راهکارهای اجرایی گسترش و به‌کارگیری نرم‌افزارهای آزاد در ایران
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
FOSS Migration_RPT_1_Sanad Review_v3_900825.docx Add files via upload Oct 24, 2018
LICENSE Initial commit Oct 17, 2018
README.md Initial commit Oct 17, 2018
amozesh.pdf مصوبات و بخشنامه های مربوطه Oct 17, 2018
bakhshnameh-vazir.tif مصوبات و بخشنامه های مربوطه Oct 17, 2018
db-share.tif.tiff مصوبات و بخشنامه های مربوطه Oct 17, 2018
mosavab-foss.tif مصوبات و بخشنامه های مربوطه Oct 17, 2018
دغدغه‌ها Create دغدغه‌ها Oct 18, 2018
سند راهبردی.pdf
مستندات مصوبات Oct 17, 2018

README.md

iranFSFplan

راهکارهای اجرایی گسترش و به‌کارگیری نرم‌افزارهای آزاد در ایران