Find file History
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
..
Failed to load latest commit information.
bibstyle
images
README.md
fmf-en.bst
fmf-sl.bst
literatura.bib
magisterij.pdf
magisterij.tex
magisterij_english.pdf
magisterij_english.tex
template.zip
template_english.zip
update.sh

README.md

Predloga za magisterij

To je primer predloge za magisterij, ki ustreza navodilom za pisanje magisterija. Prenesite si template.zip, odzipajte, izpolnite in začnite pisati. Lahko prenesete tudi angleško verzijo.

Uporaba predloge

Pod napisom "Naslednje ukaze ustrezno popravi" izpolni ime avtorja, mentorja, morebitnega somentorja, naslov dela in ostalo. Ti ukazi se uporabijo v generiranju naslovnice, izjave, povzetka in PDF metapodatkov. Če želite, lahko odkomentirate kazalo slik. Dopolnite program dela in povzetek ter ključne besede. Nato nadaljujte z uvodom. Uporabljajte LaTeXovo sklicevanje, ki ga vedno povežite s prejšnjo besedo z nedeljivim presledkom kot npr. na sliki~\ref{fig:label} vidimo. Pazite na predolge presledke po pikah za kraticami, kot so "npr., t. i., tj." ipd. Tam uporabite \ ali ~, kot npr. t.~i.\ ali t.~i.~. Za pisanje enačb uporabljajte \[ \], equation, align ali align* okolja in ne eqnarray ipd.

Citiranje literature

LaTeX preko sistema BibTeX podpira avtomatsko navajanje literature. Vse kar je potrebno narediti je na koncu datoteke napisati

\bibliographystyle{fmf-sl}
\bibliography{literatura}

namesto običajnega okolja thebibliography. Narediti je potrebno še datoteko literatura.bib, ki vsebuje vnose kot npr:

@Article{kearsley1975linearly,
 author = {Kearsley, Elliot A and Fong, JT},
 title  = {{Linearly independent sets of isotropic Cartesian tensors of ranks up to eight}},
 journal = {J. Res. Natl Bureau of Standards Part B: Math. Sci. B},
 year  = {1975},
 volume = {79},
 pages  = {49--58},
 doi   = {10.6028/jres.079b.005}
}

LaTeX nato poskrbi, da se vsak vnos iz datoteke literatura.bib, ki je tudi citiran v dokumentu s pomočjo \cite{label} se pojavi na končnem seznamu literature, ki je avtomatsko pravilno oblikovan in urejen. V fmf-sl.bst datoteki je definiran stil navajanja literature, ki ustreza navodilom za navajanje literature.

Najpogostejši tipi citatov so @article za članke, @book za knjige, @phdthesis, @mastersthesis in @bachelorsthesis za doktorate, magisterije in diplome, @inproceedings za konference in @misc za ostalo (ponavadi splene naslove). Seznam literature se obravnava kot običajno LaTeX kodo, tako da se lahko v njej uporablja tudi matematiko $...$ in je potrebno escapati vse posebne znake (npr. #, %, ...). Vnose za BibTeX datoteko pogosto dobite kar na strani, kjer ste članek dobili. Če pa ne, ga najverjetneje lahko poiščete na Google Scholar-ju, kliknete na ikono '', izberete BibTeX in skopirate podatke. Podatke o članku ali knjigi je potrebno vedno ročno preveriti, saj so lahko narobe. Članki so avtomatko abecedno urejeni po priimku in nato imenu prvega avtorja. Člankom brez avtorja je potrebno dodati polje key={kljuc}, ki pove kljuc, glede na katerega se urejajo. Da bi bili ti članki na koncu besedila in urejeni po npr. spletnih naslovih, je lahko ključ oblike žžž-http://....

Več o urejanju literature je na voljo tukaj. Za urejanje .bib datotek priporočam program JabRef, ki zna samodejno okrajšati imena revij, dobiti DOI člankov in podatke iz ISBN ter lepo oblikuje datoteko. Na voljo je za Windows, Linux in Mac.

Ta sistem močno priporočam, še vedno pa lahko izbrišete tisti dve vrstici in se vrnete nazaj na okolje thebibliography.

PDF metapodatki

Med prevajanjem se bodo avtomarsko nastavili PDF metapodatki o avtorju in naslovu (vidite v titlebaru PDF readerja). Poleg tega se bodo zgenerirali tudi zaznamki za poglajva in podpoglavja v PDF (vidni na levi strani kot drevesna struktura). Tu so lahko težave z matematičnimi/UTF-8 znaki v nadlovih naloge ali poglavjih, ki jih PDF reader ne prebavi. V tem primeru se avtomatsko izpustijo, če pa jih želimo zamenjati s plain-text/UTF-8 znaki pa lahko to storigmo z \texorpdfstring, kot prikazano na primeru v predlogi.

Pisanje algoritmov in vključevanje izvorne kode

Za vključevanje izvorne kode inpisanje algoritmov v psevdokodi so v predlogi že zakomentirani primerni ukazi za vključevajne paketov. Za vključevanje izvorne kode priporočamo paket minted, za pisanje algoritmov pa algoritmx. Za primer uporabe glej predlogo za diplomski seminar.