Skip to content
Applikation för att skapa och publicera e-tjänster
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
public
src
.browserslistrc
.env
.gitignore
.postcssrc.js
LICENSE
README.md
babel.config.js
package-lock.json
package.json
tsconfig.json
tslint.json
vue.config.js

README.md

umea

BasicUse

Umeå kommun har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram en e-tjänstplattform byggd på de senaste teknikerna på klient- och serversidan med Azure som hostingplattform. Den här applikationen, BasicUse, är en central del i denna plattform som används av medborgare för att från sin telefon eller dator initiera ärenden hos Umeå kommun.

Kom igång på 5 minuter

Genomför följande steg så har du på några minuter fått upp en applikation som du kan använda för att skapa och publicera e-tjänster.

 1. Installera Node.js
 2. Ladda ner applikationens källkod till din dator, antingen med git eller genom att ladda ner en zip-fil
 3. Öppna en kommandotolk och ställ dig i källkodsmappen och anropa följande kommando npm install
 4. Du kan nu starta applikationen lokalt genom att köra följande kommando npm run serve

Efter detta har du en demo-installation av applikationen tillgänglig på din dator. Öppna en webbläsare och gå till http://localhost:8080/ för att testa att använda e-tjänster. Du kan även gå till http://localhost:8080/admin för att som administratör skapa och redigera e-tjänster.

Notera! Den här applikationen är inställd att ge en demonstration av de funktioner som erbjuds, vilket innebär att all data sparas tillfälligt lokalt och att inloggning sker automatiskt med påhittade användarkonton.


Nästa steg

För att kunna använda den här applikationen i ett produktions-scenario måste man tillföra nedanstånde system.

Autentisering

 1. Sätt upp en autentiseringsserver med stöd för Oauth2 och flödet authorization_code. Man kan använda sig av kommersiella saas-tjänster för detta ändamål men man har också möjligheten tillhandahålla en egen autentiseringsserver byggd på öppen mjukvara. På Umeå kommun använder vi oss av IdentityServer4.
 2. I applikationens env-fil anger du Oauth som värde på konfigurationsvariabeln VUE_APP_AUTH_CLASS.
 3. Registrera två klienter på autentiseringsservern. Den ena klienten representerar den publika delen i applikationen, där medborgare loggar in. Den andra klienten representerar applikationens administrationsdel. Det är viktigt att dessa klienter använder olika scopes, då det är dessa scopes applikationen tittar på för att särskilja administratörer från medborgare.
 4. Ange den nya konfigurationen för autentisering i env-filen, under avsnittet "Authentication".

Applikationen förväntar sig att båda dessa inloggningar hanteras av samma autentiseringsserver. Ett tänkbart scenario vore att man hade två olika autentiseringsservrar, t.ex. Azure Active Directory för att logga in som administratör och en annan server för medborgare. För att möjliggöra detta måste man justera applikationens källkod så att den använder olika webbadresser till autentiseringsservern beroende på typ av inloggning. Ett annat alternativ vore att lägga en proxy framför autentiseringsservrarna som vidarebefordrar användaren till rätt server beroende på angivet klient-id eller scope.

API för att ta emot inskickade ärenden

När formulären i e-tjänsterna fyllts i och skickas in av medborgaren måste det finnas ett API som tar emot och sparar denna information på önskat sätt. När man bygger en e-tjänst har man möjlighet att konfigurera hur man vill att e-tjänsten ska integreras med bakomliggande system. Applikationen kommer förberedd med integrationskomponenter för e-post, sharepoint och Navet färdtjänst.

 1. Sätt upp det Rest-API som konsumeras av applikationen när medborgaren skickar in ett formulär i en e-tjänst. Detta API ansvarar sedan för att föra vidare informationen till det system där informationen ska lagras. På Umeå kommun har vi byggt en applikation i .netcore som lägger upp varje inskickat formulär som ett meddelande på en kö i Azure ServiceBus, som i sin tur vittjas av "serverlösa" funktioner direkt integrerade med systemen som är slutliga mottagare av informationen.
 2. Uppdatera konfigurationsvariabeln VUE_APP_SEND_FORM_API_URL med adressen till API:et. Man måste även implementera en API-rutt som kan ta emot test-inskick som görs av administratörer, adressen anges i variabeln VUE_APP_TEST_SEND_FORM_API_URL.

Vi har för avsikt att framöver släppa våran webbtjänst för att ta emot inskick, och tillhörande integrations-funktioner, som egna git-projekt.

API för att lagra och exponera e-tjänster

E-tjänsterna består av ett antal datamodeller som ligger definerade i den här applikationens källkod. Detta gör det förhållandevis enkelt att tillhandahålla de API:er som krävs för att lagra e-tjänsterna. I sin allra enklaste form skulle datamodellerna kunna lagras som blobbar i en key-value-store eller som filer direkt på disk. På Umeå kommun har vi byggt en applikation i .netcore som lagrar informationen i en SQL-databas via entityframework.

 1. Sätt upp API:er som svarar på de anrop som skickas från applikationen när adminstratören bygger e-tjänster. Här finns ingen publik dokumentation att tillgå så man får läsa källkoden eller inspektera anropen i webbläsarkonsolen.
 2. Uppdatera konfigurationsvariablerna i env-filen med rätt adresser till API:et, under sektionen "Webservices"
You can’t perform that action at this time.