online Git Reference (Vietnamese version of gitref.org)
JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Pull request Compare This branch is 10 commits behind icyfork:vietnamese.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
_layouts
basic
branching
creating
css
images
inspect
js
remotes
.gitignore
CNAME
NOTES
README.md
about.html
cookbook.html
index.html

README.md

Online Git Reference

I've been giving out git reference cards and wanted a sort of online version of that. A list of the common commands, grouped by task, with the common invocations in an easy to reference site. This is my shot at that site - hopefully it is a nice way to get into this stuff if someone is intimidated by the pro git book.

Tham khảo trực tuyến cho Git

Tôi đã được đề nghị về việc cung cấp một tài liệu trên mạng để tham khảo về Git: Danh sách các lệnh hay dùng phân loại thành nhóm công việc, với những cách dùng lệnh hay gặp. Và đây là đóng góp của tôi để tạo ra tài liệu tham khảo đó. Hy vọng rằng nó có ích nếu bạn cảm thấy e ngại cuốn sách chuyên nghiệp về Git (Pro Git Book).

Tài liệu này có bản gốc tiếng Anh tại http://gitref.org, do Schacon và một số người khác cùng xây dựng. Bản dịch tiếng Việt do Kỳ Anh và Tungd thực hiện; một số ý được hiệu chỉnh và bổ sung cho phù hợp với cách hiểu của người Việt và những người mới quen với Git. Hầu hết các thuật ngữ được chuyển ngữ, tuy nhiên một số sai sót hoặc hiểu nhầm có thể xảy ra do cách hiểu hạn chế của tác giả. Các ý kiến đóng góp hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ với Kỳ Anh và những người cùng tham gia dự án dịch.