Permalink
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (10 sloc) 464 Bytes

IRC

slug:student/irc

Besök gärna vår irc-kanal #dv på EFnet! Där kan du lära känna studenter på programmet, ställa frågor eller bara umgås. Vad är irc? (wikipedia)

Du kan antingen ladda ner en irc-klient som t ex mIRC, XChat och irssi, eller använda en online-klient.