Permalink
Browse files

fork me github ilavesi

  • Loading branch information...
ujk committed May 25, 2012
1 parent 3bcb18c commit b8690bc9dada3b37de9d5c85da4f28d6a7bf6bfc
Showing with 154 additions and 0 deletions.
  1. +152 −0 views/kitap_3.haml
  2. +2 −0 views/layout.haml
View
@@ -616,7 +616,159 @@
%h3 NEWLINE KARAKTERLERİNİN UZAKLAŞTIRILMASI - CHOP ve CHOMP
%p
+ Birkaç kullanışlı string işleme metodu özel övgüyü hakediyor.
+ %b chop
+ ve
+ %b chomp
+ metodları bir string sonundan bazı karakterleri uzaklaştırmak için
+ kullanılabilir.
+ %b chop
+ metodu string'in eğer sonunda carriage return ve newline ("\r\n") varsa
+ onu yoksa son karakteri uzaklaştırarak gerisini döner.
+ %b chomp
+ metodu sadece carriage return veya newline karakterlerini uzaklaştırır.
+ (her ikisi varsa ikisi de uzaklaştırılır)
+ %p
+ Bu metodlar kullanıcının girdiği ya da dosyadan okunan bir metinden
+ linefeed'leri uzaklaştırmak için kullanılır. Mesela, kullanıcıdan
+ %b gets
+ ile bir satır yazı girmesini istediğinizde, girilen string sonuna newline
+ karakteri eklenerek gelir(record separator).
+ %br
+
+ .alert.alert-info
+ %p
+ %b Record Separator - $/
+ %p
+ Ruby'nin ön tanımlı bir değişkeni vardır ,
+ %b $/
+ , "record separator". Bu değişken
+ %b gets
+ ve
+ %b chomp
+ gibi metodlar tarafından kullanılır.
+ %b gets
+ metodu record separator karakteri gelene kadarki stringi alır.
+ %b chomp
+ metodu sonundan record separator uzaklaştırılmış bir string döner,
+ eğer yoksa stringi değiştirmeden geri döner. İsterseni record separator'ü
+ şöyle değiştirebilirsiniz:
+ %br
+
+ :coderay
+ #!Ruby
+ $/="*" # “*” karakteri şimdi record separator oldu
+ %br
+
+ %p
+ Record separator'ü değiştirdiğinizde bu yeni karakter (veya string)
+ burdan sonra
+ %b gets
+ ve
+ %b chomp
+ gibi metodlar tarafından kullanılır. Örneğin:
+ %br
+
+ :coderay
+ #!Ruby
+ $/= "world"
+ s = gets() # kullanıcı “Had we but world enough and time…” girse
+ puts( s ) # “Had we but world” gösterir
+ %br
+
+ %p
+ newline karakterini uzaklaştırmak için
+ %b chop
+ ya da
+ %b chomp
+ kullanabilirsiniz. Birçok durumda
+ %b chomp
+ tercih edilebilir çünkü sadece varsa newline uzaklaştırılır. Ama
+ %b chop
+ eğer newline yoksa sondaki karakteri uzaklaştırır. İşte bazı örnekler:
+ %br
+
+ %h4.sag chop_chomp.rb
+ :coderay
+ #!Ruby
+ # The Book of Ruby - http://www.sapphiresteel.com
+ # s1 içinde carriage return\linefeed var
+ s1 = "Hello world
+ "
+ s2 = "Hello world"
+
+ puts( "s1='\#{s1}'")
+
+ # chop s1'den cr\linefeed uzaklaştırır
+ puts( '\#{s1.chop}' )
+ puts( "'\#{s1.chop}'" )
+
+ # chomp s1'den cr\linefeed uzaklaştırır
+ puts( '\#{s1.chomp}' )
+ puts( "'\#{s1.chomp}'" )
+
+
+ puts( "\ns2 ='\#{s2}'" )
+
+ # s2'de cr\linefeed yok - chop her halikarda son karakteri uçurur!
+ puts( '\#{s2.chop}' )
+ puts( "'\#{s2.chop}'" )
+
+ # fakat chomp stringi değişmeden döndürür
+ puts( '\#{s2.chomp}' )
+ puts( "'\#{s2.chomp}'" )
+
+ # bu başka bir separator olarak 'rld' belirler ve bunu kullanır
+ puts( '\#{s2.chomp(\'rld\')}' )
+ puts( "'\#{s2.chomp('rld')}'" )
+
+ puts( "\nEnter some text..." )
+ print( "> " )
+ s = gets()
+ puts( "Girdiğiniz text:" )
+ puts( "'\#{s}'" )
+ puts( "Şimdi chomp kullanalım:" )
+ puts( "'\#{s.chomp}'" ) # cr\linefeed uzaklaştırılır
+
+ $/="world" # record separator değişir
+ puts( "\$/ şimdi \#{$/}, şimdi chomp \#{s2}" )
+ puts( "'\#{s2.chomp}'")
+
+ puts( "\$/ ayrıca gets() tarafından kullanılır" )
+ puts( "Bu stringi girerek deneyin: ")
+ puts ( "Hello world, Goodbye" )
+ print( "> " )
+ s = gets()
+ puts( "Girdiğiniz:" )
+ puts( "'\#{s}'" )
+ %br
+
+ %h3 Stringleri Şekillendirmek - Format
+ %p
+ Ruby yüzde işareti
+ %b %
+ başlayan belirteçler ile stringleri şekillendiren
+ %b printf
+ metoduna sahiptir. Formatlanan string virgülle ayrılmış olarak bir yada
+ birden çok veri elemanı tarafından takip edilir. Veri elemanlarının sayısı
+ format belirteçlerini sayısı kadar olamalıdır. Aktif veri elemanları karşılık
+ gelen format belirteçleri ile yer değişir . Bunlar bazı çok kullanılan
+ format belirteçleri :
+ %br
+
+ :coderay
+ #!Bash
+ %d – Ondalık (desimal) sayı
+ %f – kayan noktalı (floating point) sayı
+ %o – Sekizlik (octal) sayı
+ %p – inspect object
+ %s – string
+ %x – Onaltılı (hexadecimal) sayı
+ %br
+
+
+
54
%h3 Devam Edecek...
View
@@ -19,6 +19,8 @@
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
%body
+ %a(href="https://github.com/ujk/ruby-tr" target="_blank")
+ %img(style="position: absolute; top: 40px; right: 0; border: 0;" src="https://s3.amazonaws.com/github/ribbons/forkme_right_green_007200.png" alt="Fork me on GitHub")
%div.navbar.navbar-fixed-top
%div.navbar-inner
%div.container

0 comments on commit b8690bc

Please sign in to comment.