Turkish Translation of BuddyPress
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
LICENSE
README.md
buddypress-tr_TR.mo
buddypress-tr_TR.po

README.md

buddypress-turkish

[EN] Turkish Translation of BuddyPress 2.1.1


[TR] BuddyPress 2.1.1'in Türkçe Çevirisi

WordPress translate kısmındaki varolan yarım çeviriyi alıp tamamladım. Varolan çevirilerdeki bazı yanlış ve çeviri farklılıklarını düzelttim. Dikkat: Eski çevirilerin bir kısmına bakma şansım olmadı. Bu yüzden bazı yanlışlar hala duruyor olabilir. Vaktiniz varsa gözden geçirmenizi rica ederim.

Yüklenişi

buddypress-tr_TR.po ve buddypress-tr_TR.mo dosyalarını wp-content/languages/plugins/ klasörünün içine kopyalayınız.


Çeviri esnasında kullandığım, yaklaşıma göre farklı gelebilecek, bazı çeviriler:

Blog = Site
User = Kullanıcı
Member = Üye
Activity = Aktivite
Stream = Akış
Item = Öğe
Spam = İstenmeyen
Spammer = İstenmeyen gönderim yapan
Mention = Bahsetmek
Mentions = Bahsedilmeler
Favorite = Beğen
Favorites = Beğenilenler
Moderator = Denetleyici
Moderating = Denetim
promoted = terfi edilmek
Requests = İstekler
Avatar = Profil Resmi
crop = kırpma
Invites = Davetiye
invite = Davet etmek
Action = İşlem