Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
2836 lines (2835 sloc) 268 KB
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE ldml SYSTEM "../../common/dtd/ldml.dtd">
<!-- Copyright © 1991-2019 Unicode, Inc.
For terms of use, see http://www.unicode.org/copyright.html
Unicode and the Unicode Logo are registered trademarks of Unicode, Inc. in the U.S. and other countries.
CLDR data files are interpreted according to the LDML specification (http://unicode.org/reports/tr35/)
-->
<ldml>
<identity>
<version number="$Revision$"/>
<language type="chr"/>
</identity>
<annotations>
<annotation cp="🏻">ᎢᏳᏍᏗ 1–2 | ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ | ᎤᏗᏴᎳᏘ ᎤᏁᎦᎵ ᏄᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏻" type="tts">ᎤᏗᏴᎳᏘ ᎤᏁᎦᎵ ᏄᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏼">ᎠᏲᏟᎨ-ᎤᏗᏴᎳᏘ ᎤᏁᎦᎸ ᏄᎿᏍᏛᎢ | ᎢᏳᏍᏗ 3 | ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏼" type="tts">ᎠᏲᏟᎨ-ᎤᏗᏴᎳᏘ ᎤᏁᎦᎸ ᏄᎿᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏽">ᎠᏲᏟᎨ ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ | ᎢᏳᏍᏗ 4 | ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏽" type="tts">ᎠᏲᏟᎨ ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏾">ᎠᏲᏟᎨ-ᎤᎵᏏᎩ ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ | ᎢᏳᏍᏗ 5 | ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏾" type="tts">ᎠᏲᏟᎨ-ᎤᎵᏏᎩ ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏿">ᎢᏳᏍᏗ 6 | ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ | ᎤᎵᏏᎩ ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏿" type="tts">ᎤᎵᏏᎩ ᎣᏁᎦᎸ ᏄᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="😀">ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ ᎤᎧᏛ | ᎤᏰᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="😀" type="tts">ᎤᏤᏣᏍᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😃">ᎠᎰᎵ | ᎠᏍᎢᏓ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏤᏣᏍᏗ ᎤᎧᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏔᎾ ᏗᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="😃" type="tts">ᎤᏤᏣᏍᏗ ᎤᎧᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏔᎾ ᏗᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="😄">ᎠᎦᏘ | ᎠᎰᎵ | ᎠᏍᏚᎢᏓ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏤᏣᏍᏗ ᎤᎧᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏗᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="😄" type="tts">ᎤᏤᏣᏍᏗ ᎤᎧᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏗᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="😁">ᎠᎦᏘ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏤᏣᏍᏗ ᎤᎧᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏓᎧᏅᎢ | ᎤᏰᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="😁" type="tts">ᎤᏤᏣᏍᏗ ᎤᎧᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏓᎧᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="😆">ᎠᎰᎵ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎵᎮᎵᏨᎢ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏍᏈᏘ ᎤᎧᏛ | ᎤᏰᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="😆" type="tts">ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏍᏈᏘ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😅">ᎠᎵ | ᎠᏍᏚᎢᏓ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏴᏝ</annotation>
<annotation cp="😅" type="tts">ᎤᏤᏣᏍᏗ ᎤᎧᏛ ᎠᎵ</annotation>
<annotation cp="🤣">ᎣᏐᏫᎵᏙᎲ | ᎣᏐᏫᎵᏙᎲ ᎥᎿ ᏯᏖᏃ ᎣᏬᎵᏓᏁᎲᎢ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏰᏍᎩ | ᏯᏖᏃ</annotation>
<annotation cp="🤣" type="tts">ᎣᏐᏫᎵᏙᎲ ᎥᎿ ᏯᏖᏃ ᎣᏬᎵᏓᏁᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="😂">ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᏚᎦᎳᏁᏒ Ꮎ ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ | ᎤᎵᎮᎵᏨ | ᎤᏩᏍᏉᎸ | ᎤᏰᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="😂" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᏚᎦᎳᏁᏒ Ꮎ ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🙂">ᎤᎧᏛ | ᎤᏰᏥᏍᎦ | ᏍᏗᎩᏓ ᎤᏰᏓᏍᎬ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🙂" type="tts">ᏍᏗᎩᏓ ᎤᏰᏓᏍᎬ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🙃">ᎤᎧᏛ | ᏗᏁᏍᏈᏛᏅ-ᎡᎳᏗᏜ</annotation>
<annotation cp="🙃" type="tts">ᏗᏁᏍᏈᏛᏅ-ᎡᎳᏗᏜ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😉">ᎠᎦᏔᎾᏫᏍᎦ | ᎠᏓᎦᏔᏁ ᎠᎦᏙᎵ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😉" type="tts">ᎠᏓᎦᏔᏁ ᎠᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="😊">ᎠᎦᏘ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ Ꮎ ᏧᏰᏗᏍᎩ ᏗᎦᏙᎵ | ᎩᎦᎨ ᏂᎦᎵᏍᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="😊" type="tts">ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ Ꮎ ᏧᏰᏗᏍᎩ ᏗᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="😇">ᎠᏂᏓᏪᎯ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ ᎤᎵᎪᏓ | ᎮᎶᎯ | ᎰᏩᏭ ᏂᎨᏒᎾ | ᎾᏍᎦᏅᎾ</annotation>
<annotation cp="😇" type="tts">ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ ᎤᎵᎪᏓ</annotation>
<annotation cp="🥰">ᎠᏓᎨᏳᎭ | ᎠᏓᎬᏍᎩ | ᎦᎸᏉᏗ | ᎭᏰᏍᎩ ᎤᎧᏛ ᎭᏠᏯᏍᏗ 3 ᏗᏓᏅᏙ | ᎭᏰᏍᎩ ᎤᎧᏛ ᎭᏠᏯᏍᏗ ᏗᏓᏅᏙ</annotation>
<annotation cp="🥰" type="tts">ᎭᏰᏍᎩ ᎤᎧᏛ ᎭᏠᏯᏍᏗ 3 ᏗᏓᏅᏙ</annotation>
<annotation cp="😍">ᎠᎦᏘ | ᎠᏓᎨᏳᏗ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ ᎤᎵᎪ ᎤᏓᏅᏙ-ᏗᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="😍" type="tts">ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ ᎤᎵᎪ ᎤᏓᏅᏙ-ᏗᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="🤩">ᎤᎧᏛ | ᎤᏰᏣᏍᎩ | ᏃᏈᏏ | ᏃᏈᏏ-ᎤᏮᏂᎸᎢ | ᏗᎦᏔ</annotation>
<annotation cp="🤩" type="tts">ᏃᏈᏏ-ᎤᏮᏂᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="😘">ᎠᏓᏔᏪᏙᏗ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏦᏔᏍᎬ ᎠᏓᏔᏪᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="😘" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏦᏔᏍᎬ ᎠᏓᏔᏪᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="😗">ᎠᏓᏔᏪᏙᏍᎩ ᎤᎧᏛ | ᎠᏓᏔᏪᏙᏗ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😗" type="tts">ᎠᏓᏔᏪᏙᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏯᏪᏐᏢᎢ | ᎤᏰᏥᏍᎬᎢ ᎤᎧᏛ | ᏙᏱᏗᏜ ᎠᏟᎶᎥ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏰᏥᏍᎬᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😚">ᎠᏓᏔᏪᏙᏍᎩ ᎤᎧᏛ ᏚᎦᏔᏍᏛᎢ | ᎠᏔᏪᏙᏅᎢ | ᎤᎧᏛ | ᏓᏍᏚᎭ | ᏗᎦᏔ</annotation>
<annotation cp="😚" type="tts">ᎠᏓᏔᏪᏙᏍᎩ ᎤᎧᏛ ᏚᎦᏔᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="😙">ᎠᎦᏘ | ᎠᏓᏔᏪᏙᏍᎩ ᎤᎧᏛ ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏗᎧᏂ | ᎠᏓᏔᏪᏙᏗ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="😙" type="tts">ᎠᏓᏔᏪᏙᏍᎩ ᎤᎧᏛ ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏗᎧᏂ</annotation>
<annotation cp="😋">ᎣᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎣᏍᏓᎥᏰᎸᏍᎬᎢ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎬ ᎤᎦᎾᏍᏛ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᏴᎻ</annotation>
<annotation cp="😋" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎬ ᎤᎦᎾᏍᏛ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ</annotation>
<annotation cp="😛">ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛ ᎾᎿ ᎦᏅᎪ | ᎦᏅᎪ</annotation>
<annotation cp="😛" type="tts">ᎤᎧᏛ ᎾᎿ ᎦᏅᎪ</annotation>
<annotation cp="😜">ᎠᎦᏔᎾᏫᏍᎦ | ᎠᎦᏘ | ᎤᎧᏛ | ᎦᏅᎪ | ᎦᏪᏢᏅᏗ | ᏚᎦᏔᏍᏓ ᎤᎧᏛ ᎾᎿ ᎦᏅᎪ</annotation>
<annotation cp="😜" type="tts">ᏚᎦᏔᏍᏓ ᎤᎧᏛ ᎾᎿ ᎦᏅᎪ</annotation>
<annotation cp="🤪">ᎠᎦᏘ | ᎤᎷᎶᏨ | ᎤᎷᎶᏨ ᎤᎧᏛ | ᎤᏍᏗ | ᎤᏔᎾ</annotation>
<annotation cp="🤪" type="tts">ᎤᎷᎶᏨ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😝">ᎠᎦᏘ | ᎠᎩᏍᏗ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏁᎩᏟᏗ | ᎦᏅᎪ | ᏍᏈᏘ ᎤᎧᏛ ᎾᎿ ᎦᏅᎪ</annotation>
<annotation cp="😝" type="tts">ᏍᏈᏘ ᎤᎧᏛ ᎾᎿ ᎦᏅᎪ</annotation>
<annotation cp="🤑">ᎠᎰᎵ | ᎠᏕᎳ | ᎠᏕᎳ-ᎠᎰᎵ ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤑" type="tts">ᎠᏕᎳ-ᎠᎰᎵ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤗">ᎠᏄᎩᏟᏗ | ᎠᏄᎩᏢᏍᎩ ᎤᎧᏛ | ᎠᏓᏄᎩᏢᏍᎩ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤗" type="tts">ᎠᏄᎩᏢᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤭">ᎤᎧᏛ ᎠᎰᎵ ᎤᏭᏝᎢ | ᎮᏯ</annotation>
<annotation cp="🤭" type="tts">ᎤᎧᏛ ᎠᎰᎵ ᎤᏭᏝᎢ</annotation>
<annotation cp="🤫">ᎡᎶᏪᎢ | ᎡᎶᏪᎢ ᎾᎬᏁᎲᎢ ᎤᎧᏛ | ᎾᎬᏁᎲ</annotation>
<annotation cp="🤫" type="tts">ᎡᎶᏪᎢ ᎾᎬᏁᎲᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤔">ᎠᎧᏛ | ᎠᏓᎾᏖᏍᎩ | ᎠᏓᎾᏖᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤔" type="tts">ᎠᏓᎾᏖᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤐">ᎠᎧᏁᏍᏗ | ᎠᎰᎵ | ᎤᎧᏛ | ᎥᎧᏁᏍᏗ-ᎠᎰᎵᎤᎧᏓ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤐" type="tts">ᎥᎧᏁᏍᏗ-ᎠᎰᎵᎤᎧᏓ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤨">ᎠᎪᎯᏳᎯ ᏂᎨᏒᎾ | ᎤᎧᏛ ᎤᎵᏌᎳᏗ ᎤᎦᏖᏌᎾᎸᎢ | ᎤᏜᏏᏘᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🤨" type="tts">ᎤᎧᏛ ᎤᎵᏌᎳᏗ ᎤᎦᏖᏌᎾᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="😐">ᎤᎧᏛ | ᏃᎵᎪᏛᎾ | ᏄᏰᏥᏍᎬᎾ</annotation>
<annotation cp="😐" type="tts">ᏃᎵᎪᏛᎾ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😑">ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᏅᏓᏁᏟᏴᏒᎾ | ᎤᎧᏛᎢ ᏅᏓᏁᏟᏴᏒᎾ ᎤᎧᏛ | ᏅᏓᏁᏟᏴᏒ | ᏅᏓᏁᏟᏴᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="😑" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᏅᏓᏁᏟᏴᏒᎾ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😶">ᎠᎰᎵ | ᎡᏠᏪ | ᎡᏠᏪᎢ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᏄᏠᏯᏍᏛᎾ ᎠᏲᎵ</annotation>
<annotation cp="😶" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᏄᏠᏯᏍᏛᎾ ᎠᏲᎵ</annotation>
<annotation cp="😏">ᎠᏤᏣᏍᏗ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😏" type="tts">ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😒">ᎤᎧᏛ | ᎾᎵᎮᎵᎬᎾ | ᏄᏰᏗᏍᎬᎾ</annotation>
<annotation cp="😒" type="tts">ᏄᏰᏗᏍᎬᎾ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🙄">ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎦᎦᏐᏆᎴᎦ ᏗᎦᏙᎵ | ᏓᎵᏐᏈᎴ | ᏗᎦᏘ</annotation>
<annotation cp="🙄" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎦᎦᏐᏆᎴᎦ ᏗᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="😬">ᎤᎧᏛ | ᎤᏓᏁᎪᏳ | ᎤᏓᏁᎪᏳᎲᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😬" type="tts">ᎤᏓᏁᎪᏳᎲᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤥">ᎠᎵᏍᎪᏅᏍᎦ ᎤᎧᏛ | ᎠᏓ ᎠᏧᏣ | ᎠᏛᏍᎪᏅ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤥" type="tts">ᎠᎵᏍᎪᏅᏍᎦ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😌">ᎤᎧᏛ | ᎤᏯᏪᏐᏢ</annotation>
<annotation cp="😌" type="tts">ᎤᏯᏪᏐᏢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😔">ᎠᏓᏅᏖᎸᏍᎩ | ᎤᎧᏛ | ᏓᏓᏑᎶ</annotation>
<annotation cp="😔" type="tts">ᎠᏓᏅᏖᎸᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😪">ᎤᎧᏛ | ᎦᏟ | ᎦᏢᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😪" type="tts">ᎦᏢᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤤">ᎤᎧᏛ | ᏗᎭᏬᎢᎭ</annotation>
<annotation cp="🤤" type="tts">ᏗᎭᏬᎢᎭ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😴">ᎤᎧᏛ | ᎦᏟ | ᎦᏟᎯ ᎤᎧᏛ | ᏃᏃᏃ</annotation>
<annotation cp="😴" type="tts">ᎦᏟᎯ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😷">ᎠᎦᎾᎦᏘ | ᎠᎵᎬᏚᎶᏗ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎦᏃᏢᎩᏅᏬᏘ ᎠᎵᎬᏚᎶᏗ | ᎤᏢᎦ | ᎤᏴᏜ</annotation>
<annotation cp="😷" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎦᏃᏢᎩᏅᏬᏘ ᎠᎵᎬᏚᎶᏗ</annotation>
<annotation cp="🤒">ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᏗᏞᎬ ᎤᎦᏅᏮ ᎠᏎᎯᎯ | ᎤᏓᏂᎳ | ᎤᏗᏞᎬ ᎤᎦᏅᏮ ᎠᏎᎯᎯ | ᎤᏢᎦ</annotation>
<annotation cp="🤒" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᏗᏞᎬ ᎤᎦᏅᏮ ᎠᏎᎯᎯ</annotation>
<annotation cp="🤕">ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎠᏍᎪᎳ-ᎤᏐᏅᏅ ᎦᏇᏅᏙᏗ | ᎤᎵᏇᏅᎯ | ᎤᏥᏅᏅᎢ | ᎤᏪᏍᏓᏁ</annotation>
<annotation cp="🤕" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎠᏍᎪᎳ-ᎤᏐᏅᏅ ᎦᏇᏅᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤢">ᎤᎧᏛ | ᎤᎸᏕᎳᏗ | ᏧᎦᏍᏘᏂᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🤢" type="tts">ᎤᎸᏕᎳᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤮">ᎤᎧᏛ ᏚᎦᏍᏗᎲᎢ | ᎤᏓᏂᎸ | ᏚᎦᏍᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🤮" type="tts">ᎤᎧᏛ ᏚᎦᏍᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🤧">ᎠᏗᏴᎳᏛᏍᎩ ᏗᏁᏟᏙᏗ | ᎤᎧᏛ | ᏚᏴᏍᏙᏍᎬᎢ | ᏧᏴᏍᏙᏍᎩ ᎤᎧᏔ</annotation>
<annotation cp="🤧" type="tts">ᏧᏴᏍᏙᏍᎩ ᎤᎧᏔ</annotation>
<annotation cp="🥵">ᎠᎵ ᏓᏓᏑᎶ | ᎤᏗᎴᎬ ᎤᎸᏓᎸᏅ | ᎤᏗᎴᎲᏍᎩ | ᎤᏗᏞᎦ | ᎤᏗᏞᎦ ᎤᎧᏛ | ᎩᎦᎨ-ᎤᎧᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🥵" type="tts">ᎤᏗᏞᎦ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🥶">ᎤᏴᏜ | ᎤᏴᏜ ᎤᎧᏛ | ᏌᎪᏂᎨ-ᎤᎧᏛᎢ | ᏕᎦᏁᏍᏓᎳᏗᎠ | ᏚᎿᏍᏓᎥ | ᏧᏁᏍᏓᎶᏒ</annotation>
<annotation cp="🥶" type="tts">ᎤᏴᏜ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🥴">ᎢᏧᎳᎭ ᏂᎨᏒᎾ ᏗᎦᏙᎵ | ᎤᎸᏕᎯ | ᎤᎸᏕᏍᏗ ᎤᎧᏛ | ᎤᏚᎩᏓ | ᎤᏥᏈᏗ ᎠᎰᎵ | ᎤᏴᏍᏕᏛᏉ</annotation>
<annotation cp="🥴" type="tts">ᎤᎸᏕᏍᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😵">ᎤᎧᏛ | ᎤᎸᏕᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="😵" type="tts">ᎤᎸᏕᎯᏓ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤯">ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ ᎠᎦᏍᏓᏛ | ᎤᏍᎦᏍᏓᏁᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🤯" type="tts">ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ ᎠᎦᏍᏓᏛ</annotation>
<annotation cp="🤠">ᎤᎧᏛ | ᎤᎵᏍᏇᏚᎩ | ᏗᏍᎳᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🤠" type="tts">ᏗᏍᎳᏗᏍᎩ ᎤᎵᏍᏇᏚᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🥳">ᎠᎵᏍᏇᏔᏬ | ᎤᎧᏛ ᎤᎾᏓᏡᎨᏍᎬ | ᎤᎾᏓᏡᎨᏍᎬ | ᎤᎾᏕᏘᏰᏍᎬ | ᎤᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="🥳" type="tts">ᎤᎧᏛ ᎤᎾᏓᏡᎨᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="😎">ᎠᎦᎵ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏁᏏᏴᏞ | ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ ᏅᏓ ᏗᎦᏛᏅᏙᏗ ᏗᎦᏛᏅᏗᏍᏗ | ᏅᏓ | ᏅᏓ ᏗᎦᏛᏅᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="😎" type="tts">ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ ᏅᏓ ᏗᎦᏛᏅᏙᏗ ᏗᎦᏛᏅᏗᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🤓">ᎠᎧᎾᏗ | ᎤᎦᎸᏗ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤓" type="tts">ᎤᎦᎸᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🧐">ᎠᎧᎵ | ᏗᎦᏛᏅᏙᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🧐" type="tts">ᏗᎦᏛᏅᏙᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😕">ᎤᎧᏛ | ᎤᏎᎩᏲᏤᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="😕" type="tts">ᎤᏎᎩᏲᏤᎸᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😟">ᎤᎧᏛ | ᎤᏪᎵᎯᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="😟" type="tts">ᎤᏪᎵᎯᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🙁">ᎤᎧᏛ | ᎤᏓᏁᎪᏳ | ᏍᏗᎩᏓ ᎤᏓᏁᎪᏳᏒ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🙁" type="tts">ᏍᏗᎩᏓ ᎤᏓᏁᎪᏳᏒ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᎧᏛ | ᎤᏓᏁᎪᏳ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏓᏁᎪᏳ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😮">ᎠᎰᎵ | ᎠᏍᏚᎢᏓ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᏔᏠᎬᎢ | ᎤᏲ ᎠᏰᎸᎾ</annotation>
<annotation cp="😮" type="tts">ᎤᎧᏛ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᏔᏠᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="😯">ᎠᏥᏎᎦᏍᏛᏅ | ᎠᏥᏰᎶᎢᏍᏔᏅ | ᎡᎶᏪ ᎤᎧᏛ | ᎡᎶᏪ ᏯᎬᏁᎸᎢ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😯" type="tts">ᎡᎶᏪ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😲">ᎠᏥᏎᎦᏍᏔᏅᎢ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏍᏆᏂᎦᏘ ᎤᏰᎸᏅ | ᎧᎵᏬ</annotation>
<annotation cp="😲" type="tts">ᎠᏥᏎᎦᏍᏔᏅᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😳">ᎤᎧᏛ | ᎤᏎᎩᏲᏤ | ᎦᏃᎱᎪᏗ</annotation>
<annotation cp="😳" type="tts">ᎦᏃᎱᎪᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🥺">ᎠᏓᏙᎵᏍᏗ | ᎠᏚᎳᏗᏍᎬ | ᎦᏂᎳᏗᎠ ᎤᎧᏛ | ᎩᎵ ᎠᏗ ᏗᎦᏙᎵ</annotation>
<annotation cp="🥺" type="tts">ᎦᏂᎳᏗᎠ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😦">ᎠᎰᎵ | ᎠᏍᏚᎢᏓ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏓᏁᎪᏳ | ᎤᏓᏁᎪᏳᎲᎢ ᎤᎧᏛ ᎤᏔᏠᎩ</annotation>
<annotation cp="😦" type="tts">ᎤᏓᏁᎪᏳᎲᎢ ᎤᎧᏛ ᎤᏔᏠᎩ</annotation>
<annotation cp="😧">ᎠᎩᏟᏲᎬᎢ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😧" type="tts">ᎠᎩᏟᏲᎬᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😨">ᎠᏍᎦᎢᎭ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎾᏰᏌᏘ | ᎤᏍᎦᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="😨" type="tts">ᎤᎾᏰᏌᏘ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😰">ᎠᎵ | ᎠᏅᏍᏔᏅᎢ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎷᎶ ᎤᎧᏛ ᎠᎵ | ᎤᏴᏜ | ᏌᎪᏂᎨ</annotation>
<annotation cp="😰" type="tts">ᎤᎷᎶ ᎤᎧᏛ ᎠᎵ</annotation>
<annotation cp="😥">ᎡᏍᎦ | ᎡᏍᎦ ᎤᏰᎸᏅᎢ ᎠᏎᏃ ᎤᎵᎮᎵᏨᎢ ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏯᏪᏐᏢ | ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="😥" type="tts">ᎡᏍᎦ ᎤᏰᎸᏅᎢ ᎠᏎᏃ ᎤᎵᎮᎵᏨᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😢">ᎠᏠᏱᎭ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏩᏍᏉᎸ | ᎤᏲᎤᏰᎸᏅ</annotation>
<annotation cp="😢" type="tts">ᎠᏠᏱᎭ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😭">ᎠᏠᏱᎭ | ᎠᏠᏱᏍᎩ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏩᏍᏉᎸ | ᎤᏲᎭᏰᎸᏅ | ᏗᎭᎳᏓ ᎠᏠᏱᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😭" type="tts">ᏗᎭᎳᏓ ᎠᏠᏱᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😱">ᎠᏍᎦᎢᎭ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎨᎷᎲᏍᎦ ᎾᏍᎩ ᎦᎾᏰᎯᏍᏗ | ᎤᏍᎦᎡᎯ | ᎤᏪᎷᎦ</annotation>
<annotation cp="😱" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎨᎷᎲᏍᎦ ᎾᏍᎩ ᎦᎾᏰᎯᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="😖">ᎤᎧᏛ | ᎤᎭᎾᎸ</annotation>
<annotation cp="😖" type="tts">ᎤᎭᎾᎸ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😣">ᎤᎧᏛ | ᎤᎵᏏᏅᏗ | ᏥᎾᏛᏁᎰᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😣" type="tts">ᏥᎾᏛᏁᎰᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😞">ᎡᏍᎦ ᎤᏰᎸᏅᎢ | ᎡᏍᎦ ᎤᏰᎸᏅᎢ ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😞" type="tts">ᎡᏍᎦ ᎤᏰᎸᏅᎢ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😓">ᎠᎵ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᏴᏟ ᎠᎵ | ᎤᏴᏝ</annotation>
<annotation cp="😓" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᏴᏟ ᎠᎵ</annotation>
<annotation cp="😩">ᎤᎧᏛ | ᏗᎦᏍᏗᏰᏍᏒ | ᏗᎦᏍᏗᏰᏍᏒ ᎤᎧᏓ | ᏧᏩᏪᎩ</annotation>
<annotation cp="😩" type="tts">ᏗᎦᏍᏗᏰᏍᏒ ᎤᎧᏓ</annotation>
<annotation cp="😫">ᎤᎧᏛ | ᏚᏯᏪᎦ</annotation>
<annotation cp="😫" type="tts">ᏚᏯᏪᎦ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🥱">ᎤᏔᎴᏒ | ᎦᎸᏍᎦ | ᎦᎸᏍᎦ ᎤᎧᏛ | ᏚᏯᏪᎦ</annotation>
<annotation cp="🥱" type="tts">ᎦᎸᏍᎦ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😤">ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎾᏍᎩᎾ ᎧᏴᏐᎵ | ᎤᏓᎵᏁᎯᏛ | ᎤᏓᏠᏒ</annotation>
<annotation cp="😤" type="tts">ᎤᎧᏛᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎾᏍᎩᎾ ᎧᏴᏐᎵ</annotation>
<annotation cp="😡">ᎠᎵᏍᎦᏃᏍᎦ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎵᏍᎦᎮᏗ | ᎤᎿᎸᎯ | ᎤᏓᏁᎯᏳ | ᎩᎦᎨ</annotation>
<annotation cp="😡" type="tts">ᎤᏓᏁᎯᏳ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😠">ᎠᎿᎸᎯ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎿᎸᎯ</annotation>
<annotation cp="😠" type="tts">ᎤᎿᎸᎯ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤬">ᎠᏎᎵᏙᏗ | ᎤᎧᏛ ᎤᏙᏪᎸ ᎤᏭᏝᎢ ᎠᎰᎵ</annotation>
<annotation cp="🤬" type="tts">ᎤᎧᏛ ᎤᏙᏪᎸ ᎤᏭᏝᎢ ᎠᎰᎵ</annotation>
<annotation cp="😈">ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ ᎤᎵᎪᏓ ᏚᏲᎾ | ᎥᏓᏅᏖᏢᏍᎬ ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᏧᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="😈" type="tts">ᎤᏰᏗᏍᎩ ᎤᎧᏔ ᎤᎵᎪᏓ ᏚᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="👿">ᎠᏍᎩᎾ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎿᎸᎢ ᎤᎧᏛ ᏧᏟᎩ | ᎤᎿᎸᎢ ᎤᎧᏛ ᏧᏲᎾ | ᎤᏍᏗ ᎠᏍᎩᎾ | ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᏧᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="👿" type="tts">ᎤᎿᎸᎢ ᎤᎧᏛ ᏧᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="💀">ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ | ᎤᎧᏛ | ᎦᏂᏰᎩ | ᎪᎳᎭ ᎤᏍᎦ | ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="💀" type="tts">ᎪᎳᎭ ᎤᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᏲᎱᎯᏍᏗ | ᎤᎧᏛ | ᎦᏂᏰᎩ | ᎪᎳᎭ ᎤᏍᎦ | ᎪᎳᎭ ᎤᏍᎦ ᎠᎴ ᏧᏓᎿᏫᏓ ᏧᎪᎳ | ᏧᏓᎿᏫᏓ ᏧᎪᎳ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎪᎳᎭ ᎤᏍᎦ ᎠᎴ ᏧᏓᎿᏫᏓ ᏧᎪᎳ</annotation>
<annotation cp="💩">ᎢᎩᏏ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏍᏗ ᎢᎩᏏ | ᎤᏔᎾ ᎢᎩᏏ | ᎦᏂᏰᎩ | ᎦᏒᏛ Ꮎ ᎢᎩᏏ</annotation>
<annotation cp="💩" type="tts">ᎦᏒᏛ Ꮎ ᎢᎩᏏ</annotation>
<annotation cp="🤡">ᎤᎧᏛ | ᏧᎦᎸᏓ</annotation>
<annotation cp="🤡" type="tts">ᏧᎦᎸᏓ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="👹">ᎠᏏᏴᏫ | ᎤᎧᏛ | ᎥᏓᏅᏖᏢᏍᎬ ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᎦᏂᏰᎩ | ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᏴᏫ ᎢᏳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="👹" type="tts">ᏴᏫ ᎢᏳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="👺">ᎠᏏᏴᏫ | ᎤᎧᏛ | ᎥᏓᏅᏖᏢᏍᎬ ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᎦᏂᏰᎩ | ᎩᎦᎨ ᏴᏫ | ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="👺" type="tts">ᎩᎦᎨ ᏴᏫ</annotation>
<annotation cp="👻">ᎠᏏᏴᏫ | ᎠᏥᏍᎩᎵ | ᎤᎧᏛ | ᎥᏓᏅᏖᏢᏍᎬ ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᎦᏂᏰᎩ | ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="👻" type="tts">ᎠᏥᏍᎩᎵ</annotation>
<annotation cp="👽">ᎠᏏᏴᏫ | ᎢᎾ ᏂᏓᏳᎶᏒ | ᎢᎾ ᏂᏓᏳᎶᏒᎢ | ᎤᎧᏛ | ᎪᏟᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ | ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="👽" type="tts">ᎢᎾ ᏂᏓᏳᎶᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="👾">ᎠᏏᏴᏫ | ᎢᎾ ᏂᏓᏳᎶᏒ | ᎢᎾ ᏂᏓᏳᎶᏒᎢ | ᎢᎾ ᏂᏓᏳᎶᏒᎢ ᎦᏂᏰᎩ | ᎤᎧᏛ | ᎦᏂᏰᎩ | ᎪᏟᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="👾" type="tts">ᎢᎾ ᏂᏓᏳᎶᏒᎢ ᎦᏂᏰᎩ</annotation>
<annotation cp="🤖">ᎤᎧᏛ | ᎦᏂᏰᎩ | ᏔᎷᎩᏍᎩ ᏴᏫ | ᏔᎷᎩᏍᎩ ᏴᏫ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🤖" type="tts">ᏔᎷᎩᏍᎩ ᏴᏫ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😺">ᎠᎰᎵ | ᎠᏍᎢᏓ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᏪᏌ</annotation>
<annotation cp="😺" type="tts">ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏪᏌ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😸">ᎠᎦᏘ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎭᏁ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏪᏌ ᎤᎧᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏓᎧᏅᎢ | ᏪᏌ</annotation>
<annotation cp="😸" type="tts">ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏪᏌ ᎤᎧᏛ ᎾᏍᎩ ᎤᏤᏣᏍᏗ ᏓᎧᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="😹">ᎤᎦᏔᏬᎸ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎵᎮᎵᏨ | ᏪᏌ | ᏪᏌ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᎵᎮᎵᎬᎢ ᎤᎧᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="😹" type="tts">ᏪᏌ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᎵᎮᎵᎬᎢ ᎤᎧᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="😻">ᎠᎦᏘ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᎦᎸᏉᏗ | ᏪᏌ | ᏪᏌ ᎤᏰᏗᏍᎬ ᎤᎧᏔ ᏧᎾᏫ-ᏗᎧᏂ</annotation>
<annotation cp="😻" type="tts">ᏪᏌ ᎤᏰᏗᏍᎬ ᎤᎧᏔ ᏧᎾᏫ-ᏗᎧᏂ</annotation>
<annotation cp="😼">ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏲᏓ | ᎤᏤᏣᏍᏗ | ᏃᎵᏍᎬᎾ | ᏪᏌ | ᏪᏌ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏰᎵᎠ ᎤᏤᏣᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="😼" type="tts">ᏪᏌ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏰᎵᎠ ᎤᏤᏣᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="😽">ᎠᎦᏘ | ᎠᏓᏔᏪᏙᏍᎩ ᏪᏌ ᎤᎧᏛ | ᎠᏔᏪᏙᎢᏍᏗ | ᎤᎧᏛ | ᏪᏌ</annotation>
<annotation cp="😽" type="tts">ᎠᏓᏔᏪᏙᏍᎩ ᏪᏌ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🙀">Ꭳ | ᎤᎧᏛ | ᏗᎦᏍᏗᏰᏍᎩ | ᏗᎦᏍᏗᏰᏍᎩ ᏪᏌ ᎤᎧᏓ | ᏧᏍᏔᏰᏒ | ᏪᏌ</annotation>
<annotation cp="🙀" type="tts">ᏗᎦᏍᏗᏰᏍᎩ ᏪᏌ ᎤᎧᏓ</annotation>
<annotation cp="😿">ᎠᏠᎯᎭ | ᎠᏠᏱᎭ ᏪᏌ ᎤᎧᏛ | ᎤᎦᏔᏬᎸ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏲ ᎤᏓᏅᏔ | ᏪᏌ</annotation>
<annotation cp="😿" type="tts">ᎠᏠᏱᎭ ᏪᏌ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="😾">ᎤᎧᏛ | ᎤᏓᏁᎯᏳ | ᏪᏌ</annotation>
<annotation cp="😾" type="tts">ᎤᏓᏁᎯᏳ ᏪᏌ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🙈">ᎠᎪᏩᏛᏗ | ᎠᏍᎩᎾ | ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ | ᎢᏯᏛᏁᏗ ᏂᎨᏒᎾ | ᎤᎧᏛ | Ꮭ ᎾᎪᏫᏘᎲᎾ-ᎤᏁᎫᏥᏓ- ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🙈" type="tts">Ꮭ ᎾᎪᏫᏘᎲᎾ-ᎤᏁᎫᏥᏓ- ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🙉">ᎠᏍᎩᎾ | ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ | ᎠᏛᎩᏍᎩ-ᏂᎨᏒᎾ-ᎤᏲ ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ | ᎠᏛᎪᏗ | ᎢᏯᏛᏁᏗ ᏂᎨᏒᎾ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🙉" type="tts">ᎠᏛᎩᏍᎩ-ᏂᎨᏒᎾ-ᎤᏲ ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🙊">ᎠᏍᎩᎾ | ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ | ᎢᏯᏛᏁᏗ ᏂᎨᏒᎾ | ᎤᎧᏛ | ᎦᏬᏂᎯᏍᏗ | ᏂᎦᏬᏂᏍᎬᎾ ᎤᏲ ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🙊" type="tts">ᏂᎦᏬᏂᏍᎬᎾ ᎤᏲ ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💋">ᎠᏔᏪᏙᏅᎢ | ᎠᏔᏪᏙᏅᎢ ᎤᏙᏪᎸᎢ | ᎤᎭᏁᎦᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="💋" type="tts">ᎠᏔᏪᏙᏅᎢ ᎤᏙᏪᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="💌">ᎠᏓᎨᏳᏗ | ᎠᏓᎸᏉᎪᏪᎳᏅ | ᎤᎿᏫ | ᎪᏪᎵ</annotation>
<annotation cp="💌" type="tts">ᎠᏓᎸᏉᎪᏪᎳᏅ</annotation>
<annotation cp="💘">ᎤᎿᏫ ᎦᏝᏗ ᎬᏗ | ᎦᏝᏗ | ᎫᏈᏛ</annotation>
<annotation cp="💘" type="tts">ᎤᎿᏫ ᎦᏝᏗ ᎬᏗ</annotation>
<annotation cp="💝">ᎠᏇᏡᏍᏗ | ᎤᎾᏓᎸᏉᏙᏗ | ᎤᎿᏫ ᎠᏇᏡᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="💝" type="tts">ᎤᎿᏫ ᎠᏇᏡᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="💖">ᎠᏔᎷᎩᎠ | ᎠᏔᎷᎩᏍᎩ ᎠᏓᏅᏙ | ᎤᎳᎾᎩᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="💖" type="tts">ᎠᏔᎷᎩᏍᎩ ᎠᏓᏅᏙ</annotation>
<annotation cp="💗">ᎠᎵᏌᎳᏗᎲᎢ ᎤᎿᏫ | ᎠᏓᎿᏫᏍᎬ | ᎠᏛᏍᎬᎢ | ᎤᎳᎾᎩᏍᎬ | ᎤᏓᏅᏖᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💗" type="tts">ᎠᎵᏌᎳᏗᎲᎢ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💓">ᎠᏓᎿᏫᏍᎦ | ᎠᏓᏅᏫᏍᎦ | ᎤᎿᏫ ᎠᏓᎾᏫᏍᎬ | ᎤᎿᏫ ᎠᏓᎿᏫᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="💓" type="tts">ᎤᎿᏫ ᎠᏓᎾᏫᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="💞">ᏗᏕᏲ | ᏗᏕᏲ ᏚᏓᏅᏛ</annotation>
<annotation cp="💞" type="tts">ᏗᏕᏲ ᏚᏓᏅᏛ</annotation>
<annotation cp="💕">ᎠᏓᎨᏳᏗ | ᏔᎵ ᏗᏓᏅᏙ</annotation>
<annotation cp="💕" type="tts">ᏔᎵ ᏗᏓᏅᏙ</annotation>
<annotation cp="💟">ᎤᎿᏫ | ᎤᎿᏫ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="💟" type="tts">ᎤᎿᏫ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏓᎨᏓ ᎤᎿᏫ ᏍᏓᏱ ᎥᎧᏁᎬᎢ | ᎪᏪᎸ | ᏍᏓᏱ ᎥᎧᏁᎬᎢ | ᏚᏙᏪᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏓᎨᏓ ᎤᎿᏫ ᏍᏓᏱ ᎥᎧᏁᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="💔">ᎤᏲᏨᎢ | ᎤᏲᏨᎢ ᎤᎿᏫ | ᎯᏲᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="💔" type="tts">ᎤᏲᏨᎢ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᎿᏫ | ᎩᎦᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎩᎦᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="🧡">ᎠᏓᎶᏂᎨ | ᎠᏓᎶᏂᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="🧡" type="tts">ᎠᏓᎶᏂᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💛">ᏓᎶᏂᎨ | ᏓᎶᏂᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💛" type="tts">ᏓᎶᏂᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💚">ᎢᏤᏳᏍᏗ | ᎢᏤᏳᏍᏗ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💚" type="tts">ᎢᏤᏳᏍᏗ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💙">ᏌᎪᏂᎨ | ᏌᎪᏂᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💙" type="tts">ᏌᎪᏂᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💜">ᎠᏓᎲᎵᎨ | ᎠᏓᎲᎵᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💜" type="tts">ᎠᏓᎲᎵᎨ ᎤᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="🤎">ᎤᎾᏫ | ᎤᏬᏗᎨ</annotation>
<annotation cp="🤎" type="tts">ᎤᏬᏗᎨ ᎤᎾᏫ</annotation>
<annotation cp="🖤">ᎤᏲ | ᎤᏲᎢᏳᎢ | ᎬᎿᎨ | ᎬᎿᎨ ᎤᎾᏫ</annotation>
<annotation cp="🖤" type="tts">ᎬᎿᎨ ᎤᎾᏫ</annotation>
<annotation cp="🤍">ᎤᎾᏫ | ᎤᏁᎦ</annotation>
<annotation cp="🤍" type="tts">ᎤᏁᎦ ᎤᎾᏫ</annotation>
<annotation cp="💯">100 | ᎠᎪᎯᏧᏈ ᎬᏅᏅᎢ | ᎤᏅᏅᎢ | ᎧᎵᎢ | ᏍᎪᎯᏧᏈ</annotation>
<annotation cp="💯" type="tts">ᎠᎪᎯᏧᏈ ᎬᏅᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="💢">ᎤᎿᎸᎯ | ᎤᎿᎸᎯ ᏓᏟᎶᏍᏛᎢ | ᎤᏬᏟᏗ</annotation>
<annotation cp="💢" type="tts">ᎤᎿᎸᎯ ᏓᏟᎶᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="💥">ᎤᏬᏟᏗ | ᏍᏓᏱ ᎤᏃᏴᎩ | ᏚᎾᏓᏛᏂᎸ</annotation>
<annotation cp="💥" type="tts">ᏚᎾᏓᏛᏂᎸ</annotation>
<annotation cp="💫">ᎤᎸᏕᎯᏓ | ᎤᏬᏟᏗ | ᏃᏈᏏ</annotation>
<annotation cp="💫" type="tts">ᎤᎸᏕᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="💦">ᎠᎵ | ᎠᎵ ᏧᏩᏬᏨ | ᎤᏬᏟᏗ | ᏗᏍᏚᏟᏥᏙᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="💦" type="tts">ᎠᎵ ᏧᏩᏬᏨ</annotation>
<annotation cp="💨">ᎠᏓᎾᏫᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎠᏓᏫᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎠᏗᏟ | ᎤᏬᏟᏗ</annotation>
<annotation cp="💨" type="tts">ᎠᏓᎾᏫᏍᏗᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🕳">ᎠᏔᎴᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕳" type="tts">ᎠᏔᎴᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="💣">ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ | ᎤᏬᏟᏗ</annotation>
<annotation cp="💣" type="tts">ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💬">ᎤᏃᎴ ᎠᏲᏙᏗ | ᎤᏆᎷᏒ | ᎤᏬᏟᏗ | ᎦᏬᏂᎯᏍᏗᎢ | ᎦᏬᏂᎯᏍᏗᎢ ᎤᏃᎴ ᎠᏲᏙᏗ | ᏗᏟᏃᎮᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="💬" type="tts">ᎦᏬᏂᎯᏍᏗᎢ ᎤᏃᎴ ᎠᏲᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="👁‍🗨">ᎠᎦᏔᎯ | ᎠᎦᏘ | ᎠᎦᏘ ᎥᎿ ᎥᎧᏁᎬᎢ ᎤᏆᎷᏒ | ᎥᎧᏁᎬᎢ ᎤᏆᎷᏒ</annotation>
<annotation cp="👁‍🗨" type="tts">ᎠᎦᏘ ᎥᎿ ᎥᎧᏁᎬᎢ ᎤᏆᎷᏒ</annotation>
<annotation cp="🗨">ᎠᎦᏍᎦᏂ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗᎢ ᎤᏆᎷᏒᎢ | ᎦᏬᏂᎯᏍᏗᎢ | ᏗᏟᏃᎮᏗ</annotation>
<annotation cp="🗨" type="tts">ᎠᎦᏍᎦᏂ ᎦᏬᏂᎯᏍᏗᎢ ᎤᏆᎷᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🗯">ᎠᎦᏘᏏ ᎤᎿᎸᎯ ᎤᏆᎷᏒᎢ | ᎤᎿᎸᎯ | ᎤᏃᎴ ᎠᏲᏙᏗ | ᎤᏆᎷᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🗯" type="tts">ᎠᎦᏘᏏ ᎤᎿᎸᎯ ᎤᏆᎷᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="💭">ᎠᏓᎾᏖᎸᏍᎩ ᎤᏃᎴ ᎠᏦᏔᏍᏙᏗ | ᎠᏓᏅᏖᏢᎢ | ᎤᏃᎴ ᎠᏲᏙᏗ | ᎤᏆᎷᏒᎢ | ᎤᏬᏟᏗ</annotation>
<annotation cp="💭" type="tts">ᎠᏓᎾᏖᎸᏍᎩ ᎤᏃᎴ ᎠᏦᏔᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="💤">ᎤᏬᏟᏗ | ᎦᏟ | ᏃᏃᏃ</annotation>
<annotation cp="💤" type="tts">ᏃᏃᏃ</annotation>
<annotation cp="👋">ᎠᏐᏰᎭ | ᎠᏐᏰᏍᎬᎢ | ᎠᏲᎵᎭ | ᎤᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="👋" type="tts">ᎠᏲᎵᎭ</annotation>
<annotation cp="🤚">ᎠᏒᎵᏛᏅ ᎣᏂᏗᏢ ᎣᏬᏰᎾ | ᎣᏬᏰᏂᎣᏂᏗᏜ | ᎤᎵᏌᎳᏓᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🤚" type="tts">ᎠᏒᎵᏛᏅ ᎣᏂᏗᏢ ᎣᏬᏰᎾ</annotation>
<annotation cp="🖐">ᎢᏧᏓᎵ | ᎤᏌᎳᏓ ᎤᏬᏱ ᎢᏧᏓᎵ ᏕᎦᏰᏌᏛ | ᎤᏬᏱ | ᎦᏰᏌᏛ</annotation>
<annotation cp="🖐" type="tts">ᎤᏌᎳᏓ ᎤᏬᏱ ᎢᏧᏓᎵ ᏕᎦᏰᏌᏛ</annotation>
<annotation cp="">ᎣᏬᏰᎾ ᎠᏌᎵᏛᏅᎢ | ᎤᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎣᏬᏰᎾ ᎠᏌᎵᏛᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🖖">ᎤᏬᏱ | ᎦᏰᏌᏛ | ᏗᎪᏍᏓᏱᏗᎦᎵᏟᎩ | ᏗᎪᏍᏓᏱᏗᎦᎵᏟᎩ ᎠᏓᏲᎵᏍᏗ | ᏧᎵᏍᏆᎾᎵᏚᎦᏖᏌᎾᎸ</annotation>
<annotation cp="🖖" type="tts">ᏗᎪᏍᏓᏱᏗᎦᎵᏟᎩ ᎠᏓᏲᎵᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="👌">ᎣᏍᏓ | ᎣᏏᏊ ᎪᏯᏛ | ᎤᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="👌" type="tts">ᎣᏏᏊ ᎪᏯᏛ</annotation>
<annotation cp="🤏">ᎦᏲᏟ | ᏗᏓᏇᏄᎩᏍᏗ ᎤᏬᏰᏂ</annotation>
<annotation cp="🤏" type="tts">ᏗᏓᏇᏄᎩᏍᏗ ᎤᏬᏰᏂ</annotation>
<annotation cp="">v | ᎤᏓᏠᏒ | ᎤᏓᏠᏒ ᎤᏬᏱ | ᎤᏬᏰᏂ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏓᏠᏒ ᎤᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="🤞">ᎤᏢᏱᏕᏓ | ᎤᏬᏱ | ᎦᏰᏌᏛ | ᏧᏓᎿᏫᏓ | ᏧᏓᎿᏫᏓ ᏕᎦᏰᏌᏛ</annotation>
<annotation cp="🤞" type="tts">ᏧᏓᎿᏫᏓ ᏕᎦᏰᏌᏛ</annotation>
<annotation cp="🤟">ILY | ᎤᏬᏰᏂ | ᎬᎨᏳᎢ ᎤᏬᏯᏂᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🤟" type="tts">ᎬᎨᏳᎢ ᎤᏬᏯᏂᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🤘">ᎤᏬᏱ | ᎤᏲᎾ ᏓᏟᎶᏍᏛ | ᎦᏰᏌᏛ | ᏅᏯ-ᏄᏍᏗ | ᏧᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="🤘" type="tts">ᎤᏲᎾ ᏓᏟᎶᏍᏛ</annotation>
<annotation cp="🤙">ᎤᏬᏱ | ᏗᏍᏓᏁᎸᎩ</annotation>
<annotation cp="🤙" type="tts">ᏗᏍᏓᏁᎸᎩ ᎤᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="👈">ᎠᏎᎯ | ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ | ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ ᎠᏎᎯ ᎠᎦᏍᎦᏂ | ᎤᏬᏱ | ᎦᏰᏌᏛ | ᏩᏎᏢ</annotation>
<annotation cp="👈" type="tts">ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ ᎠᏎᎯ ᎠᎦᏍᎦᏂ</annotation>
<annotation cp="👉">ᎠᏎᎯ | ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ | ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ ᎠᏎᎯ ᎠᎦᏘᏏ | ᎤᏬᏱ | ᎦᏰᏌᏛ | ᏩᏎᏢ</annotation>
<annotation cp="👉" type="tts">ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ ᎠᏎᎯ ᎠᎦᏘᏏ</annotation>
<annotation cp="👆">ᎠᏎᎯ | ᎠᏏᏁᎦ | ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ ᏩᏎᎯᎲᎢ ᎦᎸᎳᏓᎬᏘ | ᎤᏬᏱ | ᎦᎸᎳᏗ | ᎦᏰᏌᏛ | ᏩᏎᏢ</annotation>
<annotation cp="👆" type="tts">ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ ᏩᏎᎯᎲᎢ ᎦᎸᎳᏓᎬᏘ</annotation>
<annotation cp="🖕">ᎠᏰᏟ ᎦᏰᏌᏛ | ᎤᏬᏱ | ᎦᏰᏌᏛ</annotation>
<annotation cp="🖕" type="tts">ᎠᏰᏟ ᎦᏰᏌᏛ</annotation>
<annotation cp="👇">ᎠᏎᎯ | ᎡᎳᏗ | ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ | ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ ᏩᏎᎯᎲᎢ ᎡᎳᏗ | ᎤᏬᏱ | ᎦᏰᏌᏛ | ᏩᏎᏢ</annotation>
<annotation cp="👇" type="tts">ᎣᏂᏗᏜᎪᏯᏗ ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ ᏩᏎᎯᎲᎢ ᎡᎳᏗ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᏎᎯ | ᎠᏎᎯ ᏩᏎᎯᎲᎢ ᎦᎸᎳᏗ | ᎤᏬᏱ | ᎦᎸᎳᏗ | ᎦᏰᏌᏛ | ᏩᏎᏢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᏎᎯ ᏩᏎᎯᎲᎢ ᎦᎸᎳᏗ</annotation>
<annotation cp="👍">+1 | ᎤᏔᎾ ᎥᎦᏰᏌᏛ | ᎤᏔᎾ ᎦᏰᏌᏛ ᎤᎵᏌᎳᏓ | ᎤᏬᏱ | ᎦᎸᎳᏓᎬᏘ</annotation>
<annotation cp="👍" type="tts">ᎤᏔᎾ ᎦᏰᏌᏛ ᎤᎵᏌᎳᏓ</annotation>
<annotation cp="👎">-1 | ᎡᎳᏗ | ᎤᏔᎾ ᎦᏰᏌᏛ | ᎤᏔᎾ ᎦᏰᏌᏛ ᎡᎳᏗᏜ | ᎤᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="👎" type="tts">ᎤᏔᎾ ᎦᏰᏌᏛ ᎡᎳᏗᏜ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎵᏇᏅ ᎠᏒᎵᏛᏅᎢ | ᎤᏂᏴᎲᎢ | ᎤᏬᏱ | ᏍᏈᎾ | ᏍᏈᎾ ᎬᏗ ᎠᎬᏂᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᎵᏇᏅ ᎠᏒᎵᏛᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="👊">ᎤᏂᏴᎲᎢ | ᎤᏬᏱ | ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ ᎠᎵᏇᏅ | ᏍᏈᎾ | ᏍᏈᎾ ᎬᏗ ᎠᎬᏂᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="👊" type="tts">ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ ᎠᎵᏇᏅ</annotation>
<annotation cp="🤛">ᎠᎦᏍᎦᏂ-ᏍᏈᎾ ᎤᎦᏙᏍᏓ | ᎠᎦᏍᎦᏂᏗᏜ | ᏍᏈᏅ</annotation>
<annotation cp="🤛" type="tts">ᎠᎦᏍᎦᏂ-ᏍᏈᎾ ᎤᎦᏙᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🤜">ᎠᎦᏘᏏ-ᏩᎦᏘᎲ ᎠᎵᏇᏅ | ᎠᎦᏘᏏᏗᏜ | ᏍᏈᏅ</annotation>
<annotation cp="🤜" type="tts">ᎠᎦᏘᏏ-ᏩᎦᏘᎲ ᎠᎵᏇᏅ</annotation>
<annotation cp="👏">ᏓᏍᏛ | ᏓᏏᏛᏂᎲᎢ | ᏛᏂᎭ</annotation>
<annotation cp="👏" type="tts">ᏓᏏᏛᏂᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🙌">ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ | ᎣᏍᏓ ᎿᏛᎦ | ᎤᎵᏌᎳᏓ | ᎤᏬᏱ | ᏓᏐᏰᏍᎬ | ᏗᎪᏰᎾ ᏗᏌᎵᏛᏅᎢ | ᏚᎵᏌᎳᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🙌" type="tts">ᏗᎪᏰᎾ ᏗᏌᎵᏛᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="👐">ᎠᏍᏚᎢᏓ | ᎤᏬᏱ | ᏗᏚᎢᏓ ᏙᏬᏰᎾ</annotation>
<annotation cp="👐" type="tts">ᏗᏚᎢᏓ ᏙᏬᏰᎾ</annotation>
<annotation cp="🤲">ᎠᏓᏙᎵᏍᏗ | ᏚᎾᏙᏯᏂᎠ ᎦᎸᎳᏗ ᎠᏒᏅᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🤲" type="tts">ᏚᎾᏙᏯᏂᎠ ᎦᎸᎳᏗ ᎠᏒᏅᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🤝">ᎠᏓᏲᎵᎲᎢ | ᎠᏓᏲᎵᏍᏗ | ᎠᏖᎸᏗ | ᎤᏬᏱ | ᏓᎾᏠᏍᎬᎢ | ᏗᏓᏁᏤᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🤝" type="tts">ᎠᏓᏲᎵᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🙏">ᎠᎵᎮᎵᏤᏗ | ᎠᏓᏙᎵᏍᏗ | ᎠᏛᏛᏗ | ᎠᏴᏈᏛᎢ | ᎡᎵᏊᏧ | ᎤᎵᏍᏈᏗ | ᏓᏐᏰᏍᎬᎢ | ᏚᏆᏰᏅᏍᏛ | ᏧᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="🙏" type="tts">ᏚᏆᏰᏅᏍᏛ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏬᏱ | ᎤᏬᏱ ᎪᏪᎳᏅᎢ | ᎪᏪᎶᏗ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏬᏱ ᎪᏪᎳᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="💅">ᎠᎦᏎᏍᏙᏗ | ᎠᏓᏅᎵᏰᏙᏗ | ᎤᏑᎦᏢ | ᎦᏅᎵᏰᏗ | ᏗᏍᏙᏰᏗ</annotation>
<annotation cp="💅" type="tts">ᎤᏑᎦᏢ ᎦᏅᎵᏰᏗ</annotation>
<annotation cp="🤳">ᎣᏮᏌ ᏗᏓᏟᎶᏍᏔᏅᎢ | ᏗᏟᎶᏗᏍᎩᏍᎩ | ᏗᏟᏃᎮᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🤳" type="tts">ᎣᏮᏌ ᏗᏓᏟᎶᏍᏔᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="💪">ᎣᏇᏓᏢ | ᎤᏬᏟᏗ | ᏗᎧᏃᎨᏂ ᎦᎸᎳᏗᏢ | ᏗᏓᏁᏍᏗ | ᏫᎦᎳᎦ ᎤᏟᎸᏛ ᎦᎸᎳᏗᏟ ᎧᏃᎨᎾ</annotation>
<annotation cp="💪" type="tts">ᏫᎦᎳᎦ ᎤᏟᎸᏛ ᎦᎸᎳᏗᏟ ᎧᏃᎨᎾ</annotation>
<annotation cp="🦾">ᎦᎶᏄᎮᏛ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ | ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎧᏃᎨᏂ</annotation>
<annotation cp="🦾" type="tts">ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎧᏃᎨᏂ</annotation>
<annotation cp="🦿">ᎦᎶᏄᎮᏛ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ | ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎦᏅᏍᎨᏂ</annotation>
<annotation cp="🦿" type="tts">ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎦᏅᏍᎨᏂ</annotation>
<annotation cp="🦵">ᎠᏓᏴᏖᏍᏗ | ᎠᏰᎸᎢ | ᎦᏅᏍᎨᏂ</annotation>
<annotation cp="🦵" type="tts">ᎦᏅᏍᎨᏂ</annotation>
<annotation cp="🦶">ᎠᏓᏴᏖᏍᏗ | ᎤᎳᏏᏕᏂ | ᏍᏓᏯ ᏬᎳᏏᏅ</annotation>
<annotation cp="🦶" type="tts">ᎤᎳᏏᏕᏂ</annotation>
<annotation cp="👂">ᎥᏰᎸᎢ | ᎦᎴᏂ</annotation>
<annotation cp="👂" type="tts">ᎦᎴᏂ</annotation>
<annotation cp="🦻">ᎦᎴᏂ ᎬᏗ ᎠᏛᎩᏍᎬ ᎬᏙᏗ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ | ᏍᏔᏱ ᎤᏛᎪᏗ</annotation>
<annotation cp="🦻" type="tts">ᎦᎴᏂ ᎬᏗ ᎠᏛᎩᏍᎬ ᎬᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="👃">ᎥᏰᎸᎢ | ᎧᏴᏐᎵ</annotation>
<annotation cp="👃" type="tts">ᎧᏴᏐᎵ</annotation>
<annotation cp="🧠">ᎠᎧᎾᏗ | ᎤᏅᏥᏓ</annotation>
<annotation cp="🧠" type="tts">ᎤᏅᏥᏓ</annotation>
<annotation cp="🦷">ᎦᏅᏙᎬ | ᏗᏓᏅᏕᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦷" type="tts">ᎦᏅᏙᎬ</annotation>
<annotation cp="🦴">ᎤᎪᎳᎭ | ᎪᎳ</annotation>
<annotation cp="🦴" type="tts">ᎪᎳ</annotation>
<annotation cp="👀">ᎤᎧᏛ | ᏗᎦᏔ</annotation>
<annotation cp="👀" type="tts">ᏗᎦᏔ</annotation>
<annotation cp="👁">ᎠᎦᏘ | ᎥᏰᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="👁" type="tts">ᎠᎦᏘ</annotation>
<annotation cp="👅">ᎥᏰᎸᎢ | ᎦᏂᎪ</annotation>
<annotation cp="👅" type="tts">ᎦᏂᎪ</annotation>
<annotation cp="👄">ᎠᎰᎵ | ᏚᎭᏁᎦᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="👄" type="tts">ᎠᎰᎵ</annotation>
<annotation cp="👶">ᎠᏓᎨ | ᎤᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="👶" type="tts">ᎤᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧒">ᎠᏓ | ᎠᏲᏟ | ᎢᏳᏍᏗ ᎨᎲ-ᎢᏳᏍᏗᏊ</annotation>
<annotation cp="🧒" type="tts">ᎠᏲᏟ</annotation>
<annotation cp="👦">ᎠᏧᏣ | ᎠᏫᎾ</annotation>
<annotation cp="👦" type="tts">ᎠᏧᏣ</annotation>
<annotation cp="👧">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏳᏣ | ᎦᏙᎩ | ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="👧" type="tts">ᎠᎨᏳᏣ</annotation>
<annotation cp="🧑">ᎢᏳᏍᏗ ᎨᎲ-ᎢᏳᏍᏗᏊ | ᎤᏔᎾ</annotation>
<annotation cp="🧑" type="tts">ᎤᏔᎾ</annotation>
<annotation cp="👱">ᎤᏍᏘᎩ | ᏓᎶᏂᎨ | ᏓᎶᏂᎨ-ᎤᏍᏘᎩ ᏴᏫ | ᏴᏫ: ᏓᎶᏂᎨ-ᎤᏍᏘᎩ</annotation>
<annotation cp="👱" type="tts">ᏴᏫ: ᏓᎶᏂᎨ-ᎤᏍᏘᎩ</annotation>
<annotation cp="👨">ᎠᏍᎦᏯ</annotation>
<annotation cp="👨" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ</annotation>
<annotation cp="🧔">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ: ᏗᎭᏄᎸᎯ | ᏗᎭᏄᎸᎯ | ᏴᏫ</annotation>
<annotation cp="🧔" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ: ᏗᎭᏄᎸᎯ</annotation>
<annotation cp="👱‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ: ᏓᎶᏂᎨ ᎤᏍᏘᎩ | ᎤᏍᏘᎩ | ᏓᎶᏂᎨ | ᏓᎶᏂᎨ-ᎤᏍᏘᎩ ᎠᏍᎦᏯ</annotation>
<annotation cp="👱‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ: ᏓᎶᏂᎨ ᎤᏍᏘᎩ</annotation>
<annotation cp="👩">ᎠᎨᏯ</annotation>
<annotation cp="👩" type="tts">ᎠᎨᏯ</annotation>
<annotation cp="👱‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ: ᏓᎶᏂᎨ ᎤᏍᏘᎩ | ᎤᏍᏘᎩ | ᏓᎶᏂᎨ | ᏓᎶᏂᎨ-ᎤᏍᏘᎩ ᎠᎨᏯ</annotation>
<annotation cp="👱‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ: ᏓᎶᏂᎨ ᎤᏍᏘᎩ</annotation>
<annotation cp="🧓">ᎠᎦᏴᎵ ᎤᏔᎾ | ᎢᏳᏍᏗ ᎨᎲ-ᎢᏳᏍᏗᏊ | ᎤᏪᏘ</annotation>
<annotation cp="🧓" type="tts">ᎠᎦᏴᎵ ᎤᏔᎾ</annotation>
<annotation cp="👴">ᎠᎬᏴᎵ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎤᏛᏐᏅ</annotation>
<annotation cp="👴" type="tts">ᎤᏛᏐᏅ</annotation>
<annotation cp="👵">ᎠᎨᏯ | ᎠᎬᏴᎵ | ᎠᎬᏴᎵᎨ</annotation>
<annotation cp="👵" type="tts">ᎠᎬᏴᎵᎨ</annotation>
<annotation cp="🙍">ᎠᏎᏟᏙᎯ | ᎤᏓᏁᎪᏳ | ᏴᏫ ᎤᏓᏁᎪᏳ</annotation>
<annotation cp="🙍" type="tts">ᏴᏫ ᎤᏓᏁᎪᏳ</annotation>
<annotation cp="🙍‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏎᏟᏙᎯ | ᎤᏓᏁᎪᏳᎭ</annotation>
<annotation cp="🙍‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏓᏁᎪᏳᎭ</annotation>
<annotation cp="🙍‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᏎᏟᏙᏗ | ᎤᏓᏁᎪᏳᎭ</annotation>
<annotation cp="🙍‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᏓᏁᎪᏳᎭ</annotation>
<annotation cp="🙎">ᎠᏎᏟᏙᎯ | ᎤᏇᏟᎬ | ᏴᏫ ᎤᏇᏟᎬ</annotation>
<annotation cp="🙎" type="tts">ᏴᏫ ᎤᏇᏟᎬ</annotation>
<annotation cp="🙎‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏎᏟᏙᎯ | ᎤᏇᏟᎬ</annotation>
<annotation cp="🙎‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏇᏟᎬ</annotation>
<annotation cp="🙎‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᏌᏟᏙᎯ | ᎤᏇᏟᎬ</annotation>
<annotation cp="🙎‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᏇᏟᎬ</annotation>
<annotation cp="🙅">ᎠᏅᏍᏙᏍᎦ | ᎠᏎᏟᏙᎯ | ᎤᏬᏱ | ᎥᏝ | ᎦᏅᏍᏙᏍᎦ | ᏴᏫ ᎾᏛᏁᎲ ᎥᏝ</annotation>
<annotation cp="🙅" type="tts">ᏴᏫ ᎾᏛᏁᎲ ᎥᏝ</annotation>
<annotation cp="🙅‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎢᏯᏛᏁᏗ ᏂᎨᏒᎾ | ᎤᏬᏱ | ᎥᏝ | ᎦᏅᏍᏙᏍᎦ | ᏓᏐᏰᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🙅‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏓᏐᏰᏍᎬ ᎥᏝ</annotation>
<annotation cp="🙅‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎢᏯᏛᏁᏗ ᏂᎨᏒᎾ | ᎤᏬᏱ | ᎥᏝ | ᎦᏅᏍᏙᏍᎦ | ᏓᏐᏰᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🙅‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏓᏐᏰᏍᎬ ᎥᏝ</annotation>
<annotation cp="🙆">ᎤᏬᏱ | ᎭᏩ | ᏓᏐᏰᏍᎬ | ᏴᏫ ᎠᏎᏟᏙᎲ ᎭᏩ</annotation>
<annotation cp="🙆" type="tts">ᏴᏫ ᎠᏎᏟᏙᎲ ᎭᏩ</annotation>
<annotation cp="🙆‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎤᏬᏱ | ᎭᏩ | ᏓᏐᏰᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🙆‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏓᏐᏰᏍᎬ ᎭᏩ</annotation>
<annotation cp="🙆‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎤᏬᏱ | ᎭᏩ | ᏓᏐᏰᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🙆‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏓᏐᏰᏍᎬ ᎭᏩ</annotation>
<annotation cp="💁">ᎠᎵᏍᏕᎸᏗ | ᎤᎵᏍᎦᏂᏏ | ᎤᏘᏌᏗ | ᎤᏬᏱ | ᎬᎧᏃᎮᏗ | ᏴᏫ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᎬᏁᎲ ᏆᏂᏲᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="💁" type="tts">ᏴᏫ ᎬᏂᎨᏒ ᏂᎬᏁᎲ ᏆᏂᏲᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="💁‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏘᏌᏗ ᎤᏬᏱ | ᎤᎵᏍᎦᏂᏏ | ᎤᏘᏌᏗ ᎤᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="💁‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏘᏌᏗ ᎤᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="💁‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎤᏘᏌᏗ ᎤᏬᏱ | ᎤᎵᏍᎦᏂᏏ | ᎤᏘᏌᏗ ᎤᏬᏱᏬ</annotation>
<annotation cp="💁‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᏘᏌᏗ ᎤᏬᏱ</annotation>
<annotation cp="🙋">ᎤᎵᎮᎵᏍᏗ | ᎤᏌᎳᏗ | ᎤᏬᏱ | ᏓᏐᏰᏍᎬ | ᏴᏫ ᎤᏬᏰᎾ ᎠᎵᏌᎵᏛᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🙋" type="tts">ᏴᏫ ᎤᏬᏰᎾ ᎠᎵᏌᎵᏛᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🙋‍♂">ᎠᏌᎳᏗᏍᎬ ᎤᏬᏰᏂ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏎᎵᏔ | ᏓᏐᏰᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🙋‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏎᎵᏔ</annotation>
<annotation cp="🙋‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎠᏌᎳᏗᏍᎬ ᎤᏬᏰᏂ | ᎠᏌᎳᏗᏍᎬ ᎤᏬᏰᏂ | ᏓᏐᏰᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🙋‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏌᎳᏗᏍᎬ ᎤᏬᏰᏂ</annotation>
<annotation cp="🧏">ᎠᏛᎩᏍᎬ | ᎦᎴᏂ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ | ᏧᎵᎡᎾ | ᏧᎵᎡᎾ ᏴᏫ</annotation>
<annotation cp="🧏" type="tts">ᏧᎵᎡᎾ ᏴᏫ</annotation>
<annotation cp="🧏‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᏧᎵᎡᎾ</annotation>
<annotation cp="🧏‍♂" type="tts">ᏧᎵᎡᎾ ᎠᏍᎦᏯ</annotation>
<annotation cp="🧏‍♀">ᎠᎨᏯ | ᏧᎵᎡᎾ</annotation>
<annotation cp="🧏‍♀" type="tts">ᏧᎵᎡᎾ ᎠᎨᏯ</annotation>
<annotation cp="🙇">ᎡᏍᎦ ᎠᏰᎸᏅᏗ | ᎡᏍᎦ ᎠᏰᎸᏍᎦ | ᎤᎵᏍᏈᏗ | ᏓᏐᏰᏍᎬ | ᏴᏫ ᎤᏘᏌᏘ</annotation>
<annotation cp="🙇" type="tts">ᏴᏫ ᎤᏘᏌᏘ</annotation>
<annotation cp="🙇‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏘᏌᏘ | ᎠᏙᏍᏈᏗᎠ | ᎡᏍᎦ ᎠᏰᎸᏍᎦ | ᎡᏍᎦ ᎠᏰᎸᏍᎬ | ᏓᏐᏰᏍᎬ | ᏱᏗᏓᏛᏁᏗ</annotation>
<annotation cp="🙇‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏘᏌᏘ</annotation>
<annotation cp="🙇‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎤᏘᏌᏘ | ᎠᏙᏍᏈᏗᎠ | ᎡᏍᎦ ᎠᏰᎸᏍᎦ | ᎡᏍᎦ ᎠᏰᎸᏍᎬ | ᏓᏐᏰᏍᎬ | ᏱᏗᏓᏛᏁᏗ</annotation>
<annotation cp="🙇‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᏘᏌᏘ</annotation>
<annotation cp="🤦">ᎤᎧᏛ | ᎤᏬᎭᏁᎦᎸ | ᏄᏬᎯᏳᏒᎾ | ᏩᎵᏍᏆᏗᏍᎬᎢ | ᏴᏫ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏏᏔᏗᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🤦" type="tts">ᏴᏫ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏏᏔᏗᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🤦‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏏᏔᏗᏍᎬᎢ | ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏏᏔᏗᏍᎬᎢ | ᎤᎿᎸᎯ | ᏄᏬᎯᏳᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="🤦‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏏᏔᏗᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🤦‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏏᏔᏗᏍᎬᎢ | ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏏᏔᏗᏍᎬᎢ | ᎤᎿᎸᎯ | ᏄᏬᎯᏳᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="🤦‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᎧᏛᎢ ᎠᏓᏏᏔᏗᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🤷">ᎣᏜᏏᏛᎡ | ᎪᎱᏍᏗ ᏄᏰᏟᏛᎾ | ᏃᏂᏛᎾ | ᏗᎦᏅᏬ ᏚᏌᎳᏛ | ᏴᏫ ᏗᎦᏅᏬ ᏚᏌᎳᏛ</annotation>
<annotation cp="🤷" type="tts">ᏴᏫ ᏗᎦᏅᏬ ᏚᏌᎳᏛ</annotation>
<annotation cp="🤷‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎦᏅᏬ ᏚᏌᎳᏛ | ᎣᏜᏏᏛᎡ | ᎪᎱᏍᏗ ᏄᏰᏟᏛᎾ | ᏃᏂᏛᎾ | ᏗᎦᏅᏬ ᏚᏌᎳᏛ</annotation>
<annotation cp="🤷‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎦᏅᏬ ᏚᏌᎳᏛ</annotation>
<annotation cp="🤷‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏗᎦᏅᏬ ᏚᏌᎳᏛ | ᎣᏜᏏᏛᎡ | ᎪᎱᏍᏗ ᏄᏰᏟᏛᎾ | ᏃᏂᏛᎾ | ᏗᎦᏅᏬ</annotation>
<annotation cp="🤷‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᎦᏅᏬ ᏚᏌᎳᏛ</annotation>
<annotation cp="👨‍⚕">ᎠᎦᎾᎦᏘ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏙᎯᏃᏛᎿᏕᎬᎢ ᎤᎦᏎᏍᏗ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᎠᏓᏍᏕᎸᎯᏙᎯ | ᎦᎾᎦᏘ ᎠᏍᏕᎵᏍᎩ | ᏙᎯᏃᏛᎿᏕᎬᎢ ᎤᎦᏎᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="👨‍⚕" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏙᎯᏃᏛᎿᏕᎬᎢ ᎤᎦᏎᏍᏗ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👩‍⚕">ᎠᎦᎾᎦᏘ | ᎠᎦᎾᎦᏘ ᎠᏍᏕᎵᏍᎩ | ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏙᎯ ᏃᏛᎿᏕᎬᎢ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᎠᏓᏍᏕᎸᎯᏙᎯ | ᏙᎯ ᏃᏛᎿᏕᎬᎢ ᎤᎦᏎᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="👩‍⚕" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏙᎯ ᏃᏛᎿᏕᎬᎢ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👨‍🎓">ᎠᏍᎦᏯ | ᏗᏍᏆᏗᏍᎩ | ᏗᏕᎶᏆᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🎓" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᏕᎶᏆᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🎓">ᎠᎨᏯ | ᏗᏍᏆᏗᏍᎩ | ᏗᏕᎶᏆᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🎓" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᏕᎶᏆᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🏫">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏓᏅᏫᏍᏗᏍᎩ | ᏄᎬᏫᏳᏒ ᏗᏕᏲᎲᏍᎦ | ᏗᏕᏲᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🏫" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᏕᏲᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🏫">ᎠᎨᏯ | ᎠᏓᏎᎮᎯ | ᎤᏔᎾ ᏗᏕᏲᎲᏍᎩ | ᏗᏕᏲᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🏫" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᏕᏲᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍⚖">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎫᎪᏗᏍᎩ | ᏗᎦᏛᏗ | ᏗᎧᎿᏩᏛᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="👨‍⚖" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎫᎪᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍⚖">ᎠᎨᏯ | ᏗᎦᏛᏗ | ᏗᎫᎪᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍⚖" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᎫᎪᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🌾">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏫᏒᏍᎩ | ᎤᎾᏝᎾᎢ | ᏗᎦᎶᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🌾" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎦᎶᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🌾">ᎠᎨᏯ | ᎠᏫᏒᏍᎩ | ᎤᎾᏝᎾᎢ | ᏗᎦᎶᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🌾" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᎦᎶᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🍳">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎦ | ᎣᎯᏍᏗ ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="👨‍🍳" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="👩‍🍳">ᎠᎨᏯ | ᏗᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🍳" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🔧">ᎠᎵᎢᏛᎲᏍᎩ | ᎠᎹ ᏧᏪᏓᏍᏗᎢ ᎣᏍᏓ ᏱᏗᎬᏁᎯ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏙᏆᎴᎷ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᏗᎾᎦᎵᏍᎩ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᏙᏆᎴᎷ ᎣᏍᏓ ᏱᏗᎬᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👨‍🔧" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏙᏆᎴᎷ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👩‍🔧">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏙᏆᎴᎷ ᎣᏍᏓ ᏱᏗᎬᏁᎯ | ᎠᎵᎢᏛᎲᏍᎩ | ᎠᎹ ᏧᏪᏓᏍᏗᎢ ᎣᏍᏓ ᏱᏗᎬᏁᎯ | ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᏙᏆᎴᎷ ᎣᏍᏓ ᏱᏗᎬᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👩‍🔧" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏙᏆᎴᎷ ᎣᏍᏓ ᏱᏗᎬᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👨‍🏭">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏃᏢᏅᏗ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᎤᎾᏓᏟᏌᎲ | ᎤᏃᏢᏅᏗ | ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᏧᏂᎸᏫᏍᏓᏁᏗ</annotation>
<annotation cp="👨‍🏭" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏃᏢᏅᏗ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👩‍🏭">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᏂᎦᏓ ᏚᏂᎸᏫᏍᏓᏁᎲᎢ | ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎤᏙᎴᏒᎢ | ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏚᏙᏢᏒᎢ | ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👩‍🏭" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👨‍💼">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏬᏟ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᎠᏓᏅᏖᏟᏙᎯ | ᎤᏁᎦ ᎤᎦᏝᏝᎢ | ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗᎢ ᎤᏙᏢᏒ | ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏗᎢ | ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍💼" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏬᏟ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👩‍💼">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏧᏄᏫᏍᏓᏁᎯ | ᎠᏓᏅᏖᏟᏙᎯ | ᎤᏁᎦ-ᎤᎩᏝᏝᎢ | ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ | ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᎤᏙᏢᏒᎢ | ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍💼" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ ᏧᏄᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👨‍🔬">ᎠᏍᎦᏯ | ᎤᎦᏛᎲᏍᎩ | ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ | ᏗᏎᏍᏗ ᏧᎦᏎᏍᏗ | ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🔬" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᎦᏛᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🔬">ᎠᎨᏯ | ᎤᎦᏛᎲᏍᎩ | ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ | ᏗᏎᏍᏗ ᏧᎦᏎᏍᏗ | ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🔬" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᎦᏛᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍💻">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏓᏏᎳᏕᏫᏒᎢ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᎠᏙᎷᏩᏘᏍᎩ | ᎤᏕᎵᏓ ᎧᏁᎩ | ᎪᏢᏍᎩ | ᏓᏏᎳᏕᏫᏒᎢ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᏩᏂᎨ ᎦᏅᏗᏅᏗ</annotation>
<annotation cp="👨‍💻" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏓᏏᎳᏕᏫᏒᎢ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👩‍💻">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎠᏏᎳᏕᏫᏒᎢ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᎠᏏᎳᏕᏫᏒᎢ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᎠᏙᎷᏩᏘᏍᎩ | ᎤᏕᎵᏓ ᎧᏁᎩ | ᎪᏢᏍᎩ | ᏩᏂᎨ ᎦᎾᏗᏅᏗ</annotation>
<annotation cp="👩‍💻" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏏᎳᏕᏫᏒᎢ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👨‍🎤">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏛᏁᎵᏍᎩ | ᎠᏛᏁᎸᏍᎩ | ᏃᏈᏏ | ᏅᏯ | ᏗᎧᏃᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🎤" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎧᏃᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🎤">ᎠᎨᏯ | ᎠᏛᏁᎵᏍᎩ | ᏃᏈᏏ | ᏅᏯ | ᏗᎧᏃᎩᏍᎩ | ᏗᎧᏃᎩᏍᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🎤" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᎧᏃᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍🎨">ᎠᏍᎦᏯ | ᏗᏑᏫᏍᎩ | ᏯᏖᎾ</annotation>
<annotation cp="👨‍🎨" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᏑᏫᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🎨">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏗᏟᎶᏍᏗᏍᎩ | ᏗᏑᏫᏍᎩ | ᏯᏖᎾ</annotation>
<annotation cp="👩‍🎨" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᏟᎶᏍᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍✈">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏥᏳ ᎧᏅᏫᏍᏗᏍᎩ | ᏥᏳ | ᏥᏳ ᎧᏅᏫᏍᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👨‍✈" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏥᏳ ᎧᏅᏫᏍᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍✈">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏥᏳ ᎠᎲᎵᏙᎯ | ᏥᏳ | ᏥᏳ ᏗᎯᎴᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍✈" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏥᏳ ᎠᎲᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="👨‍🚀">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎦᎸᎶᎯ ᎡᏙᎯ | ᎦᎸᎶᎯ ᎡᏙᎯ | ᎦᎸᎶᎯ ᏫᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="👨‍🚀" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎦᎸᎶᎯ ᎡᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="👩‍🚀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎦᎸᎶᎯ ᎡᏙᎯ | ᎠᏝᏫᏗᏍᎩ | ᎦᎸᎶᎯ ᎡᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="👩‍🚀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎦᎸᎶᎯ ᎡᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="👨‍🚒">ᎠᏍᎦᏯ | ᏗᎬᏝᏗᏍᎩ | ᏗᎾᏝᏗᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="👨‍🚒" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎬᏝᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👩‍🚒">ᎠᎨᏯ | ᏗᎦᏝᏗᏍᎩ | ᏗᏅᏝᏗᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="👩‍🚒" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᎦᏝᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👮">ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👮" type="tts">ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👮‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👮‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👮‍♀">ᎠᎨᏯ | ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👮‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🕵">ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ | ᎤᏍᏈᏂᏰᏗ | ᎤᏕᎵᏓ ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🕵" type="tts">ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🕵‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ | ᎤᏍᏈᏂᏰᏗ | ᎤᏕᎵᏓ ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🕵‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🕵‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ | ᎤᏍᏈᏂᏰᏗ | ᎤᏕᎵᏓ ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🕵‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᎦᏛᏂᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="💂">ᎠᏯᏫᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💂" type="tts">ᎠᏯᏫᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💂‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏯᏫᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💂‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏯᏫᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💂‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᏯᏫᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💂‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏯᏫᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="👷">ᎠᎵᏍᏇᏚᏬ | ᏗᏁᏍᎨᏍᎩ | ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👷" type="tts">ᏗᏁᏍᎨᏍᎩ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👷‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᏗᏁᏍᎨᏍᎩ | ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👷‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᏁᏍᎨᏍᎩ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👷‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏗᏁᏍᎨᏍᎩ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ | ᏗᏁᏍᎨᏍᎩ | ᏧᎸᏣᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="👷‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᏁᏍᎨᏍᎩ ᏧᎸᏫᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="🤴">ᎠᏫᎾ ᎤᎬᏬᏳᎯ</annotation>
<annotation cp="🤴" type="tts">ᎠᏫᎾ ᎤᎬᏬᏳᎯ</annotation>
<annotation cp="👸">ᎠᏔ ᎤᎬᏫᏳᎯ | ᎥᏓᏅᏖᏍᎬᎢ ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="👸" type="tts">ᎠᏔ ᎤᎬᏫᏳᎯ</annotation>
<annotation cp="👳">ᎠᎵᏍᏚᎶ | ᏴᏫ ᎦᎸᏪᏍᏓᏅ ᎤᎵᏍᏚᎳ</annotation>
<annotation cp="👳" type="tts">ᏴᏫ ᎦᎸᏪᏍᏓᏅ ᎤᎵᏍᏚᎳ</annotation>
<annotation cp="👳‍♂">ᎠᎵᏍᏚᎶ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎤᎵᏍᏚᎳ</annotation>
<annotation cp="👳‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᎵᏍᏚᎳ</annotation>
<annotation cp="👳‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎤᎵᏍᏚᎳ | ᎠᎵᏍᏚᎶ</annotation>
<annotation cp="👳‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᎵᏍᏚᎳ</annotation>
<annotation cp="👲">ᎠᎵᏍᏇᏔᏬ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏣᏂᏏ ᎤᎵᏍᏇᏚᎩ | Ꮖ Ꮘ ᎹᎣ</annotation>
<annotation cp="👲" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏣᏂᏏ ᎤᎵᏍᏇᏚᎩ</annotation>
<annotation cp="🧕">ᎠᎨᏯ ᎤᎵᏍᏆᏃᎯ | ᎠᎵᏍᏆᏃᏍᏗ | ᎯᏣ | ᎺᏘᎳ | ᏘᏥ</annotation>
<annotation cp="🧕" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᎵᏍᏆᏃᎯ</annotation>
<annotation cp="🤵">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏍᏓᏯᎬᏍᏗ ᏧᏄᏩ | ᎠᏍᎦᏯ ᏨᎦᏨᏍᏗᏍᎩ | ᏧᏠᏱᎭᎢ ᏗᎿᏬᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🤵" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏍᏓᏯᎬᏍᏗ ᏧᏄᏩ</annotation>
<annotation cp="👰">ᎤᏨᏅᏙᏗ | ᏓᎾᏓᏨᏍᏗᏍᎬ | ᏣᎦᏠᏍᏗᏍᎩ ᎠᎨᏯ | ᏣᎦᏨᏍᏔᏂᏓ ᎠᎨᏯ ᎤᏨᏅᎯ</annotation>
<annotation cp="👰" type="tts">ᏣᎦᏨᏍᏔᏂᏓ ᎠᎨᏯ ᎤᏨᏅᎯ</annotation>
<annotation cp="🤰">ᎠᎨᏯ | ᎦᏁᎵᏓ</annotation>
<annotation cp="🤰" type="tts">ᎦᏁᎵᏓ ᎠᎨᏯ</annotation>
<annotation cp="🤱">ᎤᏍᏗ | ᎦᏁᏥ | ᎨᎶᎭ | ᏧᏓᏍᏓᎢ</annotation>
<annotation cp="🤱" type="tts">ᏧᏓᏍᏓᎢ</annotation>
<annotation cp="👼">ᎠᏓᏪᎯ ᎧᏃᎮᏓ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏍᏗ | ᎤᏍᏗ ᏗᎧᎿᏩᏗᏙᎯ | ᎰᏩ ᏂᎨᏒᎾ | ᏗᎧᏅᏩᏗᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="👼" type="tts">ᎤᏍᏗ ᏗᎧᎿᏩᏗᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🎅">ᎠᎵᎮᎵᏍᏗᎢ | ᎡᏙᏓ | ᏓᏂᏍᏓᏲᎯᎲᎢ | ᏧᏠᎦᎴᏓ</annotation>
<annotation cp="🎅" type="tts">ᏧᏠᎦᎴᏓ</annotation>
<annotation cp="🤶">ᎠᎨᏯ ᎦᏁᎵ. | ᎠᎨᏯ ᎦᏁᎵ. ᏧᏠᎦᎴᏓ | ᎠᎾᎵᎮᎵᎬᎢ | ᎡᏥ | ᏓᏂᏍᏓᏲᎯᎲᎢ | ᏧᏠᎦᎴᏓ</annotation>
<annotation cp="🤶" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎦᏁᎵ. ᏧᏠᎦᎴᏓ</annotation>
<annotation cp="🦸">ᎣᏍᏓ | ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎤᏟᏂᎩᏓ | ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᏩᏥᎸᏉᏛ | ᏩᏥᎸᏉᏛ | ᏬᏂᎸᏉᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🦸" type="tts">ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᏩᏥᎸᏉᏛ</annotation>
<annotation cp="🦸‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᏩᏥᎸᏉᏛ | ᎣᏍᏓ | ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎤᏟᏂᎩᏓ | ᏩᏥᎸᏉᏛ</annotation>
<annotation cp="🦸‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᏩᏥᎸᏉᏛ</annotation>
<annotation cp="🦸‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᏩᏥᎸᏉᏛ | ᎣᏍᏓ | ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎤᏟᏂᎩᏓ | ᏩᏥᎸᏉᏛ | ᏬᏂᎸᏉᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🦸‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᏩᏥᎸᏉᏛ</annotation>
<annotation cp="🦹">ᎠᏍᎦᏂ | ᎤᏍᎦᏅᏨᎯ ᎨᏒᎢ | ᎤᏐᏅᎢ | ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎠᏍᎦᏂ | ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎤᏟᏂᎩᏓ</annotation>
<annotation cp="🦹" type="tts">ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎠᏍᎦᏂ</annotation>
<annotation cp="🦹‍♂">ᎠᏍᎦᏂ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎠᏍᎦᏂ | ᎤᏍᎦᏅᏨᎯ ᎨᏒᎢ | ᎤᏐᏅᎢ | ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎤᏟᏂᎩᏓ</annotation>
<annotation cp="🦹‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎠᏍᎦᏂ</annotation>
<annotation cp="🦹‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎠᏍᎦᏂ | ᎠᏍᎦᏂ | ᎤᏍᎦᏅᏨᎯ ᎨᏒᎢ | ᎤᏐᏅᎢ | ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎤᏟᏂᎩᏓ</annotation>
<annotation cp="🦹‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏄᎬᏫᏳᏒᎩ ᎠᏍᎦᏂ</annotation>
<annotation cp="🧙">ᎠᏓᏪ | ᏗᏓᏁᏎᏍᎩ | ᏗᏓᏁᏎᏍᎩ ᎠᎨᏯ | ᏗᏙᏂᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🧙" type="tts">ᎠᏓᏪ</annotation>
<annotation cp="🧙‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏓᏪ | ᎠᏓᏪ | ᏗᏓᏁᏎᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🧙‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏓᏪ</annotation>
<annotation cp="🧙‍♀">ᎠᎨᏯ ᎠᏓᏪ | ᏗᏓᏁᏎᏍᎩ | ᏗᏙᏂᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🧙‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏓᏪ</annotation>
<annotation cp="🧚">ᎣᏩᎾᏂ | ᏋᎩ | ᏘᏔᏂᏯ | ᏴᏫ ᎤᏍᏗ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🧚" type="tts">ᏴᏫ ᎤᏍᏗ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🧚‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᏴᏫ ᎤᏍᏗ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ | ᎣᏆᏯᏂ | ᏋᎩ</annotation>
<annotation cp="🧚‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏴᏫ ᎤᏍᏗ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🧚‍♀">ᎠᎨᏯ ᏴᏫ ᎤᏍᏗ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ | ᏘᏔᏂᏯ</annotation>
<annotation cp="🧚‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏴᏫ ᎤᏍᏗ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🧛">ᎤᏲᎱᏒ ᏂᎨᏒᎾ | ᎩᎦ ᎠᏓᏁᎩᎡᎯ | ᎩᎦ ᎠᏗᏔᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🧛" type="tts">ᎩᎦ ᎠᏓᏁᎩᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="🧛‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᎩᎦ ᎠᏓᏁᎩᏛᎯ | ᎤᏲᎱᏒ ᏂᎨᏒᎾ | ᎩᎦ ᎠᏗᏔᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🧛‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎩᎦ ᎠᏓᏁᎩᏛᎯ</annotation>
<annotation cp="🧛‍♀">ᎠᎨᏯ ᎩᎦ ᎠᏓᏁᎩᎡᎯ | ᎤᏲᎱᏒᎢ ᏂᎨᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="🧛‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎩᎦ ᎠᏓᏁᎩᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="🧜">ᎠᎨᏯ ᎠᏣᏗ ᎤᎬᎭᏟ | ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏣᏗ ᎤᎬᎭᏟ | ᏴᏫ ᎠᏣᏗ ᎤᎬᎭᏟ</annotation>
<annotation cp="🧜" type="tts">ᏴᏫ ᎠᏣᏗ ᎤᎬᎭᏟ</annotation>
<annotation cp="🧜‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏣᏗ ᎤᎬᎭᏟ | ᎠᏓᎯᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🧜‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏣᏗ ᎤᎬᎭᏟ</annotation>
<annotation cp="🧜‍♀">ᎠᎨᏯ ᎠᏣᏗ ᎠᎹ | ᎠᎨᏯ ᎠᏣᏗ ᎤᎬᎭᏟ</annotation>
<annotation cp="🧜‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏣᏗ ᎤᎬᎭᏟ</annotation>
<annotation cp="🧝">ᎤᏕᎵᏛ ᎬᏗ ᎠᏛᏁᎸᏗ | ᏴᏫ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗᏳ</annotation>
<annotation cp="🧝" type="tts">ᏴᏫ ᎤᏍᏆᏂᎪᏗᏳ</annotation>
<annotation cp="🧝‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᏴᏫ ᎢᏳᏍᏗ | ᎤᏕᎵᏛ ᎬᏗ ᎠᏛᏁᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🧝‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏴᏫ ᎢᏳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧝‍♀">ᎠᎨᏯ ᏴᏫ ᎢᏳᏍᏗ | ᎤᏕᎵᏛ ᎬᏗ ᎠᏛᏁᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🧝‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏴᏫ ᎢᏳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧞">ᏥᎾᏱ | ᏥᏂ</annotation>
<annotation cp="🧞" type="tts">ᏥᎾᏱ</annotation>
<annotation cp="🧞‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᏥᎾᏱ | ᏥᏂ</annotation>
<annotation cp="🧞‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏥᎾᏱ</annotation>
<annotation cp="🧞‍♀">ᎠᎨᏯ ᏥᎾᏱ | ᏥᏂ</annotation>
<annotation cp="🧞‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏥᎾᏱ</annotation>
<annotation cp="🧟">ᎠᎢᏒᎢ ᎤᏲᎱᏒᎢ | ᎤᏲᎱᏒ ᎤᏗᏛᏓ | ᎤᏲᎱᏒᎯ ᏂᎨᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="🧟" type="tts">ᎤᏲᎱᏒ ᎤᏗᏛᏓ</annotation>
<annotation cp="🧟‍♂">ᎠᎢᏒᎢ ᎤᏲᎱᏒᎢ | ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏲᎱᏒ ᎤᏗᏛᏓ | ᎤᏲᎱᏒᎯ ᏂᎨᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="🧟‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏲᎱᏒ ᎤᏗᏛᏓ</annotation>
<annotation cp="🧟‍♀">ᎠᎢᏒᎢ ᎤᏲᎱᏒᎢ | ᎠᎨᏯ ᎤᏲᎱᏒ ᎤᏗᏛᏓ | ᎤᏲᎱᏒᎯ ᏂᎨᏒᎾ</annotation>
<annotation cp="🧟‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᏲᎱᏒ ᎤᏗᏛᏓ</annotation>
<annotation cp="💆">ᎠᏓᏥᏍᎪᎵᏰᏗ | ᎤᎧᏛ | ᎤᎾᏓᏙᏚᏍᏙᏗ | ᏴᏫ ᎠᏥᏓᏍᎪᎵᏰᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="💆" type="tts">ᏴᏫ ᎠᏥᏓᏍᎪᎵᏰᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="💆‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏥᏍᎪᎵᏰᏍᎬᎢ | ᎠᏓᏥᏍᎪᎵᏰᏗ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="💆‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏥᏍᎪᎵᏰᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="💆‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎠᏥᏍᎪᎵᏰᏍᎬᎢ | ᎠᏓᏥᏍᎪᎵᏰᏗ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="💆‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏥᏍᎪᎵᏰᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="💇">ᎠᎵᏍᏙᏗ | ᎤᏬᏚᎯ | ᎧᏅᏑᎸᎢ | ᏗᏓᏍᏙᏰᏍᎩ | ᏴᏫ ᎾᏛᏁᎲ ᎠᎵᏍᏙᏰᏗ</annotation>
<annotation cp="💇" type="tts">ᏴᏫ ᎾᏛᏁᎲ ᎠᎵᏍᏙᏰᏗ</annotation>
<annotation cp="💇‍♂">ᎠᎵᏍᏙᏗ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏥᏍᏙᏰᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="💇‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏥᏍᏙᏰᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="💇‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎠᏥᏍᏙᏰᏍᎬᎢ | ᎠᎵᏍᏙᏰᏗ</annotation>
<annotation cp="💇‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏥᏍᏙᏰᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🚶">ᎠᏨᏏᏰ | ᎭᏨᏏᏯ | ᏓᎳᏍᎨ | ᏴᏫ ᎠᏨᏏᏰ</annotation>
<annotation cp="🚶" type="tts">ᏴᏫ ᎠᏨᏏᏰ</annotation>
<annotation cp="🚶‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏨᏏᏰ | ᎭᏨᏏᏯ | ᏓᎳᏍᎨ</annotation>
<annotation cp="🚶‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏨᏏᏰ</annotation>
<annotation cp="🚶‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎠᏨᏏᏰ | ᎭᏨᏏᏯ | ᏓᎳᏍᎨ</annotation>
<annotation cp="🚶‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏨᏏᏰ</annotation>
<annotation cp="🧍">ᎦᏙᎦ | ᎦᏙᎬ | ᏴᏫ ᎦᏙᎦ</annotation>
<annotation cp="🧍" type="tts">ᏴᏫ ᎦᏙᎦ</annotation>
<annotation cp="🧍‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎦᏙᎦ</annotation>
<annotation cp="🧍‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎦᏙᎦ</annotation>
<annotation cp="🧍‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎦᏙᎦ</annotation>
<annotation cp="🧍‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎦᏙᎦ</annotation>
<annotation cp="🧎">ᏕᏥᎾᏆᎾ | ᏗᎵᏂᏆᏅᏗ | ᏴᏫ ᏕᏥᎾᏆᎾ</annotation>
<annotation cp="🧎" type="tts">ᏴᏫ ᏕᏥᎾᏆᎾ</annotation>
<annotation cp="🧎‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᏕᏥᎾᏆᎾ</annotation>
<annotation cp="🧎‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏕᏥᎾᏆᎾ</annotation>
<annotation cp="🧎‍♀">ᎠᎨᏯ | ᏕᏥᎾᏆᎾ</annotation>
<annotation cp="🧎‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏕᏥᎾᏆᎾ</annotation>
<annotation cp="👨‍🦯">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎨᏫ ᎦᏅᏍᏓ ᎬᏗ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ | ᏗᎨᏫ</annotation>
<annotation cp="👨‍🦯" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏗᎨᏫ ᎦᏅᏍᏓ ᎬᏗ</annotation>
<annotation cp="👩‍🦯">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏗᎨᏫ ᎦᏅᏍᏓ ᎬᏗ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ | ᏗᎨᏫ</annotation>
<annotation cp="👩‍🦯" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏗᎨᏫ ᎦᏅᏍᏓ ᎬᏗ</annotation>
<annotation cp="👨‍🦼">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎬᏗ ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="👨‍🦼" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎬᏗ ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ</annotation>
<annotation cp="👩‍🦼">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎬᏗ ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="👩‍🦼" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎬᏗ ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ</annotation>
<annotation cp="👨‍🦽">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎬᏗ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="👨‍🦽" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎬᏗ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ</annotation>
<annotation cp="👩‍🦽">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎬᏗ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="👩‍🦽" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎬᏗ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ</annotation>
<annotation cp="🏃">ᎠᏛᏟᏒᎢ | ᎪᎯᏓ | ᏴᏫ ᎠᏛᏟᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🏃" type="tts">ᏴᏫ ᎠᏛᏟᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🏃‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏙᎩᏯ | ᎠᏛᏟᏒᎢ | ᎪᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="🏃‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏛᏟᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🏃‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᏙᎩᏯ | ᎠᏛᏟᏒᎢ | ᎪᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="🏃‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏛᏟᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="💃">ᎠᎨᏯ | ᎠᎵᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💃" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᎵᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🕺">ᎠᎵᏍᎩᏍᏗ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎵᏍᎩᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🕺" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎵᏍᎩᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🕴">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᏧᏠᏱᎭ ᏓᎴᎲᏍᎬᎢ | ᏗᎦᎸᏫᏍᏓᏁᏗ | ᏧᏠᏱᎭ</annotation>
<annotation cp="🕴" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏚᎸᏫᏍᏓᏁᎯ ᏧᏠᏱᎭ ᏓᎴᎲᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="👯">ᎠᎵᏍᎩᏍᎩ | ᎣᏍᏓ ᎤᏍᏆᎸᎡᎲᎢ | ᏥᏍᏚ ᏗᎦᎴ | ᏴᏫ ᏥᏍᏚ ᏗᎦᎴ ᎤᏂᏍᏆᎸᎡᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="👯" type="tts">ᏴᏫ ᏥᏍᏚ ᏗᎦᎴ ᎤᏂᏍᏆᎸᎡᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="👯‍♂">ᎠᎵᏍᎩᏍᎩ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏥᏍᏚ ᏗᎦᎴ ᎣᏍᏓ ᎤᏍᏆᎸᎡᎲᎢ | ᎣᏍᏓ ᎤᏍᏆᎸᎡᎲᎢ | ᏥᏍᏚ ᏗᎦᎴ</annotation>
<annotation cp="👯‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏥᏍᏚ ᏗᎦᎴ ᎣᏍᏓ ᎤᏍᏆᎸᎡᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="👯‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏥᏍᏚ ᏗᎦᎴ ᎣᏍᏓ ᎤᏍᏆᎸᎡᎲᎢ | ᎠᎵᏍᎩᏍᎩ | ᎣᏍᏓ ᎤᏍᏆᎸᎡᎲᎢ | ᏥᏍᏚ ᏗᎦᎴ</annotation>
<annotation cp="👯‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏥᏍᏚ ᏗᎦᎴ ᎣᏍᏓ ᎤᏍᏆᎸᎡᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🧖">ᎠᏔᎶᎴᎬ ᎧᏅᏑᎸ | ᎩᎶ ᎠᏯᎠ ᎠᏔᎶᎴᎬ ᎧᏅᏑᎸ | ᏌᎾ</annotation>
<annotation cp="🧖" type="tts">ᎩᎶ ᎠᏯᎠ ᎠᏔᎶᎴᎬ ᎧᏅᏑᎸ</annotation>
<annotation cp="🧖‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏯᎠ ᎠᏔᎶᎴᎬ ᎧᏅᏑᎸ | ᎠᏔᎶᎴᎬ ᎧᏅᏑᎸ | ᏌᎾ</annotation>
<annotation cp="🧖‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏯᎠ ᎠᏔᎶᎴᎬ ᎧᏅᏑᎸ</annotation>
<annotation cp="🧖‍♀">ᎠᎨᏯ ᎠᏯᎠ ᎠᏔᎶᎴᎬ ᎧᏅᏑᎸ | ᎠᏔᎶᎴᎬ ᎧᏅᏑᎸ | ᏌᎾ</annotation>
<annotation cp="🧖‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏯᎠ ᎠᏔᎶᎴᎬ ᎧᏅᏑᎸ</annotation>
<annotation cp="🧗">ᎫᎴᎦ | ᏴᏫ ᎦᎵᏙᎭ</annotation>
<annotation cp="🧗" type="tts">ᏴᏫ ᎦᎵᏙᎭ</annotation>
<annotation cp="🧗‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᎦᎵᏙᎭ | ᎫᎴᎦ</annotation>
<annotation cp="🧗‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎦᎵᏙᎭ</annotation>
<annotation cp="🧗‍♀">ᎠᎨᏯ ᎦᎵᏙᎭ | ᎫᎴᎦ</annotation>
<annotation cp="🧗‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎦᎵᏙᎭ</annotation>
<annotation cp="🤺">ᎠᏏᎳᏛᏍᎩ | ᎠᏰᎳᏍᏗ ᎦᏅᎯᏓ | ᏗᏏᎳᏛᏍᎩ | ᏴᏫ ᎭᏰᎵᏍᏗ ᎬᏗ ᎦᏁᏦᏍᏗᎲ</annotation>
<annotation cp="🤺" type="tts">ᏴᏫ ᎭᏰᎵᏍᏗ ᎬᏗ ᎦᏁᏦᏍᏗᎲ</annotation>
<annotation cp="🏇">ᏐᏈᎵ | ᏐᏈᎵ ᎠᏙᎩᏯᏍᎩ | ᏐᏈᎵ ᏗᎩᎸᏗᏍᎩ | ᏓᎾᏙᎩᏯᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🏇" type="tts">ᏐᏈᎵ ᏓᎾᏙᎩᏯᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="">ᎥᏃᏥ | ᏗᏟᎾᏒᏙᏗ | ᏴᏫ ᏗᏟᎾᏒᏙᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏴᏫ ᏗᏟᎾᏒᏙᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🏂">ᎥᏂᏥ | ᎥᏂᏥ ᎠᏟᎾᏒᏙᏗ | ᏗᏟᎾᏒᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏂" type="tts">ᎥᏂᏥ ᏗᏟᎾᏒᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏌">ᎠᏏᏴᏫ ᎪᏍᏛᏂᎲᎢ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᎪᏍᏛᏂᏍᏗ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏌" type="tts">ᎠᏏᏴᏫ ᎪᏍᏛᏂᎲᎢ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏌‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎪᏍᏛᏂᎲᎢ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᎪᏍᏛᏂᎲᎢ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏌‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎪᏍᏛᏂᎲᎢ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏌‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎪᏍᏛᏂᎲᎢ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᎪᏍᏛᏂᏍᏗ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏌‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎪᏍᏛᏂᎲᎢ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏄">ᎠᎹ ᏓᏍᏗᎳᏁᎬ ᎡᏙᎯ | ᏴᏫ ᎠᎹ ᏓᏍᏗᎳᏁᎬ ᎡᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🏄" type="tts">ᏴᏫ ᎠᎹ ᏓᏍᏗᎳᏁᎬ ᎡᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🏄‍♂">ᎠᎹ ᏓᏍᏗᎳᏁᎬ ᎡᏁᏙᎯ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎹ ᏓᏍᏗᎳᏁᎬ ᎡᏁᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🏄‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎹ ᏓᏍᏗᎳᏁᎬ ᎡᏁᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🏄‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎠᎹ ᏓᏍᏗᎳᏁᎬ ᎡᏁᏙᎯ | ᎠᎹ ᏓᏍᏗᎳᏁᎬ ᎡᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🏄‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᎹ ᏓᏍᏗᎳᏁᎬ ᎡᏁᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🚣">ᎦᎦᏪᏍᎦ ᏥᏳ | ᏥᏳ | ᏴᏫ ᎦᎦᏪᏍᎦ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🚣" type="tts">ᏴᏫ ᎦᎦᏪᏍᎦ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🚣‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏥᏳ ᎦᎦᏪᏍᎦ | ᏥᏳ | ᏥᏳ ᎦᎦᏪᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="🚣‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏥᏳ ᎦᎦᏪᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="🚣‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏥᏳ ᎦᎦᏪᏍᎦ | ᎦᎦᏪᏍᎦ ᏥᏳ | ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🚣‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏥᏳ ᎦᎦᏪᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="🏊">ᎠᏓᏬ | ᏴᏫ ᎠᏓᏬ</annotation>
<annotation cp="🏊" type="tts">ᏴᏫ ᎠᏓᏬ</annotation>
<annotation cp="🏊‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏓᏬ</annotation>
<annotation cp="🏊‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᏓᏬ</annotation>
<annotation cp="🏊‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᏓᏬ</annotation>
<annotation cp="🏊‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᏓᏬ</annotation>
<annotation cp="">ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏴᏫ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎠᏓᏓᎨᎬ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏴᏫ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎠᏓᏓᎨᎬ</annotation>
<annotation cp="⛹‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎠᏓᏓᏕᎬ | ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="⛹‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎠᏓᏓᏕᎬ</annotation>
<annotation cp="⛹‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎠᏓᏓᏕᎬ | ᏍᏆᎴᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="⛹‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎠᏓᏓᏕᎬ</annotation>
<annotation cp="🏋">ᎠᎵᏌᎳᏗᏍᎬ | ᎤᏓᎨᏓ | ᏴᏫ ᏓᎵᏌᎳᏗᏍᎬᎢ ᏧᏓᎨᏓ</annotation>
<annotation cp="🏋" type="tts">ᏴᏫ ᏓᎵᏌᎳᏗᏍᎬᎢ ᏧᏓᎨᏓ</annotation>
<annotation cp="🏋‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏓᎵᏌᎳᏗᏍᎬ ᏧᏓᎨᏓ | ᏧᏓᎨᏓ ᎠᎵᏌᎳᏗᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🏋‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏓᎵᏌᎳᏗᏍᎬ ᏧᏓᎨᏓ</annotation>
<annotation cp="🏋‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏓᎵᏌᎳᏗᏍᎬᎢ ᏧᏓᎨᏓ | ᏧᏓᎨᏓ ᏗᏌᎳᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🏋‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏓᎵᏌᎳᏗᏍᎬᎢ ᏧᏓᎨᏓ</annotation>
<annotation cp="🚴">ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ | ᏴᏫ ᏓᏝᏱᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🚴" type="tts">ᏴᏫ ᏓᏝᏱᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🚴‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ | ᎳᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🚴‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🚴‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🚴‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🚵">ᎤᏅᏓᏢ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ | ᏴᏫ ᎤᏅᏓᏢ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🚵" type="tts">ᏴᏫ ᎤᏅᏓᏢ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🚵‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏅᏓᏢ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ | ᎤᏅᏓᏢ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🚵‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎤᏅᏓᏢ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🚵‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎤᏅᏓᎴ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ | ᎠᏍᎦᏯ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🚵‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎤᏅᏓᎴ ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎤᎩᎸᏗ</annotation>
<annotation cp="🤸">ᏓᎾᎵᏔᏕᏏᏙᎲᎢ | ᏓᏁᏍᏆᏕᎬ | ᏴᏫ ᏓᏁᏍᏆᏕᎬ</annotation>
<annotation cp="🤸" type="tts">ᏴᏫ ᏓᏁᏍᏆᏕᎬ</annotation>
<annotation cp="🤸‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᏓᎾᎵᏔᏕᏏᏙᎲᎢ | ᏓᏁᏍᏆᏕᎬ</annotation>
<annotation cp="🤸‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏓᏁᏍᏆᏕᎬ</annotation>
<annotation cp="🤸‍♀">ᎠᎨᏯ | ᏓᎾᎵᏔᏕᏏᏙᎲᎢ | ᏓᏁᏍᏆᏕᎬ</annotation>
<annotation cp="🤸‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏓᏁᏍᏆᏕᎬ</annotation>
<annotation cp="🤼">ᎠᏁᏍᏗ | ᎠᏂᏴᏫ ᏓᏁᎯᎲ | ᏗᏁᎯᎯ</annotation>
<annotation cp="🤼" type="tts">ᎠᏂᏴᏫ ᏓᏁᎯᎲ</annotation>
<annotation cp="🤼‍♂">ᎠᏁᏍᏗ | ᎠᏂᏍᎦᏯ | ᎠᏂᏍᎦᏯ ᏓᏁᎯᎲ</annotation>
<annotation cp="🤼‍♂" type="tts">ᎠᏂᏍᎦᏯ ᏓᏁᎯᎲ</annotation>
<annotation cp="🤼‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏓᏁᎯᎲ | ᎠᏁᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🤼‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏓᏁᎯᎲ</annotation>
<annotation cp="🤽">ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ | ᎠᎹ | ᏴᏫ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬ ᎠᎹ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤽" type="tts">ᏴᏫ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬ ᎠᎹ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤽‍♂">ᎠᎹ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎹ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤽‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎹ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤽‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᎠᎹ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ | ᏐᏈᎵ ᏧᎾᎩᎸᏗ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤽‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᎠᎹ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤾">ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ | ᎦᏂᏴᏙᏗ | ᏴᏫ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎦᎸᏛᏂᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤾" type="tts">ᏴᏫ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎦᎸᏛᏂᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤾‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬᎢ ᎦᏂᏴᏙᏗ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ | ᎦᏂᏴᏙᏗ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤾‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬᎢ ᎦᏂᏴᏙᏗ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤾‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎠᎨᏯ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬᎢ ᎦᏂᏴᏙᏗ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ | ᎦᏂᏴᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤾‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏓᏁᎶᎲᏍᎬᎢ ᎦᏂᏴᏙᏗ ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🤹">ᎬᎦᏔᎲᏭ | ᎯᎸᏍᎩ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎢᏯᏛᏁᏗ | ᏓᏍᏆᏞ | ᏗᎫᏩᏓᎨᏓ | ᏴᏫ ᏓᏍᏆᏞᏏᏙᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🤹" type="tts">ᏴᏫ ᏓᏍᏆᏞᏏᏙᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🤹‍♂">ᎠᏍᎦᏯ | ᎯᎸᏍᎩ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎢᏯᏛᏁᏗ | ᏓᏍᏆᏞᏏᏙᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🤹‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏓᏍᏆᏞᏏᏙᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🤹‍♀">ᎠᎨᏯ | ᎯᎸᏍᎩ ᏧᏓᎴᏅᏓ ᎢᏯᏛᏁᏗ | ᏓᏍᏆᏞᏏᏙᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🤹‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏓᏍᏆᏞᏏᏙᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🧘">ᎤᏯᏪᏐᎸᏢᎢ ᎠᏓᏅᏖᏢᏍᎬᎢ | ᏲᎦ | ᏴᏫ ᏚᏓᏝᏗᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧘" type="tts">ᏴᏫ ᏚᏓᏝᏗᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧘‍♂">ᎠᏍᎦᏯ ᏚᏓᏝᏗᏍᏗ | ᎤᏯᏪᏐᎸᏢᎢ ᎠᏓᏅᏖᏢᏍᎬᎢ | ᏲᎦ</annotation>
<annotation cp="🧘‍♂" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᏚᏓᏝᏗᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧘‍♀">ᎠᎨᏯ ᏚᏓᏝᏗᏍᏗ | ᎤᏯᏪᏐᎸᏢᎢ ᎠᏓᏅᏖᏢᏍᎬᎢ | ᏲᎦ</annotation>
<annotation cp="🧘‍♀" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏚᏓᏝᏗᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🛀">ᎠᏓᏬᏍᏗ | ᎤᎾᏙᏬᏍᏗ | ᏴᏫ ᎠᏓᏬᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🛀" type="tts">ᏴᏫ ᎠᏓᏬᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🛌">ᎦᏢᏅᏗ | ᏧᏂᏒᏍᏗ | ᏴᏫ ᎦᏂᏟ ᎦᏅᎬ</annotation>
<annotation cp="🛌" type="tts">ᏴᏫ ᎦᏂᏟ ᎦᏅᎬ</annotation>
<annotation cp="👭">ᎠᏂᎨᏯ | ᎤᏂᏴᎢ | ᎤᏬᏱ | ᏚᎾᏙᏯᏂᎠ</annotation>
<annotation cp="👭" type="tts">ᎠᏂᎨᏯ ᏚᎾᏙᏯᏂᎠ</annotation>
<annotation cp="👫">ᎠᎨᏯ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎴ ᎠᎨᏯ ᏚᎾᏙᏯᏂᎠ | ᎤᏂᏴᎢ | ᎤᏬᏱ | ᏗᎾᏤᎯ | ᏚᎾᏙᏯᏂᎠᎩ</annotation>
<annotation cp="👫" type="tts">ᎠᏍᎦᏯ ᎠᎴ ᎠᎨᏯ ᏚᎾᏙᏯᏂᎠ</annotation>
<annotation cp="👬">ᎠᏂᏍᎦᏯ ᏚᎾᏙᏯᏂᎠᎩ | ᎠᏍᎦᏯ | ᎤᏂᏴᎢ | ᏃᏈᏏ ᏗᏟᎶᏍᏗᎲᎢ | ᏗᏂᏝᏫ | ᏗᏂᏝᏫ ᏧᎾᏦᏟ | ᏚᎾᏙᏯᏂᎠᎩ</annotation>
<annotation cp="👬" type="tts">ᎠᏂᏍᎦᏯ ᏚᎾᏙᏯᏂᎠᎩ</annotation>
<annotation cp="💏">ᎠᏔᏪᏙᎢᏍᏗ | ᏗᎾᏤᎯ</annotation>
<annotation cp="💏" type="tts">ᎠᏔᏪᏙᎢᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="💑">ᎠᏓᎨᏳᏗ | ᏗᎾᏤᎯ | ᏗᎾᏤᎯ ᏧᏂᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="💑" type="tts">ᏗᎾᏤᎯ ᏧᏂᎿᏫ</annotation>
<annotation cp="👪">ᏏᏓᏁᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="👪" type="tts">ᏏᏓᏁᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🗣">ᎠᏍᎪᎵ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏙᏢᏒᎢ | ᎧᏁᎦ | ᎧᏁᎩ</annotation>
<annotation cp="🗣" type="tts">ᎧᏁᎩ ᎠᏍᎪᎵ</annotation>
<annotation cp="👤">ᎤᏙᏢᏒᎢ | ᎤᏲᏨᎢ | ᎤᏲᏨᎢ ᎥᎿ ᎤᏙᏢᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="👤" type="tts">ᎤᏲᏨᎢ ᎥᎿ ᎤᏙᏢᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="👥">ᎠᏲᎪᎢ ᎥᎿ ᎤᏙᏢᏒᎢ | ᎤᏙᏢᏒᎢ | ᎤᏲᏨᎢ</annotation>
<annotation cp="👥" type="tts">ᎠᏲᎪᎢ ᎥᎿ ᎤᏙᏢᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="👣">ᏗᎿᏬ | ᏚᎳᏏᏅ ᏚᏙᏪᎸᎢ | ᏚᎳᏏᏅᎢ ᏚᏙᏪᎸᎢ | ᏚᏙᏪᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="👣" type="tts">ᏚᎳᏏᏅᎢ ᏚᏙᏪᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🦰">ᎩᎦᎨ ᎠᏍᎪᎵ | ᎩᎦᎨ ᎤᏍᏘᎦ | ᎩᎦᎨ ᎤᏍᏘᏰᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🦰" type="tts">ᎩᎦᎨ ᎤᏍᏘᎦ</annotation>
<annotation cp="🦱">ᎤᎵᏥᏍᏆᏁᏓ | ᎤᎵᏥᏍᏆᏁᏓ ᎤᏍᏘᎦ | ᏙᏳ ᎤᎵᏥᏍᎪᏁᏓ | ᏧᏃᏓᏊᏒᎵᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🦱" type="tts">ᎤᎵᏥᏍᏆᏁᏓ ᎤᏍᏘᎦ</annotation>
<annotation cp="🦳">ᎠᎦᏴᎵ | ᎠᏍᏘᏰᏅ | ᎤᏁᎦ | ᎤᏁᎦ ᎤᏍᏘᎦ | ᎤᏍᎪᎸ ᏌᎪᏂᎨ</annotation>
<annotation cp="🦳" type="tts">ᎤᏁᎦ ᎤᏍᏘᎦ</annotation>
<annotation cp="🦲">ᎠᏓᏰᏍᎩ ᏳᎾᎵᏍᏓᏁᎯ ᎨᏥᏅᏬᏙᏗ | ᎤᎨᏬᏗ | ᎤᎵᏍᏙᏰᏓ | ᏄᏍᏘᎬᎾ | Ꮭ ᏳᏍᏘᎦ</annotation>
<annotation cp="🦲" type="tts">ᎤᎨᏬᏗ</annotation>
<annotation cp="🐵">ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐵" type="tts">ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐒">ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🐒" type="tts">ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦍">ᎤᏔᎾ ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦍" type="tts">ᎤᏔᎾ ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦧">ᎤᏔᎾ ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ | ᎩᎦᎨ ᎤᏔᎾ ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦧" type="tts">ᎩᎦᎨ ᎤᏔᎾ ᎠᏓᎴᏍᎩᏱᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🐶">ᎤᎧᏛ | ᎦᎾᏢᏗ | ᎩᎵ</annotation>
<annotation cp="🐶" type="tts">ᎩᎵ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐕">ᎦᎾᏢᏗ | ᎩᎵ</annotation>
<annotation cp="🐕" type="tts">ᎩᎵ</annotation>
<annotation cp="🦮">ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ | ᏗᎨᏫ | ᏗᎨᏫ ᏥᏍᏕᎵᏍᎩ ᎩᏟ | ᏥᏍᏕᎵᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦮" type="tts">ᏗᎨᏫ ᏥᏍᏕᎵᏍᎩ ᎩᏟ</annotation>
<annotation cp="🐕‍🦺">ᎠᎵᏍᏕᎸᏙᏗᏍᎬ | ᎠᏓᏍᏕᎸᏗ | ᎩᏟ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🐕‍🦺" type="tts">ᎠᏓᏍᏕᎸᏗ ᎩᏟ</annotation>
<annotation cp="🐩">ᎩᎵ | ᎩᎵ ᏧᎵᏥᏍᏆᏁᏗ</annotation>
<annotation cp="🐩" type="tts">ᎩᎵ ᏧᎵᏥᏍᏆᏁᏗ</annotation>
<annotation cp="🐺">ᎤᎧᏛ | ᏩᏯ</annotation>
<annotation cp="🐺" type="tts">ᏩᏯ</annotation>
<annotation cp="🦊">ᎤᎧᏛ | ᏧᏟ</annotation>
<annotation cp="🦊" type="tts">ᏧᏟ</annotation>
<annotation cp="🦝">ᎤᏍᏆᏂᎪᏍᎦ | ᎤᏓᏕᎵᏍᏗ | ᎬᎵ</annotation>
<annotation cp="🦝" type="tts">ᎬᎵ</annotation>
<annotation cp="🐱">ᎤᎧᏛ | ᎦᎾᏢᏗ | ᏪᏌ</annotation>
<annotation cp="🐱" type="tts">ᏪᏌ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐈">ᎦᎾᏢᏗ | ᏪᏌ</annotation>
<annotation cp="🐈" type="tts">ᏪᏌ</annotation>
<annotation cp="🦁">ᎤᎧᏛ | ᎵᏲ | ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ | ᏢᏓᏥ</annotation>
<annotation cp="🦁" type="tts">ᏢᏓᏥ</annotation>
<annotation cp="🐯">ᎤᎧᏛ | ᎬᎮ</annotation>
<annotation cp="🐯" type="tts">ᎬᎮ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐅">ᎬᎮ</annotation>
<annotation cp="🐅" type="tts">ᎬᎮ</annotation>
<annotation cp="🐆">ᏪᏌ ᏧᏅᏣ</annotation>
<annotation cp="🐆" type="tts">ᏪᏌ ᏧᏅᏣ</annotation>
<annotation cp="🐴">ᎤᎧᏛ | ᏐᏈᎵ</annotation>
<annotation cp="🐴" type="tts">ᏐᏈᎵ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐎">ᎠᏙᎩ | ᏐᏈᎵ | ᏯᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🐎" type="tts">ᏐᏈᎵ</annotation>
<annotation cp="🦄">ᎤᎧᏛ | ᏐᏈᎵ ᎤᎷᎩ</annotation>
<annotation cp="🦄" type="tts">ᏐᏈᎵ ᎤᎷᎩ</annotation>
<annotation cp="🦓">ᏧᎶᏗ | ᏧᎶᏟᏗ ᏐᏈᎵ</annotation>
<annotation cp="🦓" type="tts">ᏧᎶᏟᏗ ᏐᏈᎵ</annotation>
<annotation cp="🦌">ᎠᎭᏫ</annotation>
<annotation cp="🦌" type="tts">ᎠᎭᏫ</annotation>
<annotation cp="🐮">ᎤᎧᏛ | ᏩᎦ</annotation>
<annotation cp="🐮" type="tts">ᏩᎦ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐂">ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ | ᏔᏩᏏ | ᏧᎧᏅᏍᏕᎾ | ᏩᎦ ᏧᎧᏅᏍᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🐂" type="tts">ᏩᎦ ᏧᎧᏅᏍᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🐃">ᎠᎹ | ᏯᎾᏏ</annotation>
<annotation cp="🐃" type="tts">ᏯᎾᏏ ᎠᎹ</annotation>
<annotation cp="🐄">ᏩᎦ</annotation>
<annotation cp="🐄" type="tts">ᏩᎦ</annotation>
<annotation cp="🐷">ᎤᎧᏛ | ᏏᏆ</annotation>
<annotation cp="🐷" type="tts">ᏏᏆ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐖">ᏏᏆ | ᏏᏆ ᎠᎩᏏ</annotation>
<annotation cp="🐖" type="tts">ᏏᏆ</annotation>
<annotation cp="🐗">ᏏᏆ | ᏏᏆ ᏧᎧᏅᏍᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🐗" type="tts">ᏏᏆ ᏧᎧᏅᏍᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🐽">ᎤᎧᏛ | ᎧᏴᏐᎵ | ᏏᏆ</annotation>
<annotation cp="🐽" type="tts">ᏏᏆ ᎧᏴᏐᎵ</annotation>
<annotation cp="🐏">ᎤᏃᏕᎶᎾ ᏧᎧᏅᏍᏕᎾ | ᎤᏃᏕᎾ | ᎤᏃᏕᎾ ᏧᎧᏅᏍᏕᎾ | ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ | ᏧᎬᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🐏" type="tts">ᎤᏃᏕᎾ ᏧᎧᏅᏍᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🐑">ᎠᎩᏏ | ᎤᏃᏕᎾ | ᎤᏃᏕᎾ ᎠᏓ</annotation>
<annotation cp="🐑" type="tts">ᎤᏃᏕᎾ ᎠᏓ</annotation>
<annotation cp="🐐">ᎤᎦᏐᏣᏁᏓ | ᎤᎦᏐᏣᏁᏓ ᏚᏓᏟᎶᏍᏓ | ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🐐" type="tts">ᎤᎦᏐᏣᏁᏓ</annotation>
<annotation cp="🐪">ᎦᏐᏆᏘ | ᎨᎻᎵ</annotation>
<annotation cp="🐪" type="tts">ᎨᎻᎵ</annotation>
<annotation cp="🐫">ᎦᏐᏆᏘ | ᎨᎻᎵ | ᏔᎵ-ᎤᏩᏐᎯᏟ ᎨᎻᎵ | ᏗᎦᏐᏆᏘ</annotation>
<annotation cp="🐫" type="tts">ᏔᎵ-ᎤᏩᏐᎯᏟ ᎨᎻᎵ</annotation>
<annotation cp="🦙">ᎡᎵᏆᎦ | ᎤᏩᎾ | ᎨᎻᎵ ᏳᏍᏗ | ᎫᎾᎪ | ᏈᎫᎾ</annotation>
<annotation cp="🦙" type="tts">ᎨᎻᎵ ᏳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🦒">ᎤᏓᏓᎸ | ᏗᎦᎵᏍᏚᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦒" type="tts">ᏗᎦᎵᏍᏚᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🐘">ᎤᏔᎾ ᎧᎹᎹ</annotation>
<annotation cp="🐘" type="tts">ᎤᏔᎾ ᎧᎹᎹ</annotation>
<annotation cp="🦏">ᎳᏃᏏᎳ</annotation>
<annotation cp="🦏" type="tts">ᎳᏃᏏᎳ</annotation>
<annotation cp="🦛">ᏗᏆᎴᏂ ᏏᏆᏳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🦛" type="tts">ᏗᏆᎴᏂ ᏏᏆᏳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🐭">ᎤᎧᏛ | ᏥᏍᏕᏥ</annotation>
<annotation cp="🐭" type="tts">ᏥᏍᏕᏥ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐁">ᏥᏍᏕᏥ</annotation>
<annotation cp="🐁" type="tts">ᏥᏍᏕᏥ</annotation>
<annotation cp="🐀">ᎤᏔᎾ ᏥᏍᏕᏥ</annotation>
<annotation cp="🐀" type="tts">ᎤᏔᎾ ᏥᏍᏕᏥ</annotation>
<annotation cp="🐹">ᎤᎧᏛ | ᎦᎾᏝᎢ | ᏎᎳᏈᏏ ᏗᎧᏃᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🐹" type="tts">ᏎᎳᏈᏏ ᏗᎧᏃᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🐰">ᎤᎧᏛ | ᎦᎾᏝᎢ | ᏥᏍᏚ</annotation>
<annotation cp="🐰" type="tts">ᏥᏍᏚ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐇">ᎦᎾᏝᎢ | ᏥᏍᏚ</annotation>
<annotation cp="🐇" type="tts">ᏥᏍᏚ</annotation>
<annotation cp="🐿">ᎩᏳᎦ</annotation>
<annotation cp="🐿" type="tts">ᎩᏳᎦ</annotation>
<annotation cp="🦔">ᎯᏣᏲᎭ | ᏚᏩᏱᏢᎡᎯᏏᏆ</annotation>
<annotation cp="🦔" type="tts">ᏚᏩᏱᏢᎡᎯᏏᏆ</annotation>
<annotation cp="🦇">ᎩᎦ ᎠᏓᏁᎩᎡᎯ | ᏜᎺᎭ</annotation>
<annotation cp="🦇" type="tts">ᏜᎺᎭ</annotation>
<annotation cp="🐻">ᎤᎧᏛ | ᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="🐻" type="tts">ᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="🐨">ᎪᎠᎳ | ᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="🐨" type="tts">ᎪᎠᎳ</annotation>
<annotation cp="🐼">ᎤᎧᏛ | ᎬᎿᎨ ᎤᏁᎦᏃ ᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="🐼" type="tts">ᎬᎿᎨ ᎤᏁᎦᏃ ᏲᎾ</annotation>
<annotation cp="🦥">ᎤᏍᎦᏃᎵ | ᎤᏍᎦᏃᎵ ᎦᎴᎩ | ᎤᏓᏄᎸᎯ</annotation>
<annotation cp="🦥" type="tts">ᎤᏍᎦᏃᎵ ᎦᎴᎩ</annotation>
<annotation cp="🦦">ᎠᎾᏑᎲᏍᎬ | ᏓᏁᎶᎲᏍᎦ | ᏥᏯ</annotation>
<annotation cp="🦦" type="tts">ᏥᏯ</annotation>
<annotation cp="🦨">ᎠᏩᏒᎬ | ᏗᎵ</annotation>
<annotation cp="🦨" type="tts">ᏗᎵ</annotation>
<annotation cp="🦘">ᎡᎳᏗᏜ | ᎧᎾᎦᏭ | ᎹᏑᏈᏯᎵ | ᏔᎵᏔᏚᎦ | ᏦᏫ</annotation>
<annotation cp="🦘" type="tts">ᎧᎾᎦᏭ</annotation>
<annotation cp="🦡">ᎠᏓᏕᏯᏙᏗᏍᎩ | ᎠᏓᏦᏎᏗᏍᎩ | ᏩᏚᎵᏏ ᎠᏓᏕᏯᏙᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦡" type="tts">ᎠᏓᏕᏯᏙᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🐾">ᎤᎳᏏᏅ ᎤᏙᏪᎸ | ᎤᎳᏏᏕᎾ | ᎤᏬᏱ | ᏚᎳᏏᏅ ᏚᏙᏪᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🐾" type="tts">ᏚᎳᏏᏅ ᏚᏙᏪᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🦃">ᎬᏂ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🦃" type="tts">ᎬᏂ</annotation>
<annotation cp="🐔">ᏣᏔᎦ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🐔" type="tts">ᏣᏔᎦ</annotation>
<annotation cp="🐓">ᏣᏔᎦ ᎠᏨᏯ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🐓" type="tts">ᏣᏔᎦ ᎠᏨᏯ</annotation>
<annotation cp="🐣">ᎠᏣᎢ | ᎤᏍᏗ | ᏣᏔᎦ ᎤᏍᏗ | ᏣᏔᎩ ᎠᏣᎢ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🐣" type="tts">ᏣᏔᎩ ᎠᏣᎢ</annotation>
<annotation cp="🐤">ᎤᏍᏗ | ᎤᏍᏗ ᏣᏔᎦ | ᎤᏍᏗ ᏣᏔᎩ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🐤" type="tts">ᎤᏍᏗ ᏣᏔᎩ</annotation>
<annotation cp="🐥">ᎢᎬᏱ-ᏗᏜ ᎤᏍᏗ ᏥᏔᎦ | ᎤᏍᏗ | ᎤᏍᏗ ᏣᏔᎦ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🐥" type="tts">ᎢᎬᏱ-ᏗᏜ ᎤᏍᏗ ᏥᏔᎦ</annotation>
<annotation cp="🐦">ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🐦" type="tts">ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🐧">ᏥᏍᏆ | ᏧᏴᏝ ᎡᎯ ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🐧" type="tts">ᏧᏴᏝ ᎡᎯ ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🕊">ᎦᏃᎯᎵ | ᎫᎴ ᏗᏍᎪᏂ | ᏅᏩᏙᎯᏯᏛ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🕊" type="tts">ᎫᎴ ᏗᏍᎪᏂ</annotation>
<annotation cp="🦅">ᏥᏍᏆ | ᏬᎭᎵ</annotation>
<annotation cp="🦅" type="tts">ᏬᎭᎵ</annotation>
<annotation cp="🦆">ᎧᏬᏄ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🦆" type="tts">ᎧᏬᏄ</annotation>
<annotation cp="🦢">ᎠᏓᎨ ᎠᏓ | ᎤᏁᎩᎸᏗ ᎧᏬᏄ ᎠᏓ | ᏍᎨᏆ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🦢" type="tts">ᏍᎨᏆ</annotation>
<annotation cp="🦉">ᎠᏓᏪ | ᎤᎫᎫ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🦉" type="tts">ᎤᎫᎫ</annotation>
<annotation cp="🦩">ᎠᏚᎯᏅᏍᏗ ᏥᏍᏆ | ᎤᏗᏞᎦ | ᎤᏥᏍᏔᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦩" type="tts">ᎠᏚᎯᏅᏍᏗ ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🦚">ᎤᎾᏢᏉᏗ | ᎦᎾᏄᎪᏫᏍᎦ | ᎬᎾ ᏧᏆᏔᎵ ᏧᎷᎩ ᎠᎩᏏ | ᎬᎾ ᏧᏆᏔᎵ ᏧᎷᎩ ᎠᏨᏯᎢ | ᏥᏍᏆ</annotation>
<annotation cp="🦚" type="tts">ᎬᎾ ᏧᏆᏔᎵ ᏧᎷᎩ ᎠᏨᏯᎢ</annotation>
<annotation cp="🦜">ᎯᏬᏂᎯ | ᏥᏍᏆ | ᏥᏍᏆ ᎦᏬᏂᏍᎩ | ᏥᏳᎡᏙᎯ ᎠᏓᏌᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦜" type="tts">ᏥᏍᏆ ᎦᏬᏂᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🐸">ᎤᎧᏛ | ᏩᎶᏏ</annotation>
<annotation cp="🐸" type="tts">ᏩᎶᏏ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐊">ᏧᎳᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🐊" type="tts">ᏧᎳᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🐢">ᎠᎹᏱ ᎡᎯ ᏓᎦᏏ | ᏓᎦᏏ | ᏓᎦᏏ ᎡᏆ</annotation>
<annotation cp="🐢" type="tts">ᏓᎦᏏ</annotation>
<annotation cp="🦎">ᎠᎾᏓᏏᏂᏙᎯ | ᏘᏲᎭᎵ</annotation>
<annotation cp="🦎" type="tts">ᏘᏲᎭᎵ</annotation>
<annotation cp="🐍">ᎠᏍᎦᏯ ᎢᎾᏓ ᎧᏂᏙᎯ | ᎢᎾᏓ | ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ | ᏗᎧᏂᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🐍" type="tts">ᎢᎾᏓ</annotation>
<annotation cp="🐲">ᎠᏓᏪᎯ | ᎢᎾᏓ ᏗᎪᏯᏗ | ᎢᎾᏓ ᏗᎪᏯᏗ ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐲" type="tts">ᎢᎾᏓ ᏗᎪᏯᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🐉">ᎠᏓᏪᎯ | ᎢᎾᏓ ᏗᎪᏯᏗ</annotation>
<annotation cp="🐉" type="tts">ᎢᎾᏓ ᏗᎪᏯᏗ</annotation>
<annotation cp="🦕">ᎢᏅ ᎢᎦᏘ ᏘᏲᎭᎵ | ᎤᎳᏏᏕᎾ ᏘᏲᎭᎵ | ᎧᏃᎨᏂ ᏘᏲᎭᎵ | ᏔᎵ ᎦᏖᏍᎨ | ᏘᏲᎭᎵ ᎤᎳᏏᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🦕" type="tts">ᏘᏲᎭᎵ ᎤᎳᏏᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🦖">Ꭴ-ᎤᎬᏫᏳᎯ | ᎤᎵᏍᎦᏂ ᏘᏲᎭᎵ ᎤᎬᏫᏳᎯ</annotation>
<annotation cp="🦖" type="tts">Ꭴ-ᎤᎬᏫᏳᎯ</annotation>
<annotation cp="🐳">ᎤᎧᏛ | ᎧᏬᎵᏕᏍᎬ | ᏓᏆ</annotation>
<annotation cp="🐳" type="tts">ᎧᏬᎵᏕᏍᎬ ᏓᏆ</annotation>
<annotation cp="🐋">ᏓᏆ</annotation>
<annotation cp="🐋" type="tts">ᏓᏆ</annotation>
<annotation cp="🐬">ᎠᎹ ᎧᎷᏆᏕᎩ | ᎧᎷᏆᏕᎩ</annotation>
<annotation cp="🐬" type="tts">ᎠᎹ ᎧᎷᏆᏕᎩ</annotation>
<annotation cp="🐟">ᎠᏂᏔᎵ ᎠᏣᏗ | ᎠᏣᏗ | ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🐟" type="tts">ᎠᏣᏗ</annotation>
<annotation cp="🐠">ᎠᏣᏗ | ᏧᎦᏃᏮ ᎠᏣᏗ | ᏧᎦᏅᏮ</annotation>
<annotation cp="🐠" type="tts">ᏧᎦᏃᏮ ᎠᏣᏗ</annotation>
<annotation cp="🐡">ᎠᏣᏗ | ᎠᏦᏔᏍᎩᎠᏣᏗ</annotation>
<annotation cp="🐡" type="tts">ᎠᏦᏔᏍᎩᎠᏣᏗ</annotation>
<annotation cp="🦈">ᎠᏣᏗ | ᎤᎵᏍᎦᏎᏍᏗ | ᎤᎵᏍᎦᏎᏍᏗ ᎠᏣᏓ</annotation>
<annotation cp="🦈" type="tts">ᎤᎵᏍᎦᏎᏍᏗ ᎠᏣᏓ</annotation>
<annotation cp="🐙">ᎠᏓᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🐙" type="tts">ᎠᏓᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🐚">ᎠᏕᏲᎯ | ᎠᏯᏍᎦᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🐚" type="tts">ᎠᏕᏲᎯ ᎠᏯᏍᎦᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🐌">ᎡᎳᏆ</annotation>
<annotation cp="🐌" type="tts">ᎡᎳᏆ</annotation>
<annotation cp="🦋">ᎤᏍᏗ ᎧᎹᎹ | ᎤᏬᏚᎯ | ᎧᎹᎹ | ᏥᏍᎪᏯ</annotation>
<annotation cp="🦋" type="tts">ᎤᏍᏗ ᎧᎹᎹ</annotation>
<annotation cp="🐛">ᏥᏍᎪᏯ</annotation>
<annotation cp="🐛" type="tts">ᏥᏍᎪᏯ</annotation>
<annotation cp="🐜">ᏙᏒᏓᎵ | ᏥᏍᎪᏯ</annotation>
<annotation cp="🐜" type="tts">ᏙᏒᏓᎵ</annotation>
<annotation cp="🐝">ᎦᏍᎪᏳ | ᏥᏍᎪᏯ</annotation>
<annotation cp="🐝" type="tts">ᎦᏍᎪᏳ</annotation>
<annotation cp="🐞">ᎠᎨᏯ ᏧᎵᏍᎫᏩ | ᎠᎩᏏ ᏧᎵᏍᎫᏩ | ᏥᏍᎪᏯ | ᏧᎵᏍᎫᏩ</annotation>
<annotation cp="🐞" type="tts">ᎠᎨᏯ ᏧᎵᏍᎫᏩ</annotation>
<annotation cp="🦗">ᏔᎳᏚ | ᏙᎳᏧᎦ</annotation>
<annotation cp="🦗" type="tts">ᏔᎳᏚ</annotation>
<annotation cp="🕷">ᎧᎿᏁᏍᎩ | ᏥᏍᎪᏯ</annotation>
<annotation cp="🕷" type="tts">ᎧᎿᏁᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🕸">ᎤᏏᎳᏛᎢ | ᎧᎿᏁᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🕸" type="tts">ᎧᎿᏁᏍᎩ ᎤᏏᎳᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🦂">ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ | ᏥᏍᏛᎾ ᎠᏓᏨᏍᎩ | ᏧᏁᎵᏁ</annotation>
<annotation cp="🦂" type="tts">ᏥᏍᏛᎾ ᎠᏓᏨᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🦟">ᎤᏗᎴᎲᏍᎩ | ᎥᏳᎩ | ᎥᏳᎩ ᎠᏱᎵᏙ | ᏓᎶᏂᎨ ᎤᏗᏞᎲᏍᎬ | ᏙᏌ | ᏨᏍᎪᏱ</annotation>
<annotation cp="🦟" type="tts">ᏙᏌ</annotation>
<annotation cp="🦠">ᎤᏅᏥᏓ ᎠᎩᏍᎩ | ᎥᏳᎩ ᎠᏓᏠᎩ | ᎥᏳᎩ ᎠᏱᎵᏙ | ᏬᏍᏗᎬ ᎬᏃᏗ ᎥᏳᎩ</annotation>
<annotation cp="🦠" type="tts">ᎥᏳᎩ ᎠᏓᏠᎩ</annotation>
<annotation cp="💐">ᎤᏥᎸᏍᎩ | ᏧᏂᏥᎸᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💐" type="tts">ᏧᏂᏥᎸᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🌸">ᎤᏥᎸᏅ | ᎤᏥᎸᏍᎩ | ᎩᏔᏯ</annotation>
<annotation cp="🌸" type="tts">ᎩᏔᏯ ᎤᏥᎸᏅ</annotation>
<annotation cp="💮">ᎤᏁᎦ ᎤᏥᎸᏍᎩ | ᎤᏥᎸᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💮" type="tts">ᎤᏁᎦ ᎤᏥᎸᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🏵">ᎠᎧᏁᏍᏗ | ᎦᎪᏗ</annotation>
<annotation cp="🏵" type="tts">ᎠᎧᏁᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🌹">ᎤᏥᎸᏍᎩ | ᎶᏏ</annotation>
<annotation cp="🌹" type="tts">ᎶᏏ</annotation>
<annotation cp="🥀">ᎤᎧᏴᎰᏅ | ᎤᏥᎸᏍᎩ | ᎤᏩᏅᏬᏒ ᎠᏥᎸᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🥀" type="tts">ᎤᏩᏅᏬᏒ ᎠᏥᎸᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🌺">ᎤᏥᎸᏍᎩ | ᎭᏈᏍᎬᏏ</annotation>
<annotation cp="🌺" type="tts">ᎭᏈᏍᎬᏏ</annotation>
<annotation cp="🌻">ᎤᏥᎸᏍᎩ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ | ᏅᏓᏗᎧᏅᏩᏗᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🌻" type="tts">ᏅᏓᏗᎧᏅᏩᏗᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🌼">ᎤᏥᎸᏅ | ᎤᏥᎸᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🌼" type="tts">ᎤᏥᎸᏅ</annotation>
<annotation cp="🌷">ᎤᏥᎸᏍᎩ | ᏚᎵᏈ</annotation>
<annotation cp="🌷" type="tts">ᏚᎵᏈ</annotation>
<annotation cp="🌱">ᎠᏓ | ᎤᎦᏔᏛᏅ</annotation>
<annotation cp="🌱" type="tts">ᎤᎦᏔᏛᏅ</annotation>
<annotation cp="🌲">ᎠᏥᎾ ᎢᏡᎬᎢ | ᎢᏡᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🌲" type="tts">ᎠᏥᎾ ᎢᏡᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🌳">ᎠᏚᏩᏂᎩᏍᏗ | ᎢᏡᎬᎢ | ᎦᎵᏍᏚᏬᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🌳" type="tts">ᎦᎵᏍᏚᏬᏍᎬᎢ ᎢᏡᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🌴">ᎢᏡᎬᎢ | ᏧᎦᏄᏓᏅᎯᏛ</annotation>
<annotation cp="🌴" type="tts">ᏧᎦᏄᏓᏅᎯᏛ ᎢᏡᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🌵">ᎤᎵᎡᏍᎩ | ᎦᎪᏗ</annotation>
<annotation cp="🌵" type="tts">ᎤᎵᎡᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🌾">ᎠᏍᏓᏴᏓᏅ Ꮎ ᏓᎵᏆ | ᎤᎦᏔᏛᏅᎢ | ᎦᎴᏂ | ᏓᎵᏆ</annotation>
<annotation cp="🌾" type="tts">ᎠᏍᏓᏴᏓᏅ Ꮎ ᏓᎵᏆ</annotation>
<annotation cp="🌿">ᎤᎦᎶᎦ | ᎤᎿᏍᏕᎳ</annotation>
<annotation cp="🌿" type="tts">ᎤᎿᏍᏕᎳ</annotation>
<annotation cp="">ᎦᎪᏗ | ᏧᎦᎶᎦ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏧᎦᎶᎦ</annotation>
<annotation cp="🍀">4 | ᎤᎦᎶᎦ | ᎩᎦᎨ ᎠᏥᎸᏍᎩ | ᏅᎩ | ᏅᎩ ᏧᎦᎶᎩ ᎩᎦᎨ ᎠᏥᎸᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🍀" type="tts">ᏅᎩ ᏧᎦᎶᎩ ᎩᎦᎨ ᎠᏥᎸᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🍁">ᎤᎦᎶᎦ | ᎪᎰᏍᎩ | ᏢᏩᎩ | ᏢᏩᎩ ᎤᏆᎶᎩ</annotation>
<annotation cp="🍁" type="tts">ᏢᏩᎩ ᎤᏆᎶᎩ</annotation>
<annotation cp="🍂">ᎤᎦᎶᎦ | ᎤᎵᏍᏚᎪᏒᎩ | ᎪᎰᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="🍂" type="tts">ᎤᎵᏍᏚᎪᏒᎩ</annotation>
<annotation cp="🍃">ᎠᏦᏔᏍᏗ | ᎤᎦᎶᎦ | ᎤᎦᎶᎦ ᎦᏃᏰ ᎦᏃᎸᏍᎬᎢ | ᎦᏃᎸᏍᎦ | ᏓᎵᏐᏰ</annotation>
<annotation cp="🍃" type="tts">ᎤᎦᎶᎦ ᎦᏃᏰ ᎦᏃᎸᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🍇">ᎤᏂᏖᎸᎳᏗ | ᎤᏓᏔᏅᎢ | ᏖᎸᎳᏗ</annotation>
<annotation cp="🍇" type="tts">ᎤᏂᏖᎸᎳᏗ</annotation>
<annotation cp="🍈">ᎤᏓᏔᏅᎢ | ᎬᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍈" type="tts">ᎬᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍉">ᎠᎹ ᎬᎩᏍᏗ | ᎤᏓᏔᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🍉" type="tts">ᎠᎹ ᎬᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍊">ᎠᏓᎶᏂᎨ ᎠᎩᏍᏗ | ᎣᏂᏥ | ᎤᏓᏔᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🍊" type="tts">ᎠᏓᎶᏂᎨ ᎠᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍋">ᎤᏓᏔᏅᎢ | ᎵᎹᏂ | ᏧᎾᏦᎢᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍋" type="tts">ᎵᎹᏂ</annotation>
<annotation cp="🍌">ᎤᏓᏔᏅᎢ | ᏆᏁᎾ</annotation>
<annotation cp="🍌" type="tts">ᏆᏁᎾ</annotation>
<annotation cp="🍍">ᎤᏓᏔᏅᎢ | ᏃᏣ ᏒᎦᏔ ᎠᎩᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🍍" type="tts">ᏃᏣ ᏒᎦᏔ ᎠᎩᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🥭">ᎠᏓᏛᏍᎩ | ᎦᏚᎵᏓ | ᎺᏂᎪ</annotation>
<annotation cp="🥭" type="tts">ᎺᏂᎪ</annotation>
<annotation cp="🍎">ᎤᏓᏔᏅ | ᎩᎦᎨ | ᏒᎦᏔ</annotation>
<annotation cp="🍎" type="tts">ᎩᎦᎨ ᏒᎦᏔ</annotation>
<annotation cp="🍏">ᎢᏤ ᎢᏳᏍᏗ | ᎢᏤᏳᏍᏗ ᏒᎦᏔ | ᎤᏓᏔᏅ | ᏒᎦᏔ</annotation>
<annotation cp="🍏" type="tts">ᎢᏤᏳᏍᏗ ᏒᎦᏔ</annotation>
<annotation cp="🍐">ᎤᏓᏔᏅᎢ | ᎦᏛᏗ</annotation>
<annotation cp="🍐" type="tts">ᎦᏛᏗ</annotation>
<annotation cp="🍑">ᎤᏓᏔᏅᎢ | ᏆᎾ</annotation>
<annotation cp="🍑" type="tts">ᏆᎾ</annotation>
<annotation cp="🍒">ᎤᏓᏛᏅᎢ | ᎩᏔᏯ</annotation>
<annotation cp="🍒" type="tts">ᎩᏔᏯ</annotation>
<annotation cp="🍓">ᎠᏂ | ᎤᏓᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🍓" type="tts">ᎠᏂ</annotation>
<annotation cp="🥝">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎤᏓᏛᏅᎢ | ᎩᏫ | ᎩᏫ ᎤᏓᏔᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🥝" type="tts">ᎩᏫ ᎤᏓᏔᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🍅">ᎠᏫᏒᏅ ᎤᏛᏒ | ᎤᏓᏔᏅ | ᏓᎹᏟ</annotation>
<annotation cp="🍅" type="tts">ᏓᎹᏟ</annotation>
<annotation cp="🥥">ᎭᏪᎾᏗᏢ ᎤᏬᏰᏂ | ᏈᎾ ᎪᎳᏓ | ᏐᏈ ᎤᏪᏥ</annotation>
<annotation cp="🥥" type="tts">ᏐᏈ ᎤᏪᏥ</annotation>
<annotation cp="🥑">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎤᏓᏔᏅᎢ | ᏧᎳᏍᎩ ᎤᏪᏥ</annotation>
<annotation cp="🥑" type="tts">ᏧᎳᏍᎩ ᎤᏪᏥ</annotation>
<annotation cp="🍆">ᎠᏓᎲᎵᎨ ᎠᏓᏛᏍᎩ | ᎠᏫᏒᏅ ᎤᏛᏒ | ᎤᏪᏥᎦᎪᏗ</annotation>
<annotation cp="🍆" type="tts">ᎤᏪᏥᎦᎪᏗ</annotation>
<annotation cp="🥔">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎠᏫᏒᏅ ᎤᏛᏒᎢ | ᏄᎾ</annotation>
<annotation cp="🥔" type="tts">ᏄᎾ</annotation>
<annotation cp="🥕">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎠᏓᎶᏂᎨ | ᎠᏫᏒᏅ ᎤᏛᏒᎢ | ᏓᎶᏂᎨ ᎦᏢᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🥕" type="tts">ᏓᎶᏂᎨ ᎦᏢᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🌽">ᎠᎷ | ᎠᏓᎴᎾᏍᏗᏍᎩ | ᎦᎴ | ᏎᎷ | ᏎᎷ ᎦᎵᏟᎬ</annotation>
<annotation cp="🌽" type="tts">ᏎᎷ ᎦᎵᏟᎬ</annotation>
<annotation cp="🌶">ᎤᏗᏞᎩ | ᏗᏆᏲᏗ</annotation>
<annotation cp="🌶" type="tts">ᎤᏗᏞᎩ ᏗᏆᏲᏗ</annotation>
<annotation cp="🥒">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎠᏫᏒᏅ ᎤᏛᏒᎢ | ᎦᎦᎹ | ᎦᎦᎹ ᏗᎧᏅᏦᎢᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🥒" type="tts">ᎦᎦᎹ</annotation>
<annotation cp="🥬">ᎠᎪᏍᏓᎩᏍᏗ | ᎢᏤᎢᏳᏍᏗ ᎤᎦᎶᎦ | ᎤᏔᎾ ᏧᎦᎶᎦ ᏧᎦᏅᏕᎾ | ᏓᎶᏂᎨᏍᏛ ᏂᏓᏳᎶᏒ ᏧᎦᏅᏕᎾ | ᏧᎦᏅᏕᎾ</annotation>
<annotation cp="🥬" type="tts">ᎢᏤᎢᏳᏍᏗ ᎤᎦᎶᎦ</annotation>
<annotation cp="🥦">ᏣᎦᏅᏕᎾ ᎢᎾᎨ ᎡᎯ | ᏧᎦᏅᏕᎾ ᎤᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🥦" type="tts">ᏧᎦᏅᏕᎾ ᎤᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧄">ᎠᏑᏴᏗ | ᏃᏳᏟ</annotation>
<annotation cp="🧄" type="tts">ᏃᏳᏟ</annotation>
<annotation cp="🧅">ᎠᏑᏴᏗ | ᏒᎩ</annotation>
<annotation cp="🧅" type="tts">ᏒᎩ</annotation>
<annotation cp="🍄">ᏓᏬᎵ | ᏩᎶᏏ ᏓᏬᎵ</annotation>
<annotation cp="🍄" type="tts">ᏓᏬᎵ</annotation>
<annotation cp="🥜">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎠᏂᏅᎯᏓ ᏚᏯ | ᎠᏫᏒᏅ ᎤᏛᏒᎢ | ᏐᎯ | ᏚᏯ ᎠᏂᎳᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🥜" type="tts">ᎠᏂᏅᎯᏓ ᏚᏯ</annotation>
<annotation cp="🌰">ᎦᎪᏗ | ᏘᎵ</annotation>
<annotation cp="🌰" type="tts">ᏘᎵ</annotation>
<annotation cp="🍞">ᎦᏚ | ᎦᏚᏅ</annotation>
<annotation cp="🍞" type="tts">ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🥐">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎦᎸᏥ | ᎦᏐᏆᎳ ᎦᏚ | ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🥐" type="tts">ᎦᎸᏥ ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🥖">ᎠᎵᏍᏴᏗ | ᎦᎸᏥ | ᎦᏅᎯᏓ ᏌᎨ ᎦᏚ | ᎦᏚ | ᎦᏚ ᎦᏅᎯᏛ</annotation>
<annotation cp="🥖" type="tts">ᎦᏅᎯᏓ ᏌᎨ ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🥨">ᎤᏍᏓᎦᏴᎯᏓ ᎦᏚ | ᎦᏄᏖᏲᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🥨" type="tts">ᎤᏍᏓᎦᏴᎯᏓ ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🥯">ᎤᏣᎴᏍᏗᎤᎦᏔ ᎦᏚ | ᎦᏚ ᎦᏅᎵᏰᏗ | ᏧᏂᏅᏘᏱ</annotation>
<annotation cp="🥯" type="tts">ᎤᏣᎴᏍᏗᎤᎦᏔ ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🥞">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎤᏗᏞᎦ | ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᏌᎨ ᎦᏚ | ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🥞" type="tts">ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🧇">ᏂᏓᎫᎦᏗᏍᎬᎾ | ᏅᎩ ᏧᎾᏏᏯ ᎦᏚ | ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎤᏗᏞᎦ</annotation>
<annotation cp="🧇" type="tts">ᏅᎩ ᏧᎾᏏᏯ ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🧀">ᎤᏅᏗ ᎦᏚᏅ | ᎤᏅᏗ ᎦᏚᏅ ᎠᎦᏯᎷᏴᎢ</annotation>
<annotation cp="🧀" type="tts">ᎤᏅᏗ ᎦᏚᏅ ᎠᎦᏯᎷᏴᎢ</annotation>
<annotation cp="🍖">ᎪᎳ | ᎭᏫᏯ | ᎭᏫᏯ ᎦᏁᎦᎸ ᎪᎳ</annotation>
<annotation cp="🍖" type="tts">ᎭᏫᏯ ᎦᏁᎦᎸ ᎪᎳ</annotation>
<annotation cp="🍗">ᎦᏅᏍᎨᎾ | ᎪᎳ | ᏣᏔᎦ | ᏥᏔᎦ ᎦᎦᎸ</annotation>
<annotation cp="🍗" type="tts">ᏥᏔᎦ ᎦᎦᎸ</annotation>
<annotation cp="🥩">ᎤᏃᏕᎾ ᎭᏫᏯ | ᎦᎷᏴ | ᎭᏫᏯ | ᎭᏫᏯ ᎠᎬᎭᎷᏴᎢ | ᏏᏆ ᎭᏫᏯ</annotation>
<annotation cp="🥩" type="tts">ᎭᏫᏯ ᎠᎬᎭᎷᏴᎢ</annotation>
<annotation cp="🥓">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎭᏫᏯ | ᎭᏫᏯ ᏗᎦᏒᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🥓" type="tts">ᎭᏫᏯ ᏗᎦᏒᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🍔">ᎭᏫᏯ ᎠᏍᏛᎭᏟ | ᏩᎧ ᎠᏍᏛᎭᏟ</annotation>
<annotation cp="🍔" type="tts">ᎭᏫᏯ ᎠᏍᏛᎭᏟ</annotation>
<annotation cp="🍟">ᎦᎸᏥᏅᎾ | ᏗᎬᏣᎳᏅᎯ</annotation>
<annotation cp="🍟" type="tts">ᎦᎸᏥᏅᎾ ᏗᎬᏣᎳᏅᎯ</annotation>
<annotation cp="🍕">ᎠᏍᏓᎲᏢᏅ ᎠᎩᏍᏗ | ᎤᏅᏗ ᎦᏚᏅ | ᎦᎬᎭᎷᏴ</annotation>
<annotation cp="🍕" type="tts">ᎠᏍᏓᎲᏢᏅ ᎠᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🌭">ᎠᏒᏅᏙᏗ ᎭᏫᏯ | ᎭᏫᏯ | ᏏᏆ ᎭᏫᏯ</annotation>
<annotation cp="🌭" type="tts">ᎠᏒᏅᏙᏗ ᎭᏫᏯ</annotation>
<annotation cp="🥪">ᎠᏍᏛᎭᏟ | ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🥪" type="tts">ᎠᏍᏛᎭᏟ</annotation>
<annotation cp="🌮">ᎠᏍᏆᏂ | ᏎᎷ ᎦᏚ ᎤᏂᏍᏛᎦᏱᏓ</annotation>
<annotation cp="🌮" type="tts">ᏎᎷ ᎦᏚ ᎤᏂᏍᏛᎦᏱᏓ</annotation>
<annotation cp="🌯">ᎠᏍᏆᏂ | ᎦᏇᏅ</annotation>
<annotation cp="🌯" type="tts">ᎦᏇᏅ</annotation>
<annotation cp="🥙">ᎠᎵᏍᏴᏗ | ᎠᏍᏓᏅᏅᎢ ᎦᏚ | ᎦᏆᏅᏓᏅ | ᎦᏆᏅᏓᏅ ᎠᏍᏓᏅᏅᎢ ᎦᏚ | ᎨᏆᏆ | ᏥᎶ | ᏩᎳᏪᎵ</annotation>
<annotation cp="🥙" type="tts">ᎦᏆᏅᏓᏅ ᎠᏍᏓᏅᏅᎢ ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🧆">ᎭᏫᏯ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏍᏆᏞᏍᏗ ᏚᏳᎾᏍᏗᎢ | ᏚᏳᎾᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🧆" type="tts">ᏍᏆᏞᏍᏗ ᏚᏳᎾᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🥚">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎤᏪᏥ</annotation>
<annotation cp="🥚" type="tts">ᎤᏪᏥ</annotation>
<annotation cp="🍳">ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎩ | ᎠᏓᏍᏙᏗ | ᎤᏪᏥ | ᎬᏣᏢᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="🍳" type="tts">ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🥘">ᎠᎵᏍᏴᏗ | ᎤᏅᏪᏓ | ᎤᏩᏖᏌᏘ | ᎦᏓᎫᎩ | ᏅᏬᏚ ᎤᏩᏖᏌᏓ Ꮎ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ</annotation>
<annotation cp="🥘" type="tts">ᏅᏬᏚ ᎤᏩᏖᏌᏓ Ꮎ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ</annotation>
<annotation cp="🍲">ᎠᏟᏍᏛ | ᎤᎦᎹ | ᏧᎳᏍᎩ ᎧᎵ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ</annotation>
<annotation cp="🍲" type="tts">ᏧᎳᏍᎩ ᎧᎵ ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ</annotation>
<annotation cp="🥣">ᎤᏅᏪᏓ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎠᏗᏙᏘ | ᎬᏫᏍᏓ | ᏑᎾᎴᎢ ᎠᎵᏍᏓᏰᏗ | ᏓᎵᏆ ᎬᏫᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🥣" type="tts">ᎤᏅᏪᏓ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎠᏗᏙᏘ</annotation>
<annotation cp="🥗">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎢᏤ ᏳᏍᏗ | ᎢᏤᏳᏍᏗ ᎪᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎪᏍᏓᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🥗" type="tts">ᎢᏤᏳᏍᏗ ᎪᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍿">ᏎᎷ ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🍿" type="tts">ᏎᎷ ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🧈">ᎤᏅᏗᎢ | ᎪᏢᎾ</annotation>
<annotation cp="🧈" type="tts">ᎪᏢᎾ</annotation>
<annotation cp="🧂">ᎠᎹ | ᎠᏖᎸᏗ | ᏧᏓᎴᏅᏓ ᏗᏆᏲᏙᏓ ᎥᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🧂" type="tts">ᎠᎹ</annotation>
<annotation cp="🥫">ᎦᏟᏔᏅᎢ ᎠᎵᏍᏓᏰᏗ | ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎦᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🥫" type="tts">ᎦᏟᏔᏅᎢ ᎠᎵᏍᏓᏰᏗ</annotation>
<annotation cp="🍱">ᎤᎵᏍᏓᏰᏗ | ᏣᏱᏂᏏ</annotation>
<annotation cp="🍱" type="tts">ᏣᏱᏂᏏ ᎤᎵᏍᏓᏰᏗ</annotation>
<annotation cp="🍘">ᎦᏚ ᎤᏍᏓᎬᏴᎯᏓ | ᏓᎵᏆ | ᏓᎵᏆ ᎦᏚ ᎤᏍᏓᎬᏴᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="🍘" type="tts">ᏓᎵᏆ ᎦᏚ ᎤᏍᏓᎬᏴᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="🍙">ᎦᏐᏆᎸ | ᏓᎵᏆ | ᏓᎵᏆ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏣᏱᏂᏏ</annotation>
<annotation cp="🍙" type="tts">ᏓᎵᏆ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍚">ᎬᏂᏍᏔᏅᎢ | ᏓᎵᏆ</annotation>
<annotation cp="🍚" type="tts">ᏓᎵᏆ ᎬᏂᏍᏔᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🍛">ᎤᎦᎹ | ᏓᎵᏆ</annotation>
<annotation cp="🍛" type="tts">ᏓᎵᏆ ᎤᎦᎹ</annotation>
<annotation cp="🍜">ᎠᏥᎳ ᎦᏌᏙᏯᏍᎩ ᏗᏩᎵ | ᎤᏅᏪᏓ | ᎤᏗᏞᎩ | ᎦᎸᏅ | ᎴᎹᏂ</annotation>
<annotation cp="🍜" type="tts">ᎠᏥᎳ ᎦᏌᏙᏯᏍᎩ ᏗᏩᎵ</annotation>
<annotation cp="🍝">ᎦᎸᏅ | ᏍᏆᎨᏘ</annotation>
<annotation cp="🍝" type="tts">ᏍᏆᎨᏘ</annotation>
<annotation cp="🍠">ᎠᏒᎾᏔᏅᎢ | ᎤᎦᎾᏍᏗ | ᎦᏚᏅ ᏄᎾ ᎠᏂᏅᎯᏓ | ᏄᎾ</annotation>
<annotation cp="🍠" type="tts">ᎦᏚᏅ ᏄᎾ ᎠᏂᏅᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="🍢">ᎠᎹᎺᏉ ᏓᏳᎶᏒ ᎠᎵᏍᏓᏰᏗ | ᎣᏗᏂ | ᎦᏅᏍᏓ | ᎦᏅᏍᏗ | ᎨᏆᏆ</annotation>
<annotation cp="🍢" type="tts">ᎣᏗᏂ</annotation>
<annotation cp="🍣">ᎠᏑᏴᎾ ᎠᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍣" type="tts">ᎠᏑᏴᎾ ᎠᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍤">ᎡᏆ ᏥᏅᏅ | ᎬᏣᎳᏅᎢ ᏥᏅᏅ | ᎬᏣᏢᏅᎢ | ᎬᏨᏝᏅ | ᏥᏅᏅ</annotation>
<annotation cp="🍤" type="tts">ᎬᏣᎳᏅᎢ ᏥᏅᏅ</annotation>
<annotation cp="🍥">ᎠᏗᏆᎸᏕᏲᎯ | ᎠᏣᏗ | ᎠᏣᏗ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎠᏗᏆᎸᏕᏲᎯ | ᎦᏚ | ᎦᏚ ᎤᏂᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🍥" type="tts">ᎠᏣᏗ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎠᏗᏆᎸᏕᏲᎯ</annotation>
<annotation cp="🥮">ᎤᎳᎪᎲᏍᎩ | ᎤᏓ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᏬᏗ ᎤᏂᏍᏆᎸᎮᎲᎢ | ᏓᎶᏂᎨᏍᏛ ᏂᏓᏳᎶᏒ ᎤᏓ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🥮" type="tts">ᎤᏓ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🍡">ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎦᏅᏍᏓ | ᏕᏂᎪ | ᏣᏱᏂᏏ</annotation>
<annotation cp="🍡" type="tts">ᏕᏂᎪ</annotation>
<annotation cp="🥟">ᎡᎻᏆᎾᏓ | ᎦᎸᏅᎢ | ᎩᏲᏌ | ᏈᎶᎩ | ᏥᏯᎣᏏ | ᏧᎳᏍᎩ ᎠᎩᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🥟" type="tts">ᎦᎸᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🥠">ᎤᏩᎫᏗᏗᏒ ᎧᏃᎮᏓ | ᏣᏂᏏ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🥠" type="tts">ᏣᏂᏏ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🥡">ᎠᏫᏛᏗ ᎧᏁᏌ | ᎪᎯᏅᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🥡" type="tts">ᎠᏫᏛᏗ ᎧᏁᏌ</annotation>
<annotation cp="🦀">ᎠᏓᏰᏍᎩ | ᎤᏯᏍᎦᏬᏗ | ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🦀" type="tts">ᎤᏯᏍᎦᏬᏗ</annotation>
<annotation cp="🦞">ᎡᏉᏂ ᎡᎯ ᎠᎩᏍᏗ | ᎤᎦᎹ | ᎤᏔᎾ ᏥᏍᏛᎾ | ᏚᏑᎦᏢ</annotation>
<annotation cp="🦞" type="tts">ᎤᏔᎾ ᏥᏍᏛᎾ</annotation>
<annotation cp="🦐">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎤᎾᏯᏍᎦᏟ ᎠᏣᏗ | ᎤᏍᏗ | ᏥᏅᏅ</annotation>
<annotation cp="🦐" type="tts">ᏥᏅᏅ</annotation>
<annotation cp="🦑">ᎠᎵᏍᏓᏴᏗ | ᎼᎸᏍᎩ | ᏍᏈᏗ</annotation>
<annotation cp="🦑" type="tts">ᏍᏈᏗ</annotation>
<annotation cp="🦪">ᎠᏕᏛᏍᎦ | ᎤᏔᎾ ᏓᎬᎾ | ᏓᎬᎾ ᏅᏯ</annotation>
<annotation cp="🦪" type="tts">ᎤᏔᎾ ᏓᎬᎾ</annotation>
<annotation cp="🍦">ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏗᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎤᎦᏛᏢᏓ | ᎤᏁᏍᏓᎳ | ᎤᏅᏗ ᎦᏁᏍᏓᎳᏗᏍᏔᏅ | ᎦᏁᏍᏓᎵᏗᏍᏓᏅ ᎤᏅᏗ | ᏩᏂᎨ</annotation>
<annotation cp="🍦" type="tts">ᎦᏁᏍᏓᎵᏗᏍᏓᏅ ᎤᏅᏗ</annotation>
<annotation cp="🍧">ᎠᏍᏙᏰᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᏁᏍᏓᎳ</annotation>
<annotation cp="🍧" type="tts">ᎤᏁᏍᏓᎳ ᎠᏍᏙᏰᏓ</annotation>
<annotation cp="🍨">ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎤᎦᏓᏢᏓ | ᎤᏁᏍᏓᎳ | ᎤᏅᏗ ᎦᏁᏍᏓᎳᏗᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🍨" type="tts">ᎤᏅᏗ ᎦᏁᏍᏓᎳᏗᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🍩">ᎠᏔᎴᏓ ᎦᏚ | ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🍩" type="tts">ᎠᏔᎴᏓ ᎦᏚ</annotation>
<annotation cp="🍪">ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍪" type="tts">ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎂">ᎠᎾᎵᎮᎵᎬᎢ | ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎤᏕᏘᏱᏍᎬᎢ | ᎤᏕᏘᏱᏍᎬᎢ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎦᏚ ᎤᏂᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🎂" type="tts">ᎤᏕᏘᏱᏍᎬᎢ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🍰">ᎠᎬᏯᎷᏴᎢ | ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎦᏚ ᎤᏂᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🍰" type="tts">ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🧁">ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎵᏍᏈᏗ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏗ | ᏧᏂᏅᏘᏱ</annotation>
<annotation cp="🧁" type="tts">ᎤᎵᏍᏈᏗ ᎦᏚ ᎤᎦᎾᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🥧">ᎤᏍᏗ ᎨᎵᏍᎩ | ᎨᎵᏍᎩ | ᎭᏫᎾᏗᏜ</annotation>
<annotation cp="🥧" type="tts">ᎨᎵᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🍫">ᎠᏯᏔᎾᎸ | ᎤᎦᎾᏍᏗ | ᎤᎦᎾᏍᏗ ᎠᎩᏍᏗ | ᎤᏬᏗᎨ ᎧᎵᏎᏥ</annotation>
<annotation cp="🍫" type="tts">ᎤᏬᏗᎨ ᎧᎵᏎᏥ</annotation>
<annotation cp="🍬">ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎧᎵᏎᏥ</annotation>
<annotation cp="🍬" type="tts">ᎧᎵᏎᏥ</annotation>
<annotation cp="🍭">ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎧᎵᏎᏥ | ᎧᎵᏎᏥ ᎦᏅᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="🍭" type="tts">ᎧᎵᏎᏥ ᎦᏅᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="🍮">ᎠᏑᏰᎥᎢ | ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᎤᎦᎾᏍᏓ ᎠᎩᏍᏗ | ᎨᎵᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🍮" type="tts">ᎨᎵᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🍯">ᎠᏟᏍᏙᏗ | ᎤᎦᎾᏍᏓ | ᏩᏚᎵᏏ</annotation>
<annotation cp="🍯" type="tts">ᏩᏚᎵᏏ ᎠᏟᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🍼">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎤᏅᏗ | ᎤᏍᏗ | ᎤᏍᏗ ᎤᏍᏛᏍᏗ | ᎫᎩ</annotation>
<annotation cp="🍼" type="tts">ᎤᏍᏗ ᎤᏍᏛᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🥛">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎤᎸᏌᏗ | ᎤᏅᏗ | ᎤᏅᏗ ᎤᎸᏌᏗ ᎠᏟᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🥛" type="tts">ᎤᏅᏗ ᎤᎸᏌᏗ ᎠᏟᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᏔᎶᎴᎬ | ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎤᎦᎶᎦ | ᎤᏗᏞᎩ | ᎧᏫ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏗᏞᎩ ᎠᏗᏔᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍵">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎤᎦᎶᎦ | ᎤᎦᎶᎦᎤᎵᏍᏈᏘ | ᎤᎵᏍᏈᏘ | ᎤᎵᏍᏈᏘ ᎦᏂᏴᏙᏗ ᏄᏍᏛᎾ</annotation>
<annotation cp="🍵" type="tts">ᎤᎵᏍᏈᏘ ᎦᏂᏴᏙᏗ ᏄᏍᏛᎾ</annotation>
<annotation cp="🍶">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎠᏯᏔᎾᎸ | ᎤᎵᏍᏈᏘ | ᎫᎩ</annotation>
<annotation cp="🍶" type="tts">ᎠᏗᏔᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍾">ᎠᏍᏚᏙᏗ | ᎠᏔᏍᎩᏍᎬ | ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎠᏯᏔᎾᎸ | ᎫᎩ | ᎫᎩ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🍾" type="tts">ᎫᎩ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🍷">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎠᏯᏔᎾᎸ | ᎤᎸᏌᏗ | ᎩᎦᎨ ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎩᎦᎨ ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎫᎩ</annotation>
<annotation cp="🍷" type="tts">ᎩᎦᎨ ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎫᎩ</annotation>
<annotation cp="🍸">ᎠᏕᏯᏅᎢ ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎤᎸᏌᏗ | ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎠᏯᏔᎾᎸ | ᎤᎸᏌᏗ</annotation>
<annotation cp="🍸" type="tts">ᎠᏕᏯᏅᎢ ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎤᎸᏌᏗ</annotation>
<annotation cp="🍹">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎠᏯᏔᎾᎸ | ᏗᎦᏍᎩ | ᏧᎦᏃᏩ ᎠᏗᏔᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍹" type="tts">ᏧᎦᏃᏩ ᎠᏗᏔᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍺">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎠᏬᎩᏢᏍᎩ | ᎠᏬᎩᏢᏍᎩ ᎠᏟᏍᏙᏗ | ᎠᏯᏔᎾᎸ | ᎦᏓᎫᎩ</annotation>
<annotation cp="🍺" type="tts">ᎠᏬᎩᏢᏍᎩ ᎠᏟᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🍻">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎠᏬᎩᏢᏍᎩ | ᎠᏯᏔᎾᎸ | ᎦᏓᎫᎩ | ᏓᏓᏒᏅᏍᏗᎲ ᎠᏬᎩᏢᏍᎩ ᏗᏟᏙᏗ | ᏓᏓᏒᏍᏗᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🍻" type="tts">ᏓᏓᏒᏅᏍᏗᎲ ᎠᏬᎩᏢᏍᎩ ᏗᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🥂">ᎠᎵᎮᎵᏍᏗ | ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎤᎸᏎᏗ | ᏓᏓᏒᏅᏍᏗᎲ ᏧᎸᏌᏗ | ᏧᏓᏒᏅᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🥂" type="tts">ᏓᏓᏒᏅᏍᏗᎲ ᏧᎸᏌᏗ</annotation>
<annotation cp="🥃">ᎠᏓᏴᏍᏕᏍᏗᏍᎩ | ᎤᎸᏌᏗ | ᎫᎩ ᎠᏟᏍᏙᏗ | ᏍᏚᎩᏍᏗ | ᏫᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🥃" type="tts">ᎫᎩ ᎠᏟᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🥤">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎤᎵᏍᏈᏘ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎠᎹᏗᏙᏗ | ᎪᎸᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🥤" type="tts">ᎤᎵᏍᏈᏘ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎠᎹᏗᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🧃">ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎧᏁᏌᎢ | ᎤᏓᏁᏅᎯ ᎧᏁᏌᎢ</annotation>
<annotation cp="🧃" type="tts">ᎠᏗᏔᏍᏗ ᎧᏁᏌᎢ</annotation>
<annotation cp="🧉">ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎤᎩᎶᎩ ᎠᏗᏔᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧉" type="tts">ᎤᎩᎶᎩ ᎠᏗᏔᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧊">ᎤᏁᏍᏓᎳ ᎡᏆ | ᎤᏁᏍᏓᎳ ᏧᎾᏏᏯ ᏅᎩ | ᎤᏴᏜ</annotation>
<annotation cp="🧊" type="tts">ᎤᏁᏍᏓᎳ ᏧᎾᏏᏯ ᏅᎩ</annotation>
<annotation cp="🥢">ᎦᎷᏍᏗᎦᏅᏍᏗ | ᎮᏏ</annotation>
<annotation cp="🥢" type="tts">ᎦᎷᏍᏗᎦᏅᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🍽">ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎩ | ᎠᏖᎵᏙ | ᎠᏰᎳᏍᏗ | ᏴᎩ | ᏴᎩ ᎠᎴ ᎠᏰᎳᏍᏗ ᏖᎵᏙᏃ</annotation>
<annotation cp="🍽" type="tts">ᏴᎩ ᎠᎴ ᎠᏰᎳᏍᏗ ᏖᎵᏙᏃ</annotation>
<annotation cp="🍴">ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎩ | ᎠᏰᎳᏍᏗ | ᏳᎩ ᎠᎴ ᎭᏰᎵᏍᏗ | ᏴᎩ</annotation>
<annotation cp="🍴" type="tts">ᏳᎩ ᎠᎴ ᎭᏰᎵᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🥄">ᎠᏗᏙᏗ | ᎦᏍᎩᎶᎠᏢᏅᏗ</annotation>
<annotation cp="🥄" type="tts">ᎠᏗᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🔪">ᎠᎵᏍᏕᎸᏙᏗ | ᎠᏓᏍᏓᏱᏗᎢ ᎠᏰᎳᏍᏗ | ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎬᎢ | ᎠᏰᎳᏍᏗ | ᎬᏔᏂᏓᏍᏗ | ᎰᏦ</annotation>
<annotation cp="🔪" type="tts">ᎠᏓᏍᏓᏱᏗᎢ ᎠᏰᎳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏺">ᎠᎵᏍᏕᎸᏙᏗ | ᎠᎹ ᎦᏅᏥᏙᎯ | ᎠᏓᏍᏓᏴᎲᏍᎩ | ᎠᏗᏔᏍᏗ | ᎦᏓ ᎫᎩ | ᎩᎦᎨ ᎠᏗᏔᏍᏗ ᏗᏟᏍᏙᏗ | ᏃᏈᏏ ᏓᏟᎶᏍᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🏺" type="tts">ᎩᎦᎨ ᎠᏗᏔᏍᏗ ᏗᏟᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🌍">ᎡᎶᎯ | ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ | ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎢ ᎬᏂᎨᏒᎢ ᏂᎬᏁᎯ ᏳᎳᏈᏱ-ᎬᎿᎨᎢ | ᎬᎿᎨᏍᏛᎢ | ᏍᏆᏂᏴ</annotation>
<annotation cp="🌍" type="tts">ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎢ ᎬᏂᎨᏒᎢ ᏂᎬᏁᎯ ᏳᎳᏈᏱ-ᎬᎿᎨᎢ</annotation>
<annotation cp="🌎">ᎠᎺᎵᎧᏏ | ᎡᎶᎯ | ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ | ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎢ ᎬᏂᎨᏒᎢ ᏂᎬᏁᎯ ᎠᎹᏰᎵ</annotation>
<annotation cp="🌎" type="tts">ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎢ ᎬᏂᎨᏒᎢ ᏂᎬᏁᎯ ᎠᎹᏰᎵ</annotation>
<annotation cp="🌏">ᎡᎳᏗᏢᎢ | ᎡᎶᎯ | ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ | ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎢ ᎬᏂᎨᏒᎢ ᏂᎬᏁᎯ ᎡᏏᏱᎠ-ᏗᎾᎵᏔᏕᎩᎢ | ᏓᎶᏂᎨᏍᏛ</annotation>
<annotation cp="🌏" type="tts">ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎢ ᎬᏂᎨᏒᎢ ᏂᎬᏁᎯ ᎡᏏᏱᎠ-ᏗᎾᎵᏔᏕᎩᎢ</annotation>
<annotation cp="🌐">ᎡᎶᎯ | ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ | ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎢ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎹᎵᏗᏂᏱᏏ | ᎹᎵᏗᏯᏂᎢ</annotation>
<annotation cp="🌐" type="tts">ᎡᎶᎯ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅᎢ ᎾᏍᎩ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎹᎵᏗᏂᏱᏏ</annotation>
<annotation cp="🗺">ᎡᎶᎯ | ᎡᎶᎯ ᎡᎶᎯ ᏓᏟᎶᏍᏛᎢ | ᎡᎶᎯ ᏓᏟᎶᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🗺" type="tts">ᎡᎶᎯ ᎡᎶᎯ ᏓᏟᎶᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🗾">ᎡᎶᎯ ᏓᏟᎶᏍᏛ | ᏣᏩᏂᏏᎢ | ᏤᏇᎾ ᎠᏍᏓᏫᏛᏍᏗ ᏗᏟᎶᏍᏓᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🗾" type="tts">ᏤᏇᎾ ᎠᏍᏓᏫᏛᏍᏗ ᏗᏟᎶᏍᏓᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🧭">ᎠᎳᏂ ᎠᎦᏙᏗ | ᎠᎾᏓᎪᎾᏗᏍᎬ ᎡᎶᎯ ᎠᏟᎶᎥᎢ ᎬᏔᏅᎢ | ᎠᏓᏘᏂᏙᎯ | ᏔᎷᎩᏍᎩ ᎦᏌᏁᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🧭" type="tts">ᎠᎳᏂ ᎠᎦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏔">ᎤᏅᏓᏢᎢ | ᎤᏴᏝ | ᎥᏃᏥ | ᎥᏃᏥ-ᏚᏭᏝᎥᎢ ᏚᏅᏓᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🏔" type="tts">ᎥᏃᏥ-ᏚᏭᏝᎥᎢ ᏚᏅᏓᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏅᏓᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏅᏓᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🌋">ᎠᏣᎷᏘᏍᎬᎢ | ᎣᏓᎸᎢ | ᎦᏙ ᎠᏔᎴᏒ ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🌋" type="tts">ᎦᏙ ᎠᏔᎴᏒ ᎠᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🗻">ᏚᏅᏓᏢᎢ | ᏡᏥ | ᏡᏥ ᎣᏓᎸ</annotation>
<annotation cp="🗻" type="tts">ᏡᏥ ᎣᏓᎸ</annotation>
<annotation cp="🏕">ᏓᏂᎵᏦᏛᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🏕" type="tts">ᏓᏂᎵᏦᏛᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🏖">ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ | ᏃᏳᎯ</annotation>
<annotation cp="🏖" type="tts">ᏃᏳᎯ ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏜">ᎢᎪᏛ</annotation>
<annotation cp="🏜" type="tts">ᎢᎪᏛ</annotation>
<annotation cp="🏝">ᎢᎪᏛ | ᎤᎦᏚᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏝" type="tts">ᎢᎪᏛ ᎤᎦᏚᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏞">ᎠᏰᎵ ᎡᏓᏍᏗᎢ | ᎢᎬᎾᏕᎾ ᎠᏰᎵ ᎡᏓᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🏞" type="tts">ᎢᎬᎾᏕᎾ ᎠᏰᎵ ᎡᏓᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🏟">ᎤᎾᎴᏅᏗ</annotation>
<annotation cp="🏟" type="tts">ᎤᎾᎴᏅᏗ</annotation>
<annotation cp="🏛">ᎤᏪᏘ | ᎤᏪᏘ ᎠᏓᏁᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🏛" type="tts">ᎤᏪᏘ ᎠᏓᏁᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🏗">ᏓᎣᏁᏍᎨᏍᎬᎢ ᏗᎾᏁᏍᎨᏍᎩ | ᏗᎾᏁᏍᎨᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🏗" type="tts">ᏓᎣᏁᏍᎨᏍᎬᎢ ᏗᎾᏁᏍᎨᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🧱">ᎤᏍᏆᎳᏘᎦ | ᎦᏓᏆᎳ | ᎧᏑᎧᏡᎢ | ᏅᏯᎠᏛᏓᏔᏅᎯ | ᏅᏯᏗᏛᏓᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🧱" type="tts">ᏅᏯᎠᏛᏓᏔᏅᎯ</annotation>
<annotation cp="🏘">ᏗᎦᎵᏦᏕ</annotation>
<annotation cp="🏘" type="tts">ᏗᎦᎵᏦᏕ</annotation>
<annotation cp="🏚">ᎠᏁᏍᎦᏬᏍᎦ | ᎦᎵᏦᏕ</annotation>
<annotation cp="🏚" type="tts">ᎠᏁᏍᎦᏬᏍᎦ ᎦᎵᏦᏕ</annotation>
<annotation cp="🏠">ᎣᏪᏅᏒᎢ | ᎦᎵᏦᏕ</annotation>
<annotation cp="🏠" type="tts">ᎦᎵᏦᏕ</annotation>
<annotation cp="🏡">ᎠᏓᏁᎸᎢ | ᎠᏫᏒᏅᎢ | ᎣᏪᏅᏒᎢ | ᎦᎵᏦᏕ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎠᏫᏒᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🏡" type="tts">ᎦᎵᏦᏕ ᎬᏩᏠᏯᏍᏗ ᎠᏫᏒᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🏢">ᎠᏓᏁᎸᎢ | ᏗᎦᎶᏫᏍᏓᏁᏗ ᎠᏓᏁᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🏢" type="tts">ᏗᎦᎶᏫᏍᏓᏁᏗ ᎠᏓᏁᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🏣">ᎤᏪᏓᏍᏗᎢ | ᏣᏩᏂᏏ ᎪᏪᎵ ᏧᏂᏍᏚᎢᏍᏗ | ᏣᏱᏂᏏ</annotation>
<annotation cp="🏣" type="tts">ᏣᏩᏂᏏ ᎪᏪᎵ ᏧᏂᏍᏚᎢᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏤">ᎪᏪᎵ ᏗᎦᏁᏍᏗᎢ | ᎪᏪᎵ ᏧᏂᏍᏚᎢᏍᏗ | ᏍᏆᏂᏱ</annotation>
<annotation cp="🏤" type="tts">ᎪᏪᎵ ᏗᎦᏁᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🏥">ᎦᎾᎦᏘ | ᏅᏬᏘ | ᏧᏂᏢᎩ</annotation>
<annotation cp="🏥" type="tts">ᏧᏂᏢᎩ</annotation>
<annotation cp="🏦">ᎠᏓᏁᎸᎢ | ᎠᏕᎳᏧᏂᏗ ᎤᎾᏕᏘᏱᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🏦" type="tts">ᎠᏕᎳᏧᏂᏗ ᎤᎾᏕᏘᏱᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🏨">ᎠᏓᏁᎸᎢ | ᏧᏂᏒᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏨" type="tts">ᏧᏂᏒᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏩">ᎠᏓᎸᏉᏗ ᎠᏒᏍᏗ | ᎦᎸᏉᏗ | ᏧᏂᏒᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏩" type="tts">ᎠᏓᎸᏉᏗ ᎠᏒᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏪">ᎠᎯᏓᏃ | ᏩᏓᎾᏁᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🏪" type="tts">ᎠᎯᏓᏃ ᏩᏓᎾᏁᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🏫">ᎠᏓᏁᎸᎢ | ᏗᏕᎶᏆᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏫" type="tts">ᏗᏕᎶᏆᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏬">ᎠᏓᏅᏅᎢ | ᎤᏔᎾ</annotation>
<annotation cp="🏬" type="tts">ᎤᏔᎾ ᎠᏓᏅᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="🏭">ᎠᏓᏁᎸᎢ | ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏃᏢᏗ</annotation>
<annotation cp="🏭" type="tts">ᎪᎱᏍᏗ ᎤᏃᏢᏗ</annotation>
<annotation cp="🏯">ᎤᏂᏯᏫᏍᏗ | ᏣᏩᏂᏏ | ᏣᏩᏂᏏ ᎠᏯᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏯" type="tts">ᏣᏩᏂᏏ ᎠᏯᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏰">ᏍᏆᏂᏴᎢ | ᏴᏫ ᎠᏐᏴᎢ</annotation>
<annotation cp="🏰" type="tts">ᏴᏫ ᎠᏐᏴᎢ</annotation>
<annotation cp="💒">ᏕᎨᎩᏨᏍᏗᎲᎢ | ᏚᎾᏓᎸᏉᏛᎢ | ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="💒" type="tts">ᏕᎨᎩᏨᏍᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🗼">ᎨᏛᎢ | ᏙᎩᏲ</annotation>
<annotation cp="🗼" type="tts">ᏙᎩᏲ ᎨᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🗽">ᎠᎴᏔᏅ | ᎠᎴᏔᏅ ᎣᏩᏌ ᏗᎫᎪᏔᏂᏓᏍᏗ ᏓᏟᎶᏍᏛᎢ | ᎣᏩᏌ ᏗᎫᎪᏔᏂᏓᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🗽" type="tts">ᎠᎴᏔᏅ ᎣᏩᏌ ᏗᎫᎪᏔᏂᏓᏍᏗ ᏓᏟᎶᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏃᎯᏳᏒᎢ | ᏓᏓᎿᏫᏍᏛ | ᏧᏁᏟᏗ | ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🕌">ᎢᏏᎳᎻ | ᎤᏃᎯᏳᏒᎢ | ᎹᏏᎳᎻ | ᏗᎦᎳᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🕌" type="tts">ᏗᎦᎳᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🛕">ᎯᏂᏚ | ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🛕" type="tts">ᎯᏂᏚ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🕍">ᎠᏂᏧᏏ | ᏧᎾᏁᏟᏗ | ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ | ᏧᏫ</annotation>
<annotation cp="🕍" type="tts">ᎠᏂᏧᏏ ᏧᏂᎳᏫᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎾᏅᏓᏗᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎤᏃᎯᏳᏒ | ᏏᏂᏙ | ᏏᏂᏙᎯ ᎠᏤᎵᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏏᏂᏙᎯ ᎠᏤᎵᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🕋">ᎢᏏᎳᎻ | ᎤᏃᎯᏳᏒᎢ | ᎧᏆ | ᎹᏏᎳᎻ</annotation>
<annotation cp="🕋" type="tts">ᎧᏆ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎹ ᎤᎾᏄᎪᎢᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᎹ ᎤᎾᏄᎪᎢᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="">ᎦᎵᏦᏛ | ᏓᏂᎵᏦᏛᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎦᎵᏦᏛ</annotation>
<annotation cp="🌁">ᎤᎬᎭᏓ | ᏩᎶᏏ</annotation>
<annotation cp="🌁" type="tts">ᎤᎬᎭᏓ</annotation>
<annotation cp="🌃">ᎤᏒᎢ | ᎤᏒᏗᏜ ᏃᏈᏏ | ᏃᏈᏏ</annotation>
<annotation cp="🌃" type="tts">ᎤᏒᏗᏜ ᏃᏈᏏ</annotation>
<annotation cp="🏙">ᎦᏚᎲᎢ | ᎦᏚᎲᎢ ᎠᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🏙" type="tts">ᎦᏚᎲᎢ ᎠᏍᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🌄">ᎤᎩᏥᏍᎬ | ᎤᎩᏥᏍᎬ ᎦᏚ ᏚᏙᏓᎸ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ | ᏑᎾᏉᎢ | ᏚᏅᏓᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🌄" type="tts">ᎤᎩᏥᏍᎬ ᎦᏚ ᏚᏙᏓᎸ</annotation>
<annotation cp="🌅">ᎡᎯ ᏅᏓ | ᎤᎩᏥᏍᎬ | ᏑᎾᎴᎢ</annotation>
<annotation cp="🌅" type="tts">ᎤᎩᏥᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="🌆">ᎤᏒᎯᏰᏱ | ᎦᎫᎲᎢᎤᏙᏢᏒᎢ ᎤᏒᎯᏰᏱ | ᎦᏙᎢ ᎤᏍᏛᎢ | ᎦᏚᎲᎢ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ | ᏒᎯᏰᏱ</annotation>
<annotation cp="🌆" type="tts">ᎦᎫᎲᎢᎤᏙᏢᏒᎢ ᎤᏒᎯᏰᏱ</annotation>
<annotation cp="🌇">ᎤᏒᎯᏰᏱ | ᎤᏕᎵᎬᎢ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᏛᎯ</annotation>
<annotation cp="🌇" type="tts">ᎤᏕᎵᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🌉">ᎠᏒᏢᎢ | ᎤᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🌉" type="tts">ᎠᏒᏢᎢ ᎤᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᏔᎶᎴᎬᎢ | ᎤᏗᏞᎦ | ᎤᏗᏞᎦ ᎦᏅᎪᎬᎢ | ᏕᎦᏅᎪᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏗᏞᎦ ᏕᎦᏅᎪᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🎠">ᎠᏕᏲᎯ | ᏐᏈᎵ</annotation>
<annotation cp="🎠" type="tts">ᎠᏕᏲᎯ ᏐᏈᎵ</annotation>
<annotation cp="🎡">ᎠᏰᎵᎢ ᎤᏁᏓᏍᏗᎢ | ᎦᏆᏘ | ᏕᎦᏐᎬᎢ | ᏥᏳᏓᏔᎸ ᎦᏆᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎡" type="tts">ᏥᏳᏓᏔᎸ ᎦᏆᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎢">ᎠᏓᏐᏆᎴᏱ | ᎠᏛᏟᏒᎢ | ᎠᏰᎵᎢ ᎤᏁᏓᏍᏗᎢ | ᏚᎨᏓᎵᏍᏛ ᎠᏦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎢" type="tts">ᏚᎨᏓᎵᏍᏛ ᎠᏦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="💈">ᎠᏥᏍᏙᏰᎥᎢ | ᎨᏛᎢ | ᏗᏓᏍᏙᏰᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="💈" type="tts">ᏗᏓᏍᏙᏰᏍᎩ ᎨᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🎪">ᎠᎾᏛᏁᎵᏍᎩ | ᎤᎾᎵᏦᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🎪" type="tts">ᎠᎾᏛᏁᎵᏍᎩ ᎤᎾᎵᏦᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🚂">ᎠᏔᎶᎴᎬᎢ | ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᎪᏗᎢ | ᏗᎦᏣᏄᎳ</annotation>
<annotation cp="🚂" type="tts">ᏗᎦᏣᏄᎳ</annotation>
<annotation cp="🚃">ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ | ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᎤᎾᏦᏗᎢ | ᏗᎦᏣᏄᎳ | ᏗᎦᏣᏄᎳ ᏙᎴᎳ | ᏙᏆᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🚃" type="tts">ᏗᎦᏣᏄᎳ ᏙᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🚄">ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᎦᏣᏄᎵ | ᎦᏣᏄᎵ-ᎠᏥᎳᏗᎮᎩ ᏗᎦᏣᏄᎵ | ᏗᎦᏣᏄᎵ</annotation>
<annotation cp="🚄" type="tts">ᎦᏣᏄᎵ-ᎠᏥᎳᏗᎮᎩ ᏗᎦᏣᏄᎵ</annotation>
<annotation cp="🚅">ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᎦᏂ | ᎦᏣᏄᎵ | ᏗᎦᏣᏄᎵ</annotation>
<annotation cp="🚅" type="tts">ᎦᏂ ᏗᎦᏣᏄᎵ</annotation>
<annotation cp="🚆">ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᏗᎦᏣᏄᎵ</annotation>
<annotation cp="🚆" type="tts">ᏗᎦᏣᏄᎵ</annotation>
<annotation cp="🚇">ᎤᏔᎾ ᏗᎦᏚᎲ | ᏗᎦᏣᏄᎵ ᏧᏪᏓᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🚇" type="tts">ᎤᏔᎾ ᏗᎦᏚᎲ</annotation>
<annotation cp="🚈">ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᎦᏎᎧ ᏗᏐᏲ</annotation>
<annotation cp="🚈" type="tts">ᎦᏎᎧ ᏗᏐᏲ</annotation>
<annotation cp="🚉">ᎠᏓᏁᎸ | ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᏗᎦᏣᏄᎵ</annotation>
<annotation cp="🚉" type="tts">ᎠᏓᏁᎸ</annotation>
<annotation cp="🚊">ᏗᎦᏣᏄᎵ ᎦᏚᎲ | ᏴᏫ ᏗᏘᏂᏙ ᏙᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🚊" type="tts">ᏗᎦᏣᏄᎵ ᎦᏚᎲ</annotation>
<annotation cp="🚝">ᏍᏌᏊ ᎦᏅᏅ ᏥᏴ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚝" type="tts">ᏍᏌᏊ ᎦᏅᏅ ᏥᏴ</annotation>
<annotation cp="🚞">ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᎣᏓᎸ ᎦᏥᏄᎵ ᎤᎶᎯᏍᏗ | ᏙᏆᎴᎵ | ᏚᏅᏓᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🚞" type="tts">ᎣᏓᎸ ᎦᏥᏄᎵ ᎤᎶᎯᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🚋">ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᏙᏆᎴᎳ ᏴᏫ ᏗᏘᏂᏙᎯ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚋" type="tts">ᏙᏆᎴᎳ ᏴᏫ ᏗᏘᏂᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🚌">ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚌" type="tts">ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🚍">ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ | ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ</annotation>
<annotation cp="🚍" type="tts">ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ</annotation>
<annotation cp="🚎">ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᏙᏆᎴᎵ | ᏴᏫ ᏗᏘᏂᏙ ᏙᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🚎" type="tts">ᏴᏫ ᏗᏘᏂᏙ ᏙᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🚐">ᎤᏍᏗ ᏙᎴᎳ ᏴᏫ ᏗᏘᏂᏙᎯ | ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🚐" type="tts">ᎤᏍᏗ ᏙᎴᎳ ᏴᏫ ᏗᏘᏂᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🚑">ᏙᏆᎴᎵ | ᏧᏂᏢᎩ ᏗᏯᏅᎯᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🚑" type="tts">ᏧᏂᏢᎩ ᏗᏯᏅᎯᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🚒">ᎠᏥᎳ | ᎠᏥᎳ ᎠᏥᎸ ᎠᏂᎩᏍᎩ | ᎠᏦᏙᏗ | ᎪᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🚒" type="tts">ᎠᏥᎳ ᎠᏥᎸ ᎠᏂᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🚓">ᎤᎦᏛᏂᏙᎲᎢ | ᏗᏓᏂᎩᏍᎩ ᏙᎴᎳ | ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚓" type="tts">ᏗᏓᏂᎩᏍᎩ ᏙᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🚔">ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ | ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ ᏗᏓᏂᎩᏍᎩ ᏙᎴᎳ | ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚔" type="tts">ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ ᏗᏓᏂᎩᏍᎩ ᏙᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🚕">ᎠᏓᏣᏁᏗ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚕" type="tts">ᎠᏓᏣᏁᏗ</annotation>
<annotation cp="🚖">ᎠᏈᏗ ᎠᏦᏙᏗ | ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ | ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ ᎠᏈᏗ ᎠᏦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🚖" type="tts">ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ ᎠᏈᏗ ᎠᏦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🚗">ᏗᎦᏚᎴᎾ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚗" type="tts">ᏗᎦᏚᎴᎾ</annotation>
<annotation cp="🚘">ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ | ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ ᏙᎴᎳ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚘" type="tts">ᏂᏓᏳᏍᏗᏛ ᏙᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🚙">ᎠᎳᏍᎦᎵᏗ ᎬᏙᏗ ᏙᎴᎳ | ᎠᎾᏁᏦᏍᎩ ᎤᎾᏔᏂᏓᏍᏗ | ᎤᎾᏛᏁᎵᏓᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🚙" type="tts">ᎠᎳᏍᎦᎵᏗ ᎬᏙᏗ ᏙᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🚚">ᎦᏅᏔᏂᏙᎯ | ᏙᏆᎴᎷ</annotation>
<annotation cp="🚚" type="tts">ᎦᏅᏔᏂᏙᎯ ᏙᏆᎴᎷ</annotation>
<annotation cp="🚛">ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᎤᏔᎾ ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᎸᏁᎢᏍᏔᏅ ᏙᏆᎴᎷ</annotation>
<annotation cp="🚛" type="tts">ᎸᏁᎢᏍᏔᏅ ᏙᏆᎴᎷ</annotation>
<annotation cp="🚜">ᏗᎦᏓᎷᎩᏍᎩ ᏙᏆᎴᎳ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚜" type="tts">ᏗᎦᏓᎷᎩᏍᎩ ᏙᏆᎴᎳ</annotation>
<annotation cp="🏎">ᎠᏙᎩᏯᏍᏗ | ᏙᏆᎴᎷ</annotation>
<annotation cp="🏎" type="tts">ᎠᏙᎩᏯᏍᏗ ᏙᏆᎴᎷ</annotation>
<annotation cp="🏍">ᎠᏙᎩᏯᏍᏗ | ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎠᎩᎸᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏍" type="tts">ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ ᎠᎩᎸᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🛵">ᏔᎵ | ᏗᎦᏩᏘ</annotation>
<annotation cp="🛵" type="tts">ᏔᎵ ᏗᎦᏩᏘ</annotation>
<annotation cp="🦽">ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🦽" type="tts">ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ</annotation>
<annotation cp="🦼">ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ | ᎬᏴᏍᏗ ᎨᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🦼" type="tts">ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᎦᏆᏙᏗ ᎦᏍᎩᎶ</annotation>
<annotation cp="🛺">ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᏓᏆᎴᎷ ᎢᏳᏍᏗ | ᏛᎩ ᏛᎩ</annotation>
<annotation cp="🛺" type="tts">ᎠᏂᎩᏍᏗᏍᎩ ᏓᏆᎴᎷ ᎢᏳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🚲">ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ | ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᎠᎩᎸᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🚲" type="tts">ᏔᎵ ᏗᎦᏆᏘ ᎠᎩᎸᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🛴">ᎠᎩᎸᏙᏗ | ᎦᏯᏂᏖᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🛴" type="tts">ᎦᏯᏂᏖᏍᏗ ᎠᎩᎸᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🛹">ᎠᎵᏲᏙᏗ ᏯᏖᎾ | ᏯᏖᎾ</annotation>
<annotation cp="🛹" type="tts">ᎠᎵᏲᏙᏗ ᏯᏖᎾ</annotation>
<annotation cp="🚏">ᎭᎴᏫᏍᏓ | ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ ᏧᎴᏫᏍᏙᏗ | ᏙᏆᎴᎵ ᏧᎴᏫᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🚏" type="tts">ᏗᎾᏕᎶᏆᏍᎩ ᎤᎾᏦᏙᏗ ᏧᎴᏫᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🛣">ᎤᏔᎾ ᏅᏃᎯ | ᎦᎳᏅᏛ | ᏅᏃᎯ</annotation>
<annotation cp="🛣" type="tts">ᎦᎳᏅᏛ</annotation>
<annotation cp="🛤">ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᏗᎦᏣᏄᎵ</annotation>
<annotation cp="🛤" type="tts">ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ</annotation>
<annotation cp="🛢">ᎪᎢ | ᏒᏙᎾ</annotation>
<annotation cp="🛢" type="tts">ᎪᎢ ᏒᏙᎾ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎪᎲᏍᏙ | ᎠᎪᎲᏍᏙᏗ ᎤᏂᎫᎩᏍᏗ | ᎠᎫᎩᏍᏗ | ᎤᏙᏢᏒᎢ | ᎨᏌᎵᏂ ᎦᏌᏙᏯᏍᎩ | ᏰᏏ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎨᏌᎵᏂ ᎦᏌᏙᏯᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🚨">ᎠᎶᏲᎯ | ᎠᏍᏓᏩᏛᏍᏗ | ᎠᏨᏍᏗ | ᏗᏓᏂᎩᏍᎩ ᏙᎴᎳ ᎠᏨᏍᏗ | ᏗᏓᏂᏱᏍᎩ | ᏙᏆᎴᎷ</annotation>
<annotation cp="🚨" type="tts">ᏗᏓᏂᎩᏍᎩ ᏙᎴᎳ ᎠᏨᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🚥">ᎠᏨᏍᏗ | ᏌᏉ | ᏙᏆᎴᎷ ᏓᎢᏒᎢ | ᏥᏱ ᏄᏍᏗᏓᏅ ᎠᏨᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🚥" type="tts">ᏥᏱ ᏄᏍᏗᏓᏅ ᎠᏨᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🚦">ᎠᏨᏍᏗ | ᏌᏉ | ᏙᏆᎴᎷ ᏓᎢᏒᎢ | ᏥᏳᎪᏗ ᏙᎴᎳ ᏗᏨᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="🚦" type="tts">ᏥᏳᎪᏗ ᏙᎴᎳ ᏗᏨᏍᏓᏁᎯ</annotation>
<annotation cp="🛑">ᎠᎴᏫᏍᏙᏗ | ᎪᏪᎸᎢ | ᎭᎴᏫᏍᏓ | ᏧᏁᎳ ᏧᏅᏏᏯ</annotation>
<annotation cp="🛑" type="tts">ᎠᎴᏫᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🚧">ᎠᏐᏴᎢ | ᏗᏁᏍᎨᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🚧" type="tts">ᏗᏁᏍᎨᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="">ᎡᏆ ᏥᏳ | ᎦᏅᎯᏍᏙᏗ | ᎬᏔᏂᏓᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎦᏅᎯᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎺᏉᎯ | ᎤᏙᏢᏒᎢ ᎡᏓᏍᏗ | ᏗᏓᏥᎯᏍᏗᏍᎩ | ᏥᏳ | ᏥᏳ ᎠᏂᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏥᏳ ᎠᏂᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🛶">ᎠᎹ ᏥᏳ | ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🛶" type="tts">ᎠᎹ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🚤">ᎦᏳᏄᎳ ᏥᏳ | ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🚤" type="tts">ᎦᏳᏄᎳ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🛳">ᎡᏆ ᏥᏳ | ᏴᏫ ᎠᏣᏍᎩ | ᏴᏫ ᎠᏣᏍᎩ ᎡᏆ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🛳" type="tts">ᏴᏫ ᎠᏣᏍᎩ ᎡᏆ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="">ᏗᎦᏐᎯᏍᏗᏍᎩ | ᏥᏳ | ᏴᏫ ᎠᏣᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏗᎦᏐᎯᏍᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🛥">ᎦᏣᏄᎵ ᏥᏳ | ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🛥" type="tts">ᎦᏣᏄᎵ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🚢">ᎡᏆ ᏥᏳ | ᏥᏳ | ᏴᏫ ᎠᏣᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🚢" type="tts">ᎡᏆ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="">ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🛩">ᎤᏍᏗ ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ | ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🛩" type="tts">ᎤᏍᏗ ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🛫">ᎠᏂᎩᏍᏗᎢ | ᎢᏴᎢ-ᏩᏴᏍᏗᎢ | ᏓᏂᎩᏍᎬᎢ | ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ | ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ ᎤᏂᎩᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🛫" type="tts">ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ ᎤᏂᎩᏍᏗᎢ</annotation>
<annotation cp="🛬">ᎦᎷᎬᎢ | ᏓᏗᏥᎢᎲᎢ | ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ | ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ ᎦᎷᎬᎢ | ᏫᏗᎦᎷᎩ</annotation>
<annotation cp="🛬" type="tts">ᏥᏳ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ ᎦᎷᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🪂">ᎤᏍᎦᏃᎵ ᎦᎶᏍᎬ | ᎦᎸᎳᏗ ᎠᏕᏛᏍᎦ | ᎦᎸᎳᏗ ᎦᏏᏁᎦ | ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🪂" type="tts">ᎤᏍᎦᏃᎵ ᎦᎶᏍᎬ</annotation>
<annotation cp="💺">ᎦᏍᎩᎶ | ᏴᏫ ᎦᏍᎩᎶ</annotation>
<annotation cp="💺" type="tts">ᏴᏫ ᎦᏍᎩᎶ</annotation>
<annotation cp="🚁">ᎦᎸᎡᏗ ᎬᏘ ᎠᎵᏲᎷᎩᏍᎩ | ᏙᏆᎴᎵ</annotation>
<annotation cp="🚁" type="tts">ᎦᎸᎡᏗ ᎬᏘ ᎠᎵᏲᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🚟">ᎠᏥᎳ ᏅᏃᎯ | ᎦᎸᎳᏗ ᏕᎦᏅᏅᎢ | ᎦᎸᎳᏗ ᏕᎦᏅᏅᎢ ᎠᎦᎳ ᏅᏃᎯ</annotation>
<annotation cp="🚟" type="tts">ᎦᎸᎳᏗ ᏕᎦᏅᏅᎢ ᎠᎦᎳ ᏅᏃᎯ</annotation>
<annotation cp="🚠">ᎣᏓᎸ ᏙᎴᎳ ᎠᏏᎳᏛᎢ | ᎤᎭᎨᏗ ᎤᏯᏅ | ᎤᏅᏓᏢ | ᎦᎾᏙᎳ</annotation>
<annotation cp="🚠" type="tts">ᎣᏓᎸ ᏙᎴᎳ ᎠᏏᎳᏛᎢ</annotation>
<annotation cp="🚡">ᎤᏯᏅᎢ ᏕᎫᏓᎸ ᎦᎸᎳᏗ ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᎦᎸᎳᏗ | ᎦᎸᎳᏗ ᎤᎾᏦᏙᏗ | ᎦᏅᏓᎸ | ᏙᏆᎴᎷ | ᏧᎾᏓᏕᏒᏗ</annotation>
<annotation cp="🚡" type="tts">ᎤᏯᏅᎢ ᏕᎫᏓᎸ ᎦᎸᎳᏗ ᎤᎾᏦᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🛰">ᎤᏟᏅᏛᎢ | ᎦᎸᎶᎯ ᎠᎦᏖᏃᎵᏙ</annotation>
<annotation cp="🛰" type="tts">ᎦᎸᎶᎯ ᎠᎦᏖᏃᎵᏙ</annotation>
<annotation cp="🚀">ᎤᏟᏅᏛᎢ | ᎦᎸᎳᏗ ᎡᏙᎯ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🚀" type="tts">ᎦᎸᎳᏗ ᎡᏙᎯ ᏥᏳ</annotation>
<annotation cp="🛸">ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ ᏖᎵᏙ | ᎪᏟᏍᏗ ᏂᎨᏒᎾ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🛸" type="tts">ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ ᏖᎵᏙ</annotation>
<annotation cp="🛎">ᎠᏫᎾ ᎠᎵᏍᏕᎸᎯᏙᎯ | ᎠᏫᎾ ᎠᎵᏍᏕᎸᎯᏙᎯ ᎤᎭᎸᏂ | ᎤᎭᎸᏂ | ᏧᏂᏒᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🛎" type="tts">ᎠᏫᎾ ᎠᎵᏍᏕᎸᎯᏙᎯ ᎤᎭᎸᏂ</annotation>
<annotation cp="🧳">ᎡᏙᎵᏓᏍᏗ | ᎦᏇᏅᏍᎬ | ᏗᎾᏬ ᏗᎦᎸᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🧳" type="tts">ᏗᎾᏬ ᏗᎦᎸᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᏟᎶᏍᎩ | ᏃᏱ | ᏃᏱ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ ᎠᏎᎯᎯ ᎠᏍᏆᏛ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏃᏱ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ ᎠᏎᎯᎯ ᎠᏍᏆᏛ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᏟᎶᏍᎩ | ᏃᏱ | ᏃᏱ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ ᎠᏎᎯᎯ | ᏃᏱ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ ᎠᏎᎯᎯ Ꮭ ᎠᏍᏆᏛ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏃᏱ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ ᎠᏎᎯᎯ Ꮭ ᎠᏍᏆᏛ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏍᏗ ᏩᏥ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏍᏗ ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᏓᏱᏗᏍᏙᏗ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᏓᏱᏗᏍᏙᏗ ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎴᏫᏍᏗᏍᎩ ᏩᏥ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᎴᏫᏍᏗᏍᎩ ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ ᎠᏎᎯᎯ | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ ᏩᏥ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕰">ᎠᏯᏔᎾᎸᎢ ᎠᏠᏗ ᏩᏥ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕰" type="tts">ᎠᏯᏔᎾᎸᎢ ᎠᏠᏗ ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕛">00 | 12 | 12:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏔᎵᏚ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕛" type="tts">ᏔᎵᏚ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕧">12 | 12:30 | 30 | ᏔᎵᏚ | ᏔᎵᏚ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕧" type="tts">ᏔᎵᏚ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕐">00 | 1 | 1:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏌᏉ | ᏌᏉ ᎠᏟᎠᎵᏒ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕐" type="tts">ᏌᏉ ᎠᏟᎠᎵᏒ</annotation>
<annotation cp="🕜">1 | 1:30 | 30 | ᏌᏉ | ᏌᏉ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪᎯ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕜" type="tts">ᏌᏉ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕑">00 | 2 | 2:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏔᎵ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕑" type="tts">ᏔᎵ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕝">2 | 2:30 | 30 | ᏔᎵ | ᏔᎵ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕝" type="tts">ᏔᎵ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕒">00 | 3 | 3:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏦᎢ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕒" type="tts">ᏦᎢ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕞">3 | 3:30 | 30 | ᏦᎢ | ᏦᎢ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕞" type="tts">ᏦᎢ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕓">00 | 4 | 4:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏅᎩ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕓" type="tts">ᏅᎩ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕟">30 | 4 | 4:30 | ᏅᎩ | ᏅᎩ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪᎯ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕟" type="tts">ᏅᎩ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕔">00 | 5 | 5:00 | ᎠᏟᏗᎵᏒᎢ | ᎯᏍᎩ | ᎯᏍᎩ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕔" type="tts">ᎯᏍᎩ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕠">30 | 5 | 5:30 | ᎯᏍᎩ | ᎯᏍᎩ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪᎯ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕠" type="tts">ᎯᏍᎩ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕕">00 | 6 | 6:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏑᏓᎵ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕕" type="tts">ᏑᏓᎵ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕡">30 | 6 | 6:30 | ᏑᏓᎵ | ᏑᏓᎵ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪᎯ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕡" type="tts">ᏑᏓᎵ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕖">00 | 7 | 7:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᎦᎵᏉᎩ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕖" type="tts">ᎦᎵᏉᎩ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕢">30 | 7 | 7:30 | ᎦᎵᏉᎩ | ᎦᎵᏉᎩ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪᎯ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕢" type="tts">ᎦᎵᏉᎩ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕗">00 | 8 | 8:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏧᏁᎳ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕗" type="tts">ᏧᏁᎳ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕣">30 | 8 | 8:30 | ᏦᏍᎪᎯ | ᏧᏁᎳ | ᏧᏁᎳ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕣" type="tts">ᏧᏁᎳ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕘">00 | 9 | 9:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏐᏁᎳ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕘" type="tts">ᏐᏁᎳ ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕤">30 | 9 | 9:30 | ᏐᏁᎳ | ᏐᏁᎳ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪᎯ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕤" type="tts">ᏐᏁᎳ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕙">00 | 10 | 10:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏍᎪᎯ | ᏍᎪᎯ ᎠᏓᎠᎵᏒᎢ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕙" type="tts">ᏍᎪᎯ ᎠᏓᎠᎵᏒᎢ</annotation>
<annotation cp="🕥">10 | 10:30 | 30 | ᏍᎪᎯ | ᏍᎪᎯ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪᎯ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕥" type="tts">ᏍᎪᎯ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🕚">00 | 11 | 11:00 | ᎠᏟᎠᎵᏒᎢ | ᏌᏚ | ᏌᏚ ᎠᏟᎠᎵᏍᏒ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕚" type="tts">ᏌᏚ ᎠᏟᎠᎵᏍᏒ</annotation>
<annotation cp="🕦">11 | 11:30 | 30 | ᏌᏚ | ᏌᏚ-ᏦᏍᎪᎯ | ᏦᏍᎪᎯ | ᏩᏥ</annotation>
<annotation cp="🕦" type="tts">ᏌᏚ-ᏦᏍᎪᎯ</annotation>
<annotation cp="🌑">ᎢᏤ ᏅᏓ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ | ᎤᎵᏏᎩ | ᏅᏓ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="🌑" type="tts">ᎢᏤ ᏅᏓ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="🌒">ᎠᏲᎶᎦ ᎠᎦᏍᎦᏂ | ᎢᏤ ᏅᏓ | ᎣᏂ ᏣᎢᏐ ᎢᏤ ᏅᏓ | ᏅᏓ</annotation>
<annotation cp="🌒" type="tts">ᎣᏂ ᏣᎢᏐ ᎢᏤ ᏅᏓ</annotation>
<annotation cp="🌓">ᎩᏄᎩᏗ | ᏅᏓ ᎤᏒ ᏛᎯ | ᏒᏃᏱ ᎡᎯ ᏅᏓ ᎢᎬᏱᏱ ᎩᏄᏗ ᎧᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🌓" type="tts">ᏒᏃᏱ ᎡᎯ ᏅᏓ ᎢᎬᏱᏱ ᎩᏄᏗ ᎧᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🌔">ᎠᎦᏘᏏ ᎠᏲᎶᎦ | ᎢᏤ ᏅᏓ | ᏅᏓ | Ꮲ ᏦᎢ ᎩᏄᎩᏗ ᏅᏓ</annotation>
<annotation cp="🌔" type="tts">Ꮲ ᏦᎢ ᎩᏄᎩᏗ ᏅᏓ</annotation>
<annotation cp="🌕">ᎧᎵ ᎧᎳ | ᏅᏓ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ | ᏅᏓ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ ᎧᎵ ᎧᎳ</annotation>
<annotation cp="🌕" type="tts">ᏅᏓ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ ᎧᎵ ᎧᎳ</annotation>
<annotation cp="🌖">ᎠᎦᏘᏏ ᎠᏲᎶᎦ | ᎠᏲᎶᎦ | ᎩᏄᎩᏗ ᎠᏟᎵᏒ ᏅᏓ ᎠᎦᎵᎲᎢ | ᏅᏓ</annotation>
<annotation cp="🌖" type="tts">ᎩᏄᎩᏗ ᎠᏟᎵᏒ ᏅᏓ ᎠᎦᎵᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🌗">ᎣᏂᎢ ᎩᏄᎩᏗ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ ᏅᏓ | ᎩᏄᎩᏗ | ᏅᏓ ᎤᏒ ᏛᎯ</annotation>
<annotation cp="🌗" type="tts">ᎣᏂᎢ ᎩᏄᎩᏗ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ ᏅᏓ</annotation>
<annotation cp="🌘">ᎠᎦᏍᎦᏂᏗᏜ ᏅᏓ ᎠᎦᎵᎲᎢ | ᎠᏲᎶᎦ ᎠᎦᏘᏏ | ᎢᏤ ᏅᏓ | ᏅᏓ</annotation>
<annotation cp="🌘" type="tts">ᎠᎦᏍᎦᏂᏗᏜ ᏅᏓ ᎠᎦᎵᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🌙">ᎢᏤ | ᏅᏓ</annotation>
<annotation cp="🌙" type="tts">ᎢᏤ ᏅᏓ</annotation>
<annotation cp="🌚">ᎢᏤ ᏅᏓ ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛ | ᏅᏓ ᎤᏒ ᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="🌚" type="tts">ᎢᏤ ᏅᏓ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🌛">ᎤᎧᏛ | ᎩᏄᎩᏗ | ᏅᏓ ᎤᏒ ᎡᎯ | ᏒᏃᏱ ᎡᎯ ᏅᏓ ᎢᎬᏱᏱ ᎩᏄᏗ ᎧᎸᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🌛" type="tts">ᏒᏃᏱ ᎡᎯ ᏅᏓ ᎢᎬᏱᏱ ᎩᏄᏗ ᎧᎸᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🌜">ᎣᏂᎢ ᎩᏄᎩᏗ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ ᏅᏓ ᎾᏍᎩ ᎤᎧᏛ | ᎤᎧᏛ | ᎩᏄᎩᏗ | ᏅᏓ ᎤᏒ ᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="🌜" type="tts">ᎣᏂᎢ ᎩᏄᎩᏗ ᎤᏒᎢ ᎡᎯ ᏅᏓ ᎾᏍᎩ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🌡">ᎤᏗᏞᎬᎢ ᎤᎦᎾᏮ ᎠᏎᎯᎯ | ᏙᏱᏗᏜ ᏂᎦᎵᏍᏔᏅᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🌡" type="tts">ᎤᏗᏞᎬᎢ ᎤᎦᎾᏮ ᎠᏎᎯᎯ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎦᎵ | ᎢᎦᎯ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ | ᏚᎸᏌᏛ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="🌝">ᎢᎦᎯ | ᎤᎧᏛ | ᎤᏓ ᎧᎵᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᎧᏛ | ᎧᎵ | ᏅᏓ ᎤᏒ ᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="🌝" type="tts">ᎤᏓ ᎧᎵᎢ ᎤᏠᏯᏍᏗ ᎤᎧᏛ</annotation>
<annotation cp="🌞">ᎢᎦᎯ | ᎤᎧᏛ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ | ᏅᏓ ᎤᎧᏓ</annotation>
<annotation cp="🌞" type="tts">ᏅᏓ ᎤᎧᏓ</annotation>
<annotation cp="🪐">ᎠᎵᏰᏑᏍᏔᏬ ᎡᎶᎯ | ᏌᏓᏂ | ᏌᏓᏂ ᎢᏳᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🪐" type="tts">ᎠᎵᏰᏑᏍᏔᏬ ᎡᎶᎯ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏁᎦ ᎠᏰᏟ ᏃᏈᏏ | ᏃᏈᏏ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏁᎦ ᎠᏰᏟ ᏃᏈᏏ</annotation>
<annotation cp="🌟">ᎠᏔᏅᎩᎠ | ᎠᏥᏍᏓᎷᎩᎠ | ᎠᏥᏍᏓᎷᎩᏍᎩ | ᎤᏥᏍᎳ | ᎤᏥᏍᏓᎷᎩᏍᎩ ᏃᏈᏏ | ᏃᏈᏏ</annotation>
<annotation cp="🌟" type="tts">ᎤᏥᏍᏓᎷᎩᏍᎩ ᏃᏈᏏ</annotation>
<annotation cp="🌠">ᎤᏬᎰᏒ | ᎤᏬᎰᏒ ᏃᎧᏏ | ᎪᎰᏍᎬᎢ | ᏃᏈᏏ</annotation>
<annotation cp="🌠" type="tts">ᎤᏬᎰᏒ ᏃᎧᏏ</annotation>
<annotation cp="🌌">ᎤᏟᏅᏛᎢ | ᏃᏈᏏ ᏂᏚᏍᏗᏓᏅ</annotation>
<annotation cp="🌌" type="tts">ᏃᏈᏏ ᏂᏚᏍᏗᏓᏅ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᎶᎩᎳ | ᏙᏱᏗᏜ ᏂᎦᎵᏍᏔᏅᏍᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᎶᎩᎳ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᎶᎩᎳ | ᏅᏓ | ᏅᏓ ᎣᏂᏗᏜ ᏄᏛᎾ ᎤᎶᎩᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏅᏓ ᎣᏂᏗᏜ ᏄᏛᎾ ᎤᎶᎩᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎦᏍᎩ | ᎠᏴᏓᏆᎶᏍᎩ | ᎤᎶᎩᎳ | ᎤᎶᎩᎳ ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ ᎠᎴ ᎠᎦᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᎶᎩᎳ ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ ᎠᎴ ᎠᎦᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🌤">ᎤᎶᎩᎳ | ᏅᏓ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ ᏧᏘᏍᏓ ᎤᏍᏗᎢ ᏧᎶᎩᎵᎢ ᎣᏂᏗᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🌤" type="tts">ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ ᏧᏘᏍᏓ ᎤᏍᏗᎢ ᏧᎶᎩᎵᎢ ᎣᏂᏗᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🌥">ᎤᎶᎩᎳ | ᏅᏓ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ ᏧᏘᏍᏓ ᎤᏔᎾ ᏧᎶᎩᎸᎢ ᎣᏂᏗᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🌥" type="tts">ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ ᏧᏘᏍᏓ ᎤᏔᎾ ᏧᎶᎩᎸᎢ ᎣᏂᏗᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🌦">ᎠᎦᏍᎩ | ᎤᎶᎩᎳ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ ᏧᏘᏍᏓ ᎠᎦᏍᎩᎢ ᏧᎶᎩᎸᎢ ᎣᏂᏗᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🌦" type="tts">ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ ᏧᏘᏍᏓ ᎠᎦᏍᎩᎢ ᏧᎶᎩᎸᎢ ᎣᏂᏗᏢᎢ</annotation>
<annotation cp="🌧">ᎠᎦᏍᎩ | ᎤᎶᎩᎳ</annotation>
<annotation cp="🌧" type="tts">ᎤᎶᎩᎳ ᎠᎦᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🌨">ᎤᎶᎩᎳ | ᎤᏴᏝ | ᎥᏂᏥ</annotation>
<annotation cp="🌨" type="tts">ᎤᎶᎩᎳ ᎥᏂᏥ</annotation>
<annotation cp="🌩">ᎠᎾᎦᎵᎭ | ᎤᎶᎩᎳ</annotation>
<annotation cp="🌩" type="tts">ᎤᎶᎩᎳ ᎠᎾᎦᎵᎭ</annotation>
<annotation cp="🌪">ᎠᎦᎷᎦ | ᎠᎦᎷᎦ ᎤᏔᎾ | ᎤᎶᎩᎳ</annotation>
<annotation cp="🌪" type="tts">ᎠᎦᎷᎦ ᎤᏔᎾ</annotation>
<annotation cp="🌫">ᎤᎶᎩᎳ | ᏩᎶᏏ</annotation>
<annotation cp="🌫" type="tts">ᏩᎶᏏ</annotation>
<annotation cp="🌬">ᎤᎧᏛ | ᎤᎶᎩᎳ | ᎦᏃᎸᏍᎬ | ᎦᏃᎸᏍᎬ ᎤᎸᏛ</annotation>
<annotation cp="🌬" type="tts">ᎦᏃᎸᏍᎬ ᎤᎸᏛ</annotation>
<annotation cp="🌀">ᎠᎦᎷᎦ ᎡᏆ | ᎠᎦᎷᎦ ᎤᏍᏗ | ᎠᎦᎷᎦ ᎤᏔᎾ | ᎤᎸᏕᎯᏓ</annotation>
<annotation cp="🌀" type="tts">ᎠᎦᎷᎦ ᎡᏆ</annotation>
<annotation cp="🌈">ᎠᎦᏍᎩ | ᎤᏃᏉᎳᏛ</annotation>
<annotation cp="🌈" type="tts">ᎤᏃᏉᎳᏛ</annotation>
<annotation cp="🌂">ᎠᎦᏍᎩ | ᎠᏍᏚᏅ ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ | ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ | ᏗᎿᏬᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🌂" type="tts">ᎠᏍᏚᏅ ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎦᏍᎩ | ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ | ᏗᎿᏬᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎦᏍᎩ | ᎠᏓᏓᏫᏍᏙᏗ ᎤᎵᏗᏗ ᎠᎦᏍᎦ | ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ | ᎤᏩᏬᏨ | ᏗᎿᏬᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᏓᏓᏫᏍᏙᏗ ᎤᎵᏗᏗ ᎠᎦᏍᎦ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎦᏍᎩ | ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ | ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ ᎦᏙᎢ ᏥᏯ | ᏅᏓ ᎢᎦ ᎡᎯ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᏓᏩᏗᏍᏙᏗ ᎦᏙᎢ ᏥᏯ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎦᎾᎵᏍᎩ ᎤᏮᏂᎸᎢ | ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ | ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ ᎬᏙᏗ | ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ ᏄᏓᏂᎬᎬ | ᎠᎾᎦᎵᏍᎬ | ᎤᏟᏂᎩᏓ ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ | ᎦᏂᏰᎩ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏟᏂᎩᏓ ᎠᎾᎦᎵᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏭᏔᏅᎢ | ᎤᏴᏜ | ᎥᏂᏥ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏭᏔᏅᎢ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏴᏜ | ᎥᏂᏥ | ᎥᏂᏥ ᎠᏍᎦᏯ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎥᏂᏥ ᎠᏍᎦᏯ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏴᏜ | ᎥᏂᏥ | ᎥᏂᏥ ᎠᏍᎦᏯ | ᎥᏂᏥ ᎠᏍᎦᏯ ᏂᎫᏘᎲᎾ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎥᏂᏥ ᎠᏍᎦᏯ ᏂᎫᏘᎲᎾ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏟᏅᏛᎢ | ᏢᏓᏥ ᎩᎦᎨ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏢᏓᏥ ᎩᎦᎨ</annotation>
<annotation cp="🔥">ᎠᏓᏪᎳᎩᎲᎢ | ᎠᏥᎳ | ᎬᏔᏂᏓᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🔥" type="tts">ᎠᏥᎳ</annotation>
<annotation cp="💧">ᎠᎵ | ᎤᏩᏬᏨ | ᎤᏬᏟᏗ | ᎤᏴᏜ | ᎪᎰᏅᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="💧" type="tts">ᎤᏩᏬᏨ</annotation>
<annotation cp="🌊">ᎠᎹ | ᎠᎹ ᎤᏔᎾ ᎠᏖᎸᏓ | ᎠᎹ ᏓᎵᏍᏗᎳᏁᎬ | ᎠᎺᏉᎢ</annotation>
<annotation cp="🌊" type="tts">ᎠᎹ ᎤᏔᎾ ᎠᏖᎸᏓ</annotation>
<annotation cp="🎃">ᎠᎾᎵᎮᎵᎬᎢ | ᎠᏨᏍᏗ | ᏤᎩ | ᏤᎩ-ᎠᏨᏍᏗ | ᏧᎾᎵᎬᏚᎶᏗᎢ ᎤᏒ</annotation>
<annotation cp="🎃" type="tts">ᏤᎩ-ᎠᏨᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎄">ᎠᎾᎵᎮᎵᎬᎢ | ᎢᏡᎬᎢ | ᏓᏂᏍᏓᏲᎯᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🎄" type="tts">ᏓᏂᏍᏓᏲᎯᎲᎢ ᎢᏡᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🎆">ᎠᎾᎵᎮᎵᎬᎢ | ᏗᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🎆" type="tts">ᏗᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🎇">ᎠᎾᎵᎮᎵᎬᎢ | ᎠᏥᏍᏓᎷᎩᏍᎩ | ᎤᏥᏍᏓᎷᎩᏍᎩ | ᏗᏔᏍᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🎇" type="tts">ᎠᏥᏍᏓᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🧨">ᎠᏔᏍᎩᏍᏗ | ᎠᏔᏍᎩᏍᏙᏗ | ᏗᏔᏍᎩᏍᎩ | ᏗᏔᏍᎩᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🧨" type="tts">ᎠᏔᏍᎩᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="">* | ᎤᏥᏍᏓᎷᎩᏍᎩ | ᏃᏈᏏ | ᏗᏥᏍᏓᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᏗᏥᏍᏓᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🎈">ᎠᎾᎵᎮᎵᎬᎢ | ᎤᏃᎸᎠᏲᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎈" type="tts">ᎤᏃᎸᎠᏲᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎉">ᎠᎵᏍᏆᎵᏍᎩ ᎠᏲᏍᏗᏍᎩ | ᎠᎾᎵᎮᎵᎬᎢ | ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎠᏔᏍᎩᏍᏙᏗ | ᏔᏓ</annotation>
<annotation cp="🎉" type="tts">ᎠᎵᏍᏆᎵᏍᎩ ᎠᏲᏍᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🎊">ᎠᎵᎪᏛᏍᎩ ᎪᏪᎵ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎤᎵᎪᏛᏅᎢ ᎪᏪᎵ | ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎊" type="tts">ᎠᎵᎪᏛᏍᎩ ᎪᏪᎵ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎋">ᎠᎵᎮᎵᏍᏙᏗ ᎢᎵᎬᎢ | ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎢᏡᎬᎢ | ᎦᏓᏗ | ᏣᏩᏂᏏ</annotation>
<annotation cp="🎋" type="tts">ᎠᎵᎮᎵᏍᏙᏗ ᎢᎵᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🎍">ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎢᎯᏱ ᎤᏔᎾ | ᏃᏣ ᎠᏬᏚᏍᏓᏅ | ᏃᏥ | ᏣᏩᏂᏏ</annotation>
<annotation cp="🎍" type="tts">ᏃᏣ ᎠᏬᏚᏍᏓᏅ</annotation>
<annotation cp="🎎">ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎠᏁᏟᏗ | ᎠᏍᏆᎵᏍᎬ | ᏣᏩᏂᏏ | ᏣᏩᏂᏏ ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎎" type="tts">ᏣᏩᏂᏏ ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎏">ᎠᏣᏗ | ᎠᏣᏗ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ ᎦᏓᏘ ᎠᏇᏡᏍᏗ | ᎦᏓᏘ | ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🎏" type="tts">ᎠᏣᏗ ᏗᏟᎶᏍᏔᏅ ᎦᏓᏘ ᎠᏇᏡᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎐">ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎤᎭᎸᏩᏂ | ᎤᏃᎴ | ᎤᏃᏴᎩ | ᎦᏃᎸᏍᎬ ᏧᏃᏟᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎐" type="tts">ᎦᏃᎸᏍᎬ ᏧᏃᏟᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎑">ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᏅᏓ | ᏅᏓ ᎠᎪᏩᏛᏗ ᏓᏂᎳᏫᎬᎢ | ᏓᏂᎳᏫᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🎑" type="tts">ᏅᏓ ᎠᎪᏩᏛᏗ ᏓᏂᎳᏫᎬᎢ</annotation>
<annotation cp="🧧">ᎠᏓᏁᏗ | ᎠᏕᎳ | ᎣᏍᏓ ᎤᏓᏝᏥᏗ | ᎩᎦᎨ ᎦᎸᏙᏗ ᎠᏕᎳ | ᎩᎦᎨ ᎪᏪᎵ ᎠᏍᏚᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🧧" type="tts">ᎩᎦᎨ ᎪᏪᎵ ᎠᏍᏚᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎀">ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎠᏇᎷᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎀" type="tts">ᎠᏇᎷᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎁">ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎠᏓᏁᏗ | ᎦᏇᏂᏓᏅ ᎠᏓᏁᏗ | ᎦᏇᏅᏅᎢ | ᎧᏁᏌᎢ</annotation>
<annotation cp="🎁" type="tts">ᎦᏇᏂᏓᏅ ᎠᏓᏁᏗ</annotation>
<annotation cp="🎗">ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎠᏅᏓᏗᏍᏙᏗ | ᎠᏇᏡᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎗" type="tts">ᎠᏅᏓᏗᏍᏙᏗ ᎠᏇᏡᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎟">ᎠᏈᏴᏙᏗ | ᎪᏪᎵ</annotation>
<annotation cp="🎟" type="tts">ᎠᏈᏴᏙᏗ ᎪᏪᎵ</annotation>
<annotation cp="🎫">ᎠᏈᏴᏙᏗ | ᎪᏪᎳ ᎠᏴᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎫" type="tts">ᎪᏪᎳ ᎠᏴᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎖">ᎠᎾᎵᎮᎵᏍᏗᏍᎬᎢ | ᎠᏂᏲᏍᎩ | ᎠᏂᏲᏍᎩ ᏔᎷᎩᏍᎩ | ᏔᏅᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🎖" type="tts">ᎠᏂᏲᏍᎩ ᏔᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🏆">ᎠᏓᏌᏅ | ᎠᏓᏒᏅ</annotation>
<annotation cp="🏆" type="tts">ᎠᏓᏌᏅ</annotation>
<annotation cp="🏅">ᎠᎳᏍᎦᎸᏓ ᎠᏓᏒᏅ | ᏔᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🏅" type="tts">ᎠᎳᏍᎦᎸᏓ ᎠᏓᏒᏅ</annotation>
<annotation cp="🥇">ᎠᏔᎷᎩᏍᎩ | ᎠᏕᎳ ᏓᎶᏂᎨ | ᎢᎬᏱᎢ ᎤᏓᏒᏅᎢ ᏔᎷᎩᏍᎩ | ᎢᎬᏱᏱ</annotation>
<annotation cp="🥇" type="tts">ᎢᎬᏱᎢ ᎤᏓᏒᏅᎢ ᏔᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🥈">ᎠᏔᎷᎩᏍᎩ | ᎠᏕᎳ ᎤᏁᎦ | ᏔᎵᏁ | ᏔᎵᏁ ᎤᏓᏒᏅᎢ ᏔᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🥈" type="tts">ᏔᎵᏁ ᎤᏓᏒᏅᎢ ᏔᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🥉">ᎠᏔᎷᎩᏍᎩ | ᏣᏱ | ᏦᎢᏁ ᎤᏓᏒᏅᎢ ᏔᎷᎩᏍᎩ | ᏦᏁᎢ</annotation>
<annotation cp="🥉" type="tts">ᏦᎢᏁ ᎤᏓᏒᏅᎢ ᏔᎷᎩᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎾᏯᏂᏖᏍᎩ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᎦᏯᏂᏖᏍᏗ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏍᏆᎴᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎦᏯᏂᏖᏍᏗ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᎳᏍᎦᏟᏗ | ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎠᎳᏍᎦᏟᏗ</annotation>
<annotation cp="🥎">ᎠᎵᏰᏑᎶ | ᎠᏍᏆᏞᏍᏗ | ᎤᏯᏫᏍᎬᎢ | ᏩᎾᎨᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🥎" type="tts">ᏩᎾᎨᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏀">ᎦᏐᏆᎸ | ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏔᎷᏣ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏀" type="tts">ᏔᎷᏣ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏐">ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎦᏌᏛᏂᏍᏓ | ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏐" type="tts">ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎦᏌᏛᏂᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🏈">ᎠᎺᎵᎧ | ᎠᎺᎵᎧ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎠᎾᏯᏖᏍᎩ | ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎠᏯᏂᏖᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏈" type="tts">ᎠᎺᎵᎧ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎠᎾᏯᏖᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🏉">ᎠᎾᏯᏂᏖᏍᎩ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᎠᏱᏓᏍᏗ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏉" type="tts">ᎠᏱᏓᏍᏗ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🎾">ᎠᏍᏛᏂᏍᏗ | ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏩᎾ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎪᏍᏛᏂᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎾" type="tts">ᏩᎾ ᏍᏆᏞᏍᏗ ᎪᏍᏛᏂᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🥏">ᎠᏠᏗ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ | ᎦᎶᏒᏍᏔᏅ</annotation>
<annotation cp="🥏" type="tts">ᎠᏠᏗ ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🎳">ᎠᎵᏐᏆᎴᏱᏍᏗ | ᏍᏆᎴᏍᏗ | ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎳" type="tts">ᎠᎵᏐᏆᎴᏱᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏏">ᎪᏍᏛᏂᏍᏗ | ᏍᏆᎴᏍᏗ | ᏔᎳᏚ ᏗᏁᏟᏙᏗ | ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏏" type="tts">ᏔᎳᏚ ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏑">ᎦᏅᏍᏓ | ᎭᎩ | ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏗᏁᏟᏙᏗ | ᏠᎨᏏ | ᏠᎨᏏ ᎠᎳᏍᎧᎵᏓ</annotation>
<annotation cp="🏑" type="tts">ᏠᎨᏏ ᎠᎳᏍᎧᎵᏓ</annotation>
<annotation cp="🏒">ᎤᏁᏍᏓᎳ | ᎤᏁᏍᏓᎸᎢ ᎠᏁᏦᏗ | ᎦᏅᏍᏓ | ᎭᎩ | ᏋᎩ | ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏒" type="tts">ᎤᏁᏍᏓᎸᎢ ᎠᏁᏦᏗ</annotation>
<annotation cp="🥍">ᎠᎳᏍᎦᎵᏙᏗ | ᎠᎳᏍᎦᎶᏗ | ᎠᏁᏦᏓ | ᏩᎵᏐᏍᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🥍" type="tts">ᎠᏁᏦᏓ</annotation>
<annotation cp="🏓">ᎦᎦᏪᏍᏙᏗ | ᎦᏍᎩᎶᎩ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᎪᏍᏛᏂᏍᏗ | ᎬᏂᎵᏓᏍᏗ ᎤᏓᏌᎧ ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🏓" type="tts">ᎬᏂᎵᏓᏍᏗ ᎤᏓᏌᎧ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🏸">ᎠᏁᏦᏗ | ᎠᏦᏙᏗ | ᎤᎾᏓᏃᏟᏍᏛᎢ | ᏗᏁᏟᏙᏗ | ᏥᏍᏆᏯ</annotation>
<annotation cp="🏸" type="tts">ᎠᏁᏦᏗ</annotation>
<annotation cp="🥊">ᎤᎾᎵᏰᏑᎶ | ᏗᎾᏓᏛᏂ</annotation>
<annotation cp="🥊" type="tts">ᏗᎾᏓᏛᏂ ᎤᎾᎵᏰᏑᎶ</annotation>
<annotation cp="🥋">ᎧᏩᏖ | ᏔᏱᏆᏂᏙ | ᏗᎾᏬ | ᏗᏟᏙᏗ | ᏧᏙ</annotation>
<annotation cp="🥋" type="tts">ᏗᏟᏙᏗ ᏗᎾᏬ</annotation>
<annotation cp="🥅">ᎠᎦᏯ | ᎷᏗ</annotation>
<annotation cp="🥅" type="tts">ᎠᎦᏯ ᎷᏗ</annotation>
<annotation cp="">ᎠᏔᎴᏒ | ᎦᏓᏘ ᎾᎿ ᎠᏔᎴᏒ | ᎪᏍᏛᏂᏍᏗ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎦᏓᏘ ᎾᎿ ᎠᏔᎴᏒ</annotation>
<annotation cp="">ᎤᏁᏍᏓᎳ | ᏓᎾᏟᎾᏒᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="" type="tts">ᎤᏁᏍᏓᎳ ᏓᎾᏟᎾᏒᏗᎲᎢ</annotation>
<annotation cp="🎣">ᎠᏣᏗ | ᏑᏗ</annotation>
<annotation cp="🎣" type="tts">ᏑᏗ</annotation>
<annotation cp="🤿">ᎠᏓᏬᎠ | ᎠᏕᏛᏍᎦ | ᎠᏕᏛᏍᎦ ᎠᎵᎬᏚᎶᎢ | ᏍᎫᏆ</annotation>
<annotation cp="🤿" type="tts">ᎠᏕᏛᏍᎦ ᎠᎵᎬᏚᎶᎢ</annotation>
<annotation cp="🎽">ᎠᎿᏬ | ᎠᏓᏠᏍᏗ | ᎠᏛᏟ | ᎠᏟ ᎠᎾᏬ | ᏗᏁᏦᏗ</annotation>
<annotation cp="🎽" type="tts">ᎠᏟ ᎠᎾᏬ</annotation>
<annotation cp="🎿">ᎥᏃᏥ | ᏗᏟᎾᏒᏙᏗ | ᏗᏟᎾᏒᏙᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🎿" type="tts">ᏗᏟᎾᏒᏙᏗᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🛷">ᎠᏲᏟᏍᎩ | ᎦᏅᏩᎶᏍᏗ ᎤᏔᎾ</annotation>
<annotation cp="🛷" type="tts">ᎠᏲᏟᏍᎩ</annotation>
<annotation cp="🥌">ᎤᏍᏗ ᏅᏯ | ᏅᏯ | ᏗᏁᏟᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🥌" type="tts">ᏅᏯ</annotation>
<annotation cp="🎯">ᎠᎦᏘ | ᎬᏂᎩ | ᏗᏲᏍᏗ | ᏥᏳᎪᏗ ᎬᏂᎸᎢ | ᏧᎧᏅᏍᏕᎾ | ᏩᏲᏍᏗ | ᏫᎬᏂᏍᏓ</annotation>
<annotation cp="🎯" type="tts">ᏥᏳᎪᏗ ᎬᏂᎸᎢ</annotation>
<annotation cp="🪀">ᎦᏁᏟᏴᎭ | ᏗᏁᏙᏗ | ᏲᏲ</annotation>
<annotation cp="🪀" type="tts">ᏲᏲ</annotation>
<annotation cp="🪁">ᎠᎳᏫᏅᏙᏗ | ᎦᏃᎯᎵ | ᎦᏃᎯᎵᏙᎯ</annotation>
<annotation cp="🪁" type="tts">ᎠᎳᏫᏅᏙᏗ</annotation>
<annotation cp="🎱">8 | 8 ᎪᏪᎳ ᎦᏓᏲᏍᏗ | 8 ᏍᏆᏞᏍᏗ | ᎦᏓᏲᏍᏗ | ᏗᏁᏟᏙᏗ | ᏧᏁᎳ</annotation>
<annotation cp="🎱" type="tts">8 ᎪᏪᎳ ᎦᏓᏲᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🔮">ᎤᎸᏌᏗ | ᎥᏓᏅᏖᏍᎬ ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᎬᏔᏂᏓᏍᏗ | ᎰᏩᏂᎨᏒᎾ | ᏅᏩᏙᎯᏯᏓ | ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🔮" type="tts">ᎤᎸᏌᏗ ᏍᏆᏞᏍᏗ</annotation>
<annotation cp="🧿">ᎠᎦᏙᎵ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᎦᏎᏍᏗ | ᎠᎦᏙᎵ ᎢᏳᏍᏗ ᎤᎦᏎᏍᏗ ᎠᏕᎳᏗᏣᏅᏙᏗ ᎠᎵᏍᎦᏍᏙᏗ | ᎠᏕᎳ | ᎣᏍᏛ ᎠᏓᏅᏓᏓ | ᎤᏐᏅᎢ-ᎠᎦᏙᎵ | ᏅᏯ ᎠᏓᏪᎯ</annotation>
<annotation cp="🧿" type="tts">