Permalink
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
228 lines (196 sloc) 13.1 KB
<!ENTITY zotero.general.optional "(Valfri)">
<!ENTITY zotero.general.note "Note:">
<!ENTITY zotero.general.selectAll "Select All">
<!ENTITY zotero.general.deselectAll "Deselect All">
<!ENTITY zotero.general.edit "Edit">
<!ENTITY zotero.general.delete "Delete">
<!ENTITY zotero.errorReport.unrelatedMessages "Denne feilloggen kan innehalda meldingar som ikkje har noko med Zotero å gjera.">
<!ENTITY zotero.errorReport.submissionInProgress "Vennligst vent medan feilrapporten vert levert.">
<!ENTITY zotero.errorReport.submitted "Feilrapporten er levert.">
<!ENTITY zotero.errorReport.reportID "Rapport-ID:">
<!ENTITY zotero.errorReport.postToForums "Ver god og skriv ei melding i Zotero-foruma (forums.zotero.org) med denne rapport-IDen, ei skildring av problemet og naudsynte steg for å reprodusera problemet.">
<!ENTITY zotero.errorReport.notReviewed "Feilrapportar vert vanlegvis ikkje kommentert, dersom problemet ikkje vert teke opp i foruma.">
<!ENTITY zotero.upgrade.newVersionInstalled "Du ha installert ein ny versjon av Zotero.">
<!ENTITY zotero.upgrade.upgradeRequired "Zotero-databasen din må oppgraderast for å fungera med den nye versjonen.">
<!ENTITY zotero.upgrade.autoBackup "Det vert laga ein tryggleikkopi av den eksisterande databasen før han vert oppgradert.">
<!ENTITY zotero.upgrade.majorUpgrade "This is a major upgrade.">
<!ENTITY zotero.upgrade.majorUpgradeBeforeLink "Be sure you have reviewed the">
<!ENTITY zotero.upgrade.majorUpgradeLink "upgrade instructions">
<!ENTITY zotero.upgrade.majorUpgradeAfterLink "before continuing.">
<!ENTITY zotero.upgrade.upgradeInProgress "Vent medan oppgraderinga vert utførd. Det kan ta nokre minutt.">
<!ENTITY zotero.upgrade.upgradeSucceeded "Oppgraderinga av Zotero-databasen var vellukka.">
<!ENTITY zotero.upgrade.changeLogBeforeLink "Sjå">
<!ENTITY zotero.upgrade.changeLogLink "endringsloggen">
<!ENTITY zotero.upgrade.changeLogAfterLink "for å finne ut kva som er nytt.">
<!ENTITY zotero.contextMenu.addTextToCurrentNote "Legg utval til Zotero-notat">
<!ENTITY zotero.contextMenu.addTextToNewNote "Lag notat og element i Zotero frå utvalet">
<!ENTITY zotero.contextMenu.saveLinkAsItem "Save Link As Zotero Item">
<!ENTITY zotero.contextMenu.saveImageAsItem "Save Image As Zotero Item">
<!ENTITY zotero.tabs.info.label "Info">
<!ENTITY zotero.tabs.notes.label "Notat">
<!ENTITY zotero.tabs.attachments.label "Vedlegg">
<!ENTITY zotero.tabs.tags.label "Taggar">
<!ENTITY zotero.tabs.related.label "Relatert">
<!ENTITY zotero.notes.separate "Rediger i separat vindauge">
<!ENTITY zotero.items.itemType "Item Type">
<!ENTITY zotero.items.type_column "Typa">
<!ENTITY zotero.items.title_column "Tittel">
<!ENTITY zotero.items.creator_column "Namn">
<!ENTITY zotero.items.date_column "Dato">
<!ENTITY zotero.items.year_column "År">
<!ENTITY zotero.items.publisher_column "Utgiver">
<!ENTITY zotero.items.publication_column "Publikasjon">
<!ENTITY zotero.items.journalAbbr_column "Tidsskriftforkorting">
<!ENTITY zotero.items.language_column "Språk">
<!ENTITY zotero.items.accessDate_column "Sist opna">
<!ENTITY zotero.items.libraryCatalog_column "Library Catalog">
<!ENTITY zotero.items.callNumber_column "Plass-signatur">
<!ENTITY zotero.items.rights_column "Rettar">
<!ENTITY zotero.items.dateAdded_column "Lagt til">
<!ENTITY zotero.items.dateModified_column "Sist endra">
<!ENTITY zotero.items.numChildren_column "+">
<!ENTITY zotero.items.menu.showInLibrary "Vis i bibliotek">
<!ENTITY zotero.items.menu.attach.note "Legg til notat">
<!ENTITY zotero.items.menu.attach "Add Attachment">
<!ENTITY zotero.items.menu.attach.snapshot "Legg til augneblinksbilete av gjeldande side">
<!ENTITY zotero.items.menu.attach.link "Legg til lenkje til gjeldande side">
<!ENTITY zotero.items.menu.attach.file "Attach Stored Copy of Fila...">
<!ENTITY zotero.items.menu.attach.fileLink "Attach Link to Fila...">
<!ENTITY zotero.items.menu.duplicateItem "Dupliser det valde elementet">
<!ENTITY zotero.toolbar.newItem.label "Nytt element">
<!ENTITY zotero.toolbar.moreItemTypes.label "Meir">
<!ENTITY zotero.toolbar.newItemFromPage.label "Lag nytt element frå gjeldande side">
<!ENTITY zotero.toolbar.lookup.label "Add Item by Identifier">
<!ENTITY zotero.toolbar.removeItem.label "Slett element...">
<!ENTITY zotero.toolbar.newCollection.label "Ny samling...">
<!ENTITY zotero.toolbar.newGroup "New Group...">
<!ENTITY zotero.toolbar.newSubcollection.label "Ny undersamling...">
<!ENTITY zotero.toolbar.newSavedSearch.label "Nytt lagra søk...">
<!ENTITY zotero.toolbar.emptyTrash.label "Empty Trash">
<!ENTITY zotero.toolbar.tagSelector.label "Vis/skjul taggsamling">
<!ENTITY zotero.toolbar.actions.label "Handlingar">
<!ENTITY zotero.toolbar.import.label "Importar...">
<!ENTITY zotero.toolbar.importFromClipboard "Import from Clipboard">
<!ENTITY zotero.toolbar.export.label "Eksportar bibliotek...">
<!ENTITY zotero.toolbar.rtfScan.label "RTF Scan...">
<!ENTITY zotero.toolbar.timeline.label "Lag tidslinje">
<!ENTITY zotero.toolbar.duplicate.label "Show Duplicates">
<!ENTITY zotero.toolbar.preferences.label "Innstillingar...">
<!ENTITY zotero.toolbar.supportAndDocumentation "Support and Documentation">
<!ENTITY zotero.toolbar.about.label "Om Zotero">
<!ENTITY zotero.toolbar.advancedSearch "Avansert søk">
<!ENTITY zotero.toolbar.fullscreen.tooltip "Vel fullskjermmodus">
<!ENTITY zotero.toolbar.openURL.label "Lokaliser">
<!ENTITY zotero.toolbar.openURL.tooltip "Finn gjennom det lokale biblioteket ditt">
<!ENTITY zotero.item.add "Legg til">
<!ENTITY zotero.item.attachment.file.show "Vis fil">
<!ENTITY zotero.item.textTransform "Gøyr om tekst">
<!ENTITY zotero.item.textTransform.lowercase "Små bokstavar">
<!ENTITY zotero.item.textTransform.titlecase "Tittel-format">
<!ENTITY zotero.toolbar.note.standalone "Nytt einskildståande notat">
<!ENTITY zotero.toolbar.lookup "Lookup by Identifier...">
<!ENTITY zotero.toolbar.attachment.linked "Lenkje til fil...">
<!ENTITY zotero.toolbar.attachment.add "Lagre kopi av fil...">
<!ENTITY zotero.toolbar.attachment.weblink "Lagre lenkje til gjeldande side">
<!ENTITY zotero.toolbar.attachment.snapshot "Lag augneblinksbilete av gjeldande side">
<!ENTITY zotero.tagSelector.noTagsToDisplay "Ingen taggar finst">
<!ENTITY zotero.tagSelector.filter "Filter:">
<!ENTITY zotero.tagSelector.showAutomatic "Viser automatisk">
<!ENTITY zotero.tagSelector.displayAllInLibrary "Display all tags in this library">
<!ENTITY zotero.tagSelector.selectVisible "Vel synleg">
<!ENTITY zotero.tagSelector.clearVisible "Slepp synleg">
<!ENTITY zotero.tagSelector.clearAll "Slepp alle">
<!ENTITY zotero.tagSelector.renameTag "Gje tagg nytt namn...">
<!ENTITY zotero.tagSelector.deleteTag "Slett tagg...">
<!ENTITY zotero.lookup.description "Enter the ISBN, DOI, or PMID to look up in the box below.">
<!ENTITY zotero.selectitems.title "Vel element">
<!ENTITY zotero.selectitems.intro.label "Vel kva for einingar du vil leggja til biblioteket ditt">
<!ENTITY zotero.selectitems.cancel.label "Avbryt">
<!ENTITY zotero.selectitems.select.label "OK">
<!ENTITY zotero.bibliography.title "Lag bibliografi">
<!ENTITY zotero.bibliography.style.label "Siteringsstil:">
<!ENTITY zotero.bibliography.output.label "Output-format">
<!ENTITY zotero.bibliography.saveAsRTF.label "Lagra som RTF">
<!ENTITY zotero.bibliography.saveAsHTML.label "Lagra som HTML">
<!ENTITY zotero.bibliography.copyToClipboard.label "Kopier til utklippstavle">
<!ENTITY zotero.bibliography.print.label "Skriv ut">
<!ENTITY zotero.integration.docPrefs.title "Dokumenteigenskapar">
<!ENTITY zotero.integration.addEditCitation.title "Legg til/endra henvisning">
<!ENTITY zotero.integration.editBibliography.title "Rediger bibliografi">
<!ENTITY zotero.progress.title "Framgang">
<!ENTITY zotero.exportOptions.title "Eksporter...">
<!ENTITY zotero.exportOptions.format.label "Format:">
<!ENTITY zotero.exportOptions.translatorOptions.label "Omsetjarval">
<!ENTITY zotero.charset.label "Character Encoding">
<!ENTITY zotero.moreEncodings.label "More Encodings">
<!ENTITY zotero.citation.keepSorted.label "Hald på sortering av kjeldene">
<!ENTITY zotero.citation.page "Side">
<!ENTITY zotero.citation.paragraph "Avsnitt">
<!ENTITY zotero.citation.line "Linje">
<!ENTITY zotero.citation.suppressAuthor.label "Utelat forfattar">
<!ENTITY zotero.citation.prefix.label "Prefiks:">
<!ENTITY zotero.citation.suffix.label "Suffiks:">
<!ENTITY zotero.richText.italic.label "Kursiv">
<!ENTITY zotero.richText.bold.label "Feit">
<!ENTITY zotero.richText.underline.label "Understreka">
<!ENTITY zotero.richText.superscript.label "Heva skrift">
<!ENTITY zotero.richText.subscript.label "Senka skrift">
<!ENTITY zotero.annotate.toolbar.add.label "Legg til kommentar">
<!ENTITY zotero.annotate.toolbar.collapse.label "Skjul alle kommentarar">
<!ENTITY zotero.annotate.toolbar.expand.label "Viser alle kommentarar">
<!ENTITY zotero.annotate.toolbar.highlight.label "Merk tekst">
<!ENTITY zotero.annotate.toolbar.unhighlight.label "Fjern merking av tekst">
<!ENTITY zotero.integration.prefs.displayAs.label "Vis siteringar som:">
<!ENTITY zotero.integration.prefs.footnotes.label "Fotnotar">
<!ENTITY zotero.integration.prefs.endnotes.label "Sluttnotar">
<!ENTITY zotero.integration.prefs.formatUsing.label "Formater etter:">
<!ENTITY zotero.integration.prefs.bookmarks.label "Bokmerke">
<!ENTITY zotero.integration.prefs.bookmarks.caption "Bokmerke kan utvekslast mellom Microsoft Word og OpenOffice, men er utsette for utilsikta endringar.">
<!ENTITY zotero.integration.references.label "Referansar i bibliografi">
<!ENTITY zotero.sync.button "Sync with Zotero Server">
<!ENTITY zotero.sync.error "Sync Error">
<!ENTITY zotero.sync.storage.progress "Progress:">
<!ENTITY zotero.sync.storage.downloads "Downloads:">
<!ENTITY zotero.sync.storage.uploads "Uploads:">
<!ENTITY zotero.sync.longTagFixer.followingTagTooLong "The following tag in your Zotero library is too long to sync to the server:">
<!ENTITY zotero.sync.longTagFixer.syncedTagSizeLimit "Synced tags must be shorter than 256 characters.">
<!ENTITY zotero.sync.longTagFixer.splitEditDelete "You can either split the tag into multiple tags, edit the tag manually to shorten it, or delete it.">
<!ENTITY zotero.sync.longTagFixer.split "Split">
<!ENTITY zotero.sync.longTagFixer.splitAtThe "Split at the">
<!ENTITY zotero.sync.longTagFixer.character "character">
<!ENTITY zotero.sync.longTagFixer.characters "characters">
<!ENTITY zotero.sync.longTagFixer.uncheckedTagsNotSaved "Unchecked tags will not be saved.">
<!ENTITY zotero.sync.longTagFixer.tagWillBeDeleted "The tag will be deleted from all items.">
<!ENTITY zotero.proxy.recognized.title "Proxy Recognized">
<!ENTITY zotero.proxy.recognized.warning "Only add proxies linked from your library, school, or corporate website">
<!ENTITY zotero.proxy.recognized.warning.secondary "Adding other proxies allows malicious sites to masquerade as sites you trust.">
<!ENTITY zotero.proxy.recognized.disable.label "Do not automatically redirect requests through previously recognized proxies">
<!ENTITY zotero.proxy.recognized.ignore.label "Ignore">
<!ENTITY zotero.recognizePDF.recognizing.label "Retrieving Metadata...">
<!ENTITY zotero.recognizePDF.cancel.label "Cancel">
<!ENTITY zotero.recognizePDF.pdfName.label "PDF Name">
<!ENTITY zotero.recognizePDF.itemName.label "Item Name">
<!ENTITY zotero.recognizePDF.captcha.label "Type the text below to continue retrieving metadata.">
<!ENTITY zotero.rtfScan.title "RTF Scan">
<!ENTITY zotero.rtfScan.cancel.label "Cancel">
<!ENTITY zotero.rtfScan.citation.label "Citation">
<!ENTITY zotero.rtfScan.itemName.label "Item Name">
<!ENTITY zotero.rtfScan.unmappedCitations.label "Unmapped Citations">
<!ENTITY zotero.rtfScan.ambiguousCitations.label "Ambiguous Citations">
<!ENTITY zotero.rtfScan.mappedCitations.label "Mapped Citations">
<!ENTITY zotero.rtfScan.introPage.label "Introduction">
<!ENTITY zotero.rtfScan.introPage.description "Zotero can automatically extract and reformat citations and insert a bibliography into RTF files. To get started, choose an RTF file below.">
<!ENTITY zotero.rtfScan.introPage.description2 "To get started, select an RTF input file and an output file below:">
<!ENTITY zotero.rtfScan.scanPage.label "Scanning for Citations">
<!ENTITY zotero.rtfScan.scanPage.description "Zotero is scanning your document for citations. Please be patient.">
<!ENTITY zotero.rtfScan.citationsPage.label "Verify Cited Items">
<!ENTITY zotero.rtfScan.citationsPage.description "Please review the list of recognized citations below to ensure that Zotero has selected the corresponding items correctly. Any unmapped or ambiguous citations must be resolved before proceeding to the next step.">
<!ENTITY zotero.rtfScan.stylePage.label "Document Formatting">
<!ENTITY zotero.rtfScan.formatPage.label "Formatting Citations">
<!ENTITY zotero.rtfScan.formatPage.description "Zotero is processing and formatting your RTF file. Please be patient.">
<!ENTITY zotero.rtfScan.completePage.label "RTF Scan Complete">
<!ENTITY zotero.rtfScan.completePage.description "Your document has now been scanned and processed. Please ensure that it is formatted correctly.">
<!ENTITY zotero.rtfScan.inputFile.label "Input File">
<!ENTITY zotero.rtfScan.outputFile.label "Output File">
<!ENTITY zotero.file.choose.label "Choose File...">
<!ENTITY zotero.file.noneSelected.label "No file selected">