Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
Tree: 38e28c127e
Fetching contributors…

Cannot retrieve contributors at this time

2442 lines (2035 sloc) 83.8 KB
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
# Aviary.pl
# Jeśli masz jakiekolwiek uwagi odnoszące się do tłumaczenia lub chcesz
# pomóc w jego rozwijaniu i pielęgnowaniu, napisz do nas:
# gnomepl@aviary.pl
# -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2011-03-10 17:53+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2011-03-10 17:54+0100\n"
"Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <gnomepl@aviary.pl>\n"
"Language: pl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
"X-Poedit-Language: Polish\n"
"X-Poedit-Country: Poland\n"
#: ../src/50-metacity-launchers.xml.in.h:1
msgid "Launchers"
msgstr "Uruchamianie"
#: ../src/50-metacity-navigation.xml.in.h:1
msgid "Navigation"
msgstr "Nawigacja"
#: ../src/50-metacity-screenshot.xml.in.h:1
msgid "Screenshots"
msgstr "Zrzuty ekranu"
#: ../src/50-metacity-system.xml.in.h:1
msgid "System"
msgstr "System"
#: ../src/50-metacity-windows.xml.in.h:1
msgid "Windows"
msgstr "Okna"
#: ../src/core/bell.c:299
msgid "Bell event"
msgstr "Zdarzenie sygnału dźwiękowego"
#: ../src/core/core.c:206
#, c-format
msgid "Unknown window information request: %d"
msgstr "Żądanie nieznanej informacji okna: %d"
#. Translators: %s is a window title
#: ../src/core/delete.c:96
#, c-format
msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
msgstr "Okno <tt>%s</tt> nie odpowiada."
#: ../src/core/delete.c:101
msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr "Można poczekać chwilę dłużej lub wymusić zakończenie programu."
#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Wait"
msgstr "_Czekaj"
#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Force Quit"
msgstr "_Zakończ"
#: ../src/core/delete.c:208
#, c-format
msgid "Failed to get hostname: %s\n"
msgstr "Uzyskanie nazwy komputera się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/display.c:258
#, c-format
msgid "Missing %s extension required for compositing"
msgstr "Brak rozszerzenia %s wymaganego przez składanie"
#: ../src/core/display.c:336
#, c-format
msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
msgstr ""
"Otwarcie połączenia z ekranem \"%s\" systemu X Window się nie powiodło\n"
#: ../src/core/errors.c:272
#, c-format
msgid ""
"Lost connection to the display '%s';\n"
"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
"the window manager.\n"
msgstr ""
"Utracono połączenie z ekranem \"%s\".\n"
"Prawdopodobnie przestał funkcjonować serwer X lub przerwano działanie "
"menedżera okien.\n"
#: ../src/core/errors.c:279
#, c-format
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Krytyczny błąd wejścia/wyjścia %d (%s) na ekranie \"%s\".\n"
#: ../src/core/keybindings.c:729
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
"binding\n"
msgstr ""
"Skrótu klawiszowego z klawiszem %s i modyfikatorami %x używa już inny "
"program\n"
#. Displayed when a keybinding which is
#. * supposed to launch a program fails.
#.
#: ../src/core/keybindings.c:2343
#, c-format
msgid ""
"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
"\n"
"%s"
msgstr ""
"Wystąpił błąd podczas uruchamiania <tt>%s</tt>:\n"
"\n"
"%s"
#: ../src/core/keybindings.c:2432
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Nie określono polecenia %d.\n"
#: ../src/core/keybindings.c:3386
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Nie określono polecenia terminala.\n"
#: ../src/core/main.c:131
#, c-format
msgid ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
"PARTICULAR PURPOSE.\n"
msgstr ""
"metacity %s\n"
"Copyright (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., oraz inni\n"
"Niniejszy program jest wolnym oprogramowaniem, aby poznać warunki, pod\n"
"jakimi dopuszczalne jest kopiowanie programu, zajrzyj do jego źródeł.\n"
"Na program nie udziela się ŻADNYCH GWARANCJI, nawet domyślnej gwarancji\n"
"PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ.\n"
#: ../src/core/main.c:269
msgid "Disable connection to session manager"
msgstr "Wyłącza połączenie z menedżerem sesji"
#: ../src/core/main.c:275
msgid "Replace the running window manager with Metacity"
msgstr "Podmienia uruchomionego menedżera okien na Metacity"
#: ../src/core/main.c:281
msgid "Specify session management ID"
msgstr "Określa identyfikator zarządzania sesją"
#: ../src/core/main.c:286
msgid "X Display to use"
msgstr "Używany ekran X"
#: ../src/core/main.c:292
msgid "Initialize session from savefile"
msgstr "Inicjuje sesję z zapisanego pliku"
#: ../src/core/main.c:298
msgid "Print version"
msgstr "Wyświetla wersję"
#: ../src/core/main.c:304
msgid "Make X calls synchronous"
msgstr "Synchroniczne wezwania X"
#: ../src/core/main.c:310
msgid "Turn compositing on"
msgstr "Włącza składanie"
#: ../src/core/main.c:316
msgid "Turn compositing off"
msgstr "Wyłącza składanie"
#: ../src/core/main.c:322
msgid ""
"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
msgstr ""
"Nie przełącza okien na pełny ekran, jeśli są zmaksymalizowane i nie "
"posiadają dekoracji"
#: ../src/core/main.c:527
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Przejrzenie katalogu z motywami się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/main.c:543
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
msgstr ""
"Nie można odnaleźć żadnego motywu. Proszę sprawdzić, czy katalog %s istnieje "
"i zawiera standardowe motywy.\n"
#: ../src/core/main.c:602
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Ponowne uruchomienie się nie powiodło: %s\n"
#.
#. * We found it, but it was invalid. Complain.
#. *
#. * FIXME: This replicates the original behaviour, but in the future
#. * we might consider reverting invalid keys to their original values.
#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
#. * the symtab.)
#. *
#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
#.
#.
#: ../src/core/prefs.c:508 ../src/core/prefs.c:663
#, c-format
msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
msgstr "Kluczowi GConf \"%s\" jest przypisana nieprawidłowa wartość\n"
#: ../src/core/prefs.c:589 ../src/core/prefs.c:832
#, c-format
msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
msgstr "Wartość %d zapisana w kluczu GConf %s jest poza zakresem %d - %d\n"
#: ../src/core/prefs.c:633 ../src/core/prefs.c:710 ../src/core/prefs.c:758
#: ../src/core/prefs.c:822 ../src/core/prefs.c:1115 ../src/core/prefs.c:1131
#: ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1164
#, c-format
msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
msgstr "Klucz GConf \"%s\" jest nieprawidłowego typu\n"
#: ../src/core/prefs.c:1234
msgid ""
"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
"behave properly.\n"
msgstr ""
"Obejścia dla błędnie działających programów są wyłączone. Niektóre z nich "
"mogą się więc zachowywać w sposób nieprzewidywalny.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1305
#, c-format
msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
msgstr ""
"Nie można przetworzyć opisu czcionki \"%s\", powiązanego z kluczem GConf %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1367
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
"modifier\n"
msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"prawidłowo modyfikatora przycisku myszy\n"
#: ../src/core/prefs.c:1788
#, c-format
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania liczby obszarów roboczych na %d: %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:1959 ../src/core/prefs.c:2461
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Obszar roboczy %d"
#: ../src/core/prefs.c:1988 ../src/core/prefs.c:2166
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
"\"%s\"\n"
msgstr ""
"Wartość \"%s\", odnaleziona w bazie danych konfiguracji nie opisuje "
"prawidłowo skrótu klawiszowego \"%s\"\n"
#: ../src/core/prefs.c:2542
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania nazwy obszaru roboczego %d na \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/prefs.c:2746
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr "Błąd podczas ustawiania stanu menedżera składania: %s\n"
#: ../src/core/screen.c:357
#, c-format
msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
msgstr "Podekran %d ekranu \"%s\" jest nieprawidłowy\n"
#: ../src/core/screen.c:373
#, c-format
msgid ""
"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
"replace option to replace the current window manager.\n"
msgstr ""
"Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien. Aby zastąpić "
"działającego menedżera okien, proszę spróbować użyć opcji --replace.\n"
#: ../src/core/screen.c:400
#, c-format
msgid ""
"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
msgstr ""
"Nie można uzyskać zaznaczenia menedżera okien na podekranie %d ekranu \"%s"
"\"\n"
#: ../src/core/screen.c:458
#, c-format
msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
msgstr "Na podekranie %d ekranu \"%s\" działa już menedżer okien\n"
#: ../src/core/screen.c:668
#, c-format
msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
msgstr "Nie można zwolnić podekranu %d ekranu \"%s\"\n"
#. Translators: Please don't translate "Control", "Shift", etc, since these
#. * are hardcoded (in gtk/gtkaccelgroup.c; it's not metacity's fault).
#. * "disabled" must also stay as it is.
#.
#: ../src/core/schema-bindings.c:169
msgid ""
"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action."
msgstr ""
"Przykładowy zapis ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1.\n"
"\n"
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny atrybut \"disabled"
"\" (wyłączone), wówczas z czynnością nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy."
#: ../src/core/schema-bindings.c:177
msgid ""
"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
"\n"
"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
"action.\n"
"\n"
"This keybinding may be reversed by holding down the \"shift\" key; "
"therefore, \"shift\" cannot be one of the keys it uses."
msgstr ""
"Przykładowy zapis ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;&lt;"
"Alt&gt;F1.\n"
"\n"
"Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na używanie małych "
"i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" oraz \"&lt;Ctrl&gt;"
"\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis \"disabled"
"\" (wyłączone), wówczas z czynnością nie będzie powiązany żaden skrót "
"klawiszowy.\n"
"\n"
"Działanie skrótu może zostać odwrócone poprzez naciśnięcie klawisza \"Shift"
"\"; z tego powodu, do skrótu nie można przypisać klawisza \"Shift\"."
#: ../src/core/session.c:842 ../src/core/session.c:849
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Nie można utworzyć katalogu \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:859
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Nie można otworzyć pliku sesji \"%s\" do zapisania: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1000
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd podczas zapisywania pliku sesji \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1005
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Błąd podczas zamykania pliku sesji \"%s\": %s\n"
#: ../src/core/session.c:1135
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Przetworzenie zapisanego pliku sesji się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/session.c:1184
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Odnaleziono atrybut <metacity_session>, kiedy identyfikator sesji został już "
"ustawiony"
#: ../src/core/session.c:1197 ../src/core/session.c:1272
#: ../src/core/session.c:1304 ../src/core/session.c:1376
#: ../src/core/session.c:1436
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Nieznany atrybut %s elementu <%s>"
#: ../src/core/session.c:1214
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "zagnieżdżony znacznik <window>"
#: ../src/core/session.c:1456
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Nieznany element %s"
#: ../src/core/session.c:1808
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
msgstr ""
"Te okna nie obsługują opcji zapisu aktualnego stanu (\"save current setup"
"\"), więc przy następnym zalogowaniu będą musiały zostać uruchomione ręcznie."
#: ../src/core/util.c:101
#, c-format
msgid "Failed to open debug log: %s\n"
msgstr "Otwarcie dziennika z zapisem wykonania się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/util.c:111
#, c-format
msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
msgstr "Wykonać fdopen() na pliku dziennika %s się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/core/util.c:117
#, c-format
msgid "Opened log file %s\n"
msgstr "Otwarty plik dziennika %s\n"
#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
#, c-format
msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
msgstr ""
"Program Metacity został skompilowany bez obsługi trybu z obszerną "
"informacją\n"
#: ../src/core/util.c:236
msgid "Window manager: "
msgstr "Menedżer okien: "
#: ../src/core/util.c:388
msgid "Bug in window manager: "
msgstr "Błąd w programie menedżera okien: "
#: ../src/core/util.c:421
msgid "Window manager warning: "
msgstr "Ostrzeżenie menedżera okien: "
#: ../src/core/util.c:449
msgid "Window manager error: "
msgstr "Błąd menedżera okien: "
#. Translators: This is the title used on dialog boxes
#. eof all-keybindings.h
#: ../src/core/util.c:570 ../src/metacity.desktop.in.h:1
#: ../src/metacity-wm.desktop.in.h:1
msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
#: ../src/core/window.c:5704
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
"window as specified in the ICCCM.\n"
msgstr ""
"Okno %s ustawia na sobie SM_CLIENT_ID, zamiast na oknie WM_CLIENT_LEADER, "
"jak to określono w specyfikacji ICCCM.\n"
#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows. Apps that set
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
#: ../src/core/window.c:6269
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
"%d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"Okno %s ustawia atrybut MWM, określający, że jego rozmiar okna jest "
"niezmienny, lecz jednocześnie ustawia minimalny rozmiar na %d x %d, a "
"maksymalny rozmiar na %d x %d. To nie ma żadnego sensu.\n"
#: ../src/core/window-props.c:244
#, c-format
msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
msgstr "Program ustawił błędną wartość _NET_WM_PID %lu\n"
#. Translators: the title of a window from another machine
#: ../src/core/window-props.c:388
#, c-format
msgid "%s (on %s)"
msgstr "%s (na %s)"
#. Simple case-- don't bother to look it up. It's root.
#: ../src/core/window-props.c:420
#, c-format
msgid "%s (as superuser)"
msgstr "%s (jako administrator)"
#. Translators: the title of a window owned by another user
#. * on this machine
#: ../src/core/window-props.c:438
#, c-format
msgid "%s (as %s)"
msgstr "%s (na %s)"
#. Translators: the title of a window owned by another user
#. * on this machine, whose name we don't know
#: ../src/core/window-props.c:444
#, c-format
msgid "%s (as another user)"
msgstr "%s (jako inny użytkownik)"
#: ../src/core/window-props.c:1430
#, c-format
msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
msgstr ""
"Nieprawidłowa wartość WM_TRANSIENT_FOR dla okna 0x%lx określona w %s.\n"
#: ../src/core/xprops.c:155
#, c-format
msgid ""
"Window 0x%lx has property %s\n"
"that was expected to have type %s format %d\n"
"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
msgstr ""
"Okno 0x%lx ma właściwość %s,\n"
"której oczekiwanym typem jest %s, w formacie %d,\n"
"a w rzeczywistości ma typ %s, w formacie %d przy n_items %d.\n"
"Prawdopodobnie jest to błąd programu, a nie menedżera okien.\n"
"Właściwości okna: tytuł=\"%s\" klasa=\"%s\" nazwa=\"%s\"\n"
#: ../src/core/xprops.c:401
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
msgstr ""
"Własność %s odnosząca się do okna 0x%lx zawiera nieprawidłową sekwencję "
"UTF-8\n"
#: ../src/core/xprops.c:484
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
"Własność %s odnosząca się do okna 0x%lx zawiera nieprawidłową sekwencję "
"UTF-8 w %d. elemencie listy\n"
#: ../src/include/all-keybindings.h:88
msgid "Switch to workspace 1"
msgstr "Przełączenie na 1. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:90
msgid "Switch to workspace 2"
msgstr "Przełączenie na 2. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:92
msgid "Switch to workspace 3"
msgstr "Przełączenie na 3. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:94
msgid "Switch to workspace 4"
msgstr "Przełączenie na 4. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:96
msgid "Switch to workspace 5"
msgstr "Przełączenie na 5. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:98
msgid "Switch to workspace 6"
msgstr "Przełączenie na 6. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:100
msgid "Switch to workspace 7"
msgstr "Przełączenie na 7. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:102
msgid "Switch to workspace 8"
msgstr "Przełączenie na 8. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:104
msgid "Switch to workspace 9"
msgstr "Przełączenie na 9. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:106
msgid "Switch to workspace 10"
msgstr "Przełączenie na 10. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:108
msgid "Switch to workspace 11"
msgstr "Przełączenie na 11. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:110
msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Przełączenie na 12. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:122
msgid "Move to workspace left"
msgstr "Przeniesienie na lewy obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:126
msgid "Move to workspace right"
msgstr "Przeniesienie na prawy obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:130
msgid "Move to workspace above"
msgstr "Przeniesienie na górny obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:134
msgid "Move to workspace below"
msgstr "Przeniesienie na dolny obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:150
msgid "Switch windows of an application"
msgstr "Przełączenie między oknami programu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:153
msgid "Reverse switch windows of an application"
msgstr "Odwrotne przełączenie między oknami programu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:156
msgid "Switch applications"
msgstr "Przełączenie programów"
#: ../src/include/all-keybindings.h:159
msgid "Reverse switch applications"
msgstr "Odwrotne przełączenie programów"
#: ../src/include/all-keybindings.h:162
msgid "Switch system controls"
msgstr "Przełączenie kontroli systemowej"
#: ../src/include/all-keybindings.h:165
msgid "Reverse switch system controls"
msgstr "Odwrotne przełączenie kontroli systemowej"
#: ../src/include/all-keybindings.h:169
msgid "Switch windows of an app directly"
msgstr "Bezpośrednie przełączenie między oknami programu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:172
msgid "Reverse switch windows of an app directly"
msgstr "Odwrotne bezpośrednie przełączenie między oknami programu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:175
msgid "Switch windows directly"
msgstr "Bezpośrednie przełączenie między oknami"
#: ../src/include/all-keybindings.h:178
msgid "Reverse switch windows directly"
msgstr "Odwrotne bezpośrednie przełączenie między oknami"
#: ../src/include/all-keybindings.h:181
msgid "Switch system controls directly"
msgstr "Bezpośrednie przełączenie kontroli systemowej"
#: ../src/include/all-keybindings.h:184
msgid "Reverse switch system controls directly"
msgstr "Odwrotne bezpośrednie przełączenie kontroli systemowej"
#: ../src/include/all-keybindings.h:189
msgid "Hide all normal windows"
msgstr "Ukrycie wszystkich zwykłych okien"
#: ../src/include/all-keybindings.h:192
msgid "Show the activities overview"
msgstr "Wyświetlenie podglądu aktywności"
#: ../src/include/all-keybindings.h:195
msgid "Show the run command prompt"
msgstr "Wyświetlenie okna wykonania polecenia"
#: ../src/include/all-keybindings.h:236
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Pobranie zrzutu ekranu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:238
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Pobranie zrzutu okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:240
msgid "Launch Terminal"
msgstr "Uruchomienie terminala"
#: ../src/include/all-keybindings.h:255
msgid "Activate the window menu"
msgstr "Otwarcie menu okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:258
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Przełączenie trybu pełnoekranowego"
#: ../src/include/all-keybindings.h:260
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Przełączenie trybu maksymalizacji"
#: ../src/include/all-keybindings.h:262
msgid "Toggle window always appearing on top"
msgstr "Przełączenie trybu okna zawsze na wierzchu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:264
msgid "Maximize window"
msgstr "Maksymalizacja okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:266
msgid "Restore window"
msgstr "Przywrócenie okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:268
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Przełączenie trybu zwinięcia"
#: ../src/include/all-keybindings.h:270
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimalizacja okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:272
msgid "Close window"
msgstr "Zamknięcie okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:274
msgid "Move window"
msgstr "Przeniesienie okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:276
msgid "Resize window"
msgstr "Zmiana rozmiaru okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:279
msgid "Toggle window on all workspaces or one"
msgstr ""
"Przełączenie obecności okna na wszystkich obszarach roboczych lub jednym "
"obszarze"
#: ../src/include/all-keybindings.h:283
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Przeniesienie okna na 1. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:286
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Przeniesienie okna na 2. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:289
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Przeniesienie okna na 3. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:292
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Przeniesienie okna na 4. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:295
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Przeniesienie okna na 5. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:298
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Przeniesienie okna na 6. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:301
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Przeniesienie okna na 7. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:304
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Przeniesienie okna na 8. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:307
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Przeniesienie okna na 9. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:310
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Przeniesienie okna na 10. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:313
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Przeniesienie okna na 11. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:316
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Przeniesienie okna na 12. obszar roboczy"
#: ../src/include/all-keybindings.h:328
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w lewo"
#: ../src/include/all-keybindings.h:331
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w prawo"
#: ../src/include/all-keybindings.h:334
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w górę"
#: ../src/include/all-keybindings.h:337
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Przeniesienie okna o obszar roboczy w dół"
#: ../src/include/all-keybindings.h:340
msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
msgstr ""
"Wysunięcie okna, jeśli jest zasłonięte, odsunięcie w przeciwnym wypadku"
#: ../src/include/all-keybindings.h:342
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Wysunięcie okna przed pozostałe"
#: ../src/include/all-keybindings.h:344
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Odsunięcie okna pod pozostałe"
#: ../src/include/all-keybindings.h:348
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Pionowa maksymalizacja okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:352
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Pozioma maksymalizacja okna"
#: ../src/include/all-keybindings.h:356
msgid "Move window to top left corner"
msgstr "Przeniesienie okna do lewej górnej części ekranu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:359
msgid "Move window to top right corner"
msgstr "Przeniesienie okna do prawej górnej części ekranu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:362
msgid "Move window to bottom left corner"
msgstr "Przeniesienie okna do lewej dolnej części ekranu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:365
msgid "Move window to bottom right corner"
msgstr "Przeniesienie okna do prawej dolnej części ekranu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:369
msgid "Move window to top edge of screen"
msgstr "Przeniesienie okna na górną część ekranu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:372
msgid "Move window to bottom edge of screen"
msgstr "Przeniesienie okna na dolną część ekranu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:375
msgid "Move window to right side of screen"
msgstr "Przeniesienie okna do prawej części ekranu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:378
msgid "Move window to left side of screen"
msgstr "Przeniesienie okna do lewej części ekranu"
#: ../src/include/all-keybindings.h:381
msgid "Move window to center of screen"
msgstr "Przeniesienie okna na środek ekranu"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:1
msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
msgstr ""
"(Nie zaimplementowane) Oparcie nawigacji na programach, zamiast na oknach"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:2
msgid ""
"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
"option is set to true."
msgstr ""
"Napis opisujący czcionkę używaną na paskach tytułowych okien. Rozmiar z tego "
"opisu będzie jednak użyty tylko, jeśli opcja titlebar_font_size ma wartość "
"0. Opcja ta jest wyłączona, jeśli opcja titlebar_uses_desktop_font jest "
"ustawiona na wartość true. "
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:3
msgid "Action on title bar double-click"
msgstr "Operacja przy dwukrotnym kliknięciu paska tytułowego"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:4
msgid "Action on title bar middle-click"
msgstr "Operacja przy kliknięciu paska tytułowego środkowym przyciskiem"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:5
msgid "Action on title bar right-click"
msgstr "Operacja przy kliknięciu paska tytułowego prawym przyciskiem"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:6
msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
msgstr "Rozmieszczenie przycisków na pasku tytułowym"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:7
msgid ""
"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
"corner of the window from the right corner, and the button names are comma-"
"separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
"silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
"without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert "
"some space between two adjacent buttons."
msgstr ""
"Rozmieszczenie przycisków na pasku tytułowym. Wartość powinna być napisem w "
"postaci \"menu:minimize,maximize,close\". Dwukropek rozdziela lewy róg okna "
"od prawego, zaś nazwy przycisków są rozdzielone przecinkami. Nie można "
"używać dwóch takich samych przycisków. Nieznane nazwy przycisków są "
"ignorowane, aby w przyszłych wersjach programu mogły zostać dodane nowe "
"przyciski nie powodując konfliktów. Aby rozdzielić dwa sąsiadujące ze sobą "
"przyciski, można użyć specjalnego znacznika rozdzielenia ."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:8
msgid "Automatically raises the focused window"
msgstr "Automatyczne wysuwanie uaktywnianych okien"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
msgid ""
"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
"(right click). The middle and right click operations may be swapped using "
"the \"resize_with_right_button\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;"
"\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
msgstr ""
"Kliknięcie okna przy przytrzymaniu tego modyfikatora spowoduje przesunięcie "
"okna (lewy przycisk), zmianę jego rozmiaru (środkowy przycisk) lub "
"wyświetlenie menu okna (prawy przycisk). Funkcjonalność lewego i prawego "
"przycisku myszy można odwrócić za pomocą klucza \"resize_with_right_button"
"\". Przykładowy zapis modyfikatora ma postać \"&lt;Alt&gt;\" lub \"&lt;"
"Super&gt;\"."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
msgid "Commands to run in response to keybindings"
msgstr "Polecenia uruchamiane w odpowiedzi na użycia skrótów klawiszowych"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:11
msgid "Compositing Manager"
msgstr "Menedżer składania"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:12
msgid "Control how new windows get focus"
msgstr "Określa, w jaki sposób uaktywniane są okna"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:13
msgid "Current theme"
msgstr "Bieżący motyw"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:14
msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
msgstr ""
"Opóźnienie w milisekundach używane przez opcję automatycznego wysuwania"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:15
msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
msgstr "Określa, czy program Metacity ma być menedżerem składania."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:16
msgid ""
"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
msgstr ""
"Określa, czy programy lub system mogą generować słyszalne sygnały dźwiękowe; "
"opcja może być używana razem z opcją \"wizualne sygnały dźwiękowe\", "
"przedstawiającą sygnały dźwiękowe w formie graficznej."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
msgstr "Wyłącza własności, które wymagane są przez stare i błędne programy."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:18
msgid "Enable Visual Bell"
msgstr "Włączone wizualne sygnały dźwiękowe"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
msgid ""
"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
msgstr ""
"Jeśli właściwość ta jest ustawiona, a sposób uaktywniania ustawiono jako "
"\"sloppy\" (ang. luźny) lub \"mouse\" (ang. mysz), uaktywniane okno będzie "
"automatycznie wysuwane po upływie czasu określanego przez klucz "
"auto_raise_delay. Opcja ta nie ma zastosowania w przypadku klikania na "
"oknie, aby je wysunąć, ani w przypadku przechodzenia do okna podczas "
"przeciągania go."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
msgid ""
"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
"font for window titles."
msgstr ""
"Ustawienie opcji powoduje ignorowanie opcji titlebar_font i używanie zamiast "
"tego na paskach tytułowych standardowej czcionki systemowej używanej przez "
"programy."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
msgid ""
"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
msgstr ""
"Ustawienie tej opcji spowoduje, że menedżer Metacity ograniczy interakcję z "
"użytkownikiem poprzez użycie ramek przy skalowaniu okien, wyłączenie "
"animacji i podobne. Dla wielu użytkowników może być to znaczące ograniczenie "
"funkcjonalności, ale może pozwolić starszym programom i terminalom na "
"normalną pracę, która w innym wypadku byłaby niemożliwa. Ramki skalowania "
"okien będą jednak wyłączone po włączeniu technologii wspierających."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
msgid ""
"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
"unimplemented at the moment."
msgstr ""
"Ustawienie tej opcji powoduje, że menedżer Metacity pracuje w ramach "
"programów, nie okien. Pojęcie to jest nieco abstrakcyjne, ale ogólnie "
"ustawienia oparte na programach przypominają raczej działanie systemu MacOS "
"niż systemu Windows. Gdy menedżer pracuje w trybie programów, po "
"uaktywnieniu okna wszystkie okna danego programu zostaną wysunięte. W trybie "
"programów kliknięcia aktywujące nie są przekazywane do okien innych "
"programów. Aktualnie tryb programów nie jest jednak w pełni obsługiwany."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
msgstr "Jeżeli ustawione, zmniejsza zużycie zasobów kosztem funkcjonalności"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:24
msgid "Modifier to use for modified window click actions"
msgstr "Modyfikator używany do wykonywania operacji poprzez kliknięcie okna"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:25
msgid "Name of workspace"
msgstr "Nazwa obszaru roboczego"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:26
msgid "Number of workspaces"
msgstr "Liczba obszarów roboczych"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:27
msgid ""
"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
"workspaces."
msgstr ""
"Liczba obszarów roboczych. Musi być większa od zera i ma ustalone maksimum "
"(aby zapobiec przypadkowemu unieruchomieniu środowiska przez żądanie zbyt "
"wielu obszarów roboczych)."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:28
msgid "Run a defined command"
msgstr "Uruchomienie zdefiniowanego polecenia"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:29
msgid ""
"Set this to true to resize with the right button and show a menu with the "
"middle button while holding down the key given in \"mouse_button_modifier\"; "
"set it to false to make it work the opposite way around."
msgstr ""
"Po włączeniu użytkownik będzie mógł zmieniać rozmiar okna po wciśnięciu "
"prawego przycisku myszy i wyświetlać menu za pomocą środkowego przycisku "
"przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku podanego w opcji "
"\"mouse_button_modifier\"; po wyłączeniu, sytuacja będzie odwrotna."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:30
msgid ""
"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
"raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is "
"strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and "
"ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome."
"org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can "
"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
"user complaining that your application does not work with this setting "
"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
"and that they need to change this option back to true or live with the \"bug"
"\" they requested."
msgstr ""
"Wyłączenie tej opcji może prowadzić do nieprawidłowego działania, dlatego "
"zaleca się, aby użytkownicy nie zmieniali jej domyślnej wartości. Wiele "
"działań (np. kliknięcie w obszarze klienta, przesuwanie lub zmiana rozmiaru "
"okna) powoduje jednoczesne wysunięcie okna. Odznaczenie tej opcji spowoduje "
"oddzielenie wysuwania okna od innych działań użytkownika oraz ignorowanie "
"żądań wysunięcia okna wysyłanych przez programy. Więcej informacji można "
"także znaleźć na stronie http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6."
"Jednak nawet, gdy opcja jest wyłączona, okno może być wysunięte za pomocą "
"kliknięcia lewym przyciskiem myszy w obszarze okna z jednoczesnym "
"przytrzymaniem klawisza Alt, zwykłego kliknięcia na dekoracji okna, lub "
"specjalnych komunikatów systemowych, jak np. żądania aktywacji z apletu "
"listy zadań.Opcja ta jest wyłączona w trybie uaktywnienia przez kliknięcie."
"Lista sposobów wysuwających okna, gdy opcja \"rise_on_click\" nie jest "
"włączona, nie zawiera programowych żądań wysunięcia okna wysyłanych przez "
"programy; te żądania będą ignorowane, niezależnie od ich powodu. Rada dla "
"programistów: jeśli użytkownik uskarża się, że program po wyłączeniu tej "
"opcji nie działa, należy uświadomić mu, że to _jego_ wina, oraz że powinien "
"włączyć ją z powrotem, jeśli chce się pozbyć problemu."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
msgid ""
"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
"run any misbehaving applications."
msgstr ""
"Niektóre programy nie stosują się do specyfikacji, co może powodować "
"nieprawidłowe zachowanie menedżera okien. Ta opcja przestawia Metacity w "
"tryb ściśle prawidłowy, w którym interfejs użytkownika jest bardziej spójny, "
"o ile nie są uruchamiane żadne programy łamiące specyfikacje."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:32
msgid "System Bell is Audible"
msgstr "Brzęczyk systemowy jest słyszalny"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
msgid ""
"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
"currently focused window's titlebar is flashed."
msgstr ""
"Opcja określa, w jaki sposób Metacity ma graficznie przedstawić odtworzenie "
"dźwięku przez brzęczyk systemowy lub program, który z niego korzysta. "
"Aktualnie obsługiwane są dwie wartości \"fullscreen\", która powoduje "
"mignięcie całego ekranu na czarno i biało oraz \"frame_flash\", która "
"powoduje mignięcie paska tytułowego programu podczas wydawania dźwięku. "
"Jeśli program, który wysłał sygnał dźwiękowy będzie nieznany (jak to ma "
"zwykle miejsce przy domyślnym \"dźwięku systemowym\"), pasek tytułowy "
"aktywnego okna zamigocze."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
"will execute command_N."
msgstr ""
"Klucze /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N określają skróty "
"klawiszowe, które odpowiadają tym poleceniom. Użycie skrótu zapisanego w "
"run_command_N spowoduje wykonanie polecenia zapisanego w command_N."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
msgstr ""
"Klucz /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot określa skrót "
"klawiszowy wywołujący polecenie określone przez to ustawienie."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
msgid ""
"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
"be invoked."
msgstr ""
"Klucz /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot "
"określa skrót klawiszowy wywołujący polecenia określone przez to ustawienie."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:37
msgid ""
"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
"then there will be no keybinding for this action."
msgstr ""
"Skrót klawiszowy, który wykonuje polecenie o odpowiadającym mu numerze, "
"pobrane z ustawienia o kluczu /apps/metacity/keybinding_commands. "
"Przykładowy zapis skrótu ma postać \"&lt;Control&gt;a\" lub \"&lt;Shift&gt;"
"&lt;Alt&gt;F1. Analiza składniowa jest niezbyt restrykcyjna - pozwala to na "
"używanie małych i wielkich liter oraz skrótów, takich jak \"&lt;Ctl&gt;\" "
"oraz \"&lt;Ctrl&gt;\". Jeśli opcji zostanie przypisany specjalny napis "
"\"disabled\" (ang. nieaktywne), wówczas z czynnością nie będzie powiązany "
"żaden skrót klawiszowy."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:38
msgid "The name of a workspace."
msgstr "Nazwa obszaru roboczego."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:39
msgid "The screenshot command"
msgstr "Polecenie pobrania zrzutu ekranu"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:40
msgid ""
"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
"forth."
msgstr "Motyw określa wygląd krawędzi okien, pasków tytułowych itp."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
msgid ""
"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""
"Opóźnienie czasowe przed wysunięciem okna, jeśli opcja automatycznego "
"wysuwania (auto_rise) jest ustawiona. Opóźnienie jest podane w tysięcznych "
"częściach sekundy."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
msgid ""
"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
"unfocused when the mouse leaves the window."
msgstr ""
"Tryb uaktywnienia określa, w jaki sposób aktywowane są okna. Opcja ta może "
"przyjmować trzy wartości; \"click\" (ang. kliknięcie) oznacza, że okno musi "
"zostać kliknięte, aby zostało uaktywnione, \"sloppy\" (ang. luźny) oznacza, "
"że okno otrzymuje skupienie, gdy przesunięty zostanie na jego obszar kursor "
"myszy, zaś \"mouse\" (ang. mysz) oznacza, że okno zostaje uaktywnione, gdy "
"kursor myszy przesunięty zostanie na jego obszar, a po opuszczeniu go "
"aktywacja jest wyłączana."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:43
msgid "The window screenshot command"
msgstr "Polecenie pobrania zrzutu okna"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:44
msgid ""
"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
"Ta opcja określa skutek dwukrotnego kliknięcia paska tytułowego okna. "
"Aktualnie prawidłowymi opcjami są: \"toggle_shade\" (zwija/rozwija okno), "
"\"toggle_maximize\" (maksymalizuje/przywraca rozmiar okna), "
"\"toggle_maximize_horizontally\" i \"toggle_maximize_vertically"
"\" (maksymalizują/minimalizują okno w poziomie lub w pionie), \"minimize"
"\" (minimalizuje okno), \"shade\" (zwija okno), \"menu\" (wyświetla menu "
"okna), \"lower\" (chowa okno pod pozostałe) i \"none\" (brak jakiegokolwiek "
"efektu)."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
msgid ""
"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
"Ta opcja określa skutek kliknięcia środkowym przyciskiem myszy na pasku "
"tytułowym okna. Aktualnie prawidłowymi opcjami są: \"toggle_shade\" (zwija/"
"rozwija okno), \"toggle_maximize\" (maksymalizuje/przywraca rozmiar okna), "
"\"toggle_maximize_horizontally\" i \"toggle_maximize_vertically"
"\" (maksymalizują/minimalizują okno w poziomie lub w pionie), \"minimize"
"\" (minimalizuje okno), \"shade\" (zwija okno), \"menu\" (wyświetla menu "
"okna), \"lower\" (chowa okno pod pozostałe) i \"none\" (brak jakiegokolwiek "
"efektu)."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
msgid ""
"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
"the others, and 'none' which will not do anything."
msgstr ""
"Ta opcja określa skutek kliknięcia prawym przyciskiem myszy na pasku "
"tytułowym okna. Aktualnie prawidłowymi opcjami są: \"toggle_shade\" (zwija/"
"rozwija okno), \"toggle_maximize\" (maksymalizuje/przywraca rozmiar okna), "
"\"toggle_maximize_horizontally\" i \"toggle_maximize_vertically"
"\" (maksymalizują/minimalizują okno w poziomie lub w pionie), \"minimize"
"\" (minimalizuje okno), \"shade\" (zwija okno), \"menu\" (wyświetla menu "
"okna), \"lower\" (chowa okno pod pozostałe) i \"none\" (brak jakiegokolwiek "
"efektu)."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
msgid ""
"This option provides additional control over how newly created windows get "
"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
"given focus."
msgstr ""
"Ta opcja daje dodatkowe możliwości konfiguracji sposobu, w jaki nowo "
"utworzone okna zostają uaktywnione. Dostępne są dwie wartości: \"smart\" - "
"typowy tryb uaktywniania wg ustawień użytkownika i \"strict\" - okna otwarte "
"z poziomu terminala nie zostaną uaktywnione."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
msgid ""
"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
"environments."
msgstr ""
"Włączenie opcji spowoduje, że w przypadku gdy program lub system wyda sygnał "
"dźwiękowy, wyświetlony zostanie komunikat; jest ona użyteczna dla "
"użytkowników niedosłyszących oraz w środowiskach o dużym natężeniu dźwięku."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:49
msgid "Use standard system font in window titles"
msgstr "Użycie standardowej czcionki systemowej w paskach tytułowych okien"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:50
msgid "Visual Bell Type"
msgstr "Typ wizualnego sygnału dźwiękowego"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:51
msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
msgstr ""
"Określa, czy wysuwanie okna powinno towarzyszyć innym działaniom użytkownika"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:52
msgid "Whether to resize with the right button"
msgstr "Określa, czy zmieniać rozmiar okna za pomocą prawego przycisku myszy"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:53
msgid "Window focus mode"
msgstr "Tryb uaktywnienia okna"
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:54
msgid "Window title font"
msgstr "Czcionka tytułu okna"
#: ../src/tools/metacity-message.c:150
#, c-format
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Użycie: %s\n"
#: ../src/ui/frames.c:1120
msgid "Close Window"
msgstr "Zamyka okno"
#: ../src/ui/frames.c:1123
msgid "Window Menu"
msgstr "Menu okna"
#: ../src/ui/frames.c:1126
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimalizuje okno"
#: ../src/ui/frames.c:1129
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maksymalizuje okno"
#: ../src/ui/frames.c:1132
msgid "Restore Window"
msgstr "Przywrócenie okna"
#: ../src/ui/frames.c:1135
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Zwiń okno"
#: ../src/ui/frames.c:1138
msgid "Unroll Window"
msgstr "Rozwiń okno"
#: ../src/ui/frames.c:1141
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Zatrzymaj okno na wierzchu"
#: ../src/ui/frames.c:1144
msgid "Remove Window From Top"
msgstr "Usuń okno z wierzchu"
#: ../src/ui/frames.c:1147
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Zawsze na widocznym obszarze roboczym"
#: ../src/ui/frames.c:1150
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Umieść okno tylko na jednym obszarze roboczym"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:70
msgid "Mi_nimize"
msgstr "Zm_inimalizuj"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:72
msgid "Ma_ximize"
msgstr "Zm_aksymalizuj"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:74
msgid "Unma_ximize"
msgstr "Przywróć zm_aksymalizowane"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:76
msgid "Roll _Up"
msgstr "_Zwiń"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:78
msgid "_Unroll"
msgstr "Ro_zwiń"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:80
msgid "_Move"
msgstr "Prz_esuń"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:82
msgid "_Resize"
msgstr "Zmień _rozmiar"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:84
msgid "Move Titlebar On_screen"
msgstr "Przeno_szenie paska tytułowego na ekranie"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
msgid "Always on _Top"
msgstr "Zawsze na _wierzchu"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:91
msgid "_Always on Visible Workspace"
msgstr "_Zawsze na widocznym obszarze roboczym"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:93
msgid "_Only on This Workspace"
msgstr "_Tylko na tym obszarze roboczym"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:95
msgid "Move to Workspace _Left"
msgstr "Przenieś na _lewy obszar roboczy"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:97
msgid "Move to Workspace R_ight"
msgstr "Przen_ieś na prawy obszar roboczy"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:99
msgid "Move to Workspace _Up"
msgstr "_Przenieś na górny obszar roboczy"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:101
msgid "Move to Workspace _Down"
msgstr "Przenieś na _dolny obszar roboczy"
#. separator
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:105
msgid "_Close"
msgstr "Za_mknij"
#: ../src/ui/menu.c:203
#, c-format
msgid "Workspace %d%n"
msgstr "Obszar roboczy %d%n"
#: ../src/ui/menu.c:213
#, c-format
msgid "Workspace 1_0"
msgstr "Obszar roboczy 1_0"
#: ../src/ui/menu.c:215
#, c-format
msgid "Workspace %s%d"
msgstr "Obszar roboczy %s%d"
#: ../src/ui/menu.c:395
msgid "Move to Another _Workspace"
msgstr "Przeniesienie na inny _obszar roboczy"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:104
msgid "Shift"
msgstr "Shift"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:110
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:116
msgid "Alt"
msgstr "Alt"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:122
msgid "Meta"
msgstr "Meta"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:128
msgid "Super"
msgstr "Super"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:134
msgid "Hyper"
msgstr "Hyper"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:140
msgid "Mod2"
msgstr "Mod2"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:146
msgid "Mod3"
msgstr "Mod3"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:152
msgid "Mod4"
msgstr "Mod4"
#. This is the text that should appear next to menu accelerators
#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
#. * this.
#.
#: ../src/ui/metaaccellabel.c:158
msgid "Mod5"
msgstr "Mod5"
#. Translators: This represents the size of a window. The first number is
#. * the width of the window and the second is the height.
#.
#: ../src/ui/resizepopup.c:113
#, c-format
msgid "%d x %d"
msgstr "%d x %d"
#: ../src/ui/theme.c:255
msgid "top"
msgstr "góra"
#: ../src/ui/theme.c:257
msgid "bottom"
msgstr "dół"
#: ../src/ui/theme.c:259
msgid "left"
msgstr "lewa"
#: ../src/ui/theme.c:261
msgid "right"
msgstr "prawa"
#: ../src/ui/theme.c:288
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "Rozmiar ramki nie określa wymiaru \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:307
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "Rozmiar ramki nie określa wymiaru \"%s\" dla krawędzi \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:344
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr ""
"Współczynnik proporcji przycisku %g nie mieści się w rozsądnych granicach"
#: ../src/ui/theme.c:356
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Rozmiar ramki nie określa liczby przycisków"
#: ../src/ui/theme.c:1058
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Gradienty powinny się składać co najmniej z dwóch kolorów"
#: ../src/ui/theme.c:1184
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Specyfikacja koloru GTK+ musi zawierać stan w nawiasach kwadratowych, np. "
"gtk:fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie można przetworzyć \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1198
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
msgstr ""
"Specyfikacja koloru GTK+ musi po nazwie stanu zawierać zamykający nawias "
"kwadratowy, np. gtk:fg[NORMAL], gdzie NORMAL jest nazwą stanu; nie można "
"przetworzyć \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1209
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Niezrozumiały stan \"%s\" w specyfikacji koloru"
#: ../src/ui/theme.c:1222
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Niezrozumiała definicja koloru \"%s\" w specyfikacji koloru"
#: ../src/ui/theme.c:1252
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
"format"
msgstr ""
"Formatem przenikania jest \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" nie "
"pasuje do formatu"
#: ../src/ui/theme.c:1263
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Nie można przetworzyć wartości alfa \"%s\" w przenikającym kolorze"
#: ../src/ui/theme.c:1273
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr ""
"Wartość alfa \"%s\" w przenikającym kolorze nie zawiera się między 0,0 i 1,0"
#: ../src/ui/theme.c:1320
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"Formatem przenikania jest \"shade/base_color/factor\", \"%s\" nie pasuje do "
"formatu"
#: ../src/ui/theme.c:1331
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr ""
"Nie można przetworzyć współczynnika przenikania \"%s\" w przenikającym "
"kolorze"
#: ../src/ui/theme.c:1341
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Współczynnik przenikania \"%s\" w przenikającym kolorze jest ujemny"
#: ../src/ui/theme.c:1370
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Nie można przetworzyć koloru \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1624
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Wyrażenie określające współrzędne zawiera niedozwolony znak \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1651
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
"parsed"
msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne zawiera liczbę zmiennoprzecinkową \"%s\", "
"której nie można przetworzyć"
#: ../src/ui/theme.c:1665
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne zawiera liczbę całkowitą \"%s\", której "
"nie można przetworzyć"
#: ../src/ui/theme.c:1787
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne zawiera nieznany operator na początku "
"tekstu: \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:1844
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr ""
"Wyrażenie określające współrzędne jest puste lub nie można go rozpoznać"
#: ../src/ui/theme.c:1955 ../src/ui/theme.c:1965 ../src/ui/theme.c:1999
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Wyrażenie opisujące położenie zawiera dzielenie przez zero"
#: ../src/ui/theme.c:2007
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie używa operatora dzielenia modulo z argumentem "
"zmiennoprzecinkowym"
#: ../src/ui/theme.c:2063
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera operand \"%s\" w miejscu, w którym "
"oczekiwano argumentu"
#: ../src/ui/theme.c:2072
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera operand w miejscu, w którym oczekiwano "
"operatora"
#: ../src/ui/theme.c:2080
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Wyrażenie opisujące położenie kończy się operatorem zamiast operandem"
#: ../src/ui/theme.c:2090
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
"operand in between"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera argument \"%c\" bezpośrednio po "
"argumencie \"%c\" bez rozdzielającego ich operand"
#: ../src/ui/theme.c:2237 ../src/ui/theme.c:2278
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera nieznaną zmienną lub stałą \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:2332
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Parser wyrażeń określających współrzędne przepełnił swój bufor."
#: ../src/ui/theme.c:2361
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera nawias zamykający bez odpowiadającego "
"mu nawiasu otwierającego"
#: ../src/ui/theme.c:2425
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie zawiera nawias otwierający bez odpowiadającego "
"mu nawiasu zamykającego"
#: ../src/ui/theme.c:2436
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr ""
"Wyrażenie opisujące położenie nie zawiera żadnych operatorów ani operandów"
#: ../src/ui/theme.c:2640 ../src/ui/theme.c:2660 ../src/ui/theme.c:2680
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Motyw zawiera wyrażenie, przy którego obliczaniu wystąpił błąd: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:4315
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
"specified for this frame style"
msgstr ""
"Przy tym stylu ramki należy podać <button function=\"%s\" state=\"%s\" "
"draw_ops=\"cokolwiek\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:4827 ../src/ui/theme.c:4852
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Brak <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"cokolwiek\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:4896
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Wczytanie motywu \"%s\" się nie powiodło: %s\n"
#: ../src/ui/theme.c:5026 ../src/ui/theme.c:5033 ../src/ui/theme.c:5040
#: ../src/ui/theme.c:5047 ../src/ui/theme.c:5054
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Nie określono elementu <%s> dla motywu \"%s\""
#: ../src/ui/theme.c:5062
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
msgstr ""
"Przy typie okna \"%s\" w motywie \"%s\" nie ustawiono stylu ramki. Należy "
"dodać element <window type=\"%s\" style_set=\"cokolwiek\"/>"
#: ../src/ui/theme.c:5505 ../src/ui/theme.c:5567 ../src/ui/theme.c:5630
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
"Stałe definiowane przez użytkownika powinny rozpoczynać się wielką literą, "
"natomiast \"%s\" nie spełnia tego warunku"
#: ../src/ui/theme.c:5513 ../src/ui/theme.c:5575 ../src/ui/theme.c:5638
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Stała \"%s\" została już określona"
#. Translators: This means that an attribute which should have been found
#. * on an XML element was not in fact found.
#.
#: ../src/ui/theme-parser.c:202
#, c-format
msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"%s\" w elemencie <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:231 ../src/ui/theme-parser.c:249
#, c-format
msgid "Line %d character %d: %s"
msgstr "Wiersz %d, znak %d: %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:413
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
msgstr "Atrybut \"%s\" wystąpił dwukrotnie wewnątrz jednego elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:437 ../src/ui/theme-parser.c:480
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
msgstr ""
"Atrybut \"%s\" jest nieprawidłowy wewnątrz elementu <%s> w tym kontekście"
#: ../src/ui/theme-parser.c:522
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
msgstr "Nie można przetworzyć \"%s\" jako liczby całkowitej"
#: ../src/ui/theme-parser.c:531 ../src/ui/theme-parser.c:586
#, c-format
msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
msgstr "Nie można rozpoznać końcowych znaków \"%s\" w napisie \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:541
#, c-format
msgid "Integer %ld must be positive"
msgstr "Liczba całkowita %ld musi być dodatnia"
#: ../src/ui/theme-parser.c:549
#, c-format
msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
msgstr "Liczba całkowita %ld jest zbyt duża, obecne maksimum to %d"
#: ../src/ui/theme-parser.c:577 ../src/ui/theme-parser.c:693
#, c-format
msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
msgstr "Napis \"%s\" nie jest zapisem liczby zmiennoprzecinkowej"
#: ../src/ui/theme-parser.c:608 ../src/ui/theme-parser.c:636
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
msgstr "Wartościami logicznymi są \"true\" i \"false\", a nie \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:663
#, c-format
msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
msgstr "Wartość kąta musi się mieścić między 0,0 i 360,0, odczytano %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:726
#, c-format
msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
msgstr ""
"Wartość alfa musi się mieścić między 0,0 (niewidoczne) i 1,0 (w pełni "
"przezroczyste), odczytano %g\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:791
#, c-format
msgid ""
"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
"large,x-large,xx-large)\n"
msgstr ""
"Nieprawidłowy rozmiar tytułu \"%s\" (musi on być jedną z wartości: xx-small, "
"x-small, small, medium, large, x-large, xx-large)\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:936 ../src/ui/theme-parser.c:999
#: ../src/ui/theme-parser.c:1033 ../src/ui/theme-parser.c:1136
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "<%s>: użyto nazwy \"%s\" po raz drugi"
#: ../src/ui/theme-parser.c:948 ../src/ui/theme-parser.c:1045
#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>: nie określono elementu nadrzędnego o nazwie \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "<%s>: nie określono geometrii o nazwie \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> musi albo określać geometrię, albo element nadrzędny z geometrią"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "Aby wartość alpha miała sens, należy określić tło"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Nieznany typ \"%s\" wewnątrz elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Nieznana wartość atrybutu \"style_set\" (%s) wewnątrz elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Z typem okna \"%s\" powiązano już zbiór stylów"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1229 ../src/ui/theme-parser.c:1293
#: ../src/ui/theme-parser.c:1519 ../src/ui/theme-parser.c:2740
#: ../src/ui/theme-parser.c:2786 ../src/ui/theme-parser.c:2934
#: ../src/ui/theme-parser.c:3126 ../src/ui/theme-parser.c:3164
#: ../src/ui/theme-parser.c:3202 ../src/ui/theme-parser.c:3240
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny poniżej <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1343 ../src/ui/theme-parser.c:1357
#: ../src/ui/theme-parser.c:1402
msgid ""
"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
"for buttons"
msgstr ""
"Nie można jednocześnie określać dla przycisku jego szerokości i wysokości "
"oraz współczynnika proporcji"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Odległość \"%s\" jest nieznana"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Współczynnik proporcji \"%s\" jest nieznany"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1473
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Krawędź \"%s\" jest nieznana"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1784
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"start_angle\" wewnątrz elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:1791
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "Brak atrybutu \"extent_angle\" wewnątrz elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2031
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Niezrozumiała wartość \"%s\" typu gradientu"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2109 ../src/ui/theme-parser.c:2484
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiały typ wypełnienia \"%s\" elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2276 ../src/ui/theme-parser.c:2359
#: ../src/ui/theme-parser.c:2422
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiały stan \"%s\" (atrybut state) elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2286 ../src/ui/theme-parser.c:2369
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiały cień \"%s\" (atrybut shadow) elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2296
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Niezrozumiała strzałka \"%s\" (atrybut arrow) elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2596 ../src/ui/theme-parser.c:2692
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Nie określono elementu <draw_ops> o nazwie \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:2608 ../src/ui/theme-parser.c:2704
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr ""
"Włączenie tutaj elementu draw_ops o nazwie \"%s\" spowodowałoby zapętlone "
"odwołanie"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Nieznane położenie \"%s\" elementu ramki"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2827
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Styl ramki zawiera już element o położeniu %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2844 ../src/ui/theme-parser.c:2919
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Nie określono elementu <draw_ops> o nazwie \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:2873
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Nieznana funkcja \"%s\" powiązana z przyciskiem"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2882
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr "Funkcja \"%s\" przycisku nie istnieje w tej wersji (%d, wymaga %d)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2894
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Nieznany stan \"%s\" powiązany z przyciskiem"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2902
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr ""
"Dla stylu ramki określono już przycisk, związany z funkcją %s i stanem %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:2973
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "\"%s\" nie jest prawidłową wartością atrybutu \"focus\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "\"%s\" nie jest prawidłową wartością atrybutu \"state\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:2992
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Nie określono stylu o nazwie \"%s\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3013 ../src/ui/theme-parser.c:3036
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "\"%s\" nie jest prawidłową wartością atrybutu \"resize\""
#: ../src/ui/theme-parser.c:3047
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
"states"
msgstr ""
"Element <%s> nie powinien zawierać atrybutu \"resize\" przy stanie "
"zmaksymalizowanym lub zwiniętym"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3061
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"Element <%s> nie powinien zawierać atrybutu \"resize\" przy stanie "
"zmaksymalizowanym"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3075 ../src/ui/theme-parser.c:3097
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Określono już styl dla stanu %s, rozmiaru %s i uaktywnienia %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Określono już styl dla stanu %s i uaktywnienia %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Element <piece> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
"draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3185
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Element <button> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
"draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3223
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
"Element <menu_icon> nie może zawierać dwóch draw_ops (motyw zawiera atrybut "
"draw_ops i element <draw_ops> lub dwa elementy)"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3271
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Głównym elementem motywu musi być <metacity_theme>, nie <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3291
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu name/author/date/"
"description"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3296
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu <constant>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3308
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu distance/border/"
"aspect_ratio"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3330
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr ""
"Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu działania rysowania"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3340 ../src/ui/theme-parser.c:3370
#: ../src/ui/theme-parser.c:3375 ../src/ui/theme-parser.c:3380
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Element <%s> nie jest dopuszczalny wewnątrz elementu <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3602
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Brak elementu <draw_ops> powiązanego z elementem ramki"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3617
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Brak elementu <draw_ops> powiązanego z przyciskiem"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3669
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Wewnątrz elementu <%s> nie jest dopuszczalny tekst"
#: ../src/ui/theme-parser.c:3724 ../src/ui/theme-parser.c:3736
#: ../src/ui/theme-parser.c:3748 ../src/ui/theme-parser.c:3760
#: ../src/ui/theme-parser.c:3772
#, c-format
msgid "<%s> specified twice for this theme"
msgstr "<%s> określono dwukrotnie dla tego motywu"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4040
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Odnalezienie prawidłowego pliku dla motywu %s się nie powiodło\n"
#: ../src/ui/theme-parser.c:4096
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Plik tematu %s nie zawiera głównego elementu <metacity_theme>"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
msgid "/_Windows"
msgstr "/_Okna"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
msgid "/Windows/tearoff"
msgstr "/Okna/odłączanie"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
msgid "/Windows/_Dialog"
msgstr "/Okna/Okno _dialogowe"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
msgid "/Windows/_Modal dialog"
msgstr "/Okna/_Modalne okno dialogowe"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
msgid "/Windows/_Utility"
msgstr "/Okna/_Narzędzie"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
msgid "/Windows/_Splashscreen"
msgstr "/Okna/_Ekran powitalny"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Top dock"
msgstr "/Okna/_Górny dok"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Bottom dock"
msgstr "/Okna/_Dolny dok"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Left dock"
msgstr "/Okna/_Lewy dok"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_Right dock"
msgstr "/Okna/_Prawy dok"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/_All docks"
msgstr "/Okna/_Wszystkie doki"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:86
msgid "/Windows/Des_ktop"
msgstr "/Okna/Pu_lpit"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:244
msgid "This is a sample message in a sample dialog"
msgstr "To jest przykładowy komunikat w prostym oknie dialogowym"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:327
#, c-format
msgid "Fake menu item %d\n"
msgstr "Imitacja elementu menu %d\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
msgid "Border-only window"
msgstr "Okno zawierające tylko krawędzie"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
msgid "Bar"
msgstr "Pasek"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:380
msgid "Normal Application Window"
msgstr "Zwykłe okno programu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:384
msgid "Dialog Box"
msgstr "Okno dialogowe"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
msgid "Modal Dialog Box"
msgstr "Modalne okno dialogowe"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
msgid "Utility Palette"
msgstr "Paleta narzędziowa"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
msgid "Torn-off Menu"
msgstr "Menu rozwijane"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
msgid "Border"
msgstr "Krawędź"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:728
#, c-format
msgid "Button layout test %d"
msgstr "Test układu przycisków %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:757
#, c-format
msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
msgstr "%g milisekundy do narysowania jednej ramki okna"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:800
#, c-format
msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
msgstr "Użycie: methacity-theme-viewer [NAZWA_MOTYWU]\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:807
#, c-format
msgid "Error loading theme: %s\n"
msgstr "Błąd podczas wczytywania motywu: %s\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
#, c-format
msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
msgstr "Wczytano motyw \"%s\" w ciągu %g sekund\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:854
msgid "Normal Title Font"
msgstr "Zwykła czcionka tytułu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:860
msgid "Small Title Font"
msgstr "Mała czcionka tytułu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:866
msgid "Large Title Font"
msgstr "Duża czcionka tytułu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
msgid "Button Layouts"
msgstr "Układy przycisków"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
msgid "Benchmark"
msgstr "Test wydajności"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:923
msgid "Window Title Goes Here"
msgstr "Tutaj znajduje się tytuł okna"
# FIXME - bełkot
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1027
#, c-format
msgid ""
"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
"frame)\n"
msgstr ""
"Narysowano %d ramek w ciągu %g sekund klienta (%g milisekund na ramkę) oraz "
"%g sekund rzeczywistych, włączając w to zasoby serwera X (%g milisekund na "
"ramkę)\n"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
msgid "position expression test returned TRUE but set error"
msgstr "test wyrażenia pozycji zwrócił wartość PRAWDA, lecz ustawił błąd"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1248
msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
msgstr "test wyrażenia pozycji zwrócił wartość FAŁSZ, lecz nie ustawił błędu"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
msgid "Error was expected but none given"
msgstr "Spodziewano się błędu, lecz nie podano żadnego"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1254
#, c-format
msgid "Error %d was expected but %d given"
msgstr "Spodziewano się błędu %d, lecz otrzymano %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
#, c-format
msgid "Error not expected but one was returned: %s"
msgstr "Nie spodziewano się błędu, lecz został on zwrócony: %s"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
#, c-format
msgid "x value was %d, %d was expected"
msgstr "wartością x było %d, spodziewano się wartości %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1267
#, c-format
msgid "y value was %d, %d was expected"
msgstr "wartością y było %d, spodziewano się wartości %d"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:1332
#, c-format
msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"wyrażenia współrzędnych %d zostało przetworzone w %g sekund (średnio %g "
"sekund(y))\n"
Jump to Line
Something went wrong with that request. Please try again.