Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

[l10n]Updated Catalan (Valencian) translation

  • Loading branch information...
commit 56a2cb019e6aa2a978aea3e9aa7a023f24ea15a9 1 parent e3baf14
Carles Ferrando authored gforcada committed
Showing with 373 additions and 302 deletions.
  1. +373 −302 po/ca@valencia.po
View
675 po/ca@valencia.po
@@ -4,14 +4,14 @@
# Softcatala <info@softcatala.org>, 2002.
# Jesús Moreno <jmmolas@wanadoo.es>, 2002.
# Jordi Mallach <jordi@sindominio.net>, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
-# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2008, 2009, 2010.
+# David Planella <david.planella@gmail.com>, 2008, 2009, 2010, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: metacity 2.24\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-10-29 21:35+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-02 18:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-05-29 18:54+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-04-04 00:39+0200\n"
"Last-Translator: David Planella <david.planella@gmail.com>\n"
"Language-Team: Softcatalà <tradgnome@softcatala.org>\n"
"Language: \n"
@@ -19,15 +19,27 @@ msgstr ""
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
-msgid "Desktop"
-msgstr "Escriptori"
+#: ../src/50-metacity-launchers.xml.in.h:1
+msgid "Launchers"
+msgstr "Llançadors"
-#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
-msgid "Window Management"
-msgstr "Gestor de finestres"
+#: ../src/50-metacity-navigation.xml.in.h:1
+msgid "Navigation"
+msgstr "Navegació"
-#: ../src/core/bell.c:294
+#: ../src/50-metacity-screenshot.xml.in.h:1
+msgid "Screenshots"
+msgstr "Captures de pantalla"
+
+#: ../src/50-metacity-system.xml.in.h:1
+msgid "System"
+msgstr "Sistema"
+
+#: ../src/50-metacity-windows.xml.in.h:1
+msgid "Windows"
+msgstr "Finestres"
+
+#: ../src/core/bell.c:299
msgid "Bell event"
msgstr "Esdeveniment de to del sistema"
@@ -47,7 +59,7 @@ msgid ""
"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
"application to quit entirely."
msgstr ""
-"Podeu esperar un moment per veure si continua o forçar la eixida completa de "
+"Podeu esperar un moment per veure si continua o forçar l'eixida completa de "
"l'aplicació."
#: ../src/core/delete.c:110
@@ -56,7 +68,7 @@ msgstr "_Espera"
#: ../src/core/delete.c:110
msgid "_Force Quit"
-msgstr "_Força'n la eixida"
+msgstr "_Força'n l'eixida"
#: ../src/core/delete.c:208
#, c-format
@@ -82,7 +94,7 @@ msgid ""
"the window manager.\n"
msgstr ""
"S'ha perdut la connexió amb la pantalla «%s»;\n"
-"és molt probable que el servidor X s'haja aturat o que hàgeu finalitzat/\n"
+"és molt probable que el servidor X s'haja parat o que hàgeu finalitzat/\n"
"destruït el gestor de finestres.\n"
#: ../src/core/errors.c:279
@@ -90,7 +102,7 @@ msgstr ""
msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
msgstr "S'ha produït un error fatal d'E/S %d (%s) a la pantalla «%s».\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:680
+#: ../src/core/keybindings.c:729
#, c-format
msgid ""
"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
@@ -102,7 +114,7 @@ msgstr ""
#. Displayed when a keybinding which is
#. * supposed to launch a program fails.
#.
-#: ../src/core/keybindings.c:2294
+#: ../src/core/keybindings.c:2349
#, c-format
msgid ""
"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
@@ -113,12 +125,12 @@ msgstr ""
"\n"
"%s"
-#: ../src/core/keybindings.c:2383
+#: ../src/core/keybindings.c:2438
#, c-format
msgid "No command %d has been defined.\n"
msgstr "No s'ha definit cap orde %d.\n"
-#: ../src/core/keybindings.c:3337
+#: ../src/core/keybindings.c:3394
#, c-format
msgid "No terminal command has been defined.\n"
msgstr "No s'ha definit cap orde de terminal.\n"
@@ -182,12 +194,12 @@ msgstr ""
"No crees finestres a pantalla completa que estiguen maximitzades i no "
"tinguen decoracions"
-#: ../src/core/main.c:528
+#: ../src/core/main.c:527
#, c-format
msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el directori de temes: %s\n"
-#: ../src/core/main.c:544
+#: ../src/core/main.c:543
#, c-format
msgid ""
"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
@@ -195,7 +207,7 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat cap tema. Assegureu-vos que %s existeix i conté els temes "
"habituals.\n"
-#: ../src/core/main.c:603
+#: ../src/core/main.c:602
#, c-format
msgid "Failed to restart: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut reiniciar: %s\n"
@@ -235,7 +247,7 @@ msgid ""
"behave properly.\n"
msgstr ""
"Les solucions temporals per a aplicacions amb errors estan inhabilitades. "
-"Pot ser que certes aplicacions no funcionin correctament.\n"
+"Pot ser que certes aplicacions no funcionen correctament.\n"
#: ../src/core/prefs.c:1305
#, c-format
@@ -259,12 +271,12 @@ msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
msgstr ""
"S'ha produït un error en establir el nombre d'espais de treball a %d: %s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:1953 ../src/core/prefs.c:2456
+#: ../src/core/prefs.c:1959 ../src/core/prefs.c:2461
#, c-format
msgid "Workspace %d"
msgstr "Espai de treball %d"
-#: ../src/core/prefs.c:1983 ../src/core/prefs.c:2161
+#: ../src/core/prefs.c:1988 ../src/core/prefs.c:2166
#, c-format
msgid ""
"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
@@ -273,14 +285,14 @@ msgstr ""
"«%s» trobat a la base de dades de la configuració no és un valor vàlid per a "
"la vinculació de tecla «%s»\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2537
+#: ../src/core/prefs.c:2542
#, c-format
msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
msgstr ""
"S'ha produït un error en establir el nom de l'espai de treball %d a «%s»: "
"%s\n"
-#: ../src/core/prefs.c:2741
+#: ../src/core/prefs.c:2746
#, c-format
msgid "Error setting compositor status: %s\n"
msgstr ""
@@ -359,56 +371,56 @@ msgstr ""
"Esta vinculació es pot invertir en prémer la tecla «Shift»; de manera que no "
"es podrà utilitzar la tecla «Shift»."
-#: ../src/core/session.c:850 ../src/core/session.c:857
+#: ../src/core/session.c:842 ../src/core/session.c:849
#, c-format
msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
msgstr "No s'ha pogut crear el directori «%s»: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:867
+#: ../src/core/session.c:859
#, c-format
msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut obrir el fitxer de sessió «%s» per a l'escriptura: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1008
+#: ../src/core/session.c:1000
#, c-format
msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en escriure el fitxer de sessió «%s»: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1013
+#: ../src/core/session.c:1005
#, c-format
msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
msgstr "S'ha produït un error en tancar el fitxer de sessió «%s»: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1143
+#: ../src/core/session.c:1135
#, c-format
msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el fitxer de sessió alçat: %s\n"
-#: ../src/core/session.c:1192
+#: ../src/core/session.c:1184
#, c-format
msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
msgstr ""
"S'ha vist l'atribut <metacity_session> però encara hi ha l'identificador de "
"sessió"
-#: ../src/core/session.c:1205 ../src/core/session.c:1280
-#: ../src/core/session.c:1312 ../src/core/session.c:1384
-#: ../src/core/session.c:1444
+#: ../src/core/session.c:1197 ../src/core/session.c:1272
+#: ../src/core/session.c:1304 ../src/core/session.c:1376
+#: ../src/core/session.c:1436
#, c-format
msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
msgstr "Atribut %s desconegut a l'element <%s>"
-#: ../src/core/session.c:1222
+#: ../src/core/session.c:1214
#, c-format
msgid "nested <window> tag"
msgstr "etiqueta <window> imbricada"
-#: ../src/core/session.c:1464
+#: ../src/core/session.c:1456
#, c-format
msgid "Unknown element %s"
msgstr "Element %s desconegut"
-#: ../src/core/session.c:1816
+#: ../src/core/session.c:1808
msgid ""
"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
"be restarted manually next time you log in."
@@ -460,7 +472,7 @@ msgid "Metacity"
msgstr "Metacity"
#. first time through
-#: ../src/core/window.c:5660
+#: ../src/core/window.c:5704
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
@@ -476,7 +488,7 @@ msgstr ""
#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
#. * about these apps but make them work.
#.
-#: ../src/core/window.c:6225
+#: ../src/core/window.c:6269
#, c-format
msgid ""
"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
@@ -542,14 +554,14 @@ msgstr ""
#: ../src/core/xprops.c:401
#, c-format
msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
-msgstr "La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia un UTF-8 invàlid\n"
+msgstr "La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia un UTF-8 no vàlid\n"
#: ../src/core/xprops.c:484
#, c-format
msgid ""
"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
msgstr ""
-"La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia UTF-8 invàlid per a l'element "
+"La propietat %s en la finestra 0x%lx contenia UTF-8 no vàlid per a l'element "
"%d en la llista\n"
#: ../src/include/all-keybindings.h:88
@@ -601,263 +613,260 @@ msgid "Switch to workspace 12"
msgstr "Canvia a l'espai de treball 12"
#: ../src/include/all-keybindings.h:122
-msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball de l'esquerra de l'actual"
+msgid "Move to workspace left"
+msgstr "Mou a l'espai de treball de l'esquerra"
#: ../src/include/all-keybindings.h:126
-msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball a la dreta de l'actual"
+msgid "Move to workspace right"
+msgstr "Mou a l'espai de treball de la dreta"
#: ../src/include/all-keybindings.h:130
-msgid "Switch to workspace above the current workspace"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball damunt de l'actual"
+msgid "Move to workspace above"
+msgstr "Mou a l'espai de treball de sobre"
#: ../src/include/all-keybindings.h:134
-msgid "Switch to workspace below the current workspace"
-msgstr "Canvia a l'espai de treball a sota de l'actual"
+msgid "Move to workspace below"
+msgstr "Mou a l'espai de treball de sota"
#: ../src/include/all-keybindings.h:150
-msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
-msgstr "Mou-te entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
+msgid "Switch windows of an application"
+msgstr "Commutació de les finestres d'una aplicació"
#: ../src/include/all-keybindings.h:153
-msgid "Move backward between windows of an application, using a popup window"
-msgstr ""
-"Mou-te cap arrere entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
+msgid "Reverse switch windows of an application"
+msgstr "Inversió de la commutació de les finestres d'una aplicació"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:157
-msgid "Move between windows, using a popup window"
-msgstr "Mou-te entre finestres amb un diàleg emergent"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:156
+msgid "Switch applications"
+msgstr "Commutació d'aplicacions"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:160
-msgid "Move backward between windows, using a popup window"
-msgstr "Mou-te cap arrere entre finestres amb un diàleg emergent"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:159
+msgid "Reverse switch applications"
+msgstr "Inversió de la commutació d'aplicacions"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:163
-msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
-msgstr "Mou-te entre quadres i l'escriptori amb un diàleg emergent"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:162
+msgid "Switch system controls"
+msgstr "Commutació de controls del sistema"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:166
-msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
-msgstr "Mou-te cap arrere entre quadres i l'escriptori amb un diàleg emergent"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:165
+msgid "Reverse switch system controls"
+msgstr "Inversió de la commutació de controls del sistema"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:171
-msgid "Move between windows of an application immediately"
-msgstr "Mou-te entre les finestres d'una aplicació immediatament"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:169
+msgid "Switch windows of an app directly"
+msgstr "Commutació immediata de les finestres d'una aplicació"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:174
-msgid "Move backward between windows of an application immediately"
-msgstr "Mou-te cap arrere entre les finestres d'una aplicació immediatament"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:172
+msgid "Reverse switch windows of an app directly"
+msgstr "Inversió immediata de la commutació de les finestres d'una aplicació"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:177
-msgid "Move between windows immediately"
-msgstr "Mou-te entre finestres immediatament"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:175
+msgid "Switch windows directly"
+msgstr "Commutació immediata de finestres"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:180
-msgid "Move backward between windows immediately"
-msgstr "Mou-te cap arrere entre finestres immediatament"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:178
+msgid "Reverse switch windows directly"
+msgstr "Inversió directa de la commutació de les finestres"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:183
-msgid "Move between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Mou entre quadres i l'escriptori immediatament"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:181
+msgid "Switch system controls directly"
+msgstr "Commutació directa dels controls del sistema"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:186
-msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
-msgstr "Mou cap arrere entre quadres i l'escriptori immediatament"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:184
+msgid "Reverse switch system controls directly"
+msgstr "Inversió directa de la commutació dels controls del sistema"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:191
-msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
-msgstr "Oculta totes les finestres normals i dóna el focus a l'escriptori"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:189
+msgid "Hide all normal windows"
+msgstr "Oculta totes les finestres normals"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:194
-msgid "Show the panel's main menu"
-msgstr "Mostra el menú principal del quadre"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:192
+msgid "Show the activities overview"
+msgstr "Mostra el resum d'activitats"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:197
-msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
-msgstr "Mostra el diàleg d'execució d'aplicacions del quadre"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:195
+msgid "Show the run command prompt"
+msgstr "Mostra l'indicador d'execució d'aplicacions"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:238
+#: ../src/include/all-keybindings.h:236
msgid "Take a screenshot"
msgstr "Fes una captura de pantalla"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:240
+#: ../src/include/all-keybindings.h:238
msgid "Take a screenshot of a window"
msgstr "Fes una captura de pantalla d'una finestra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:242
-msgid "Run a terminal"
-msgstr "Executa un terminal"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:240
+msgid "Launch Terminal"
+msgstr "Llança un terminal"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:257
+#: ../src/include/all-keybindings.h:255
msgid "Activate the window menu"
msgstr "Activa el menú de finestra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:260
+#: ../src/include/all-keybindings.h:258
msgid "Toggle fullscreen mode"
msgstr "Si s'utilitza el mode a pantalla completa"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:262
+#: ../src/include/all-keybindings.h:260
msgid "Toggle maximization state"
msgstr "Canvia l'estat de maximització"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:264
-msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
-msgstr ""
-"Commuta la funció que fa que una finestra sempre serà visible per sobre de "
-"les altres"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:262
+msgid "Toggle window always appearing on top"
+msgstr "Canvia l'estat de sempre per damunt"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:266
+#: ../src/include/all-keybindings.h:264
msgid "Maximize window"
msgstr "Maximitza la finestra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:268
+#: ../src/include/all-keybindings.h:266
msgid "Restore window"
msgstr "Restaura la finestra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:270
+#: ../src/include/all-keybindings.h:268
msgid "Toggle shaded state"
msgstr "Canvia l'estat d'ombrejat"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:272
+#: ../src/include/all-keybindings.h:270
msgid "Minimize window"
msgstr "Minimitza la finestra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:274
+#: ../src/include/all-keybindings.h:272
msgid "Close window"
msgstr "Tanca la finestra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:276
+#: ../src/include/all-keybindings.h:274
msgid "Move window"
msgstr "Mou la finestra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:278
+#: ../src/include/all-keybindings.h:276
msgid "Resize window"
msgstr "Redimensiona la finestra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:281
-msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:279
+msgid "Toggle window on all workspaces or one"
msgstr ""
"Commuta la funció que fa que la finestra estiga en tots els espais de "
"treball o només en un"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:285
+#: ../src/include/all-keybindings.h:283
msgid "Move window to workspace 1"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 1"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:288
+#: ../src/include/all-keybindings.h:286
msgid "Move window to workspace 2"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 2"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:291
+#: ../src/include/all-keybindings.h:289
msgid "Move window to workspace 3"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 3"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:294
+#: ../src/include/all-keybindings.h:292
msgid "Move window to workspace 4"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 4"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:297
+#: ../src/include/all-keybindings.h:295
msgid "Move window to workspace 5"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 5"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:300
+#: ../src/include/all-keybindings.h:298
msgid "Move window to workspace 6"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 6"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:303
+#: ../src/include/all-keybindings.h:301
msgid "Move window to workspace 7"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 7"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:306
+#: ../src/include/all-keybindings.h:304
msgid "Move window to workspace 8"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 8"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:309
+#: ../src/include/all-keybindings.h:307
msgid "Move window to workspace 9"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 9"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:312
+#: ../src/include/all-keybindings.h:310
msgid "Move window to workspace 10"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 10"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:315
+#: ../src/include/all-keybindings.h:313
msgid "Move window to workspace 11"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 11"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:318
+#: ../src/include/all-keybindings.h:316
msgid "Move window to workspace 12"
msgstr "Mou la finestra a l'espai de treball 12"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:330
+#: ../src/include/all-keybindings.h:328
msgid "Move window one workspace to the left"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball a l'esquerra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:333
+#: ../src/include/all-keybindings.h:331
msgid "Move window one workspace to the right"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball a la dreta"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:336
+#: ../src/include/all-keybindings.h:334
msgid "Move window one workspace up"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball amunt"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:339
+#: ../src/include/all-keybindings.h:337
msgid "Move window one workspace down"
msgstr "Mou la finestra un espai de treball avall"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:342
-msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
-msgstr "Alça una finestra coberta per una altra, o sinó la baixa"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:340
+msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
+msgstr "Alça una finestra coberta per una altra, o sinó baixa-la"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:344
+#: ../src/include/all-keybindings.h:342
msgid "Raise window above other windows"
msgstr "Alça una finestra per damunt de les altres"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:346
+#: ../src/include/all-keybindings.h:344
msgid "Lower window below other windows"
msgstr "Baixa la finestra sota les altres"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:350
+#: ../src/include/all-keybindings.h:348
msgid "Maximize window vertically"
msgstr "Maximitza la finestra verticalment"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:354
+#: ../src/include/all-keybindings.h:352
msgid "Maximize window horizontally"
msgstr "Maximitza la finestra horitzontalment"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:358
-msgid "Move window to north-west (top left) corner"
-msgstr "Mou la finestra a la cantonada nord-oest (part superior esquerra)"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:356
+msgid "Move window to top left corner"
+msgstr "Mou la finestra a la cantonada superior esquerra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:361
-msgid "Move window to north-east (top right) corner"
-msgstr "Mou la finestra a la cantonada nord-est (part superior dreta)"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:359
+msgid "Move window to top right corner"
+msgstr "Mou la finestra a la cantonada superior dreta"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:364
-msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
-msgstr "Mou la finestra a la cantonada sud-oest (part inferior esquerra)"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:362
+msgid "Move window to bottom left corner"
+msgstr "Mou la finestra a la cantonada inferior esquerra"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:367
-msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
-msgstr "Mou la finestra a la cantonada sud-est (part inferior dreta)"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:365
+msgid "Move window to bottom right corner"
+msgstr "Mou la finestra a la cantonada inferior dreta"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:371
-msgid "Move window to north (top) side of screen"
-msgstr "Mou la finestra a la part nord (superior) de la pantalla"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:369
+msgid "Move window to top edge of screen"
+msgstr "Mou la finestra a la vora superior de la pantalla"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:374
-msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
-msgstr "Mou la finestra a la part del sud (inferior) de la pantalla"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:372
+msgid "Move window to bottom edge of screen"
+msgstr "Mou la finestra a la vora inferior de la pantalla"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:377
-msgid "Move window to east (right) side of screen"
-msgstr "Mou la finestra a la part est (dreta) de la pantalla"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:375
+msgid "Move window to right side of screen"
+msgstr "Mou la finestra a la vora dreta de la pantalla"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:380
-msgid "Move window to west (left) side of screen"
-msgstr "Mou la finestra a la part oest (esquerra) de la pantalla"
+#: ../src/include/all-keybindings.h:378
+msgid "Move window to left side of screen"
+msgstr "Mou la finestra a la vora esquerra de la pantalla"
-#: ../src/include/all-keybindings.h:383
+#: ../src/include/all-keybindings.h:381
msgid "Move window to center of screen"
msgstr "Mou la finestra al centre de la pantalla"
@@ -1006,8 +1015,8 @@ msgstr ""
"Si és «true» (cert), el Metacity donarà a l'usuari menys informació "
"utilitzant marcs amb fils, evitant les animacions o altres mitjans. Això "
"implica una reducció significativa en usabilitat per a molts usuaris, però "
-"pot permetre a algunes aplicacions velles i servidors de terminal. No "
-"obstant, la funcionalitat dels marcs amb fils es desactiva quan "
+"pot permetre funcionar a algunes aplicacions velles i servidors de terminal. "
+"No obstant això, la funcionalitat dels marcs amb fils es desactiva quan "
"l'accessibilitat està habilitada."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
@@ -1066,9 +1075,9 @@ msgid ""
"set it to false to make it work the opposite way around."
msgstr ""
"Establiu-lo a «true» (cert) per canviar la mida amb el botó secundari i "
-"mostrar un menú amb el botó del mig mentre es premi la tecla especificada al "
+"mostrar un menú amb el botó del mig mentre es prema la tecla especificada al "
"paràmetre «mouse_button_modifier». Establiu-lo a «false» (fals) perquè "
-"funcioni a la inversa."
+"funcione a la inversa."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:30
msgid ""
@@ -1093,7 +1102,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Si establiu esta opció a «false» (fals) es pot produir un comportament "
"incorrecte, de manera que s'aconsella als usuaris que no canvien el seu "
-"valor predeterminat: «true» (cert). Moltes accions (p.ex. fer clic a l'àrea "
+"valor predeterminat: «true» (cert). Moltes accions (p. ex. fer clic a l'àrea "
"del client, moure o canviar la mida de la finestra) normalment alcen la "
"finestra com a efecte secundari. Si establiu esta opció a fals -cosa molt "
"poc recomanable- se separarà l'alçament de la finestra d'altres accions de "
@@ -1120,7 +1129,7 @@ msgid ""
"run any misbehaving applications."
msgstr ""
"Algunes aplicacions no fan cas de les especificacions que poden fer que el "
-"gestor de finestres no respongui correctament. Esta opció fa que el Metacity "
+"gestor de finestres no responga correctament. Esta opció fa que el Metacity "
"es pose en un mode rigorosament correcte, que proporciona una interfície "
"d'usuari més consistent, sempre que no s'hagen d'executar aplicacions que no "
"actuen correctament."
@@ -1215,7 +1224,7 @@ msgid ""
"delay is given in thousandths of a second."
msgstr ""
"El retard de temps abans d'alçar una finestra si auto_raise és establit a "
-"«true». El retard es dóna en mil·lèssimes de segon."
+"«true». El retard es dóna en mil·lèsimes de segon."
#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
msgid ""
@@ -1312,7 +1321,7 @@ msgid ""
"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
"given focus."
msgstr ""
-"Esta opció proporciona control adicional sobre com les finestres noves "
+"Esta opció proporciona control addicional sobre com les finestres noves "
"obtenen el focus. Té dos valors possibles: «smart», que aplica el focus "
"normal d'usuari, i «strict», que fa que no es doni el focus a les finestres "
"que s'inicien des d'un terminal."
@@ -1360,47 +1369,47 @@ msgstr "Tipus de lletra del títol de les finestres"
msgid "Usage: %s\n"
msgstr "Forma d'ús: %s\n"
-#: ../src/ui/frames.c:1118
+#: ../src/ui/frames.c:1120
msgid "Close Window"
msgstr "Tanca la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1121
+#: ../src/ui/frames.c:1123
msgid "Window Menu"
msgstr "Menú de la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1124
+#: ../src/ui/frames.c:1126
msgid "Minimize Window"
msgstr "Minimitza la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1127
+#: ../src/ui/frames.c:1129
msgid "Maximize Window"
msgstr "Maximitza la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1130
+#: ../src/ui/frames.c:1132
msgid "Restore Window"
msgstr "Restaura la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1133
+#: ../src/ui/frames.c:1135
msgid "Roll Up Window"
msgstr "Enrotlla la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1136
+#: ../src/ui/frames.c:1138
msgid "Unroll Window"
msgstr "Desenrotlla la finestra"
-#: ../src/ui/frames.c:1139
+#: ../src/ui/frames.c:1141
msgid "Keep Window On Top"
msgstr "Matín la finestra per damunt"
-#: ../src/ui/frames.c:1142
+#: ../src/ui/frames.c:1144
msgid "Remove Window From Top"
-msgstr "Treu la finestra de damunt"
+msgstr "Trau la finestra de damunt"
-#: ../src/ui/frames.c:1145
+#: ../src/ui/frames.c:1147
msgid "Always On Visible Workspace"
msgstr "Sempre a l'espai de treball visible"
-#: ../src/ui/frames.c:1148
+#: ../src/ui/frames.c:1150
msgid "Put Window On Only One Workspace"
msgstr "Posa la finestra només a un espai de treball"
@@ -1458,7 +1467,7 @@ msgstr "Sempre a l'espai de treball _visible"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:93
msgid "_Only on This Workspace"
-msgstr "Només en _aquest espai de treball"
+msgstr "Només en _este espai de treball"
#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
#: ../src/ui/menu.c:95
@@ -1633,19 +1642,19 @@ msgstr ""
#: ../src/ui/theme.c:344
#, c-format
msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
-msgstr "El ràtio d'aspecte dels botons %g no és raonable"
+msgstr "La ràtio d'aspecte dels botons %g no és raonable"
#: ../src/ui/theme.c:356
#, c-format
msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
msgstr "La geometria del marc no especifica la mida dels botons"
-#: ../src/ui/theme.c:1021
+#: ../src/ui/theme.c:1058
#, c-format
msgid "Gradients should have at least two colors"
msgstr "Els degradats han de tindre almenys dos colors"
-#: ../src/ui/theme.c:1147
+#: ../src/ui/theme.c:1184
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
@@ -1654,7 +1663,7 @@ msgstr ""
"L'especificació de color GTK ha de tindre l'estat entre claudàtors, p.e. gtk:"
"fg[NORMAL] on NORMAL és l'estat; no s'ha pogut analitzar \"%s\""
-#: ../src/ui/theme.c:1161
+#: ../src/ui/theme.c:1198
#, c-format
msgid ""
"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
@@ -1664,17 +1673,17 @@ msgstr ""
"de l'estat, p.e. gtk:fg[NORMAL] on NORMAL és l'estat; no s'ha pogut "
"analitzar «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:1172
+#: ../src/ui/theme.c:1209
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
msgstr "No s'entén l'estat «%s» en l'especificació del color"
-#: ../src/ui/theme.c:1185
+#: ../src/ui/theme.c:1222
#, c-format
msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
msgstr "No s'entén l'element de color «%s» en l'especificació del color"
-#: ../src/ui/theme.c:1215
+#: ../src/ui/theme.c:1252
#, c-format
msgid ""
"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
@@ -1683,44 +1692,44 @@ msgstr ""
"El format de barreja és «blend/bg_color/fg_color/alpha», «%s» no s'ajusta al "
"format"
-#: ../src/ui/theme.c:1226
+#: ../src/ui/theme.c:1263
#, c-format
msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el valor d'opacitat «%s» en el color barrejat"
-#: ../src/ui/theme.c:1236
+#: ../src/ui/theme.c:1273
#, c-format
msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
msgstr "El valor alfa «%s» en el color barrejat no està entre 0,0 i 1,0"
-#: ../src/ui/theme.c:1283
+#: ../src/ui/theme.c:1320
#, c-format
msgid ""
"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
msgstr ""
"El format d'ombrejat és «shade/base_color/factor», «%s» no s'ajusta al format"
-#: ../src/ui/theme.c:1294
+#: ../src/ui/theme.c:1331
#, c-format
msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
msgstr "No s'ha pogut analitzar el factor d'ombrejat «%s» en el color ombrejat"
-#: ../src/ui/theme.c:1304
+#: ../src/ui/theme.c:1341
#, c-format
msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
msgstr "El factor d'ombrejat «%s» en el color ombrejat és negatiu"
-#: ../src/ui/theme.c:1333
+#: ../src/ui/theme.c:1370
#, c-format
msgid "Could not parse color \"%s\""
msgstr "No s'ha pogut analitzar el color «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:1587
+#: ../src/ui/theme.c:1624
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
msgstr "L'expressió coordinada conté el caràcter «%s», el qual no és permés"
-#: ../src/ui/theme.c:1614
+#: ../src/ui/theme.c:1651
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
@@ -1729,12 +1738,12 @@ msgstr ""
"L'expressió coordinada conté el número «%s» de punt flotant el qual no es "
"pot analitzar"
-#: ../src/ui/theme.c:1628
+#: ../src/ui/theme.c:1665
#, c-format
msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
msgstr "L'expressió coordinada conté l'enter «%s» el qual no es pot analitzar"
-#: ../src/ui/theme.c:1750
+#: ../src/ui/theme.c:1787
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
@@ -1743,17 +1752,17 @@ msgstr ""
"L'expressió coordinada conté un operador desconegut a l'inici d'este text: "
"«%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:1807
+#: ../src/ui/theme.c:1844
#, c-format
msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
msgstr "L'expressió coordinada estava buida o no s'ha entés"
-#: ../src/ui/theme.c:1918 ../src/ui/theme.c:1928 ../src/ui/theme.c:1962
+#: ../src/ui/theme.c:1955 ../src/ui/theme.c:1965 ../src/ui/theme.c:1999
#, c-format
msgid "Coordinate expression results in division by zero"
msgstr "L'expressió coordinada dóna una divisió per zero"
-#: ../src/ui/theme.c:1970
+#: ../src/ui/theme.c:2007
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
@@ -1761,25 +1770,25 @@ msgstr ""
"L'expressió coordinada intenta utilitzar l'operador de mode en un número de "
"punt flotant"
-#: ../src/ui/theme.c:2026
+#: ../src/ui/theme.c:2063
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
msgstr ""
"L'expressió coordinada té un operador «%s» on hi hauria d'anar un operand"
-#: ../src/ui/theme.c:2035
+#: ../src/ui/theme.c:2072
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
msgstr "L'expressió coordinada té un operand on hi hauria d'anar un operador"
-#: ../src/ui/theme.c:2043
+#: ../src/ui/theme.c:2080
#, c-format
msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
msgstr ""
"L'expressió coordinada ha finalitzat amb un operador en lloc d'un operand"
-#: ../src/ui/theme.c:2053
+#: ../src/ui/theme.c:2090
#, c-format
msgid ""
"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
@@ -1788,39 +1797,39 @@ msgstr ""
"L'expressió coordinada té un operador «%c» seguit de l'operador «%c» sense "
"cap operand enmig"
-#: ../src/ui/theme.c:2200 ../src/ui/theme.c:2241
+#: ../src/ui/theme.c:2237 ../src/ui/theme.c:2278
#, c-format
msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
msgstr "L'expressió coordinada té una variable o constant desconeguda «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:2295
+#: ../src/ui/theme.c:2332
#, c-format
msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
msgstr ""
"L'analitzador d'expressions de coordinades ha desbordat la seua memòria "
"intermèdia."
-#: ../src/ui/theme.c:2324
+#: ../src/ui/theme.c:2361
#, c-format
msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
msgstr "L'expressió coordinada té un parèntesi de tancament i cap d'obertura"
-#: ../src/ui/theme.c:2388
+#: ../src/ui/theme.c:2425
#, c-format
msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
msgstr "L'expressió coordinada té un parèntesi d'obertura i cap de tancament"
-#: ../src/ui/theme.c:2399
+#: ../src/ui/theme.c:2436
#, c-format
msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
msgstr "L'expressió coordinada no pareix tindre cap operador o operand"
-#: ../src/ui/theme.c:2603 ../src/ui/theme.c:2623 ../src/ui/theme.c:2643
+#: ../src/ui/theme.c:2640 ../src/ui/theme.c:2660 ../src/ui/theme.c:2680
#, c-format
msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
msgstr "El tema conté una expressió que ha provocat un error: %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4220
+#: ../src/ui/theme.c:4315
#, c-format
msgid ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
@@ -1829,7 +1838,7 @@ msgstr ""
"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"qualsevol\"/> s'ha "
"d'especificar per a este estil de marc"
-#: ../src/ui/theme.c:4728 ../src/ui/theme.c:4753
+#: ../src/ui/theme.c:4827 ../src/ui/theme.c:4852
#, c-format
msgid ""
"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
@@ -1837,18 +1846,18 @@ msgstr ""
"No s'ha trobat <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style="
"\"qualsevol\"/>"
-#: ../src/ui/theme.c:4797
+#: ../src/ui/theme.c:4896
#, c-format
msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
msgstr "No s'ha pogut carregar el tema \"%s\": %s\n"
-#: ../src/ui/theme.c:4927 ../src/ui/theme.c:4934 ../src/ui/theme.c:4941
-#: ../src/ui/theme.c:4948 ../src/ui/theme.c:4955
+#: ../src/ui/theme.c:5026 ../src/ui/theme.c:5033 ../src/ui/theme.c:5040
+#: ../src/ui/theme.c:5047 ../src/ui/theme.c:5054
#, c-format
msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
msgstr "No s'ha definit <%s> per al tema «%s»"
-#: ../src/ui/theme.c:4963
+#: ../src/ui/theme.c:5062
#, c-format
msgid ""
"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
@@ -1857,7 +1866,7 @@ msgstr ""
"No s'ha definit cap estil de marc per al tipus de finestra \"%s\" en el tema "
"\"%s\", afegiu un element <window type=\"%s\" style_set=\"qualsevol\"/>"
-#: ../src/ui/theme.c:5406 ../src/ui/theme.c:5468 ../src/ui/theme.c:5531
+#: ../src/ui/theme.c:5505 ../src/ui/theme.c:5567 ../src/ui/theme.c:5630
#, c-format
msgid ""
"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
@@ -1865,7 +1874,7 @@ msgstr ""
"Les constants de la definició d'usuari han de començar per una majúscula; "
"«%s» no ho és"
-#: ../src/ui/theme.c:5414 ../src/ui/theme.c:5476 ../src/ui/theme.c:5539
+#: ../src/ui/theme.c:5513 ../src/ui/theme.c:5575 ../src/ui/theme.c:5638
#, c-format
msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
msgstr "La constant «%s» ja s'ha definit"
@@ -1886,7 +1895,7 @@ msgstr "Línia %d caràcter %d: %s"
#: ../src/ui/theme-parser.c:413
#, c-format
msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
-msgstr "S'ha repetit l'atribut «%s» dues vegades en el mateix element <%s>"
+msgstr "S'ha repetit l'atribut «%s» dos vegades en el mateix element <%s>"
#: ../src/ui/theme-parser.c:437 ../src/ui/theme-parser.c:480
#, c-format
@@ -1921,7 +1930,7 @@ msgstr "No s'ha pogut analitzar «%s» com a un número de coma flotant"
#: ../src/ui/theme-parser.c:608 ../src/ui/theme-parser.c:636
#, c-format
msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
-msgstr "Els valors boleans han de ser «true» (cert) o «false» (fals), no «%s»"
+msgstr "Els valors booleans han de ser «true» (cert) o «false» (fals), no «%s»"
#: ../src/ui/theme-parser.c:663
#, c-format
@@ -1944,59 +1953,59 @@ msgstr ""
"Escala de títol no vàlida «%s» (ha de ser una d'estes: xx-small,x-small,"
"small,medium,large,x-large,xx-large)\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:936 ../src/ui/theme-parser.c:999
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1033 ../src/ui/theme-parser.c:1136
+#: ../src/ui/theme-parser.c:947 ../src/ui/theme-parser.c:1010
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1044 ../src/ui/theme-parser.c:1147
#, c-format
msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
-msgstr "<%s> amb nom «%s» s'ha utilitzat dues vegades"
+msgstr "<%s> amb nom «%s» s'ha utilitzat dos vegades"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:948 ../src/ui/theme-parser.c:1045
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
+#: ../src/ui/theme-parser.c:959 ../src/ui/theme-parser.c:1056
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1159
#, c-format
msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
msgstr "El pare de <%s>, «%s», no s'ha definit"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1069
#, c-format
msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
msgstr "La geometria de <%s>, «%s», no s'ha definit"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1082
#, c-format
msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
msgstr ""
"<%s> ha d'especificar bé una geometria o un pare que tinga una geometria"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1124
msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
-msgstr "El valor alfa requereix que també s'especifiqui un fons de pantalla"
+msgstr "El valor alfa requereix que també s'especifique un fons de pantalla"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
#, c-format
msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
msgstr "Tipus desconegut «%s» en l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1202
#, c-format
msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
msgstr "style_set «%s» desconegut en l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1210
#, c-format
msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
msgstr "El tipus de finestra «%s» ja té assignat un joc d'estil"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1229 ../src/ui/theme-parser.c:1293
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1519 ../src/ui/theme-parser.c:2740
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2786 ../src/ui/theme-parser.c:2934
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3126 ../src/ui/theme-parser.c:3164
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3202 ../src/ui/theme-parser.c:3240
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1240 ../src/ui/theme-parser.c:1304
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1530 ../src/ui/theme-parser.c:2751
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2797 ../src/ui/theme-parser.c:2945
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3137 ../src/ui/theme-parser.c:3175
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3213 ../src/ui/theme-parser.c:3251
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
msgstr "No es permet l'element <%s> sota <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1343 ../src/ui/theme-parser.c:1357
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1402
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1354 ../src/ui/theme-parser.c:1368
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1413
msgid ""
"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
"for buttons"
@@ -2004,124 +2013,124 @@ msgstr ""
"No es pot especificar «button_width»/«button_height» i l'«aspect_ratio» a la "
"vegada per als botons"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1377
#, c-format
msgid "Distance \"%s\" is unknown"
msgstr "La distància «%s» és desconeguda"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1422
#, c-format
msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
-msgstr "El ratio d'aspecte «%s» és desconeguda"
+msgstr "La ràtio d'aspecte «%s» és desconeguda"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1473
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
#, c-format
msgid "Border \"%s\" is unknown"
msgstr "El contorn «%s» és desconegut"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1784
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1795
#, c-format
msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «start_angle» o «from» en l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:1791
+#: ../src/ui/theme-parser.c:1802
#, c-format
msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
msgstr "No hi ha cap atribut de «extent_angle» o «to» en l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2031
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2042
#, c-format
msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
msgstr "No s'entén el valor «%s» per al tipus de degradat"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2109 ../src/ui/theme-parser.c:2484
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2120 ../src/ui/theme-parser.c:2495
#, c-format
msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén el tipus de farciment «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2276 ../src/ui/theme-parser.c:2359
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2422
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2287 ../src/ui/theme-parser.c:2370
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2433
#, c-format
msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén l'estat «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2286 ../src/ui/theme-parser.c:2369
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2297 ../src/ui/theme-parser.c:2380
#, c-format
msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén l'ombra «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2296
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2307
#, c-format
msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
msgstr "No s'entén la fletxa «%s» per a l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2596 ../src/ui/theme-parser.c:2692
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2607 ../src/ui/theme-parser.c:2703
#, c-format
msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
msgstr "No s'ha definit cap <draw_ops> amb el nom «%s»"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2608 ../src/ui/theme-parser.c:2704
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2619 ../src/ui/theme-parser.c:2715
#, c-format
msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
msgstr "La inclusió de draw_ops «%s» ací crearà una referència circular"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2830
#, c-format
msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
msgstr "Posició «%s» desconeguda per a la peça del marc"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2827
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2838
#, c-format
msgid "Frame style already has a piece at position %s"
msgstr "L'estil del marc ja té una peça a posició %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2844 ../src/ui/theme-parser.c:2919
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2855 ../src/ui/theme-parser.c:2930
#, c-format
msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
msgstr "No s'ha definit cap <draw_ops> amb el nom «%s»"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2873
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2884
#, c-format
msgid "Unknown function \"%s\" for button"
msgstr "Funció «%s» desconeguda per al botó"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2882
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2893
#, c-format
msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
msgstr ""
"La funció de botó «%s» no existeix en esta versió (%d, es necessita %d)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2894
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2905
#, c-format
msgid "Unknown state \"%s\" for button"
msgstr "Estat «%s» desconegut per al botó"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2902
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2913
#, c-format
msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
msgstr "L'estil del marc ja té un botó per a l'estat %s de la funció %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2973
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2984
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
msgstr "«%s» no és un valor vàlid per a l'atribut del focus"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
+#: ../src/ui/theme-parser.c:2993
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
msgstr "«%s» no és un valor vàlid per a l'atribut de l'estat"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:2992
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3003
#, c-format
msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
msgstr "No s'ha definit un estil amb el nom «%s»"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3013 ../src/ui/theme-parser.c:3036
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3024 ../src/ui/theme-parser.c:3047
#, c-format
msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
msgstr "«%s» no és un valor vàlid per a l'atribut de redimensiona"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3047
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3058
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
@@ -2130,7 +2139,7 @@ msgstr ""
"No hauria de tindre l'atribut «resize» en l'element <%s> per als estats "
"maximitzat/ombrejat"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3061
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3072
#, c-format
msgid ""
"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
@@ -2138,104 +2147,104 @@ msgstr ""
"No hauria de tindre l'atribut «resize» en l'element <%s> per als estats "
"maximitzats"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3075 ../src/ui/theme-parser.c:3097
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
msgstr "L'estil ja s'ha especificat per a l'estat %s redimensiona %s focus %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3097 ../src/ui/theme-parser.c:3119
#, c-format
msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
msgstr "L'estil ja s'ha especificat per a l'estat %s focus %s"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3158
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
-"No es pot tindre dos draw_ops per a un element <piece> (el tema ha "
+"No es poden tindre dos draw_ops per a un element <piece> (el tema ha "
"especificat un atribut draw_ops i també un element <draw_ops>, o ha "
"especificat ambdós elements)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3185
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3196
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
-"No es pot tindre dos draw_ops per a un element <button> (el tema ha "
+"No es poden tindre dos draw_ops per a un element <button> (el tema ha "
"especificat un atribut draw_ops i també un element <draw_ops>, o ha "
"especificat ambdós elements)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3223
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3234
msgid ""
"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
msgstr ""
-"No es pot tindre dos draw_ops per a un element <menu_icon> (el tema ha "
+"No es poden tindre dos draw_ops per a un element <menu_icon> (el tema ha "
"especificat un atribut draw_ops i també un element <draw_ops>, o ha "
"especificat ambdós elements)"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3271
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3282
#, c-format
msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
msgstr "L'element més extern en el tema ha de ser <metacity_theme>, no <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3291
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3302
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
msgstr ""
"L'element <%s> no és permés dins d'un element name/author/date/description"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3296
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3307
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
msgstr "L'element <%s> no és permés dins d'un element <constant>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3308
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3319
#, c-format
msgid ""
"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
msgstr ""
"L'element <%s> no és permés dins d'un element distance/border/aspect_ratio"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3330
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3341
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
msgstr "L'element <%s> no és permés dins d'un element d'operació igual"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3340 ../src/ui/theme-parser.c:3370
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3375 ../src/ui/theme-parser.c:3380
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3351 ../src/ui/theme-parser.c:3381
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3386 ../src/ui/theme-parser.c:3391
#, c-format
msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
msgstr "L'element <%s> no és permés dins d'un element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3602
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3613
msgid "No draw_ops provided for frame piece"
msgstr "No s'ha proveït cap draw_ops per a la peça del marc"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3617
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3628
msgid "No draw_ops provided for button"
msgstr "No s'ha proveït cap draw_ops per al botó"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3669
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3680
#, c-format
msgid "No text is allowed inside element <%s>"
msgstr "No es permet cap text dins de l'element <%s>"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3724 ../src/ui/theme-parser.c:3736
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3748 ../src/ui/theme-parser.c:3760
-#: ../src/ui/theme-parser.c:3772
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3735 ../src/ui/theme-parser.c:3747
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3759 ../src/ui/theme-parser.c:3771
+#: ../src/ui/theme-parser.c:3783
#, c-format
msgid "<%s> specified twice for this theme"
-msgstr "S'ha especificat <%s> dues vegades per a este tema"
+msgstr "S'ha especificat <%s> dos vegades per a este tema"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4040
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4051
#, c-format
msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
msgstr "No s'ha trobat un fitxer vàlid per al tema %s\n"
-#: ../src/ui/theme-parser.c:4096
+#: ../src/ui/theme-parser.c:4107
#, c-format
msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
msgstr "El fitxer de tema %s no conté un element arrel <metacity_theme>"
@@ -2266,23 +2275,23 @@ msgstr "/Finestres/_Pantalla flaix"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
msgid "/Windows/_Top dock"
-msgstr "/Finestres/Ancoratge _superior"
+msgstr "/Finestres/Acoblament _superior"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
msgid "/Windows/_Bottom dock"
-msgstr "/Finestres/Ancoratge _inferior"
+msgstr "/Finestres/Acoblament _inferior"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
msgid "/Windows/_Left dock"
-msgstr "/Finestres/Ancoratge es_querre"
+msgstr "/Finestres/Acoblament es_querre"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
msgid "/Windows/_Right dock"
-msgstr "/Finestres/Ancoratge d_ret"
+msgstr "/Finestres/Acoblament d_ret"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
msgid "/Windows/_All docks"
-msgstr "/Finestres/_Tots els ancoratges"
+msgstr "/Finestres/_Tots els acoblaments"
#: ../src/ui/theme-viewer.c:86
msgid "/Windows/Des_ktop"
@@ -2428,6 +2437,71 @@ msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
msgstr ""
"%d expressions de coordenades analitzades en %g segons (%g segons de mitja)\n"
+#~ msgid "Desktop"
+#~ msgstr "Escriptori"
+
+#~ msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
+#~ msgstr "Canvia a l'espai de treball de l'esquerra de l'actual"
+
+#~ msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
+#~ msgstr "Canvia a l'espai de treball a la dreta de l'actual"
+
+#~ msgid "Switch to workspace above the current workspace"
+#~ msgstr "Canvia a l'espai de treball damunt de l'actual"
+
+#~ msgid "Switch to workspace below the current workspace"
+#~ msgstr "Canvia a l'espai de treball a sota de l'actual"
+
+#~ msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
+#~ msgstr "Mou-te entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Move backward between windows of an application, using a popup window"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mou-te cap enrere entre finestres d'una aplicació amb un diàleg emergent"
+
+#~ msgid "Move between windows, using a popup window"
+#~ msgstr "Mou-te entre finestres amb un diàleg emergent"
+
+#~ msgid "Move backward between windows, using a popup window"
+#~ msgstr "Mou-te cap enrere entre finestres amb un diàleg emergent"
+
+#~ msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
+#~ msgstr "Mou-te entre quadres i l'escriptori amb un diàleg emergent"
+
+#~ msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mou-te cap enrere entre quadres i l'escriptori amb un diàleg emergent"
+
+#~ msgid "Move backward between windows of an application immediately"
+#~ msgstr "Mou-te cap enrere entre les finestres d'una aplicació immediatament"
+
+#~ msgid "Move between windows immediately"
+#~ msgstr "Mou-te entre finestres immediatament"
+
+#~ msgid "Move backward between windows immediately"
+#~ msgstr "Mou-te cap enrere entre finestres immediatament"
+
+#~ msgid "Move between panels and the desktop immediately"
+#~ msgstr "Mou entre quadres i l'escriptori immediatament"
+
+#~ msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
+#~ msgstr "Mou cap enrere entre quadres i l'escriptori immediatament"
+
+#~ msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
+#~ msgstr "Mostra el diàleg d'execució d'aplicacions del quadre"
+
+#~ msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
+#~ msgstr ""
+#~ "Commuta la funció que fa que una finestra sempre serà visible per sobre "
+#~ "de les altres"
+
+#~ msgid "Move window to north (top) side of screen"
+#~ msgstr "Mou la finestra a la part nord (superior) de la pantalla"
+
+#~ msgid "Window Management"
+#~ msgstr "Gestor de finestres"
+
#~ msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el fitxer de sessió «%s» desat: %s\n"
@@ -2505,9 +2579,6 @@ msgstr ""
#~ msgid "The keybinding used to toggle fullscreen mode."
#~ msgstr "Si s'utilitza el mode a pantalla completa"
-#~ msgid "Toggle always on top state"
-#~ msgstr "Canvia l'estat sempre per damunt"
-
#~ msgid "Unmaximize window"
#~ msgstr "Desmaximitza la finestra"
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.