Skip to content
VirtualBox, Vagrant, ve Kubeadm ile Çoklu Kubernetes Cluster Oluşturma
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Kubernetes-Replicas.gif
Vagrantfile
readme.md
web-app.yaml
web-svc.yaml

readme.md

#######Turkish

VirtualBox, Vagrant, ve Kubeadm ile Çoklu Kubernetes Kümesi Oluşturma

Bu doküman ile birden fazla sunucu kullanarak Kubernetes Cluster oluşturulabilir.

Ön Gereksinimler

Vagrant, 2.2.4
Virtualbox, 6.0

Nasıl Çalışır?

vagrant up

veya

vagrant up mast
vagrant up node
vagrant up node2*

Yeni bir Kubernetes kümesini başlatmak için aşağıdaki vagrant komutunu uygulayın, bir master ve bir node başlatacaktır. Dilersek Vagrantfile'ı düzenleyerek node sayısını arttırabiliriz.

VM adı ya da sunucu RAM değeri değiştirilebilir.

config.vm.define "mast" do |mast|
mast.vm.box = "ubuntu/bionic64"
mast.vm.network "public_network", ip: "192.168.1.150"
mast.vm.network "public_network", bridge: "enp0s8:wlp3s01"
	mast.vm.provider "virtualbox" do |vb|
    vb.gui = false
    vb.name = "master"
    vb.memory = "2048"
	end
end

Nasıl Kaldırılır?

Vagrant ile oluşturulan VM/leri tamamen kaldırmak için halt ve destroy komutlarını uygulayın.

vagrant halt
vagrant destroy 

veya

vagrant halt node2
vagrant destroy node2
You can’t perform that action at this time.