Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
21 lines (15 sloc) 459 Bytes
\documentclass[a4paper]{report}
\usepackage[dutch]{babel}
\usepackage{rugscriptie}
\faculty{fl}
\title{Een voorbeeld van een voorpagina in het Nederlands}
\thesistype{Voorbeeldscriptie}
\author{T.~ten~Cate}
\supervisor{D.E.~Knuth}
\supervisor{L.~Lamport\and J.~Braams}
\person{Schrijvers van Het Boek}{F.~Mittelbach\and M.~Goossens}
\date{2 januari 2011}
\newcommand\secondarysupervisorname{Tweede begeleiders}
\begin{document}
\maketitle
\end{document}