Push Notification, BroadcastReceiver, SQLite Veritabanı,Mysql Veritabanı, Php Programlama ve RESTful Web Servisi ile Post ve Get İşlemleri konularını birlikte kullanarak yaptığım Android Mesajlaşma uygulamasıdır.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
tugbaustundag Android Mesajlaşma Uygulaması
Push Notification, BroadcastReceiver, SQLite Veritabanı,Mysql
Veritabanı, Php Programlama ve RESTful Web Servisi ile Post ve Get
İşlemleri konularını birlikte kullanarak yaptığım Android Mesajlaşma
uygulamasıdır.
Latest commit ae83dc5 Mar 23, 2015