Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with
or
.
Download ZIP
merge data streams for sbggz.nl interface
XQuery JavaScript
Branch: master

Fetching latest commit…

Cannot retrieve the latest commit at this time

Failed to load latest commit information.
examples
src
.gitignore
.project
README.markdown

README.markdown

sbg-synq

Integratiesoftware voor aanleveren van ROM benchmarkgegevens aan SBG.

sbg-synq is XML middleware. De implementatie volgt de aanbevelingen en standaarden van de w3c.

sbg-synq biedt ook de mogelijkheid om bestaande benchmark-bestanden te valideren. Hiervoor is onder meer een extra schema ontwikkeld volgens de ISO-standaard schematron. Dit schema is ook bruikbaar om eigen benchmark-bestanden te analyseren.

Ga naar https://sites.google.com/site/sbgsynq/ voor meer informatie.

Something went wrong with that request. Please try again.