medium</string>
- <string name="widget_small">AnkiDroid Small</string>
+ <string name="widget_medium">AnkiDroid Medio</string>
+ <string name="widget_small">AnkiDroid Pequeño</string>
<plurals name="widget_cards_in_decks_due">
<item quantity="one">1 tarjeta pendiente en %2$s</item>
<item quantity="other">%1$d tarjetas pendientes en %2$s</item>
@@ -20,13 +20,13 @@
<!--Generated by crowdin.net-->
<resources>
- <string name="backup_deck">Backup handling.\nPlease wait...</string>
+ <string name="backup_deck">Manejo de copia de seguridad.\nPor favor, espera...</string>
<string name="backup_deck_no_space_left">No se pudo ejecutar la acción de copia de seguridad debido a que no hay suficiente espacio en tu tarjeta sd.\n\nLibera algo de espacio o reduce la profundidad de copias de seguridad.</string>
<string name="sd_space_warning">Quedan menos de %d mb de espacio en tu tarjeta sd.\nLibera algo de espacio para evitar la pérdida de datos.</string>
<string name="backup_deck_success">Copia de seguridad creada con éxito</string>
<string name="backup_deck_error">Error al guardar copia de seguridad. Por favor respalde sus mazos de forma manual.</string>
<string name="backup_manager_title">Administrador de copias de seguridad</string>
- <string name="backup_delete">Eliminando copias de seguridad.\nPor favor, espera ...</string>
+ <string name="backup_delete">Eliminando copias de seguridad.\nPor favor, espera...</string>
<string name="contextmenu_deckpicker_remove_backups">Eliminar copias de seguridad</string>
<string name="backup_restore">Restaurar copia de seguridad</string>
<string name="backup_restore_error">No se pudo restaurar el mazo</string>
@@ -116,8 +116,8 @@
<item>Interrumpir aprendizaje</item>
</string-array>
<string-array name="theme_labels">
- <item>Android Dark</item>
- <item>Android Light</item>
+ <item>Android Oscuro</item>
+ <item>Android Luminoso</item>
<item>Azul</item>
</string-array>
</resources>
View
@@ -59,12 +59,12 @@
<string name="studyoptions_congrats_syncdeck">Synchronizuj talię</string>
<string name="studyoptions_congrats_open_other_deck">Otwórz inną talię</string>
<string name="studyoptions_congrats_finish">Wróć do ekranu nauki</string>
- <string name="card_unsuspended">Card suspension undone</string>
- <string name="card_suspended">Card resuspended</string>
- <string name="menu_rotate">Rotate</string>
+ <string name="card_unsuspended">Karta reaktywowana</string>
+ <string name="card_suspended">Karta zawieszona</string>
+ <string name="menu_rotate">Obrót</string>
<string name="undo">Cofnij</string>
<string name="redo">Ponów</string>
- <string name="close_current_deck">Closing current deck.\nPlease wait...</string>
+ <string name="close_current_deck">Zamykanie bieżącej talii.\nProszę czekać...</string>
<string name="contextmenu_deckpicker_download_missing_media">Pobierz brakujące media</string>
<string name="contextmenu_deckpicker_reset_language_assignments">Zresetuj przypisanie języka</string>
<string name="contextmenu_deckpicker_reset_reset_message">Reset języka</string>
@@ -87,7 +87,7 @@
<string name="menu_suspend_card">Zawieś kartę</string>
<string name="menu_bury_card">Zakop kartę</string>
<string name="menu_edit_card">Edytuj kartę</string>
- <string name="menu_select">Select text</string>
+ <string name="menu_select">Zaznacz tekst</string>
<string name="menu_search">Wyszukiwanie w %1$s</string>
<string name="menu_mark_card">Oznacz kartę</string>
<string name="menu_marked">Oznaczona</string>
@@ -98,18 +98,18 @@
<string name="studyoptions_load_other_deck">Wczytaj inną talię</string>
<string name="studyoptions_load_sample_deck">Wczytaj przykładową talię</string>
<string name="studyoptions_night_mode">Tryb nocny</string>
- <string name="studyoptions_swap_qa">Swap Q/A</string>
+ <string name="studyoptions_swap_qa">Zamień Pyt/Odp</string>
<string-array name="next_review_s">
- <item>1 second</item>
- <item>1 minute</item>
+ <item>1 sekunda</item>
+ <item>1 minuta</item>
<item>1 godzina</item>
<item>1 dzień</item>
<item>1 miesiąc</item>
<item>1 rok</item>
</string-array>
<string-array name="next_review_p">
- <item>%s seconds</item>
- <item>%s minutes</item>
+ <item>%s sekund(y)</item>
+ <item>%s minut(y)</item>
<item>%s godzin</item>
<item>%s dni</item>
<item>%s miesięcy</item>
@@ -56,7 +56,7 @@
<string name="studyoptions_deck_not_loaded_title">Talia nie może być wczytana</string>
<string name="studyoptions_deck_not_loaded_message">Talia którą wybrałeś nie jest prawidłową talią Anki. Proszę użyć Anki na komputerze aby stworzyć prawidłową talię zanim spróbujesz otworzyć ją w AnkiDroid.\n\nW międzyczasie możesz wybrać inną talię lub otworzyć talię przykładową przyciskiem poniżej.</string>
<string name="studyoptions_no_external_storage_title">Brak zewnętrznej pamięci masowej</string>
- <string name="studyoptions_no_external_storage_message">Brak zewnętrznej pamięci masowej. AnkiDroid potrzebuje dostępu do karty SD aby móc wczytać twoje talie Anki. Sprawdź czy twoja karta SD jest zamontowana i spróbuj ponownie.</string>
- <string name="fact_adder_intent_title">AnkiDroid Card</string>
- <string name="fact_adder_swap">Swap</string>
+ <string name="studyoptions_no_external_storage_message">Brak zewnętrznej pamięci masowej. AnkiDroid potrzebuje dostępu do karty SD aby móc wczytać twoje talie Anki. Sprawdź, czy twoja karta SD jest zamontowana i spróbuj ponownie.</string>
+ <string name="fact_adder_intent_title">Karta AnkiDroid</string>
+ <string name="fact_adder_swap">Zamień</string>
</resources>
@@ -20,8 +20,8 @@
<!--Generated by crowdin.net-->
<resources>
- <string name="fact_adder_select_deck">Select deck</string>
- <string name="fact_adder_deck_not_loaded">Deck could not be loaded.\nPlease selected another one</string>
+ <string name="fact_adder_select_deck">Wybierz talię</string>
+ <string name="fact_adder_deck_not_loaded">Nie można załadować talii.\nProszę wybrać inną</string>
<string name="optimize_deck_title">Optymalizacja bazy danych</string>
<string name="optimize_deck_dialog">Optymalizacja bazy danych</string>
<string name="optimize_deck_message">Baza danych zoptymalizowana.\nSkurczyła się o %d kB</string>
@@ -35,7 +35,7 @@
<string name="no_tts_available_message">Brak dostępnego języka zamiany tekstu na mowę</string>
<string name="tts_no_tts">Nie mów</string>
<string name="about_content">%1$s Fiszki dla Androida &lt;/h2&gt;&lt;p&gt; AnkiDroid może czytać pliki .anki stworzone na komputerze przez %2$s Anki&lt;/a&gt;. &lt;/p&gt;&lt;p&gt; Aby AnkiDroid mógł być jeszcze lepszy, prosimy zgłaszać wszystkie błędy %3$s tutaj&lt;/a&gt;; nowe pomysły też są mile widziane! Zajrzyj na %4$s wiki&lt;/a&gt; i powiedz cześć na %5$s forum&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; AnkiDroid is %6$s wolnym oprogramowaniem&lt;/a&gt;, zachęcamy każdego żeby się %7$s przyłączył&lt;/a&gt; do %8$s współtwórców&lt;/a&gt; :-) Nie-programiści też mogą pomóc, na przykład aktualizując wiki, zrzuty ekranu lub tłumaczenia, %9$s datkiem&lt;/a&gt; na Anki, lub blogując o AnkiDroid! &lt;/p&gt;&lt;p&gt; AnkiDroid jest udostępniony na licencji %10$s GNU-GPL v3&lt;/a&gt; a kod źródłowy jest dosępny %11$s tutaj&lt;/a&gt;.</string>
- <string name="dont_show_again">Don\'t show again</string>
+ <string name="dont_show_again">Nie pokazuj więcej</string>
<string name="deck_upgrade_too_old_version">Talie starsze niż w wersji 39tej nie są obsługiwane przez AnkiDroid, proszę otworzyć talię w kliencie Anki na PC żeby uaktualnić talię do najnowszej wersji.</string>
<string name="deck_upgrade_version_61_has_latex">Talia nie może być w pełni zaktualizowana ponieważ zawiera wyrażenia LaTeX. Proszę otworzyć ją na komputerze przy pomocy Anki aby uaktualnić do najnowszej wersji i zregenerować LaTeX.</string>
<string name="sync_log_title">Dziennik synchronizacji</string>
@@ -53,6 +53,6 @@
<string name="notification_title">Potwierdź aktualizację Ankidroid</string>
<string name="notification_message">Nowa wersja Ankidroid jest dostępna w Android Market.\n\n Czy chcesz ją zainstalować?</string>
<string name="notification_stop">Nie informuj mnie ponownie o tej aktualizacji</string>
- <string name="swap_qa_title">Swap Q/A</string>
- <string name="swap_qa_text">Be aware that simply swapping question and answer runs contrary to the concept of spaced repetition. Ideally you should create new cards for the reversed learning direction. You can do this easily with Anki Desktop.\nSwap Q/A anyway?</string>
+ <string name="swap_qa_title">Zamień Pyt/Odp</string>
+ <string name="swap_qa_text">Pamiętaj, że zamienianie po prostu miejscami pytania i odpowiedzi przeczy idei planowanych powtórek. Do nauki \"w drugą stronę\" lepiej tworzyć nowe karty, co można łatwo zrobić w wersji desktopowej Anki.\nCzy mimo to zamienić pytanie i odpowiedź?</string>
</resources>
@@ -45,9 +45,9 @@
<string name="resume_download">Wznów pobieranie</string>
<string name="pause_download">Wstrzymaj pobieranie</string>
<string name="duplicate_download">Ta talia jest już pobierana</string>
- <string name="sync_all_title">Sync all decks</string>
+ <string name="sync_all_title">Synchronizuj wszystkie talie</string>
<string name="sync_all">Synchronizuj wszystkie</string>
- <string name="sync_prepare_syncing">Preparing syncing...</string>
+ <string name="sync_prepare_syncing">Przygotowywanie synchronizacji...</string>
<string name="connection_error_message">Wystąpił błąd sieciowy.</string>
<string name="no_user_password_error_message">Aby kontynuować tę operację, musisz posiadać konto AnkiOnline i być zalogowany.</string>
<string name="sync_progress_bar_title">Synchronizacja %s</string>
@@ -88,7 +88,7 @@
<string name="sync_log_clocks_unsynchronized">Czas urządzenia różni się od tego na serwerze o %1$d sekund%2$s, synchronizacja niemożliwa.</string>
<string name="sync_log_clocks_unsynchronized_tz">, być może źle ustawiono strefę czasową</string>
<string name="sync_log_clocks_unsynchronized_date">, być może źle ustawiono datę</string>
- <string name="sync_log_old_version">Zmienił się protokół synchronizacji, należy zaktualizować AnkiDroid do najnowszej wersji. Zobacz http://code.google.com/p/ankidroid</string>
+ <string name="sync_log_old_version">Zmienił się protokół synchronizacji, należy zaktualizować AnkiDroid do najnowszej wersji. Zobacz %s</string>
<string name="sync_log_conflict_resolution_required">Talia kart została zmieniona po obu stronach. Proszę otworzyć talię kart i wykonać synchronizację by rozwiązać problem.</string>
<string name="sync_log_create_deck_failed">Nie udało się utworzyć talii na serwerze: %1$s</string>
<string name="sync_log_finish_error">Wystąpił błąd podczas wysyłania zakończenia w kierunku do serwera</string>
@@ -21,51 +21,51 @@
<!--Generated by crowdin.net-->
<resources>
<string name="statistics_type_title">Wybierz rodzaj statystyki</string>
- <string name="statistics_period_title">Wybierz okres raportu</string>
+ <string name="statistics_period_title">Okres raportu</string>
<string name="statistics_period_y_axis">Karty</string>
<string name="statistics_period_x_axis">Dni</string>
<string name="statistics_period_x_axis_minutes">Minuty</string>
<string name="statistics_new_cards">Nowe karty</string>
- <string name="statistics_young_cards">Nowe karty</string>
+ <string name="statistics_young_cards">Młode karty</string>
<string name="statistics_mature_cards">Stare karty</string>
<string name="statistics_failed_cards">Błędne karty</string>
<string name="statistics_fullscreen">Włącz/wyłącz pełny ekran</string>
<string name="statistics_zoom_in">Powiększ</string>
<string name="statistics_zoom_out">Pomniejsz</string>
<string name="statistics_all_decks">(wszystkie talie)</string>
<string name="calculating_statistics">Obliczanie statystyk</string>
- <string name="deck_summary_cards">Number of cards:</string>
- <string name="deck_summary_facts">Number of facts:</string>
- <string name="deck_summary_cards_mature">Mature cards:</string>
- <string name="deck_summary_cards_young">Young cards:</string>
- <string name="deck_summary_cards_unseen">Unseen cards:</string>
- <string name="deck_summary_card_age">Card age</string>
- <string name="deck_summary_average_interval">Average interval: &lt;b&gt;%.1f&lt;/b&gt; days</string>
- <string name="deck_summary_answers_correct">Correct Answers</string>
- <string name="deck_summary_answers_mature">Mature cards: &lt;b&gt;%1$.1f %2$s&lt;/b&gt; %2$s (%3$d of %4$d)</string>
- <string name="deck_summary_answers_young">Young cards: &lt;b&gt;%1$.1f %2$s&lt;/b&gt; (%3$d of %4$d)</string>
- <string name="deck_summary_answers_firstseen">Seen the first time: &lt;b&gt;%1$.1f %2$s&lt;/b&gt; (%3$d of %4$d)</string>
- <string name="deck_summary_reviews">Reviews:</string>
- <string name="deck_summary_news">New cards:</string>
- <string name="deck_summary_average_week">Average seen last week</string>
- <string name="deck_summary_average_month">Average seen last month</string>
- <string name="deck_summary_average_year">Average seen last year</string>
- <string name="deck_summary_average_total">Average seen ever</string>
- <string name="deck_summary_forecast">Forecast</string>
- <string name="deck_summary_tomorrow_due">Tomorrow due: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; cards</string>
- <string name="deck_summary_tomorrow_new">Tomorrow new: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; cards</string>
- <string name="deck_summary_tomorrow_time">Estimated time tomorrow: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; min.</string>
- <string name="deck_summary_finished_in">New cards finished in: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; days</string>
- <string name="deck_summary_cards_per_day">&lt;b&gt;%.1f&lt;/b&gt; cards/day</string>
- <string name="deck_summary_deck_age">Deck age: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; days</string>
- <string name="deck_summary_all_decks">All decks</string>
+ <string name="deck_summary_cards">Liczba kart:</string>
+ <string name="deck_summary_facts">Liczba faktów:</string>
+ <string name="deck_summary_cards_mature">Stare karty:</string>
+ <string name="deck_summary_cards_young">Młode karty:</string>
+ <string name="deck_summary_cards_unseen">Nie widziane karty:</string>
+ <string name="deck_summary_card_age">Wiek karty:</string>
+ <string name="deck_summary_average_interval">Średni interwał: &lt;b&gt;%.1f&lt;/b&gt; dni</string>
+ <string name="deck_summary_answers_correct">Odpowiedzi poprawne</string>
+ <string name="deck_summary_answers_mature">Stare karty: &lt;b&gt;%1$.1f %2$s&lt;/b&gt; %2$s (%3$d of %4$d)</string>
+ <string name="deck_summary_answers_young">Młode karty: &lt;b&gt;%1$.1f %2$s&lt;/b&gt; (%3$d of %4$d)</string>
+ <string name="deck_summary_answers_firstseen">Widziane po raz pierwszy: &lt;b&gt;%1$.1f %2$s&lt;/b&gt; (%3$d of %4$d)</string>
+ <string name="deck_summary_reviews">Powtórki:</string>
+ <string name="deck_summary_news">Nowe karty:</string>
+ <string name="deck_summary_average_week">Przejrzanych średnio w ciągu tygodnia</string>
+ <string name="deck_summary_average_month">Przejrzanych średnio w ciągu miesiąca</string>
+ <string name="deck_summary_average_year">Przejrzanych średnio w ciągu roku</string>
+ <string name="deck_summary_average_total">Przejrzanych średnio kiedykolwiek</string>
+ <string name="deck_summary_forecast">Prognoza</string>
+ <string name="deck_summary_tomorrow_due">Do przejrzenia jutro: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; kart(y)</string>
+ <string name="deck_summary_tomorrow_new">Nowe jutro: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; kart(y)</string>
+ <string name="deck_summary_tomorrow_time">Szacowany czas jutro: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; min.</string>
+ <string name="deck_summary_finished_in">Koniec nowych kart za: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; dni</string>
+ <string name="deck_summary_cards_per_day">&lt;b&gt;%.1f&lt;/b&gt; kart/dzień</string>
+ <string name="deck_summary_deck_age">Wiek talii: &lt;b&gt;%d&lt;/b&gt; dni</string>
+ <string name="deck_summary_all_decks">Wszystkie talie</string>
<string-array name="statistics_type_labels">
<item>Do przejrzenia</item>
- <item>Kumulatywnie do przeglądnięcia</item>
- <item>Przerw</item>
+ <item>Kumulatywnie do przejrzenia</item>
+ <item>Interwały</item>
<item>Powtórek</item>
<item>Czasu powtórek</item>
- <item>Deck Summary</item>
+ <item>Podsumowanie talii</item>
</string-array>
<string-array name="statistics_period_labels">
<item>1 tydzień</item>
@@ -75,35 +75,35 @@
<item>1 rok</item>
</string-array>
<string-array name="next_review_in_s">
- <item>in 1 second</item>
- <item>in 1 minute</item>
+ <item>za 1 sekundę</item>
+ <item>za 1 minutę</item>
<item>za 1 godzinę</item>
<item>za 1 dzień</item>
<item>za miesiąc</item>
<item>za rok</item>
</string-array>
<string-array name="next_review_in_p">
- <item>in %s seconds</item>
- <item>in %s minutes</item>
+ <item>za %s sekund(y)</item>
+ <item>za %s minut(y)</item>
<item>za %s godzin</item>
<item>za %s dni</item>
<item>za %s miesięcy</item>
<item>za %s lat</item>
</string-array>
<string-array name="next_review_before_s">
- <item>1 second before</item>
- <item>1 minute before</item>
- <item>1 hour before</item>
- <item>1 day before</item>
- <item>1 month before</item>
- <item>1 year before</item>
+ <item>1 sekundę temu</item>
+ <item>1 minutę temu</item>
+ <item>1 godzinę temu</item>
+ <item>1 dzień temu</item>
+ <item>1 miesiąc temu</item>
+ <item>1 rok temu</item>
</string-array>
<string-array name="next_review_before_p">
- <item>%s seconds before</item>
- <item>%s minutes before</item>
- <item>%s hours before</item>
- <item>%s days before</item>
- <item>%s months before</item>
- <item>%s years before</item>
+ <item>%s sekund(y) temu</item>
+ <item>%s minut(y) temu</item>
+ <item>%s godzin(y) temu</item>
+ <item>%s dni temu</item>
+ <item>%s miesiące(y) temu</item>
+ <item>%s lat(a) temu</item>
</string-array>
</resources>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 4882573

Please sign in to comment.