Kullanıcı Android cihazda ekran görüntüsüne bakılmaksızın, arayüz üzerinde bir görselin kaydırma işlemi yapmak ya da arayüz de ilgili görsel kapatmadan kenarda bırakıp, başka uygulamalar açarak farklı işlevler de yapmak isteyebilir. İşte bu gibi işlemleri yapabilmek için Floating Widgets yapısını kullanmanız gerekir. Bu proje Floating Widget kon…
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
.gradle/3.3
.idea
app
build
gradle/wrapper
.gitattributes
.gitignore
FloatingWidget.iml
build.gradle
gradle.properties
gradlew
gradlew.bat
local.properties
settings.gradle