Skip to content
Hazır Shopier bakiye yükleme sistemi
PHP Hack
Branch: master
Clone or download
Pull request Compare This branch is even with benfiratkaya:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
README.md
api.php
callback.php
connect.php
error.php
functions.php
index.php
orders.sql.zip
payment.php
success.php

README.md

Shopier Bakiye Yükleme Sistemi

Hazır Shopier bakiye yükleme sistemi

Kurulum basit Github bağlantısından dosyaları indirip, kendi sunucunuza yükleyin.

İndirdiğiniz dosyalar içerisindeki orders.sql.zip dosyasını PHPMyAdmin'den import (içe aktar) sayfasında sürükleyin.

Connect.php dosyasından veritabanı bilgilerini ve API erişim bilgilerini düzenleyin.

Artık ödeme alabilirsiniz.

Eğer kendi sitenize entegre ettirmek isterseniz +90 535 068 54 72 numaralı telefona WhatsApp'dan mesaj atabilirsiniz.

Demo: https://www.leaderos.web.tr/Shopier

Güncellemeler:

  • Komisyon sistemi eklendi.
You can’t perform that action at this time.