Skip to content

ubesluttsom/iliaden

Folders and files

NameName
Last commit message
Last commit date

Latest commit

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repository files navigation

Iliaden

Denne digitale utgaven er lagd etter Nasjonalbibliotekets skann av førsteutgaven av P. Østbyes oversettelse fra 1920. Teksten er etter beste evne transkribert tegn for tegn fra originalen. Oversettelsen, og denne eboken, tilfaller allmannseie, og kan deles og endres fritt.

Iliaden er et gresk epos i 24 sanger, tillagt Homer. Iliaden skildrer 51 dager i det 10. år av grekernes krig mot Troja, som ble forårsaket av at den trojanske kongesønn Paris røvet Helena, spartanerkongen Menelaos' hustru. Et hovedmotiv som gir den mangfoldige handlingen en fast struktur, er striden mellom grekernes tapreste helt Akhillevs og grekernes hærfører Agamemnon. I krenket stolthet trekker Akhillevs seg for en stund tilbake fra kampene og skaper dermed en krise i grekernes beleiring av Troja. —Store norske leksikon

Så vidt meg kjent finnes det ingen andre frie, digitale, utgaver av denne oversettelsen tilgjengelig på nettet, foruten NBs pdf-skann. Dette på tross av oversettelsen nå har falt i det fri. NB har vært snille og gjort en grov OCR på skannen sin, og det er den teksten jeg har tatt utgangspunkt i. I noen av de senere sangene (21–24) har jeg også brukt tesseract til OCR i tillegg.

Eboken kan leses på nett her: mihle.no/iliaden. Eller lastes ned i releases som epub eller HTML.

Kompilering

Ebok og HTML kompileres med pandoc. I mappa kan man kjøre

$ make Iliaden.epub

for å lage eboken fra markdown-filene. Se makefile for detaljer.

Lenker

  • Nasjonalbibliotekets skann av boken. Kan lastes ned i høyere oppløsning enn hva GitHub tillater (>100MB filstørrelse).
  • Eboken bruker Junicode fonter. Disse er lisensiert under OFL.
  • Pandoc, konvertering mellom tekstformater. I dette prosjektet fra .md til .epub/.html.
  • GNU Aspell brukes til stavekontroll, med egen ordliste: ordliste/ordliste.utf-8.add. Man kan kjøre sjekk med $ make check.
  • Tesseract er et åpen-kildekode program for tekstgjenkjenning fra bilder, som jeg i de senere sangene har brukt i tillegg til NBs bearbeiding. Jeg vet ikke hvilket OCR-program NB har brukt, men de har begge sine styrker og svakheter; å bruke begge og flette de resulterende tekstene sammen manuelt er en ganske effektiv strategi.