Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (7 sloc) 586 Bytes

Alumn

slug:alumn

Uppsala datavetare tillhandahåller inte något eget nätverk för alumner, däremot har Uppsala Universitet ett alumnnätverk för alla som studerat, arbetar eller har arbetat vid Uppsala universitet.

Även Uppsala teknolog och naturvetarkår (UTN) har ett alumnnätverk där de aktivt arbetar för att hålla god kontakt med alumner. Se UTNs alumnsida för mer information.