Đề bài giải toán lập trình trên https://projecteuler.net/ bằng tiếng Việt
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
vietsubpe
README.md

README.md

VietsubPE

Sau khi mình giải xong 50 bài Project Euler, mình có nhớ ra tin nhắn của một người anh trên PYMI Slack(link tham gia invite.pymi.vn) nói rằng anh ý gặp khó khăn trong vấn đề hiểu được đề bài. Do đó, mình đã dịch một số bài trên Project Euler để giúp các bạn dễ hiểu đề hơn

Giới thiệu về Project Euler:

  • Project Euler là một trang web dành riêng cho những vấn đề về toán học để giải bằng phương pháp lập trình. Dự án này thu hút rất nhiều người bao gồm cả người lớn và học sinh sinh viên quan tâm đến toán học và lập trình máy tính
  • Tất cả vấn đề trên Project Euler đều được thiết kế theo quy tắc 'one-minute' có nghĩa là bạn có thể mất nhiều giờ hay nhiều ngày để tạo ra một thuật toán thành công nhưng việc thu được kết quả trên cả một máy tính yếu trong thời gian sẽ ít hơn một phút nếu thuật toán của bạn đủ tốt. Nếu thời gian thu được kết quả lớn hơn một phút, cũng không sao cả ra kết quả đúng là mừng rồi. Nhưng mình khuyên bạn nên xem lại chương trình để xem lại thuật toán của mình, hay thay đổi cách tiếp cận vấn đề.
  • À hãy nhớ rằng khi bạn giải xong một bài, trang web sẽ mở cho bạn 1 đường link dẫn đến 1 chủ để của vấn đề đó, ở đó những người đã giải bài đã sẽ đưa cách giải của mình nên để thảo luận do đó bạn có thể tham khảo, học hỏi từ đấy. Hoặc bạn có thể vào PYMI Slack kênh #algorithm, mình và mọi người trong kênh sẽ giải đáp cho bạn(nếu bạn muốn hardcore Python thì vào #pyomg nhé)
  • Điều cuối cùng mình muốn nói là để giải được 50 bài trên Project Euler thì mình đã được trả cái màn hình này

incorrect scr

không dưới 300 lần đâu nên đừng sợ sai vì nó là một phần cuộc sống, chỉ sợ không rút ra được gì từ cái sai thôi =)))

Mục lục:

Bài 1: Multiples of 3 and 5

Bài 2: Even Fibonacci numbers

Bài 3: Largest prime factor

Bài 4: Largest palindrome product

Bài 5: Smallest multiple

Bài 6: Sum square difference

Bài 7: 10001st prime

Bài 8: Largest product in a series

Bài 9: Special Pythagorean triplet

Bài 10: Summation of primes

Bài 11: Largest product in a grid

Bài 12: Highly divisible triangular number

Bài 13: Large sum

Bài 14: Longest Collatz sequence

Bài 15: Lattice paths

Bài 16: Power digit sum

Bài 17: Number letter counts

Bài 18: Maximum path sum I

Bài 19: Counting Sundays

Bài 20: Factorial digit sum

Bài 21: Amicable numbers

Bài 22: Names scores

Bài 23: Non-abundant sums

Bài 24: Lexicographic permutations

Bài 25: 1000-digit Fibonacci number

Bài 26: Reciprocal cycles

Bài 27: Quadratic primes

Bài 28: Number spiral diagonals

Bài 29: Distinct powers

Bài 30: Digit fifth powers

Bài 31: Coin sums

Bài 32: Pandigital products

Bài 33: Digit cancelling fractions

Bài 34: Digit factorials

Bài 35: Circular primes

Bài 36: Double-base palindromes

Bài 37: Double-base palindromes

Bài 38: Pandigital multiples

Bài 39: Integer right triangles

Bài 40: Champernowne's constanth

Updating ....