Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
10 lines (8 sloc) 287 Bytes
<?php
require("naglowek.php");
?>
<h1>Witaj!!</h1>
Witaj na stronie internetowej <strong><?php echo $config_sitename; ?></strong>. Wybierz jednš ze stron, aby rozpoczšć przeglšdanie witryny. Dostępny jest szeroki zestaw różnych produktów.
<?php
require("stopka.php");
?>