Permalink
Browse files

adding Turkish language

  • Loading branch information...
simogeo committed Jan 2, 2012
1 parent dc00264 commit a64e972add161842e5e84770496134fd6c28789f
Showing with 56 additions and 0 deletions.
  1. +56 −0 scripts/languages/tr.js
View
@@ -0,0 +1,56 @@
+{
+ "AUTHORIZATION_REQUIRED": "Filemanager kullanma yetkiniz bulunmamaktadır.",
+ "INVALID_ACTION": "Hatalı işlem.",
+ "MODE_ERROR": "Mod hatası.",
+ "DIRECTORY_ALREADY_EXISTS": "'%s' isimli klasör mevcut.",
+ "FILE_ALREADY_EXISTS": "'%s' isimli dosya mevcut.",
+ "UNABLE_TO_CREATE_DIRECTORY": "%s isminde klasör oluşturulamıyor.",
+ "INVALID_VAR": "%s geçersiz değişken.",
+ "DIRECTORY_NOT_EXIST": "%s isminde bir klasör bulunamadı.",
+ "UNABLE_TO_OPEN_DIRECTORY": "%s klasörü açılamıyor.",
+ "ERROR_RENAMING_DIRECTORY": "%s isimli klasör ismi %s ile değiştirilemiyor.",
+ "ERROR_RENAMING_FILE": "%s isimli dosya %s ismi olarak değiştirilemiyor.",
+ "INVALID_DIRECTORY_OR_FILE": "Hatalı klasör veya dosya.",
+ "INVALID_FILE_UPLOAD": "Hatalı dosya yükleme işlemi.",
+ "UPLOAD_FILES_SMALLER_THAN": "Yükleyeceğiniz dosya boyutu %s boyutunu aşmamalıdır.",
+ "UPLOAD_IMAGES_ONLY": "Lütfen yalnızca resim yükleyiniz, farklı dosya tipleri desteklenmemektedir.",
+ "UPLOAD_IMAGES_TYPE_JPEG_GIF_PNG": "Lütfen yalnızca JPEG, GIF ve PNG resimleri yükleyiniz.",
+ "FILE_DOES_NOT_EXIST": "%s isimli dosya bulunamadı.",
+ "LANGUAGE_FILE_NOT_FOUND": "Dil dosyası bulunamadı.",
+ "default_foldername": "Yeni Klasor",
+ "prompt_foldername": "Lütfen klasör ismi giriniz",
+ "no_foldername": "Klasör ismi girilmedi.",
+ "create_folder": "Klasör Oluştur",
+ "cancel": "İptal",
+ "select_from_left": "Sol bölümden seçim yapınız.",
+ "fck_select_integration": "'Seç' fonksiyonu yalnızca FCKEditor entegrasyonu ile çalışmaktadır.",
+ "new_filename": "Dosyanın yeni ismini giriniz",
+ "successful_rename": "Değiştirme işlemi tamamlandı.",
+ "rename": "Değiştir",
+ "confirmation_delete": "Dosyayı silmek istediğnizden emin misiniz?",
+ "successful_delete": "Silme işlemi başarıyla tamamlandı.",
+ "successful_added_file": "Dosya başarıyla eklendi.",
+ "successful_added_folder": "Klasör başarıyla eklendi.",
+ "select": "Seç",
+ "download": "İndir",
+ "del": "Sil",
+ "parentfolder": "Önceki klasör",
+ "dimensions": "Dimensions",
+ "created": "Oluşturulma",
+ "modified": "Güncelleme",
+ "size": "Boyut",
+ "name": "Adı",
+ "could_not_retrieve_folder": "Klasör içerikleri getirilemiyor.",
+ "yes": "Evet",
+ "no": "Hayır",
+ "upload": "Yükle",
+ "loading_data": "Veri transfer ediliyor ...",
+ "new_folder": "Yeni Klasör",
+ "grid_view": "Galeri görünümü",
+ "list_view": "Liste görünümü",
+ "current_folder": "Bulunduğunuz klasör: ",
+ "bytes": " bayt",
+ "kb": "kb",
+ "mb": "mb",
+ "gb": "gb"
+}

0 comments on commit a64e972

Please sign in to comment.