Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

624 lines (597 sloc) 19.008 kb
$fs: 46px;
$table_label_fs: 0.75 * $fs;
$table_sublabel_fs: 0.6 * $fs;
$page_width: 2400px;
$border_color: #231f20;
$red: #e21a2b;
$black: #000;
$light_black: #333;
@font-face {
font-family: BarcodeFont;
src: url("data:font/truetype;charset=utf-8;base64,AAEAAAAKAIAAAwAgT1MvMnu0fpwAAACsAAAATmNtYXAEJAT4AAAA/AAAAZpnbHlmNIHc1AAAApgAABPgaGVhZNIRYhIAABZ4AAAANmhoZWEL8QalAAAWsAAAACRobXR4VwAAAAAAFtQAAAF2bG9jYUqeRa0AABhMAAAA1m1heHAAfAE+AAAZJAAAACBuYW1li39JQQAAGUQAAALJcG9zdAADAAAAABwQAAAAJAAABK4BkAAFAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABzZnQAAAAAIAB/BgQAAAAABgQAAAAAAAAAAgABAAAAAAAUAAMAAQAAARoAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAgAAAABgAEAADAAgAIAApAC8AOQA6AEAAWgBgAHoAfgB///8AAAAgACEAKgAwADoAOwBBAFsAYQB7AH///wAAAA4AAP/UAAAABP/N/+r/7//Q/7kAAQAYAAAAFgAAAB4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAqAAMAOQA6ACgAKQA7AD0AAAABAAAAAAA0BgAAAwAAMyMRMzQ0NAYA9wABAAAAAACMBgAAAwAAMyMRM4yMjAYAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAzIxEzEyMRMwEjETMBIxEzEyMRM/Q0NMCMjP6ANDQCQIyMaDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMwMjETMBIxEzAyMRMwLcNDT9wDQ0aDQ0AkCMjMCMjAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAzIxEzASMRMwEjETMBIxEzAyMRM/Q0NAHojIz9sIyMAZA0NGg0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMxMjETMBIxEzAyMRMwG0NDT+gDQ0wIyMAeiMjMA0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAFAAAAAALcBgQAAwAHAAsADwATAAAhIxEzEyMRMwEjETMBIxEzAyMRMwFMjIzANDT+gIyMAlA0NGg0NAYA+gAGAPoABgD6BAYA+fwGAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMwMjETMBIxEzASMRMwIcNDT+gDQ0aDQ0AqiMjP7YjIwGAPoABgD6AAYA+gAGAPoABgAAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzASMRMwEjETMBIxEzAgyMjP7oNDQBgDQ0/hiMjAJQNDQGAPoABgD6AAYA+gAGAPoABgAABQAAAAAC3AYAAAMABwALAA8AEwAAISMRMwEjETMTIxEzASMRMxMjETMCdDQ0/cA0NMCMjAEYjIzQNDQGAPoABgD6AAYA+gAGAPoABgAABQAAAAAC3AYAAAMABwALAA8AEwAAISMRMwMjETMDIxEzASMRMxMjETMBXDQ0wDQ0aDQ0AeiMjMCMjAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAABQAAAAAC3AYAAAMABwALAA8AEwAAISMRMwMjETMBIxEzASMRMwEjETMCdIyMwDQ0/tiMjAJQNDT+GDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAgAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMxMjETMBIxEzEyMRMwG0NDT+gDQ0wIyMAYCMjGg0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzAyMRMwEjETMTIxEzAyMRMwLcjIzANDT+2DQ0aDQ00IyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMwEjETMBIxEzASMRMwFcNDT+2DQ0AqiMjP4YjIwBKDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzASMRMwMjETMBIxEzAnQ0NP4YjIwBKDQ0aIyMAZA0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAABQAAAAAC3AYAAAMABwALAA8AEwAAISMRMwEjETMDIxEzASMRMwEjETMCHDQ0/oA0NGg0NAEojIwBgIyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAQAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMwEjETMBIxEzASMRMwG0jIwBKDQ0/hg0NAGANDT+GIyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzEyMRMxMjETMBIxEzAnQ0NP3ANDTAjIzAjIwBKDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAADMjETMTIxEzAyMRMwEjETMDIxEznDQ0aDQ00DQ0AqiMjMCMjAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzEyMRMwEjETMTIxEzAyMRMwJ0jIxoNDT+GDQ0aDQ00IyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAQAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMwEjETMTIxEzASMRMwFcNDT+2DQ0AkCMjGg0NP4YjIwGAPoABgD6AAYA+gAGAPoABgAAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzAyMRMwEjETMBIxEzAtw0NP3ANDRoNDQBKIyMARiMjAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAABQAAAAAC3AYAAAMABwALAA8AEwAAISMRMwEjETMDIxEzEyMRMwMjETMC3IyM/ug0NNA0NGg0NNCMjAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAMABQAAAAAC3AYAAAMABwALAA8AEwAAISMRMwEjETMBIxEzASMRMwMjETMBXDQ0/tg0NAKojIz+6DQ00IyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAEAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMwEjETMDIxEzEyMRMwLcNDT9sIyMAZA0NNCMjGg0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMwMjETMBIxEzASMRMwHENDT+2DQ0aDQ0AqiMjP6AjIwGAPoABgD6AAYA+gAGAPoABgDEAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzAyMRMwEjETMBIxEzAhw0NP7YNDRojIwCUDQ0/tiMjAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAABQAAAAAC3AYAAAMABwALAA8AEwAAISMRMwEjETMTIxEzASMRMwEjETMCHDQ0/hg0NMCMjAHoNDT+2IyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAzIxEzEyMRMwMjETMBIxEzASMRM5w0NGg0NNA0NAGQjIwBGIyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzEyMRMwEjETMTIxEzAyMRMwIcjIzANDT+GDQ0aDQ00IyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzASMRMwEjETMTIxEzASMRMwFcNDT+2DQ0AeiMjMA0NP4YjIwGAPoABgD6AAYA+gAGAPoABgAAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzAyMRMwEjETMTIxEzAtw0NP3ANDRoNDQBKIyMwIyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzEyMRMxMjETMTIxEzAtyMjP2wjIzANDRoNDRoNDQGAPoABgD6AAYA+gAGAPoABgAFAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzEyMRMxMjETMBIxEzAtyMjP5wjIxoNDRoNDT+GDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzASMRMxMjETMDIxEzAaSMjP7ojIwBgDQ00DQ0aDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAADMjETMBIxEzAyMRMwEjETMBIxEz9DQ0AeiMjMA0NP4YNDQBgIyMBgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMBIxEzEyMRMwEjETMTIxEzAgyMjP6AjIzANDQBKDQ0aDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAACEjETMDIxEzAyMRMwEjETMBIxEzAtw0NNCMjMCMjAEoNDT9wDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAADMjETMBIxEzASMRMwEjETMBIxEz9DQ0AeiMjP6ANDT+2DQ0AeiMjAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAABQAAAAAC3AYAAAMABwALAA8AEwAAISMRMwEjETMBIxEzASMRMwMjETMCdIyM/hiMjAJQNDT+2DQ0aDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzEyMRMwEjETMBIxEzASMRMwG0NDTAjIz+2IyMAZA0NP1YNDQGAPoABgD6AAYA+gAGAPoABgAAAAUAAAAAAtwGAAADAAcACwAPABMAADMjETMTIxEzEyMRMxMjETMBIxEz9DQ0wDQ0wDQ0aDQ0/Vg0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAzIxEzEyMRMwEjETMDIxEzASMRM/Q0NMA0NAEoNDTANDT+GDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYABgAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAzIxEzASMRMwMjETMBIxEzASMRM/Q0NAEoNDTANDQBgDQ0/Vg0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzAyMRMwEjETMTIxEzASMRMwFcNDTANDQBgDQ0wDQ0/Vg0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAOAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAPAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAQAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwARAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwASAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwATAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAUAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAVAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAWAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAXAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAYAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAZAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgAsAAAAAwAcAxAAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAzIxEzEyMRMwEjETMDIxEzASMRM/Q0NMA0NAEoNDTANDT+GDQ0BgD6AAYA+gAGAPoABgD6AAYAe///AAAAAAXsBgAAIgA8AAAAAwAnAxAAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAhIxEzAyMRMwEjETMTIxEzASMRMwFcNDTANDQBgDQ0wDQ0/Vg0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwATAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAUAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAVAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAWAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAXAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAjAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAYAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAZAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAaAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAbAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAcAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAkAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAdAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAeAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAfAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgA+AAAAAwAgAxAAAAAFAAAAAALcBgAAAwAHAAsADwATAAAzIxEzASMRMwMjETMBIxEzASMRM/Q0NAEoNDTANDQBgDQ0/Vg0NAYA+gAGAPoABgD6AAYA+gAGAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAOAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAPAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAQAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwARAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwASAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwATAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAUAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAVAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAWAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAXAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAYAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAZAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAaAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAbAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAcAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAdAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAeAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAfAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAgAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAhAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAiAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAjAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAkAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAlAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAmAxAAAP//AAAAAAXsBgAAIgBPAAAAAwAnAxAAAAABAAAAAAAAJaUwGl8PPPUAAAgAAAAAALaKf58AAAAAtoqXegAAAAAF7AYEAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAYEAAAAAAYgAAAANAXsAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABRAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAADEAAAAxAAAAMQAAAGIAAABiAAAAYgAAAGIAAABiAAAAYgAAAGIAAABiAAAAYgAAAGIAAABiAAAAYgAAAGIAAAAxAAAAYgAAADEAAABiAAAAYgAAAGIAAABiAAAAYgAAAGIAAABiAAAAYgAAAGIAAABiAAAAYgAAAGIAAABiAAAAYgAAAGIAAABiAAAAMQAAAGIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAYAD8AZgCNALQA2wEDASsBUgF5AaEByAHvAhcCPwJnAo8CtgLcAwMDKwNTA3oDogPJA/EEGQRBBGgEjwS3BN4FBQUsBVMFegWhBcgF8AYYBkAGZgaNBrQG2wbnBvMG/wcLBxcHIwcvBzsHRwdTB18Hawd3B54HqgfRB90H6Qf1CAEIDQgZCCUIMQg9CEkIVQhhCG0IeQiFCJEIuAjECNAI3AjoCPQJAAkMCRgJJAkwCTwJSAlUCWAJbAl4CYQJkAmcCagJtAnACcwJ2AnkCfAAAAABAAAAagAUAAUAKAAKAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgACAAAAEADGAAEAAAAAAAAACQGAAAEAAAAAAAEAAwFVAAEAAAAAAAIABwFAAAEAAAAAAAMAAwDrAAEAAAAAAAQAAwCwAAEAAAAAAAUADACMAAEAAAAAAAYAAwBpAAEAAAAAAAcACQAAAAMAAQQJAAAAbgGJAAMAAQQJAAEAKAFYAAMAAQQJAAIADgFHAAMAAQQJAAMAUgDuAAMAAQQJAAQAOACzAAMAAQQJAAUAGACYAAMAAQQJAAYAIABsAAMAAQQJAAcAYAAJVHJhZGVtYXJrAEYAcgBlAGUAIAAzACAAbwBmACAAOQAgAEUAeAB0AGUAbgBkAGUAZACZACAAVAByAGEAZABlAG0AYQByAGsAIABvAGYAIABNAGEAdAB0AGgAZQB3ACAAVwBlAGwAYwBoTmV3AEYAcgBlAGUAMwBvAGYAOQBFAHgAdABlAG4AZABlAGRWZXJzaW9uIDEuMDAAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAwADBOZXcARgByAGUAZQAgADMAIABvAGYAIAA5ACAARQB4AHQAZQBuAGQAZQBkACAAUgBlAGcAdQBsAGEAck5ldwBGAHIAZQBlACAAMwAgAG8AZgAgADkAIABFAHgAdABlAG4AZABlAGQAIABSAGUAZwB1AGwAYQByADoAVgBlAHIAcwBpAG8AbgAgADEALgAwADBSZWd1bGFyAFIAZQBnAHUAbABhAHJOZXcARgByAGUAZQAgADMAIABvAGYAIAA5ACAARQB4AHQAZQBuAGQAZQBkQ29weXJpZ2h0AEMAbwBwAHkAcgBpAGcAaAB0ACAAqQAgADEAOQA5ADcAIABiAHkAIABNAGEAdAB0AGgAZQB3ACAAVwBlAGwAYwBoAC4AIABBAGwAbAAgAFIAaQBnAGgAdABzACAAUgBlAHMAZQByAHYAZQBkAC4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=")
}
table {
border: 1px solid $border_color;
td {
border: 1px solid $border_color;
}
}
b, strong {
font-weight: bold;
}
p {
padding-bottom: 1em;
font-size: $fs;
line-height:1.5em;
}
.page {
width: $page_width;
font-size:2*$fs;
page-break-after:always;
}
span.smaller_prompt {
font-size: .6em;
line-height:.6em;
}
#page_1 {
#logo {
float: right;
width: 20%;
img {
width: 468px;
height: 400px;
}
}
h1 {
width:75%;
padding-right:5%;
text-transform:uppercase;
font-size:3.3*$fs;
padding-top:0;;
text-align:right;
font-weight:bold;
}
h2 {
width:75%;
padding-right:5%;
text-align: right;
font-size:2*$fs;
font-weight: bold;
}
p.top_paragraph {
width: $page_width;
padding-top: 1em;
line-height:1.25em;
font-size: 1.8 *$fs;
}
table#instructions_table {
font-size: $fs;
line-height:1.4em;
border-left:0;
border-right:0;
p {
padding:.5em 0;
}
td.instructions_block {
width: 1200px;
border-left:0;
ol {
li {
margin-left:5%;
list-style-position: outside;
list-style-type: decimal;
padding-bottom:1em;
.mailer {
overflow: hidden;
padding:20px 0 0;
.instructions, .image {
float: left;
}
.instructions {
font-size: 1.2 * $fs;
width: 425px;
padding:50px 80px 0;
}
}
}
}
}
td {
border-right:0;
h4 {
text-transform:uppercase;
font-size:.7 * $fs;
a {
text-transform:none;
}
}
padding:2.5%;
.state_instructions p {
font-size: .6 * $fs;
}
}
}
h3.bottom_title {
padding:.7em 0;
font-size: 1.6 * $fs;
line-height:1em;
text-transform:uppercase;
font-weight: normal;
}
}
table.form {
tr {
overflow: hidden;
width:2216px;
}
td {
display: block;
float: left;
overflow: hidden;
.value {
color: $black;
font-size:.8*$fs;
font-family: monospace;
padding-top:5px;
.translated_value {
display:inline;
font-size:.7*$fs;
}
&.checkboxes {
font-family: arial;
overflow: hidden;
font-size: .7*$fs;
.checkbox-col {
width: 49%;
float: left;
.checkbox {
padding:5px 5px 10px 0;
span {
margin-left:0px;
}
}
img {
padding: 0;
margin: 0;
width: 30px;
height: 30px;
}
}
}
&.suffix-checkboxes {
margin-top:-6px;
font-size: .65* $fs;
.checkbox-col {
.checkbox {
padding: 0 15px 5px 0;
}
img {
width: 26px;
height: 26px;
}
}
}
}
.label, .sublabel {
padding-left:10px;
}
}
}
#page_2 {
h1.title {
font-size:1.8 * $fs;
font-weight:bold;
color: $red;
text-align: center;
}
h2.subtitle {
font-size: $fs;
font-weight: bold;
text-align: center;
padding-bottom: 1em;
color: $light_black;
}
table.form {
width: $page_width;
td {
vertical-align: top;
height: 98px;
padding:10px;
font-size: $table_label_fs;
color: $light_black;
.sublabel {
font-size: $table_sublabel_fs;
}
}
td.block_number {
width: 50px;
font-size:1.3 * $fs;
font-weight: bold;
vertical-align: middle;
text-align: center;
}
tr#topblock {
td {
height: 170px;
}
td.items {
width:1407px;
div {
padding-bottom:.25em;
line-height: 1.4em;
}
.value {
padding-left:5px;
}
.item3 {
font-weight: bold;
color: $red;
}
.item4 {
font-size: $table_sublabel_fs;
}
}
&.smaller_prompts {
td.items {
div {
line-height:.7em;
}
}
}
td.fouo {
width: 945px;
}
}
tr#block1 {
//width: 2216
td.box1 {
width: 266px;
}
td.box2 {
width: 548px;
}
td.box3 {
width: 576px;
}
td.box4 {
width: 570px;
}
td.box5 {
width: 256px;
}
}
tr#block2 {
td.box1 {
width: 1155px;
}
td.box2 {
width: 240px;
}
td.box3 {
width: 472px;
}
td.box4 {
width: 120px;
}
td.box5 {
width: 229px;
}
}
tr#block3 {
td.box1 {
width: 1417px;
}
td.box2 {
width: 472px;
}
td.box3 {
width: 120px;
}
td.box4 {
width: 229px;
}
}
tr#block4, tr#block7 {
td {height: 128px;}
}
tr#block4 {
td.block4.box1 {
width: 625px;
table {
border: 0;
td {
padding: 0;
border: 0;
}
}
.label {
width:220px;
}
.item2, .item3, .item4 {
display:inline-block;
padding:0;
margin:0;
height: 128px;
.value {
height: 60px;
border-bottom:1px solid $border_color;
margin-bottom:10px;
text-align: center;
}
.value, .label {
width: 100%;
}
.label {
height: 34px;
font-size: 34px;
line-height: 1em;
}
}
.item2 {
width:120px;
text-align: left;
}
.item3 {
width:110px;
text-align: left;
}
.item4 {
width:130px;
text-align: left;
}
}
td.block5.box1 {
width:625px;
}
td.block6.box1 {
width: 865px;
border-right:0;
border-bottom:0;
.label, .sublabel {
display: inline-block;
}
.value {
height: 170px;
margin:0 10px;
border-bottom: 1px solid $border-color;
}
}
}
tr#block7 {
td.block7.box1 {
width:625px;
}
td.block8.box1 {
width:697px;
}
}
tr#block9 {
height: 402px;
td {
height: 402px;
}
td.box1 {
width:1100px;
border-right: 0;
.affirmation_header {
}
ul {
li {
margin-left:40px;
list-style-position: outside;
list-style-type: square;
padding-bottom:.25em;
line-height:1.25em;
}
}
}
td.box2 {
width: 1183px;
border-left:0;
.please_sign {
text-align: right;
width: 785px;
margin-top: -1.2em;
margin-bottom: .5em;
}
.signature_date {
position: relative;
div {
position: absolute;
}
.date {
left: 30px;
top: 30px;
}
.date_box {
left: 140px;
}
.month, .day, .year {
top: 100px;
}
.month {
left: 210px;
}
.day {
left: 420px;
}
.year {
left:640px;
}
}
}
}
}
h4.top_half_footer {
color: $red;
font-size:$fs;
line-height:1.25em;
padding: .5em 0 .5em;
}
.bottom_half {
.pdf_barcode {
font-family: BarcodeFont;
float: right;
font-size: 122px;
}
h3.bottom_half_title {
color: $red;
font-style: italic;
font-weight: bold;
font-size: 1.5 * $fs;
width: $page_width * .75;
}
p.block_title {
padding-top:1em;
padding-bottom:.25em;
line-height: 1.25em;
font-size: $table_label_fs;
padding-left: 40px;
&.blockA {
padding-bottom: 1em;
}
}
table.form {
td {
height:110px;
}
tr#blockA {
td.box1 {
width: 266px;
}
td.box2 {
width: 548px;
}
td.box3 {
width: 576px;
}
td.box4 {
width: 570px;
}
td.box5 {
width: 256px;
}
}
tr#blockB {
td.box1 {
width: 1155px;
}
td.box2 {
width: 240px;
}
td.box3 {
width: 472px;
}
td.box4 {
width: 120px;
}
td.box5 {
width: 229px;
}
}
tr#blockC {
height: 570px;
td {
height: 570px;
}
td.box1 {
width:2303px;
.address_map_wrapper {
position: relative;
ul.instructions {
width: 1200px;
position: absolute;
top: 0;
left: 20px;
li {
margin-left:40px;
list-style-position: outside;
list-style-type: square;
padding-bottom:.25em;
line-height:1.25em;
}
}
.example {
position: absolute;
}
.label {
left: 20px;
top: 280px;
text-decoration: underline;
}
.store {
left: 630px;
top: 365px;
}
.school {
left: 175px;
top:490px;
}
.street1 {
left: 400px;
top:330px;
-webkit-transform: rotate(-90deg);
}
.street2 {
left: 550px;
top:430px;
}
.north {
position: absolute;
left: 2000px;
top: 20px;
font-weight: bold;
}
}
}
}
tr#blockD {
td.box1 {
width:2303px;
}
}
}
p.blockD {
padding-top:.5em;
}
h4.bottom_half_footer {
color: $red;
text-align: center;
font-weight: bold;
font-size: 1.5 * $fs;
line-height:1.5em;
padding-top: .25em;
padding-bottom:.25em;
}
}
}
#page_3 {
#page_3_wrapper {
position: relative;
height: 3300px;
overflow:hidden;
#page_3_background {
img {
width:$page_width;
top:0;
}
}
h1 {
width: $page_width;
position: absolute;
top: 100px;
text-align:center;
color:white;
font-size: 2 * $fs;
}
#address {
position: absolute;
top: 2540px;
left: 450px;
font-size: 1.25 * $fs;
.line {
line-height: 2.8 * $fs;
}
}
}
}
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.