Permalink
Switch branches/tags
Nothing to show
Find file
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
76 lines (64 sloc) 1.97 KB
<?php
session_start();
require("bd.php");
if(isset($_SESSION['SESS_LOGGEDIN'])) {
header("Location: " . $config_basedir);
}
if($_POST['submit'])
{
$loginsql = "SELECT * FROM loginy WHERE nazwa_uzytkownika = '" . $_POST['userBox'] . "' AND haslo = '" . $_POST['passBox'] . "'";
$loginres = mysql_query($loginsql);
$numrows = mysql_num_rows($loginres);
if($numrows == 1)
{
$loginrow = mysql_fetch_assoc($loginres);
session_register("SESS_LOGGEDIN");
session_register("SESS_USERNAME");
session_register("SESS_USERID");
$_SESSION['SESS_LOGGEDIN'] = 1;
$_SESSION['SESS_USERNAME'] = $loginrow['nazwa_uzytkownika'];
$_SESSION['SESS_USERID'] = $loginrow['id'];
$ordersql = "SELECT id FROM zamowienia WHERE id_klienta = " . $_SESSION['SESS_USERID'] . " AND status < 2";
$orderres = mysql_query($ordersql);
$orderrow = mysql_fetch_assoc($orderres);
session_register("SESS_ORDERNUM");
$_SESSION['SESS_ORDERNUM'] = $orderrow['id'];
header("Location: " . $config_basedir);
}
else
{
header("Location: http://" . $HTTP_HOST . $SCRIPT_NAME . "?error=1");
}
}
else
{
require("naglowek.php");
?>
<h1>Logowanie klienta</h1>
W celu zalogowania się proszę podać nazwę konta użytkownika i hasło. Jeśli nie dysponuje się kontem, można je za darmo uzyskać. Wystarczy kliknąć odnośnik <a href="rejestrowanie.php">rejestrowanie</a>.
<p>
<?php
if(isset($_GET) && isset($_GET['error'])){
echo "<strong>Niepoprawna nazwa użytkownika / haslo</strong>";
}
?>
<form action="<?php echo $SCRIPT_NAME; ?>" method="POST">
<table>
<tr>
<td>Nazwa użytkownika</td>
<td><input type="textbox" name="userBox">
</tr>
<tr>
<td>Hasło</td>
<td><input type="password" name="passBox">
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><input type="submit" name="submit" value="Zaloguj">
</tr>
</table>
</form>
<?php
}
require("stopka.php");
?>