Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
13 lines (8 sloc) 392 Bytes

Spelföreningen

slug:foreningar/dv-sport

Föreningen som ser till att skåpet i FooRum ständigt är utrustat med de roligaste spelen.

Alla är välkomna att komma till FooRum och spela föreningens spel, det är bara att fråga någon med nyckel till spelskåpet bredvid FooBar så får man låna när som helst. Varje tisdag ordnas det dessutom spelkväll. Välkommen!