Permalink
Browse files

grunt

  • Loading branch information...
1 parent 7ea1417 commit d2fbf585461ee46982418ad6c2cd26f9b250e238 @mdo mdo committed Jan 6, 2017
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
View
Oops, something went wrong.
Oops, something went wrong.
View
@@ -1 +1 @@
-{"version":3,"sources":["../src/util.js"],"names":["Util","$","transition","MAX_UID","TransitionEndEvent","WebkitTransition","MozTransition","OTransition","toType","obj","toString","call","match","toLowerCase","isElement","nodeType","getSpecialTransitionEndEvent","bindType","end","delegateType","handle","event","target","is","handleObj","handler","apply","arguments","undefined","transitionEndTest","window","QUnit","el","document","createElement","name","style","transitionEndEmulator","duration","called","one","TRANSITION_END","setTimeout","triggerTransitionEnd","setTransitionEndSupport","fn","emulateTransitionEnd","supportsTransitionEnd","special","getUID","prefix","Math","random","getElementById","getSelectorFromElement","element","selector","getAttribute","test","reflow","offsetHeight","trigger","Boolean","typeCheckConfig","componentName","config","configTypes","property","hasOwnProperty","expectedTypes","value","valueType","RegExp","Error","toUpperCase","jQuery"],"mappings":"AAAA;;;;;;;AAOA,IAAMA,OAAQ,UAACC,CAAD,EAAO;;AAGnB;;;;;;AAMA,MAAIC,aAAa,KAAjB;;AAEA,MAAMC,UAAU,OAAhB;;AAEA,MAAMC,qBAAqB;AACzBC,sBAAmB,qBADM;AAEzBC,mBAAmB,eAFM;AAGzBC,iBAAmB,+BAHM;AAIzBL,gBAAmB;AAJM,GAA3B;;AAOA;AACA,WAASM,MAAT,CAAgBC,GAAhB,EAAqB;AACnB,WAAO,GAAGC,QAAH,CAAYC,IAAZ,CAAiBF,GAAjB,EAAsBG,KAAtB,CAA4B,eAA5B,EAA6C,CAA7C,EAAgDC,WAAhD,EAAP;AACD;;AAED,WAASC,SAAT,CAAmBL,GAAnB,EAAwB;AACtB,WAAO,CAACA,IAAI,CAAJ,KAAUA,GAAX,EAAgBM,QAAvB;AACD;;AAED,WAASC,4BAAT,GAAwC;AACtC,WAAO;AACLC,gBAAUf,WAAWgB,GADhB;AAELC,oBAAcjB,WAAWgB,GAFpB;AAGLE,YAHK,kBAGEC,KAHF,EAGS;AACZ,YAAIpB,EAAEoB,MAAMC,MAAR,EAAgBC,EAAhB,CAAmB,IAAnB,CAAJ,EAA8B;AAC5B,iBAAOF,MAAMG,SAAN,CAAgBC,OAAhB,CAAwBC,KAAxB,CAA8B,IAA9B,EAAoCC,SAApC,CAAP,CAD4B,CAC0B;AACvD;AACD,eAAOC,SAAP;AACD;AARI,KAAP;AAUD;;AAED,WAASC,iBAAT,GAA6B;AAC3B,QAAIC,OAAOC,KAAX,EAAkB;AAChB,aAAO,KAAP;AACD;;AAED,QAAMC,KAAKC,SAASC,aAAT,CAAuB,WAAvB,CAAX;;AAEA,SAAK,IAAMC,IAAX,IAAmB/B,kBAAnB,EAAuC;AACrC,UAAI4B,GAAGI,KAAH,CAASD,IAAT,MAAmBP,SAAvB,EAAkC;AAChC,eAAO;AACLV,eAAKd,mBAAmB+B,IAAnB;AADA,SAAP;AAGD;AACF;;AAED,WAAO,KAAP;AACD;;AAED,WAASE,qBAAT,CAA+BC,QAA/B,EAAyC;AAAA;;AACvC,QAAIC,SAAS,KAAb;;AAEAtC,MAAE,IAAF,EAAQuC,GAAR,CAAYxC,KAAKyC,cAAjB,EAAiC,YAAM;AACrCF,eAAS,IAAT;AACD,KAFD;;AAIAG,eAAW,YAAM;AACf,UAAI,CAACH,MAAL,EAAa;AACXvC,aAAK2C,oBAAL;AACD;AACF,KAJD,EAIGL,QAJH;;AAMA,WAAO,IAAP;AACD;;AAED,WAASM,uBAAT,GAAmC;AACjC1C,iBAAa2B,mBAAb;;AAEA5B,MAAE4C,EAAF,CAAKC,oBAAL,GAA4BT,qBAA5B;;AAEA,QAAIrC,KAAK+C,qBAAL,EAAJ,EAAkC;AAChC9C,QAAEoB,KAAF,CAAQ2B,OAAR,CAAgBhD,KAAKyC,cAArB,IAAuCzB,8BAAvC;AACD;AACF;;AAGD;;;;;;AAMA,MAAMhB,OAAO;;AAEXyC,oBAAgB,iBAFL;;AAIXQ,UAJW,kBAIJC,MAJI,EAII;AACb,SAAG;AACD;AACAA,kBAAU,CAAC,EAAEC,KAAKC,MAAL,KAAgBjD,OAAlB,CAAX,CAFC,CAEqC;AACvC,OAHD,QAGS8B,SAASoB,cAAT,CAAwBH,MAAxB,CAHT;AAIA,aAAOA,MAAP;AACD,KAVU;AAYXI,0BAZW,kCAYYC,OAZZ,EAYqB;AAC9B,UAAIC,WAAWD,QAAQE,YAAR,CAAqB,aAArB,CAAf;;AAEA,UAAI,CAACD,QAAL,EAAe;AACbA,mBAAWD,QAAQE,YAAR,CAAqB,MAArB,KAAgC,EAA3C;AACAD,mBAAW,WAAWE,IAAX,CAAgBF,QAAhB,IAA4BA,QAA5B,GAAuC,IAAlD;AACD;;AAED,aAAOA,QAAP;AACD,KArBU;AAuBXG,UAvBW,kBAuBJJ,OAvBI,EAuBK;AACd,aAAOA,QAAQK,YAAf;AACD,KAzBU;AA2BXjB,wBA3BW,gCA2BUY,OA3BV,EA2BmB;AAC5BtD,QAAEsD,OAAF,EAAWM,OAAX,CAAmB3D,WAAWgB,GAA9B;AACD,KA7BU;AA+BX6B,yBA/BW,mCA+Ba;AACtB,aAAOe,QAAQ5D,UAAR,CAAP;AACD,KAjCU;AAmCX6D,mBAnCW,2BAmCKC,aAnCL,EAmCoBC,MAnCpB,EAmC4BC,WAnC5B,EAmCyC;AAClD,WAAK,IAAMC,QAAX,IAAuBD,WAAvB,EAAoC;AAClC,YAAIA,YAAYE,cAAZ,CAA2BD,QAA3B,CAAJ,EAA0C;AACxC,cAAME,gBAAgBH,YAAYC,QAAZ,CAAtB;AACA,cAAMG,QAAgBL,OAAOE,QAAP,CAAtB;AACA,cAAMI,YAAgBD,SAASxD,UAAUwD,KAAV,CAAT,GACA,SADA,GACY9D,OAAO8D,KAAP,CADlC;;AAGA,cAAI,CAAC,IAAIE,MAAJ,CAAWH,aAAX,EAA0BX,IAA1B,CAA+Ba,SAA/B,CAAL,EAAgD;AAC9C,kBAAM,IAAIE,KAAJ,CACDT,cAAcU,WAAd,EAAH,wBACWP,QADX,yBACuCI,SADvC,oCAEsBF,aAFtB,QADI,CAAN;AAID;AACF;AACF;AACF;AAnDU,GAAb;;AAsDAzB;;AAEA,SAAO5C,IAAP;AAED,CAvJY,CAuJV2E,MAvJU,CAAb","file":"util.js","sourcesContent":["/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-alpha.5): util.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Util = (($) => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Private TransitionEnd Helpers\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n let transition = false\n\n const MAX_UID = 1000000\n\n const TransitionEndEvent = {\n WebkitTransition : 'webkitTransitionEnd',\n MozTransition : 'transitionend',\n OTransition : 'oTransitionEnd otransitionend',\n transition : 'transitionend'\n }\n\n // shoutout AngusCroll (https://goo.gl/pxwQGp)\n function toType(obj) {\n return {}.toString.call(obj).match(/\\s([a-zA-Z]+)/)[1].toLowerCase()\n }\n\n function isElement(obj) {\n return (obj[0] || obj).nodeType\n }\n\n function getSpecialTransitionEndEvent() {\n return {\n bindType: transition.end,\n delegateType: transition.end,\n handle(event) {\n if ($(event.target).is(this)) {\n return event.handleObj.handler.apply(this, arguments) // eslint-disable-line prefer-rest-params\n }\n return undefined\n }\n }\n }\n\n function transitionEndTest() {\n if (window.QUnit) {\n return false\n }\n\n const el = document.createElement('bootstrap')\n\n for (const name in TransitionEndEvent) {\n if (el.style[name] !== undefined) {\n return {\n end: TransitionEndEvent[name]\n }\n }\n }\n\n return false\n }\n\n function transitionEndEmulator(duration) {\n let called = false\n\n $(this).one(Util.TRANSITION_END, () => {\n called = true\n })\n\n setTimeout(() => {\n if (!called) {\n Util.triggerTransitionEnd(this)\n }\n }, duration)\n\n return this\n }\n\n function setTransitionEndSupport() {\n transition = transitionEndTest()\n\n $.fn.emulateTransitionEnd = transitionEndEmulator\n\n if (Util.supportsTransitionEnd()) {\n $.event.special[Util.TRANSITION_END] = getSpecialTransitionEndEvent()\n }\n }\n\n\n /**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Public Util Api\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const Util = {\n\n TRANSITION_END: 'bsTransitionEnd',\n\n getUID(prefix) {\n do {\n // eslint-disable-next-line no-bitwise\n prefix += ~~(Math.random() * MAX_UID) // \"~~\" acts like a faster Math.floor() here\n } while (document.getElementById(prefix))\n return prefix\n },\n\n getSelectorFromElement(element) {\n let selector = element.getAttribute('data-target')\n\n if (!selector) {\n selector = element.getAttribute('href') || ''\n selector = /^#[a-z]/i.test(selector) ? selector : null\n }\n\n return selector\n },\n\n reflow(element) {\n return element.offsetHeight\n },\n\n triggerTransitionEnd(element) {\n $(element).trigger(transition.end)\n },\n\n supportsTransitionEnd() {\n return Boolean(transition)\n },\n\n typeCheckConfig(componentName, config, configTypes) {\n for (const property in configTypes) {\n if (configTypes.hasOwnProperty(property)) {\n const expectedTypes = configTypes[property]\n const value = config[property]\n const valueType = value && isElement(value) ?\n 'element' : toType(value)\n\n if (!new RegExp(expectedTypes).test(valueType)) {\n throw new Error(\n `${componentName.toUpperCase()}: ` +\n `Option \"${property}\" provided type \"${valueType}\" ` +\n `but expected type \"${expectedTypes}\".`)\n }\n }\n }\n }\n }\n\n setTransitionEndSupport()\n\n return Util\n\n})(jQuery)\n\nexport default Util\n"]}
+{"version":3,"sources":["../src/util.js"],"names":["Util","$","transition","MAX_UID","TransitionEndEvent","WebkitTransition","MozTransition","OTransition","toType","obj","toString","call","match","toLowerCase","isElement","nodeType","getSpecialTransitionEndEvent","bindType","end","delegateType","handle","event","target","is","handleObj","handler","apply","arguments","undefined","transitionEndTest","window","QUnit","el","document","createElement","name","style","transitionEndEmulator","duration","called","one","TRANSITION_END","setTimeout","triggerTransitionEnd","setTransitionEndSupport","fn","emulateTransitionEnd","supportsTransitionEnd","special","getUID","prefix","Math","random","getElementById","getSelectorFromElement","element","selector","getAttribute","test","reflow","offsetHeight","trigger","Boolean","typeCheckConfig","componentName","config","configTypes","property","hasOwnProperty","expectedTypes","value","valueType","RegExp","Error","toUpperCase","jQuery"],"mappings":"AAAA;;;;;;;AAOA,IAAMA,OAAQ,UAACC,CAAD,EAAO;;AAGnB;;;;;;AAMA,MAAIC,aAAa,KAAjB;;AAEA,MAAMC,UAAU,OAAhB;;AAEA,MAAMC,qBAAqB;AACzBC,sBAAmB,qBADM;AAEzBC,mBAAmB,eAFM;AAGzBC,iBAAmB,+BAHM;AAIzBL,gBAAmB;AAJM,GAA3B;;AAOA;AACA,WAASM,MAAT,CAAgBC,GAAhB,EAAqB;AACnB,WAAO,GAAGC,QAAH,CAAYC,IAAZ,CAAiBF,GAAjB,EAAsBG,KAAtB,CAA4B,eAA5B,EAA6C,CAA7C,EAAgDC,WAAhD,EAAP;AACD;;AAED,WAASC,SAAT,CAAmBL,GAAnB,EAAwB;AACtB,WAAO,CAACA,IAAI,CAAJ,KAAUA,GAAX,EAAgBM,QAAvB;AACD;;AAED,WAASC,4BAAT,GAAwC;AACtC,WAAO;AACLC,gBAAUf,WAAWgB,GADhB;AAELC,oBAAcjB,WAAWgB,GAFpB;AAGLE,YAHK,kBAGEC,KAHF,EAGS;AACZ,YAAIpB,EAAEoB,MAAMC,MAAR,EAAgBC,EAAhB,CAAmB,IAAnB,CAAJ,EAA8B;AAC5B,iBAAOF,MAAMG,SAAN,CAAgBC,OAAhB,CAAwBC,KAAxB,CAA8B,IAA9B,EAAoCC,SAApC,CAAP,CAD4B,CAC0B;AACvD;AACD,eAAOC,SAAP;AACD;AARI,KAAP;AAUD;;AAED,WAASC,iBAAT,GAA6B;AAC3B,QAAIC,OAAOC,KAAX,EAAkB;AAChB,aAAO,KAAP;AACD;;AAED,QAAMC,KAAKC,SAASC,aAAT,CAAuB,WAAvB,CAAX;;AAEA,SAAK,IAAMC,IAAX,IAAmB/B,kBAAnB,EAAuC;AACrC,UAAI4B,GAAGI,KAAH,CAASD,IAAT,MAAmBP,SAAvB,EAAkC;AAChC,eAAO;AACLV,eAAKd,mBAAmB+B,IAAnB;AADA,SAAP;AAGD;AACF;;AAED,WAAO,KAAP;AACD;;AAED,WAASE,qBAAT,CAA+BC,QAA/B,EAAyC;AAAA;;AACvC,QAAIC,SAAS,KAAb;;AAEAtC,MAAE,IAAF,EAAQuC,GAAR,CAAYxC,KAAKyC,cAAjB,EAAiC,YAAM;AACrCF,eAAS,IAAT;AACD,KAFD;;AAIAG,eAAW,YAAM;AACf,UAAI,CAACH,MAAL,EAAa;AACXvC,aAAK2C,oBAAL;AACD;AACF,KAJD,EAIGL,QAJH;;AAMA,WAAO,IAAP;AACD;;AAED,WAASM,uBAAT,GAAmC;AACjC1C,iBAAa2B,mBAAb;;AAEA5B,MAAE4C,EAAF,CAAKC,oBAAL,GAA4BT,qBAA5B;;AAEA,QAAIrC,KAAK+C,qBAAL,EAAJ,EAAkC;AAChC9C,QAAEoB,KAAF,CAAQ2B,OAAR,CAAgBhD,KAAKyC,cAArB,IAAuCzB,8BAAvC;AACD;AACF;;AAGD;;;;;;AAMA,MAAMhB,OAAO;;AAEXyC,oBAAgB,iBAFL;;AAIXQ,UAJW,kBAIJC,MAJI,EAII;AACb,SAAG;AACD;AACAA,kBAAU,CAAC,EAAEC,KAAKC,MAAL,KAAgBjD,OAAlB,CAAX,CAFC,CAEqC;AACvC,OAHD,QAGS8B,SAASoB,cAAT,CAAwBH,MAAxB,CAHT;AAIA,aAAOA,MAAP;AACD,KAVU;AAYXI,0BAZW,kCAYYC,OAZZ,EAYqB;AAC9B,UAAIC,WAAWD,QAAQE,YAAR,CAAqB,aAArB,CAAf;;AAEA,UAAI,CAACD,QAAL,EAAe;AACbA,mBAAWD,QAAQE,YAAR,CAAqB,MAArB,KAAgC,EAA3C;AACAD,mBAAW,WAAWE,IAAX,CAAgBF,QAAhB,IAA4BA,QAA5B,GAAuC,IAAlD;AACD;;AAED,aAAOA,QAAP;AACD,KArBU;AAuBXG,UAvBW,kBAuBJJ,OAvBI,EAuBK;AACd,aAAOA,QAAQK,YAAf;AACD,KAzBU;AA2BXjB,wBA3BW,gCA2BUY,OA3BV,EA2BmB;AAC5BtD,QAAEsD,OAAF,EAAWM,OAAX,CAAmB3D,WAAWgB,GAA9B;AACD,KA7BU;AA+BX6B,yBA/BW,mCA+Ba;AACtB,aAAOe,QAAQ5D,UAAR,CAAP;AACD,KAjCU;AAmCX6D,mBAnCW,2BAmCKC,aAnCL,EAmCoBC,MAnCpB,EAmC4BC,WAnC5B,EAmCyC;AAClD,WAAK,IAAMC,QAAX,IAAuBD,WAAvB,EAAoC;AAClC,YAAIA,YAAYE,cAAZ,CAA2BD,QAA3B,CAAJ,EAA0C;AACxC,cAAME,gBAAgBH,YAAYC,QAAZ,CAAtB;AACA,cAAMG,QAAgBL,OAAOE,QAAP,CAAtB;AACA,cAAMI,YAAgBD,SAASxD,UAAUwD,KAAV,CAAT,GACA,SADA,GACY9D,OAAO8D,KAAP,CADlC;;AAGA,cAAI,CAAC,IAAIE,MAAJ,CAAWH,aAAX,EAA0BX,IAA1B,CAA+Ba,SAA/B,CAAL,EAAgD;AAC9C,kBAAM,IAAIE,KAAJ,CACDT,cAAcU,WAAd,EAAH,wBACWP,QADX,yBACuCI,SADvC,oCAEsBF,aAFtB,QADI,CAAN;AAID;AACF;AACF;AACF;AAnDU,GAAb;;AAsDAzB;;AAEA,SAAO5C,IAAP;AAED,CAvJY,CAuJV2E,MAvJU,CAAb","file":"util.js","sourcesContent":["/**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Bootstrap (v4.0.0-alpha.6): util.js\n * Licensed under MIT (https://github.com/twbs/bootstrap/blob/master/LICENSE)\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\nconst Util = (($) => {\n\n\n /**\n * ------------------------------------------------------------------------\n * Private TransitionEnd Helpers\n * ------------------------------------------------------------------------\n */\n\n let transition = false\n\n const MAX_UID = 1000000\n\n const TransitionEndEvent = {\n WebkitTransition : 'webkitTransitionEnd',\n MozTransition : 'transitionend',\n OTransition : 'oTransitionEnd otransitionend',\n transition : 'transitionend'\n }\n\n // shoutout AngusCroll (https://goo.gl/pxwQGp)\n function toType(obj) {\n return {}.toString.call(obj).match(/\\s([a-zA-Z]+)/)[1].toLowerCase()\n }\n\n function isElement(obj) {\n return (obj[0] || obj).nodeType\n }\n\n function getSpecialTransitionEndEvent() {\n return {\n bindType: transition.end,\n delegateType: transition.end,\n handle(event) {\n if ($(event.target).is(this)) {\n return event.handleObj.handler.apply(this, arguments) // eslint-disable-line prefer-rest-params\n }\n return undefined\n }\n }\n }\n\n function transitionEndTest() {\n if (window.QUnit) {\n return false\n }\n\n const el = document.createElement('bootstrap')\n\n for (const name in TransitionEndEvent) {\n if (el.style[name] !== undefined) {\n return {\n end: TransitionEndEvent[name]\n }\n }\n }\n\n return false\n }\n\n function transitionEndEmulator(duration) {\n let called = false\n\n $(this).one(Util.TRANSITION_END, () => {\n called = true\n })\n\n setTimeout(() => {\n if (!called) {\n Util.triggerTransitionEnd(this)\n }\n }, duration)\n\n return this\n }\n\n function setTransitionEndSupport() {\n transition = transitionEndTest()\n\n $.fn.emulateTransitionEnd = transitionEndEmulator\n\n if (Util.supportsTransitionEnd()) {\n $.event.special[Util.TRANSITION_END] = getSpecialTransitionEndEvent()\n }\n }\n\n\n /**\n * --------------------------------------------------------------------------\n * Public Util Api\n * --------------------------------------------------------------------------\n */\n\n const Util = {\n\n TRANSITION_END: 'bsTransitionEnd',\n\n getUID(prefix) {\n do {\n // eslint-disable-next-line no-bitwise\n prefix += ~~(Math.random() * MAX_UID) // \"~~\" acts like a faster Math.floor() here\n } while (document.getElementById(prefix))\n return prefix\n },\n\n getSelectorFromElement(element) {\n let selector = element.getAttribute('data-target')\n\n if (!selector) {\n selector = element.getAttribute('href') || ''\n selector = /^#[a-z]/i.test(selector) ? selector : null\n }\n\n return selector\n },\n\n reflow(element) {\n return element.offsetHeight\n },\n\n triggerTransitionEnd(element) {\n $(element).trigger(transition.end)\n },\n\n supportsTransitionEnd() {\n return Boolean(transition)\n },\n\n typeCheckConfig(componentName, config, configTypes) {\n for (const property in configTypes) {\n if (configTypes.hasOwnProperty(property)) {\n const expectedTypes = configTypes[property]\n const value = config[property]\n const valueType = value && isElement(value) ?\n 'element' : toType(value)\n\n if (!new RegExp(expectedTypes).test(valueType)) {\n throw new Error(\n `${componentName.toUpperCase()}: ` +\n `Option \"${property}\" provided type \"${valueType}\" ` +\n `but expected type \"${expectedTypes}\".`)\n }\n }\n }\n }\n }\n\n setTransitionEndSupport()\n\n return Util\n\n})(jQuery)\n\nexport default Util\n"]}

0 comments on commit d2fbf58

Please sign in to comment.