merge data streams for sbggz.nl interface
XQuery JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
examples
src
.gitignore
.project
README.markdown

README.markdown

sbg-synq

Integratiesoftware voor aanleveren van ROM benchmarkgegevens aan SBG.

sbg-synq is XML middleware. De implementatie volgt de aanbevelingen en standaarden van de w3c.

sbg-synq biedt ook de mogelijkheid om bestaande benchmark-bestanden te valideren. Hiervoor is onder meer een extra schema ontwikkeld volgens de ISO-standaard schematron. Dit schema is ook bruikbaar om eigen benchmark-bestanden te analyseren.

Ga naar https://sites.google.com/site/sbgsynq/ voor meer informatie.