Kullanıcı koşma, yürüme, bisiklet ya da araba sürme gibi aktiviteleri yaparken uygulama arka plan da dahi olsa, kullanıcının yaptığı aktiviteler hakkında bilgi vermeyi sağlayan Android uygulama
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
ActivityRecognition
.gitattributes
.gitignore