Situation management
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
app
bootstrap
config
database
public
resources
storage
tests
.editorconfig
.env.example
.gitattributes
.gitignore
.jshintrc
README.md
artisan
bower.json
composer.json
composer.lock
gulpfile.js
package.json
phpspec.yml
phpunit.xml
server.php
test.bat

README.md

Työelämäsimulaattori

Codeship Status for rikukissa/tyoelamasimulaattori

Työkalut

Windows

Asentaminen

Riippuvuuksien asentaminen

$ composer install

Luo tiedosto .env projektihakemiston juureen jonka sisällöksi seuraava:

APP_ENV=local
APP_DEBUG=true
APP_KEY=kHvcjjxr8hhnFNL5MmF1dOZOtqOyhKOv

DB_HOST=localhost
DB_DATABASE=tyoelamasimulaattori
DB_USERNAME=dev
DB_PASSWORD=dev

CACHE_DRIVER=file
SESSION_DRIVER=file

Tietokannan luominen (komentoriviltä):

$ mysql -u root
mysql> CREATE USER dev IDENTIFIED BY 'dev';
mysql> CREATE DATABASE tyoelamasimulaattori CHARACTER SET UTF8;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON tyoelamasimulaattori.* TO 'dev'@'localhost' IDENTIFIED BY 'dev';

Tietokannan skeemojen luominen:

$ php artisan migrate

Fronttityökalujen asentaminen

Projektissa on nyt käytössä Stylus CSS-preprosessorina ja Browserify mahdollistamassa mm. require() funktion käytön selainkoodissa. Näistä molemmat täytyy kääntää ennen kuin selain ymmärtää niistä mitään eli .styl tiedostot käännetään resources/styles hakemistosta public/css hakemistoon ja .js tiedostot resources/js hakemistosta public/js hakemistoon.

Taustalla pyörivä Gulp kääntää näitä tiedostoja automaattisesti aina kun joku niistä muuttuu, eikä siitä tarvitse erikseen huolehtia.

1. Asenna io.js

Komentoriviltä pitäisi löytyä nyt komennot node ja npm

2. Asenna projektin JavaScript-riippuvuudet

  • Aja projektihakemistossa $ npm install

#3. Käynnistä Gulp

  • npm start

Kaikki tiedostot kääntyy nyt automaattisesti ja voit alkaa koodaamaan. Asenna vielä Chromeen LiveReload - plugin niin saat selaimen reloadaamaan aina uuden käännöksen valmistuessa.

Palvelimen ajaminen PHP:n omalla kehityspalvelimella

*public/ * hakemistossa

$ php -S localhost:8080

Frontin testien ajaminen

$ npm test


Koodauskäytännöt


Laravel PHP Framework

Build Status Total Downloads Latest Stable Version Latest Unstable Version License

Laravel is a web application framework with expressive, elegant syntax. We believe development must be an enjoyable, creative experience to be truly fulfilling. Laravel attempts to take the pain out of development by easing common tasks used in the majority of web projects, such as authentication, routing, sessions, queueing, and caching.

Laravel is accessible, yet powerful, providing powerful tools needed for large, robust applications. A superb inversion of control container, expressive migration system, and tightly integrated unit testing support give you the tools you need to build any application with which you are tasked.

Official Documentation

Documentation for the framework can be found on the Laravel website.

Contributing

Thank you for considering contributing to the Laravel framework! The contribution guide can be found in the Laravel documentation.

License

The Laravel framework is open-sourced software licensed under the MIT license