Permalink
Browse files

Update competition rules with parameter values.

  • Loading branch information...
ziarrek committed Feb 28, 2016
1 parent 2efd295 commit d25b4f36dfc661a97a21e5f0fa4e74ee0ed6e855
Showing with 20 additions and 4 deletions.
  1. +20 −4 README.md
View
@@ -145,6 +145,7 @@ Dostępne opcje programu to:
* ``--png_output_file`` - ścieżka do wyjściowego pliku PNG (przy braku opcji pobierana z pliku ``.map``)
Obecnie mechanizm rozmieszczania kolorowych pól na planszy jest w sposób uproszczony realizowany przy pomocy tablicy ``beeps`` zawartej w pliku ``.map`` - pierwsze współrzędne w tablicy wyznaczają pozycję pola czerwonego, a dalej - zielonego i niebieskiego. Tym samym generator może tworzyć tylko plansze, na których znajduje się co najwyżej jedno pole z każdego koloru (przypominamy, że regulamin nie precyzuje górnego limitu pól z jednego koloru).
Jeżeli zawodnicy chcą przetestować działanie swojego bota na bardziej skomplikowanej mapie, sugerujemy stworzenie własnego generatora bądź ręczne edytowanie pliku SVG z mapą w dobrym programie do edycji grafiki wektorowej typu Inkscape.
Bot
---------
@@ -161,7 +162,7 @@ Kod źródłowy bota jest podawany symulatorowi przy pomocy opcji -r w konsoli,
lub dla bota napisanego w c++:
``python2.7 simulator/main.py -r "./examples/c++/run.sh"``
``python2.7 simulator/main.py -r "./examples/cpp/run.sh"``
UWAGA: Powyższy przykład dla języka C++ zadziała tylko w systemach typu Unix/Linux lub w systemie Windows z zainstalowanym środowiskiem symulującym działanie Uniksowego terminala, jak na przykład Git Bash. Chcąc pracować wyłącznie w linii komend systemu Windows, zawodnicy muszą napisać swój własny skrypt do uruchamiania bota.
@@ -228,7 +229,7 @@ UWAGA: dla poleceń ``MOVE`` i ``TURN`` argumentem jest liczba całkowita wyraż
Krok symulacji nie wyznacza czasu, który zostanie pochłonięty przez daną akcję, gdyż jazda i obrót zajmują różne ilości czasu. Stosowne obliczenia dotyczące długości poszczególnych akcji znajdują się na końcu tej instrukcji.
Ograniczenia dla parametrów
Ograniczenia/wartości parametrów
----------------------------
Wartości parametrów błędu mogą się różnić w poszczególnych przejazdach. Te wartości będą się zawierać w poniższych przedziałach:
@@ -237,9 +238,22 @@ Wartości parametrów błędu mogą się różnić w poszczególnych przejazdach
* ``distance_noise`` : [0, 6e-04]
* ``forward_steering_drift``: [-4e-04, 4e-04]
Początkowe ustawienie robota będzie podane na początku rozgrywki. Robot będzie ustawiony na środku jednego z pól kraty, a kąt ``angle`` będzie miał dowolną wartość z przedziału [0, 2π).
Pozostałe parametry takie jak ``speed`` i ``turning_speed`` będą podane robotowi przez symulator, jednak ich wartości nie mają wpływu na strategię rozgrywki.
Pozostałe parametry podawane robotowi są w tegorocznej konkurencji ustalone i mają podane poniżej wartości:
Początkowe ustawienie robota (zgodnie z regulaminem konkurencji):
* ``x = 2.5``
* ``y = 2.5``
* ``angle = 0.0``
Szybkość robota:
* ``speed = 0.2``
* ``turning_speed = 1.0``
Limit czasu obliczeń:
* `` execution_cpu_time_limit = 100.0``
Punktacja
--------------------
@@ -248,6 +262,8 @@ Obecna wersja symulatora jest przeznaczona do testowania lokalnego. Zawodnicy mo
W momencie ostatecznego podliczania punktów, programy wszystkich drużyn zostaną uruchomione na takich samych zestawach parametrów i na takiej samej planszy.
Bot każdej z drużyn zostanie uruchomiony __jednokrotnie__ i na podstawie tego przejazdu wyliczana będzie liczba punktów.
Wskazówki
-------------

0 comments on commit d25b4f3

Please sign in to comment.