fugeord til stavekontroll
Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README
fugeord.txt

README

Ta kontakt med http://github.com/unhammer om du vil bidra :-) 

Fugekodar:
S – fuge-s: informasjon + teknologi → informasjonsteknologi
E – fuge-e: mus + felle → muse-felle
N – nullbinding: telefon + svarar → telefonsvarar
K – vekk med siste bokstav: bilete + ramme → biletramme
F – «fuging forbudt», eller berre lov med bindestrek (eks.: «abc»)
Merk at fleire kodar samtidig er lov (eks. er både muspeikar og musepeikar OK).
La ord du er usikker på stå tomme. Fyll ut rett fuge-binding sjølv
om det er lite trulig ordet nokon gong vil dukka opp i samansetjingar.

Merk òg at s i fuge kan forekomma i lange ord sjølv om det ikkje gjer
det i tilsvarande korte ord. Eksempel: vinglas men raudvinsglas.

Heldigvis ligg dei vanligaste samansette orda i ordbanken, slik at
me kan markera «vin» som N og «raudvin» som S (og leva med at nye
lange ord som har «vin» inni seg ikkje vert rett attkjende).

Merk: e-fuge har ofte det motsette tilhøvet til samansetjing, ordet
«ulv» har E medan «bergulv» har N