Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Updated Bulgarian translation

  • Loading branch information...
commit 20dc8eb6a97dd9b32f52bb94aa370299d561cbb8 1 parent a6d68c7
@alshopov alshopov authored
Showing with 290 additions and 295 deletions.
  1. +290 −295 po/bg.po
View
585 po/bg.po
@@ -1,7 +1,7 @@
# Bulgarian translation of metacity po-file.
# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
-# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
-# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010.
+# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011.
# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004.
# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
@@ -9,26 +9,39 @@
#
msgid ""
msgstr ""
-"Project-Id-Version: metacity trunk\n"
+"Project-Id-Version: metacity master\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-01-25 22:40+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-25 22:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-03-23 21:53+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-23 21:52+0200\n"
"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
+"Language: bg\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
-msgid "Desktop"
-msgstr "Работен плот"
+#: ../src/50-metacity-launchers.xml.in.h:1
+msgid "Launchers"
+msgstr "Стартери"
-#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
-msgid "Window Management"
-msgstr "Управление на прозорци"
+#: ../src/50-metacity-navigation.xml.in.h:1
+msgid "Navigation"
+msgstr "Навигация"
-#: ../src/core/bell.c:294
+#: ../src/50-metacity-screenshot.xml.in.h:1
+msgid "Screenshots"
+msgstr "Снимки на екрана"
+
+#: ../src/50-metacity-system.xml.in.h:1
+msgid "System"
+msgstr "Система"
+
+#: ../src/50-metacity-windows.xml.in.h:1
+msgid "Windows"
+msgstr "Прозорци"
+
+#: ../src/core/bell.c:299
msgid "Bell event"
msgstr "Събитие за звънец"
@@ -90,7 +103,7 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:680
+#: ../src/core/keybindings.c:729
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -100,7 +113,7 @@ msgstr "Някоя друга програма използва бързия к
#. Displayed when a keybinding which is
#. * supposed to launch a program fails.
#.
-#: ../src/core/keybindings.c:2294
+#: ../src/core/keybindings.c:2343
#, c-format
msgid ""
"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
@@ -111,12 +124,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: ../src/core/keybindings.c:2383
+#: ../src/core/keybindings.c:2432
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:3337
+#: ../src/core/keybindings.c:3386
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
@@ -180,12 +193,12 @@ msgid ""
"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
msgstr "Максимизираните прозорци без украси да не минават в режим на цял екран"
-#: ../src/core/main.c:528
+#: ../src/core/main.c:527
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:544
+#: ../src/core/main.c:543
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
@@ -193,7 +206,7 @@ msgstr ""
"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
"обичайните теми.\n"
-#: ../src/core/main.c:603
+#: ../src/core/main.c:602
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
@@ -256,12 +269,12 @@ msgstr ""
msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1953 ../src/core/prefs.c:2456
+#: ../src/core/prefs.c:1959 ../src/core/prefs.c:2461
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Работен плот %d"
-#: ../src/core/prefs.c:1983 ../src/core/prefs.c:2161
+#: ../src/core/prefs.c:1988 ../src/core/prefs.c:2166
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -270,12 +283,12 @@ msgstr ""
"Низът „%s“ открит в базата от данни с настройки е невалиден за стойност на "
"клавишната комбинация „%s“\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2537
+#: ../src/core/prefs.c:2542
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2741
+#: ../src/core/prefs.c:2746
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr "Грешка при задаване на състоянието на мениджъра за наслагването: %s\n"
@@ -349,61 +362,55 @@ msgstr ""
"съкращения от вида „<Ctl>“ и „<Ctrl>“. Ако зададете стойността да е "
"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
-#: ../src/core/session.c:850 ../src/core/session.c:857
+#: ../src/core/session.c:842 ../src/core/session.c:849
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:867
+#: ../src/core/session.c:859
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1008
+#: ../src/core/session.c:1000
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1013
+#: ../src/core/session.c:1005
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
-#. oh, just give up
-#: ../src/core/session.c:1106
-#, c-format
-msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
-msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
-
-#: ../src/core/session.c:1145
+#: ../src/core/session.c:1135
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1194
+#: ../src/core/session.c:1184
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
-#: ../src/core/session.c:1207 ../src/core/session.c:1282
-#: ../src/core/session.c:1314 ../src/core/session.c:1386
-#: ../src/core/session.c:1446
+#: ../src/core/session.c:1197 ../src/core/session.c:1272
+#: ../src/core/session.c:1304 ../src/core/session.c:1376
+#: ../src/core/session.c:1436
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <%s>"
-#: ../src/core/session.c:1224
+#: ../src/core/session.c:1214
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "вложен етикет <window>"
-#: ../src/core/session.c:1466
+#: ../src/core/session.c:1456
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Непознат елемент %s"
-#: ../src/core/session.c:1818
+#: ../src/core/session.c:1808
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
@@ -455,7 +462,7 @@ msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5642
+#: ../src/core/window.c:5704
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -471,11 +478,11 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6207
+#: ../src/core/window.c:6269
#, c-format
msgid ""
-"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
-"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
+"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
+"%d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
msgstr ""
"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
@@ -594,273 +601,261 @@ msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Превключване към работен плот 12"
#: ../src/include/all-keybindings.h:122
-msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
-msgstr "Превключване към работния плот вляво"
+msgid "Move to workspace left"
+msgstr "Преместване на левия работен плот"
#: ../src/include/all-keybindings.h:126
-msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
-msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
+msgid "Move to workspace right"
+msgstr "Преместване на десния работен плот"
#: ../src/include/all-keybindings.h:130
-msgid "Switch to workspace above the current workspace"
-msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
+msgid "Move to workspace above"
+msgstr "Преместване на горния работен плот"
#: ../src/include/all-keybindings.h:134
-msgid "Switch to workspace below the current workspace"
-msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
+msgid "Move to workspace below"
+msgstr "Преместване на долния работен плот"
#: ../src/include/all-keybindings.h:150
-msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
-msgstr ""
-"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се използва "
-"изскачащ прозорец"
+msgid "Switch windows of an application"
+msgstr "Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
#: ../src/include/all-keybindings.h:153
-msgid "Move backward between windows of an application, using a popup window"
+msgid "Reverse switch windows of an application"
msgstr ""
-"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в обратен ред, "
-"като се използва изскачащ прозорец"
+"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в обратен ред"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:157
-msgid "Move between windows, using a popup window"
-msgstr ""
-"Преместване на фокуса между прозорците, като се използва изскачащ прозорец"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:156
+msgid "Switch applications"
+msgstr "Преместване на фокуса между програмите"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:160
-msgid "Move backward between windows, using a popup window"
-msgstr ""
-"Преместване на фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
-"изскачащ прозорец"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:159
+msgid "Reverse switch applications"
+msgstr "Преместване на фокуса между програмите в обратен ред"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:163
-msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
-msgstr ""
-"Преместване на фокуса между панелите и работното място, като се използва "
-"изскачащ прозорец"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:162
+msgid "Switch system controls"
+msgstr "Преместване на фокуса между служебните обекти"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:166
-msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
-msgstr ""
-"Преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен ред, като "
-"се използва изскачащ прозорец"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:165
+msgid "Reverse switch system controls"
+msgstr "Преместване на фокуса между служебните обекти в обратен ред"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:171
-msgid "Move between windows of an application immediately"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:169
+msgid "Switch windows of an app directly"
msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:174
-msgid "Move backward between windows of an application immediately"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:172
+msgid "Reverse switch windows of an app directly"
msgstr ""
"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в "
"обратен ред"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:177
-msgid "Move between windows immediately"
-msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
+#: ../src/include/all-keybindings.h:175
+msgid "Switch windows directly"
+msgstr "Незабавно преместване на фокуса между програмите"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:180
-msgid "Move backward between windows immediately"
-msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:178
+msgid "Reverse switch windows directly"
+msgstr "Незабавно преместване на фокуса между програмите в обратен ред"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:183
-msgid "Move between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:181
+msgid "Switch system controls directly"
+msgstr "Незабавно преместване на фокуса между служебните обекти"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:186
-msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
-msgstr ""
-"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот в обратен ред"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:184
+msgid "Reverse switch system controls directly"
+msgstr "Незабавно преместване на фокуса между служебните обекти в обратен ред"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:191
-msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
-msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работния плот"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:189
+msgid "Hide all normal windows"
+msgstr "Скриване на всички обикновен прозорци"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:194
-msgid "Show the panel's main menu"
-msgstr "Показване на основното меню на панела"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:192
+msgid "Show the activities overview"
+msgstr "Преглед на дейностите"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:197
-msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
-msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела „Стартиране на програма“"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:195
+msgid "Show the run command prompt"
+msgstr "Показване на прозореца за стартиране на команда"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:238
+#: ../src/include/all-keybindings.h:236
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Снимане на екрана"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:240
+#: ../src/include/all-keybindings.h:238
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Снимка на отделен прозорец"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:242
-msgid "Run a terminal"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:240
+msgid "Launch Terminal"
msgstr "Стартиране на терминал"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:257
+#: ../src/include/all-keybindings.h:255
msgid "Activate the window menu"
msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:260
+#: ../src/include/all-keybindings.h:258
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Превключване на режима за цял екран"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:262
+#: ../src/include/all-keybindings.h:260
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:264
-msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
-msgstr "Превключване на видимостта на прозореца над другите прозорци"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:262
+msgid "Toggle window always appearing on top"
+msgstr "Превключване на състоянието винаги отгоре"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:266
+#: ../src/include/all-keybindings.h:264
msgid "Maximize window"
msgstr "Максимизиране на прозорец"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:268
+#: ../src/include/all-keybindings.h:266
msgid "Restore window"
msgstr "Възстановяване на прозорец"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:270
+#: ../src/include/all-keybindings.h:268
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:272
+#: ../src/include/all-keybindings.h:270
msgid "Minimize window"
msgstr "Минимизиране на прозореца"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:274
+#: ../src/include/all-keybindings.h:272
msgid "Close window"
msgstr "Затваряне на прозореца"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:276
+#: ../src/include/all-keybindings.h:274
msgid "Move window"
msgstr "Преместване на прозорец"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:278
+#: ../src/include/all-keybindings.h:276
msgid "Resize window"
msgstr "Оразмеряване на прозорец"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:281
-msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:279
+msgid "Toggle window on all workspaces or one"
msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни места"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:285
+#: ../src/include/all-keybindings.h:283
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:288
+#: ../src/include/all-keybindings.h:286
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:291
+#: ../src/include/all-keybindings.h:289
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:294
+#: ../src/include/all-keybindings.h:292
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:297
+#: ../src/include/all-keybindings.h:295
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:300
+#: ../src/include/all-keybindings.h:298
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:303
+#: ../src/include/all-keybindings.h:301
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:306
+#: ../src/include/all-keybindings.h:304
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:309
+#: ../src/include/all-keybindings.h:307
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:312
+#: ../src/include/all-keybindings.h:310
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:315
+#: ../src/include/all-keybindings.h:313
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:318
+#: ../src/include/all-keybindings.h:316
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:330
+#: ../src/include/all-keybindings.h:328
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:333
+#: ../src/include/all-keybindings.h:331
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:336
+#: ../src/include/all-keybindings.h:334
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:339
+#: ../src/include/all-keybindings.h:337
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:342
-msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:340
+msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:344
+#: ../src/include/all-keybindings.h:342
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Издигане на прозореца над другите"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:346
+#: ../src/include/all-keybindings.h:344
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:350
+#: ../src/include/all-keybindings.h:348
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:354
+#: ../src/include/all-keybindings.h:352
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:358
-msgid "Move window to north-west (top left) corner"
-msgstr "Преместване на прозореца в северозападния (горния ляв) ъгъл на екрана"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:356
+msgid "Move window to top left corner"
+msgstr "Преместване на прозореца в горния ляв ъгъл на екрана"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:361
-msgid "Move window to north-east (top right) corner"
-msgstr ""
-"Преместване на прозореца в североизточния (горния десен) ъгъл на екрана"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:359
+msgid "Move window to top right corner"
+msgstr "Преместване на прозореца в горния десен ъгъл на екрана"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:364
-msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
-msgstr "Преместване на прозореца в югозападния (долния ляв) ъгъл на екрана"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:362
+msgid "Move window to bottom left corner"
+msgstr "Преместване на прозореца в долния ляв ъгъл на екрана"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:367
-msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
-msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния (долния десен) ъгъл на екрана"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:365
+msgid "Move window to bottom right corner"
+msgstr "Преместване на прозореца в долния десен ъгъл на екрана"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:371
-msgid "Move window to north (top) side of screen"
-msgstr "Преместване на прозореца в северния (горния) край на екрана"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:369
+msgid "Move window to top edge of screen"
+msgstr "Преместване на прозореца в горната част на екрана"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:374
-msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
-msgstr "Преместване на прозореца в южния (долния) край на екрана"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:372
+msgid "Move window to bottom edge of screen"
+msgstr "Преместване на прозореца в долната част на екрана"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:377
-msgid "Move window to east (right) side of screen"
-msgstr "Преместване на прозореца в източния (десния) край на екрана"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:375
+msgid "Move window to right side of screen"
+msgstr "Преместване на прозореца в дясната част на екрана"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:380
-msgid "Move window to west (left) side of screen"
-msgstr "Преместване на прозореца в западния (левия) край на екрана"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:378
+msgid "Move window to left side of screen"
+msgstr "Преместване на прозореца в лявата част на екрана"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:383
+#: ../src/include/all-keybindings.h:381
msgid "Move window to center of screen"
msgstr "Преместване на прозореца в средата на екрана"
@@ -1354,47 +1349,47 @@ msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Употреба: %s\n"
-#: ../src/ui/frames.c:1118
+#: ../src/ui/frames.c:1120
msgid "Close Window"
msgstr "Затваряне на прозореца"
-#: ../src/ui/frames.c:1121
+#: ../src/ui/frames.c:1123
msgid "Window Menu"
msgstr "Меню за прозорците"
-#: ../src/ui/frames.c:1124
+#: ../src/ui/frames.c:1126
msgid "Minimize Window"
msgstr "Минимизиране на прозореца"
-#: ../src/ui/frames.c:1127
+#: ../src/ui/frames.c:1129
msgid "Maximize Window"
msgstr "Максимизиране на прозореца"
-#: ../src/ui/frames.c:1130
+#: ../src/ui/frames.c:1132
msgid "Restore Window"
msgstr "Възстановяване на прозорец"
-#: ../src/ui/frames.c:1133
+#: ../src/ui/frames.c:1135
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Навиване на прозореца"
-#: ../src/ui/frames.c:1136
+#: ../src/ui/frames.c:1138
msgid "Unroll Window"
msgstr "Развиване на прозореца"
-#: ../src/ui/frames.c:1139
+#: ../src/ui/frames.c:1141
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Прозорецът да е отгоре"
-#: ../src/ui/frames.c:1142
+#: ../src/ui/frames.c:1144
msgid "Remove Window From Top"
msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
-#: ../src/ui/frames.c:1145
+#: ../src/ui/frames.c:1147
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Винаги на видимия работен плот"
-#: ../src/ui/frames.c:1148
+#: ../src/ui/frames.c:1150
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
@@ -1597,48 +1592,48 @@ msgstr "Mod5"
msgid "%d x %d"
msgstr "%d×%d"
-#: ../src/ui/theme.c:254
+#: ../src/ui/theme.c:255
msgid "top"
msgstr "горния"
-#: ../src/ui/theme.c:256
+#: ../src/ui/theme.c:257
msgid "bottom"
msgstr "долния"
-#: ../src/ui/theme.c:258
+#: ../src/ui/theme.c:259
msgid "left"
msgstr "левия"
-#: ../src/ui/theme.c:260
+#: ../src/ui/theme.c:261
msgid "right"
msgstr "десния"
-#: ../src/ui/theme.c:287
+#: ../src/ui/theme.c:288
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
-#: ../src/ui/theme.c:306
+#: ../src/ui/theme.c:307
#, c-format
msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
-#: ../src/ui/theme.c:343
+#: ../src/ui/theme.c:344
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
-#: ../src/ui/theme.c:355
+#: ../src/ui/theme.c:356
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
-#: ../src/ui/theme.c:1020
+#: ../src/ui/theme.c:1058
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
-#: ../src/ui/theme.c:1146
+#: ../src/ui/theme.c:1184
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -1648,7 +1643,7 @@ msgstr ""
"скоби, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
"анализира „%s“"
-#: ../src/ui/theme.c:1160
+#: ../src/ui/theme.c:1198
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -1658,17 +1653,17 @@ msgstr ""
"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
"анализа на „%s“"
-#: ../src/ui/theme.c:1171
+#: ../src/ui/theme.c:1209
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
-#: ../src/ui/theme.c:1184
+#: ../src/ui/theme.c:1222
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
-#: ../src/ui/theme.c:1214
+#: ../src/ui/theme.c:1252
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -1677,17 +1672,17 @@ msgstr ""
"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
"подчинява на формата"
-#: ../src/ui/theme.c:1225
+#: ../src/ui/theme.c:1263
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
-#: ../src/ui/theme.c:1235
+#: ../src/ui/theme.c:1273
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
-#: ../src/ui/theme.c:1282
+#: ../src/ui/theme.c:1320
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
@@ -1695,27 +1690,27 @@ msgstr ""
"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не съответства на "
"формата"
-#: ../src/ui/theme.c:1293
+#: ../src/ui/theme.c:1331
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
-#: ../src/ui/theme.c:1303
+#: ../src/ui/theme.c:1341
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
-#: ../src/ui/theme.c:1332
+#: ../src/ui/theme.c:1370
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
-#: ../src/ui/theme.c:1582
+#: ../src/ui/theme.c:1624
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
-#: ../src/ui/theme.c:1609
+#: ../src/ui/theme.c:1651
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -1724,40 +1719,40 @@ msgstr ""
"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
"да бъде анализирано"
-#: ../src/ui/theme.c:1623
+#: ../src/ui/theme.c:1665
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr ""
"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
"анализирано"
-#: ../src/ui/theme.c:1745
+#: ../src/ui/theme.c:1787
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
"\"%s\""
msgstr ""
-"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
-"s“"
+"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: "
+"„%s“"
-#: ../src/ui/theme.c:1802
+#: ../src/ui/theme.c:1844
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
-#: ../src/ui/theme.c:1913 ../src/ui/theme.c:1923 ../src/ui/theme.c:1957
+#: ../src/ui/theme.c:1955 ../src/ui/theme.c:1965 ../src/ui/theme.c:1999
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
-#: ../src/ui/theme.c:1965
+#: ../src/ui/theme.c:2007
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
msgstr ""
"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
-#: ../src/ui/theme.c:2021
+#: ../src/ui/theme.c:2063
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
@@ -1765,18 +1760,18 @@ msgstr ""
"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
"операнд"
-#: ../src/ui/theme.c:2030
+#: ../src/ui/theme.c:2072
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr ""
"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
-#: ../src/ui/theme.c:2038
+#: ../src/ui/theme.c:2080
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
-#: ../src/ui/theme.c:2048
+#: ../src/ui/theme.c:2090
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -1785,38 +1780,38 @@ msgstr ""
"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
"между тях"
-#: ../src/ui/theme.c:2195 ../src/ui/theme.c:2236
+#: ../src/ui/theme.c:2237 ../src/ui/theme.c:2278
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr ""
"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
-#: ../src/ui/theme.c:2290
+#: ../src/ui/theme.c:2332
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
-#: ../src/ui/theme.c:2319
+#: ../src/ui/theme.c:2361
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
-#: ../src/ui/theme.c:2383
+#: ../src/ui/theme.c:2425
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
-#: ../src/ui/theme.c:2394
+#: ../src/ui/theme.c:2436
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
-#: ../src/ui/theme.c:2596 ../src/ui/theme.c:2616 ../src/ui/theme.c:2636
+#: ../src/ui/theme.c:2640 ../src/ui/theme.c:2660 ../src/ui/theme.c:2680
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4203
+#: ../src/ui/theme.c:4315
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -1825,25 +1820,25 @@ msgstr ""
"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
-#: ../src/ui/theme.c:4711 ../src/ui/theme.c:4736
+#: ../src/ui/theme.c:4827 ../src/ui/theme.c:4852
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
msgstr ""
"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
-#: ../src/ui/theme.c:4780
+#: ../src/ui/theme.c:4896
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4910 ../src/ui/theme.c:4917 ../src/ui/theme.c:4924
-#: ../src/ui/theme.c:4931 ../src/ui/theme.c:4938
+#: ../src/ui/theme.c:5026 ../src/ui/theme.c:5033 ../src/ui/theme.c:5040
+#: ../src/ui/theme.c:5047 ../src/ui/theme.c:5054
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
-#: ../src/ui/theme.c:4946
+#: ../src/ui/theme.c:5062
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -1852,15 +1847,15 @@ msgstr ""
"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
-#: ../src/ui/theme.c:5389 ../src/ui/theme.c:5451 ../src/ui/theme.c:5514
+#: ../src/ui/theme.c:5505 ../src/ui/theme.c:5567 ../src/ui/theme.c:5630
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
msgstr ""
-"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
-"s“ не започва така"
+"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а "
+"„%s“ не започва така"
-#: ../src/ui/theme.c:5397 ../src/ui/theme.c:5459 ../src/ui/theme.c:5522
+#: ../src/ui/theme.c:5513 ../src/ui/theme.c:5575 ../src/ui/theme.c:5638
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
@@ -1939,58 +1934,58 @@ msgstr ""
"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е едно от „xx-small“, „x-"
"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:936 ../src/ui/theme-parser.c:999
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1033 ../src/ui/theme-parser.c:1136
+#: ../src/ui/theme-parser.c:947 ../src/ui/theme-parser.c:1010
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1044 ../src/ui/theme-parser.c:1147
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
msgstr "Името „%2$s“ на <%1$s> е използвано втори път"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:948 ../src/ui/theme-parser.c:1045
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
+#: ../src/ui/theme-parser.c:959 ../src/ui/theme-parser.c:1056
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1159
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "Родителят „%2$s“ на <%1$s> не е дефиниран"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1069
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "Геометрията „%2$s“ на <%1$s> не е дефинирана"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1082
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1124
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1202
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1210
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1229 ../src/ui/theme-parser.c:1293
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1519 ../src/ui/theme-parser.c:2740
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2786 ../src/ui/theme-parser.c:2934
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3126 ../src/ui/theme-parser.c:3164
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3202 ../src/ui/theme-parser.c:3240
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1240 ../src/ui/theme-parser.c:1304
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1530 ../src/ui/theme-parser.c:2751
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2797 ../src/ui/theme-parser.c:2945
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3137 ../src/ui/theme-parser.c:3175
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3213 ../src/ui/theme-parser.c:3251
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1343 ../src/ui/theme-parser.c:1357
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1402
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1354 ../src/ui/theme-parser.c:1368
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1413
msgid ""
"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
"for buttons"
@@ -1999,124 +1994,124 @@ msgstr ""
"„button_height“ — височина и широчина на бутоните), и отношението на "
"размерите им — „aspect_ratio“"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1377
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1422
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1473
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "Границата „%s“ е непозната"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1784
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1795
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1791
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1802
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2031
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2042
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2109 ../src/ui/theme-parser.c:2484
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2120 ../src/ui/theme-parser.c:2495
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2276 ../src/ui/theme-parser.c:2359
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2422
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2287 ../src/ui/theme-parser.c:2370
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2433
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2286 ../src/ui/theme-parser.c:2369
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2297 ../src/ui/theme-parser.c:2380
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2296
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2307
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2596 ../src/ui/theme-parser.c:2692
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2607 ../src/ui/theme-parser.c:2703
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2608 ../src/ui/theme-parser.c:2704
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2619 ../src/ui/theme-parser.c:2715
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2830
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2827
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2838
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2844 ../src/ui/theme-parser.c:2919
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2855 ../src/ui/theme-parser.c:2930
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2873
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2884
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2882
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2893
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr ""
"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2894
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2905
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2902
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2913
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2973
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2984
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2993
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2992
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3003
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "Не е дефиниран стил на име „%s“"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3013 ../src/ui/theme-parser.c:3036
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3024 ../src/ui/theme-parser.c:3047
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3047
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3058
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2125,24 +2120,24 @@ msgstr ""
"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
"засенчен"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3061
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3072
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
msgstr ""
"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3075 ../src/ui/theme-parser.c:3097
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3097 ../src/ui/theme-parser.c:3119
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3158
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2150,7 +2145,7 @@ msgstr ""
"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3185
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3196
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2158,7 +2153,7 @@ msgstr ""
"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3223
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3234
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
@@ -2166,65 +2161,65 @@ msgstr ""
"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3271
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3282
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3291
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3302
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3296
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3307
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3308
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3319
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3330
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3341
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3340 ../src/ui/theme-parser.c:3370
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3375 ../src/ui/theme-parser.c:3380
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3351 ../src/ui/theme-parser.c:3381
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3386 ../src/ui/theme-parser.c:3391
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3602
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3613
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3617
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3628
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "Няма draw_ops за бутон"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3669
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3680
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3724 ../src/ui/theme-parser.c:3736
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3748 ../src/ui/theme-parser.c:3760
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3772
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3735 ../src/ui/theme-parser.c:3747
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3759 ../src/ui/theme-parser.c:3771
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3783
#, c-format
msgid "<%s> specified twice for this theme"
msgstr "<%s> е указан два пъти за тази тема"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4040
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4051
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4096
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4107
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.