Skip to content
No description, website, or topics provided.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
R
inst
man
.Rbuildignore
.gitignore
DESCRIPTION
EWDraport.Rproj
LICENSE
NAMESPACE
NEWS
README.md

README.md

EWDraport

Funkcje wspomagające generowanie raportów ze skalowania/modelowania.

Instalacja / aktualizacja

Pakiet nie jest wypchnięty na CRAN-a, więc instalować trzeba ze źródeł.

Ponieważ jednak zawiera jedynie kod w R, nie ma potrzeby zaopatrywać się w kompilatory, itp.

Instalacja możliwa jest w dwóch wariantach (aby zaktualizować pakiet do najnowszej wersji należy zrobić dokładnie to samo):

  1. Z użyciem pakietu devtools:
install.packages('devtools') # potrzbne tylko, gdy nie jest jeszcze zainstalowany
devtools::install_github('tzoltak/EWDraport')

Jeśli podczas instalacji napotkasz na błąd, a używasz linuksa sprawdź, czy nie dotyczy Cię ten problem lub przeprowadź "uczciwą instalację ze źródeł" (patrz niżej).

  1. "Uczciwa instalacja ze źródeł":

git clone https://github.com/tzoltak/EWDraport.git
R CMD INSTALL EWDraport

Sponsorzy

Pakiet został opracowany w ramach projektu systemowego Rozwój metody edukacyjnej wartości dodanej na potrzeby wzmocnienia ewaluacyjnej funkcji egzaminów zewnętrznych (UDA-POKL.03.02.00-00-001/13-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, realizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych. KL+IBE+EFS

You can’t perform that action at this time.