Online qualifications task for the KrakRobot 2016 competition
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
examples
scripts
simulator
.gitignore
1_grid.png
1_grid_proj.svg
LICENSE
README.md

README.md

KrakRobot 2016

Przedszkole robotów – instrukcja obsługi symulatora

Niniejszy dokument stanowi instrukcję obsługi symulatora używanego w etapie online zawodów KrakRobot 2016. Aby zapoznać się z formalnymi regułami zadania, należy odnieść się do regulaminu zamieszczonego na stronie http://www.krakrobot.pl

Zadaniem drużyn jest samodzielne stworzenie programu, który będzie sterować robotem znajdującym kolorowe pola na planszy.

Nacisk w zadaniu położony jest na problemy związane z niedokładnością w poruszaniu się robotów. Programy zawodników muszą wykorzystywać strukturę planszy, aby upewniać się co do dokładnego położenia robota.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt: http://www.krakrobot.pl/kontakt

Zasady używania symulatora

 1. Niniejsza wersja symulatora przeznaczona jest do wykorzystania przez zawodników do lokalnego testowania rozwiązań na własnych komputerach. Dla zarejestrowanych drużyn zostanie udostępniona w internecie automatyczna testerka służąca do nadsyłania rozwiązań i testowania ich online.
 2. Złamanie zasad zawartych w tej instrukcji lub regulaminie zadania grozi dyskwalifikacją drużyny.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany sposobu działania symulatora, z zastrzeżeniem że zmiany te nie mogą wpływać na poprawność rozwiązań

Podsumowanie zadania

Uwaga: to podsumowanie jest niepełne. Prosimy o odniesienie się do formalnego regulaminu na stronie.

 1. Robot znajduje się na kwadratowej planszy o białej powierzchni z czarnymi liniami formującymi kratę 5 x 5 pól, z których niektóre są kolorowe (czerwone, zielone lub niebieskie), a niektóre – białe
 2. Robot może się poruszać po planszy, odczytywać kolor planszy czujnikiem koloru oraz wydawać z siebie pojedyncze piknięcia ("beeps")
 3. Zadaniem robota jest wydanie pojedynczych piknięć kolejno na polach: czerwonym, zielonym i niebieskim, a następnie zakończenie przejazdu
 4. Do wyniku (maks. 3 punkty) liczy się liczba poprawnie wydanych odgłosów, a następnie (w przypadku remisów) - jak najkrótszy czas od pierwszego piknięcia do zakończenia przejazdu

Instalacja

Windows

W systemie Windows należy zainstalować Python 2.7 : http://www.python.org/getit/ . Należy upewnić się, że python.exe zostało dodane do zmiennej środowiskowej PATH. Następnie należy zainstalować pakiety numpy, scipy oraz PyQt. Instalacja tych pakietów dla Windows może być wykonana przy użyciu kodów binarnych ze strony http://www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/. Można także użyć systemu zarządzania pakietami do Pythona, na przykład pip.

Linux

W systemie Linux należy zainstalować Python 2.7 oraz pakiety PyQt i numpy oraz scipy. Można zainstalować numpy i scipy używając pip. Dla dystrybucji Ubuntu, pakiet Qt jest dostępny pod nazwą python-qt4, więc można po prostu wykonać w terminalu polecenie sudo apt-get install python-qt4

Symulator

Podstawowe informacje

 1. Symulator komunikuje się z botem przy pomocy standardowego wejścia i wyjścia
 2. Do pisania programu można wykorzystać języki programowania: Python 2.7, Python 3, C++ oraz Java (te języki będą dopuszczone na automatycznej testerce)
 3. W każdym z powyższych języków zawodnikom dostępna jest tylko standardowa biblioteka tego języka. Na automatycznej testerce nie będzie zainstalowanych dodatkowych bibliotek.
 4. Programy nie mogą wykonywać wywołań systemowych (tworzyć i otwierać plików, używać gniazd TCP itp.) - złamanie tej zasady grozi dyskwalifikacją. W razie wątpliwości prosimy o kontakt.
 5. Symulacja jest aktualizowana krokowo. W każdym kroku symulacji robot jest proszony o wybór swojej kolejnej akcji.

Uruchamianie

Są dwa sposoby uruchomienia symulatora: w trybie graficznym lub w trybie konsolowym. Tryb graficzny umożliwia zobaczenie przejazdu robota na wizualizacji, jak również odtwarzanie przejazdu lub jego fragmentów w ramach powtórki. Aby uruchomić symulator w trybie graficznym, należy wykonać polecenie

python2.7 simulator/main.py

Uruchamianie symulatora w trybie konsolowym:

python2.7 simulator/main.py -c

wiąże się z podaniem programowi opcji konfiguracyjnych (patrz niżej).

W obu trybach można kontrolować parametry symulacji.

Opcje symulatora

Poniżej znajduje się spis wszystkich opcji dostępnych w symulatorze. Każda z opcji ma ustawioną wartość domyślną, dzięki czemu podawanie opcji nie jest konieczne.

Parametry ogólne:

 • -c / --command_line - uruchomienie w trybie konsolowym (bez wizualizacji)
 • -m / --map - ścieżka do pliku z mapą
 • -o / --output - nazwa pliku, do którego zostanie wypisany wynik symulacji
 • -r / --robot - komenda uruchomienia programu z botem, np. -r "python3 examples/python3/template_bot.py"

Parametry symulacji (dokładny opis w rozdziale Bot):

 • -s / --seed - seed, który jest używany podczas generowania szumu
 • --steering_noise
 • --distance_noise
 • --forward_steering_drift
 • --speed
 • --turning_speed
 • --execution_cpu_time_limit
 • --simulation_time_limit

Parametry animacji/logowania:

 • --frame_dt - czas symulacji pomiędzy kolejnymi zapisami klatek animacji
 • --iteration_write_frequency - co ile kroków symulacji symulator będzie wypisywał podstawowe informacje o stanie symulacji (przydatne do debugowania)

Opcje, które przyjmuje symulator, są zdefiniowane i opisane w pliku simulator/main.py - wszystkim początkującym użytkownikom polecamy używanie trybu graficznego symulatora, gdzie można zmieniać parametry symulacji.

GUI

W trybie graficznym ważne są dwie opcje:

 • frame_dt - jeden z parametrów symulatora (edycja możliwa u góry okna), wyznacza okres między klatkami animacji - im mniejsza wartość, tym dokładniej symulacja będzie wizualizowana (przydatne, jeżeli chce się zobaczyć szczegółowe działanie robota w pewnym krótkim czasie)
 • Anim. rate - (widoczna obok paska przewijania) szybkość wyświetlania kolejnych klatek animacji. Warto zwiększyć, jeżeli wyświetlenie całej symulacji zajmuje zbyt dużo czasu.

Implementacja symulatora

Parametry, które mogą się zmieniać między przejazdami, są podawane botowi na starcie symulacji.

Symulator wykonuje symulację dopóki któryś z następujących warunków nie zostanie spełniony:

 • Osiągnięty został limit czasu symulacji
 • Robot przekroczył limit czasu obliczeń
 • Robot przekroczył limit pamięci RAM (odnosi się tylko do testerki online)
 • Robot zakończył przejazd, wysyłając odpowiednią komendę
 • W kodzie robota rzucony został wyjątek
 • Robot uległ zniszczeniu na skutek kolizji ze ściankami otaczającymi planszę

Przed każdym krokiem symulacji, symulator podaje botowi dwie informacje:

 • aktualny odczyt koloru w formacie RGB
 • aktualny czas symulacji

W każdym kroku symulacji, wykonywane jest jedno polecenie (z odpowiednim zaaplikowanym do niego szumem, np. niedokładnością w poruszaniu się). W pojedynczym kroku, robot może

 • Jechać do przodu lub do tyłu (odległość o którą przemieszcza się robot w jednym kroku jest zdefiniowana na liście stałych poniżej)
 • Skręcać (odległość kątowa zdefiniowana poniżej)
 • Zakomunikować zakończenie zadania

Mimo, że krata na planszy składa się z dyskretnych pól, pozycja robota jest zakodowana jako 64-bitowa liczba rzeczywista - nie jako liczba całkowita.

Jeżeli podczas ruchu robot miałby wyjechać poza granice planszy, ruch nie odbywa się (chociaż czas potrzebny na jego wykonanie jest zużywany). Obszar poza planszą ma kolor ciemnoczerwony (179, 0, 0) i taki kolor zostanie zarejestrowany przez czujnik koloru robota, gdy ten będzie wyjeżdżał za granicę planszy

WAŻNE: Odczyt koloru z planszy jest zaimplementowany przy pomocy pliku graficznego PNG, z którego pobierany jest kolor planszy. Ponieważ przy konwersji pliku SVG na PNG na granicach kolorów dochodzi do mieszania kolorów, kolor między linią a polem nie przechodzi od razu od czarnego (0, 0, 0) do białego (255, 255, 255) czy innych kolorów, ale robot może (choć nie musi) zarejestrować także wartości pośrednie.

Rozdzielczość pliku PNG przyjmowanego przez symulator to 512x512 pikseli.

Jednostki miar

WAŻNE! : w oficjalnym regulaminie wymiary elementów planszy są podane w centymetrach, tak by zawodnicy łatwiej mogli sobie wyobrazić zależności między wielkościami tych elementów. Jednak z powodów implementacyjnych symulator używa innej jednostki, gdzie liczba 1.0 odpowiada szerokości jednego pola kraty - czyli 22 cm (szerokość białego obszaru pola to 20 cm, podczas gdy każda czarna linia ma 2 cm, jednak tylko połowa grubości każdej linii wlicza się do szerokości pola, co daje 20 + 2 * 1 = 22). Wszystkie odległości i wymiary podane w niniejszej instrukcji (poza tymi, gdzie wyraźnie jako jednostka zaznaczone są centymetry) oraz wartości podawane przez symulator, wyrażone są w opisanych powyżej jednostkach symulatora.

Jeżeli chodzi o kąty (używane przy obrotach), przyjętą jednostką są radiany (pełen obrót = 2π), gdzie wartości dodatnie to obrót w lewo, a wartości ujemne to obrót w prawo.

Plansza do gry

Obecnie w symulatorze dostępne są dwie przykładowe plansze do gry (przypominamy, że liczba i położenie pól kolorowych nie jest zdefiniowane w regulaminie i najprawdopodobniej będzie inne w ostatecznym ułożeniu planszy, używanym do oficjalnego testowania nadesłanych rozwiązań).

Przykładowa plansza Przykładowa plansza

WAŻNE! : Zgodnie z regulaminem, krata na planszy ma 5x5 pól. Jednak w implementacji symulatora, plansza jest większa - ma 9x9 pól, czyli w sumie z każdej strony planszy są dodane dwa pola - jest to spowodowane faktem, że krata na planszy jest otoczona białym pustym obszarem, a dodatkowo w implementacji dochodzi jeszcze obszar, na którym sprawdzana jest kolizja - wyjeżdżanie poza planszę. Poniżej prezentujemy planszę z regulaminu z polami naniesionymi tak, jak wyglądają od strony implementacji symulatora oraz z osiami układu współrzędnych.

Implementacja planszy

Warto zauważyć, że początek układu współrzędnych symulatora znajduje się w punkcie, który według regulaminu znajduje się poza planszą. Dlatego robot, w przypadku gdyby startował w lewym górnym narożniku kraty, miałby współrzędne początkowe (2.5, 2.5). Z kolei wymiary planszy (M x N) podawane na starcie symulacji botowi będą wynosiły 9 x 9.

Generator map

Do symulatora dodany jest generator map (simulator/generate_map.py), który generuje plik SVG i PNG na podstawie pliku .map.

Do konwersji pliku SVG na PNG narzędzie to wymaga zainstalowanego na komputerze programu Inkscape wraz z jego interfejsem konsolowym (CLI). W przypadku braku tego programu zostanie wygenerowany plik SVG, który następnie można ręcznie przekonwertować do pliku PNG innym programem. Domyślna wielkość pliku PNG przyjmowana przez symulator to 512x512 px.

Dostępne opcje programu to:

 • --map_file - ścieżka do pliku typu .map (domyślnie: maps/1.map)
 • --svg_output_file - ścieżka do wyjściowego pliku SVG (przy braku opcji pobierana z pliku .map)
 • --png_output_file - ścieżka do wyjściowego pliku PNG (przy braku opcji pobierana z pliku .map)

Pola kolorowe są rozmieszczane na planszy na podstawie trzech zawartych w pliku .map wartości: red, green oraz blue. Każda z nich powinna być listą współrzędnych pól. Przykładowo:

{
	...

	"red": [[6,6], [3, 6]],
  "green": [[3, 4], [5, 4], [2, 2]],
  "blue": [[6, 2], [2, 6]]
}

Poprzedni mechanizm oparty na pojedynczym polu beeps, który służył do generowania map z jednym polem każdego koloru - jest nadal obsługiwany, jednak zalecamy tworzenie nowych map w oparciu o powyższy mechanizm.

Bot

Aby umożliwić tworzenie rozwiązań w różnych językach programowania, w tegorocznej edycji bot do gry jest tworzony przez zawodników jako niezależny program i komunikuje się z symulatorem przez standardowe wejście i wyjście programu - a nie jest, jak to było w poprzednich edycjach, klasą napisaną w języku Python używaną bezpośrednio w symulatorze.

Struktura programu jest dowolna, dopóki bot poprawnie komunikuje się z symulatorem. Jednak aby ułatwić rozpoczęcie pracy nad rozwiązaniem, organizatorzy zapewniają szablony rozwiązań zawierające już obsługę komunikacji z symulatorem. UWAGA: organizatorzy nie gwarantują pełnej poprawności działania szablonów. Zawodnicy mogą oprzeć swoje rozwiązania na tych programach na własną odpowiedzialność.

Podawanie ścieżki do programu

Kod źródłowy bota jest podawany symulatorowi przy pomocy opcji -r w konsoli, np. dla bota napisanego w Python 2.7:

python2.7 simulator/main.py -r "python2.7 examples/python/template_bot.py"

lub dla bota napisanego w c++:

python2.7 simulator/main.py -r "./examples/cpp/run.sh"

UWAGA: Powyższy przykład dla języka C++ zadziała tylko w systemach typu Unix/Linux lub w systemie Windows z zainstalowanym środowiskiem symulującym działanie Uniksowego terminala, jak na przykład Git Bash. Chcąc pracować wyłącznie w linii komend systemu Windows, zawodnicy muszą napisać swój własny skrypt do uruchamiania bota.

Przekazywane parametry

Parametry symulacji są podawane botowi na początku programu przez standardowe wejście programu. Format danych to:

<nazwa parametru>
<wartość parametru>

na przykład

speed
0.2

Parametry podawane przez symulator to (obecnie wartości wszystkich podawanych parametrów są typu float:

 • x - pierwsza współrzędna pozycji startowej
 • y - druga współrzędna pozycji startowej
 • angle - orientacja startowa (od 0 do 2π - kąt mierzony w radianach)
 • steering_noise - wskaźnik (sigma szumu gaussowskiego) błędu aplikowanego do skręcania (im większy, tym bardziej faktyczna wielkość skrętu może się różnić od argumentu podanego do komendy TURN)
 • distance_noise - wskaźnik (sigma szumu gaussowskiego) błędu aplikowanego do jazdy (im większy, tym bardziej faktyczna odległość jazdy może się różnić od argumentu podanego do komendy MOVE)
 • forward_steering_drift - wartość błędu, który jest dodawany do orientacji robota przy każdym kroku MOVE (symulacja błędu wynikającego z konstrukcji robota, który powoduje zbaczanie z drogi)
 • speed - szybkość jazdy robota
 • turning_speed - szybkość obrotu robota
 • M - liczba pól planszy w symulatorze na osi x
 • N - liczba pól planszy w symulatorze na osi y
 • execution_cpu_time_limit - limit czasu obliczeń przeznaczonego dla bota na całą symulację

UWAGA: kolejność podawania argumentów na wejście bota nie jest zagwarantowana.

Odczyt koloru i czas

Przed każdym krokiem symulator podaje aktualny odczyt koloru oraz czas symulacji, który upłynął od rozpoczęcia przejazdu, a dopiero potem żąda od bota wydania decyzji w sprawie następnej akcji robota.

Na przykład:

color
255 255 255
time
1.23
act

przekazuje botowi informację, że w tym kroku czujnik wykrywa kolor biały (255, 255, 255) oraz że od rozpoczęcia zadania upłynęło 1.23 sekundy. Następnie polecenie act prosi o nową komendę dla robota.

UWAGA: kolejność podawania informacji color i time nie jest zagwarantowana. Wiadomo jednak, że zostaną podane przed poleceniem act.

Wybór komendy

Polecenie act wysyłane przez symulator oznacza, że bot powinien podjąć decyzję co do następnej akcji robota. Dostępne są następujące komendy:

 • MOVE <int> - liczba kroków jazdy do przodu (dodatnie argumenty) lub do tyłu (ujemne argumenty). UWAGA: w przypadku podania argumentu większego niż 1 lub mniejszego niż -1 (np. MOVE 43) symulator najpierw wykona odpowiednią liczbę kroków symulacji potrzebną do zrealizowania polecenia, a dopiero potem zapyta bota o kolejną komendę
 • TURN <int> - podobnie jak MOVE, ale dotyczy liczby kroków dla obracania się robota
 • BEEP - robot ma wydać pojedyncze piknięcie. Akcja ta jest niezbędna do zdobywania punktów w tegorocznym zadaniu.
 • FINISH - zakończenie przejazdu. Po tej akcji zadanie się kończy i punkty mogą być podliczone.

UWAGA: dla poleceń MOVE i TURN argumentem jest liczba całkowita wyrażająca liczbę kroków symulacji, przez które robot ma wykonywać daną czynność - nie jest to odległość do przejechania. Aby obliczyć ile kroków jest potrzebnych do przejechania danej odległości, należy odnieść się do obliczeń na końcu tej instrukcji.

Krok symulacji nie wyznacza czasu, który zostanie pochłonięty przez daną akcję, gdyż jazda i obrót zajmują różne ilości czasu. Stosowne obliczenia dotyczące długości poszczególnych akcji znajdują się na końcu tej instrukcji.

Ograniczenia/wartości parametrów

Wartości parametrów błędu mogą się różnić w poszczególnych przejazdach. Te wartości będą się zawierać w poniższych przedziałach:

 • steering_noise : [0, 4e-05]
 • distance_noise : [0, 6e-04]
 • forward_steering_drift: [-4e-04, 4e-04]

Pozostałe parametry podawane robotowi są w tegorocznej konkurencji ustalone i mają podane poniżej wartości:

Początkowe ustawienie robota (zgodnie z regulaminem konkurencji):

 • x = 2.5
 • y = 2.5
 • angle = 0.0

Szybkość robota:

 • speed = 0.2
 • turning_speed = 1.0

Limit czasu obliczeń:

 • execution_cpu_time_limit = 100.0

Punktacja

Obecna wersja symulatora zawiera mechanizm liczenia punktów za zadanie. Liczenie punktów odbywa się, zgodnie z formalnym regulaminem, na następujących zasadach:

Robot otrzymuje 0 punktów i maksymalny czas wykonania zadania (240 sekund) jeżeli:

 • podczas przejazdu działanie robota wywoła błąd w symulatorze (na przykład program zawodników ulegnie awarii i przestanie odpowiadać albo zwrócona zostanie niedozwolona komenda)
 • robot przekroczy limit czasu obliczeń lub nie zakończy przejazdu przed limitem czasu symulacji
 • robot ulegnie zniszczeniu wskutek wyjechania poza planszę

Jeżeli robot bezbłędnie zakończy przejazd przed upływem limitu czasowego:

Punkty za piknięcia (beeps) są podliczane zgodnie z regulaminem:

 • 1 punkt za pierwsze piknięcie nad dowolnym polem czerwonym
 • 1 punkt za drugie piknięcie nad dowolnym polem zielonym
 • 1 punkt za trzecie piknięcie nad dowolnym polem niebieskim

Za czas wykonania zadania przyjmuje się czas między pierwszym piknięciem a zasygnalizowaniem przez robota zakończenia przejazdu.

Jeżeli robot wyda więcej niż 3 piknięcia, otrzymuje zero punktów, jednak czas wykonania zadania liczy się tak jak powyżej.

Automatyczna testerka rozwiązań

Organizatorzy udostępniają automatyczną testerkę rozwiązań do nadsyłania i ewaluowania rozwiązań. Po terminie rejestracji aktualne rozwiązanie będzie ocenione

Sposób nadsyłania rozwiązań

Testerka będzie dostępna pod adresem http://krakrobot.nkr.matinf.uj.edu.pl

Zasady nadsyłania rozwiązań:

 • logowanie na testerkę odbywa się przy pomocy loginu i hasła, które wszystkie zarejestrowane drużyny otrzymają drogą mailową
 • każda drużyna ma na testerce miejsce na dwa rozwiązania, z limitem objętości 5 MB na jedno. Po nadesłaniu nowego rozwiązania, z bazy danych usuwane jest starsze z dwóch rozwiązań - w każdym momencie przechowywane są w historii najwyżej dwa najnowsze rozwiązania każdej drużyny
 • rozwiązanie powinno być przesyłane w formie wszystkich plików spakowanych do archiwum .zip, pliki powinny znajdować się bezpośrednio w archiwum (nie w dodatkowym folderze)
 • UWAGA: ze względu na sposób uruchamiania botów na testerce, wymagane jest, żeby każdy bot w C++ lub Javie zawierał główny plik run.sh z shebangiem #!/bin/bash w pierwszej linijce lub - dla programów pisanych w Python - plik run.py z shebangiem #!/usr/bin/env python2.7 lub #!/usr/bin/env python3 w pierwszej linijce (w zależności od użytej wersji Pythona) - najlepiej użyć w tym celu gotowych plików run.sh / run.py udostępnionych przez organizatorów w folderach z szablonami botów (w przypadku pliku run.py należy wypełnić szablon bota swoim kodem)
 • zainstalowane na testerce wersje języków programowania:
  • Java SE 8 (polecenia javac, java)
  • C++11 (kompilacja poleceniem g++)
  • Python 2.7 (polecenie python2.7)
  • Python 3 (polecenie python3)

Testowanie przed ostatecznym terminem

Przed terminem nadsyłania rozwiązań, każde przesłane rozwiązanie będzie uruchamiane na kilku przykładowych ułożeniach planszy. Zawodnicy mogą przeglądać wyniki każdego uruchomienia.

Ostateczna ocena rozwiązań

Dla zmniejszenia wariancji przy testowaniu rozwiązań, organizatorzy zdecydowali się na wielokrotne uruchomienie botów. Ta zmiana nie wpływa na poprawność rozwiązań, jednak dzięki niej czynniki losowe takie jak niedokładność reprezentacji liczbowej w symulatorze będą miały dużo mniejszy wpływ na ocenę rozwiązań zawodników.

Każde rozwiązanie zostanie uruchomione wielokrotnie, na kilku zestawach parametrów, gdzie zmieniać się będą jedynie (w granicach opisanych w powyższej instrukcji):

 • liczba i ułożenie kolorowych pól na planszy
 • parametry szumu: steering_noise, distance_noise, forward_steering_drift

Wyniki dla każdej drużyny zostaną później uśrednione i na tej podstawie zostanie opublikowany ranking etapu online.

Wskazówki

Wskazówki programistyczne i rady dotyczące najważniejszych problemów konkurencji będą dostępne dla zarejestrowanych drużyn.

Niezbędne stałe i wyliczenia

Aby obliczyć, przez ile kroków symulacji należy jechać lub skręcać, by przebyć żądaną odległość/kąt, należy skorzystać z poniższych stałych:

 • odległość (w jednostkach symulatora), którą robot przebywa w ciągu jednego kroku: TICK_MOVE = 0.01
 • kąt (w radianach), o który robot obraca się w ciągu jednego kroku: TICK_ROTATE = 0.002

Czyli na przykład, aby przejechać szerokość jednego pola planszy, potrzeba 1.0 / TICK_MOVE kroków. Przypominamy, że liczba ta musi być zaokrąglona do liczby całkowitej, aby została przyjęta przez symulator.

Aby obliczyć czas wykonania akcji dla n kroków symulacji:

 • MOVE n: time = n * TICK_MOVE / speed
 • TURN n: time = n * TICK_ROTATE / turning_speed

Czujnik koloru oddalony jest od środka robota o 11 cm, czyli: COLOR_SENSOR_DISTANCE = 0.5