Skip to content
Vu Anh edited this page Apr 24, 2019 · 138 revisions

Underthesea Wiki

Underthesea là nhóm nghiên cứu và phát triển về xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếng Việt. Được thành lập vào tháng 3 năm 2017, sau một năm rưỡi hình thành và phát triển, underthesea đã có hơn 30 dự án7 thành viên chính thức. Underthesea đã tổ chức thành công một buổi seminar tại trường đại học Bách Khoa vào tháng 04 năm 2018 và một buổi meetup vào tháng 10 năm 2018. Để biết thêm các thông tin về underthesea, mời bạn đọc Câu chuyện của underthesea.

Lead developer: Vu Anh <anhv.ict91@gmail.com>

Các liên kết hữu ích

Các câu hỏi thường gặp

You can’t perform that action at this time.