Permalink
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
413 lines (327 sloc) 13.4 KB
# WP-DB-Backup
# Copyright (C) 2009 Austin Matzko
# This file is distributed under the GPL 2 license.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: wp-db-backup 2.2.2\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-08-15 11:00-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-13 13:41+0100\n"
"Last-Translator: Robert Buj <rbuj@wanadoo.es>\n"
"Language-Team: GrumpyWolf <daniel@grumpywolf.net>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Catalan\n"
"X-Poedit-Country: SPAIN\n"
"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
#: wp-db-backup.php:181
msgid "Backup Complete!"
msgstr "Còpia de seguretat completada"
#: wp-db-backup.php:211
msgid "Progress"
msgstr "Procrés"
#: wp-db-backup.php:213
msgid "DO NOT DO THE FOLLOWING AS IT WILL CAUSE YOUR BACKUP TO FAIL:"
msgstr "NO FAGI RES D'AIXÓ DOCNS INTERROMPRÀ LA CÒPIA DE SEGURETAT:"
#: wp-db-backup.php:216
msgid "Close this browser"
msgstr "Tancar aquest navegador"
#: wp-db-backup.php:217
msgid "Reload this page"
msgstr "Recarregar aquesta pàgina"
#: wp-db-backup.php:218
msgid "Click the Stop or Back buttons in your browser"
msgstr "Premer els botons Detindre o Enrera en el navegador"
#: wp-db-backup.php:220
msgid "Progress:"
msgstr "Procés:"
#: wp-db-backup.php:229
msgid "Navigating away from this page will cause your backup to fail."
msgstr "Sortir d'aquesta pàgina pot produïr un error en la teva còpia de seguretat."
#: wp-db-backup.php:266
#, php-format
msgid "Backup complete, preparing <a href=\\\"%s\\\">backup</a> for download..."
msgstr "Còpia de seguretat acabada, preparant la <a href=\\\"%s\\\">còpia de seguretat</a> per a descarregar-la..."
#: wp-db-backup.php:273
#, php-format
msgid "Backup complete, sending <a href=\\\"%s\\\">backup</a> via email..."
msgstr "Còpia de seguretat acabada, enviant <a href=\\\"%s\\\">còpia de seguretat</a> per e-mail..."
#: wp-db-backup.php:280
#, php-format
msgid "Backup complete, download <a href=\\\"%s\\\">here</a>."
msgstr "Còpia de seguretat acabada. descarregueu-la <a href=\\\"%s\\\">aquí</a>."
#: wp-db-backup.php:340
msgid "Creating backup file..."
msgstr "Creant còpia de seguretat..."
#: wp-db-backup.php:343
#, php-format
msgid "Finished backing up table \\\"%s\\\"."
msgstr "Ha finalitzat la còpia de la taula \\\"%s\\\"."
#: wp-db-backup.php:345
#, php-format
msgid "Backing up table \\\"%s\\\"..."
msgstr "Creant còpia de seguretat de la taula \\\"%s\\\"..."
#: wp-db-backup.php:352
#: wp-db-backup.php:835
msgid "Could not open the backup file for writing!"
msgstr "No s'ha pogut escriure al ftxer de còpia de seguretat!"
#: wp-db-backup.php:353
msgid "The backup file could not be saved. Please check the permissions for writing to your backup directory and try again."
msgstr "El fitxer de còpia de seguretat no es pot desar. Si us plau, comproveu els permisos d'escriptura al directori de còpies de seguretat i torneu-ho a provar."
#: wp-db-backup.php:358
#: wp-db-backup.php:844
msgid "WordPress MySQL database backup"
msgstr "Còpia de seguretat de la base de dades MySQL de WordPress"
#: wp-db-backup.php:360
#: wp-db-backup.php:846
#, php-format
msgid "Generated: %s"
msgstr "Generat: %s"
#: wp-db-backup.php:361
#: wp-db-backup.php:847
#, php-format
msgid "Hostname: %s"
msgstr "Nom d'equip: %s"
#: wp-db-backup.php:362
#: wp-db-backup.php:848
#, php-format
msgid "Database: %s"
msgstr "Base de dades: %s"
#: wp-db-backup.php:370
#: wp-db-backup.php:861
#, php-format
msgid "Table: %s"
msgstr "Taula: %s"
#: wp-db-backup.php:377
msgid "The backup directory is not writeable! Please check the permissions for writing to your backup directory and try again."
msgstr "No se pot escriure al directori de còpies de seguretat. Si us plau, comprova els permisos corresponents i torna-ho a provar."
#: wp-db-backup.php:434
msgid "Click and hold down <code>[SHIFT]</code> to toggle multiple checkboxes"
msgstr "Cliqueu i tingueu presionat <code>[SHIFT]</code> per a múltiples seleccions"
#: wp-db-backup.php:474
msgid "Change"
msgstr "Canviar"
#: wp-db-backup.php:483
msgid "Save"
msgstr "Desar"
#: wp-db-backup.php:566
#: wp-db-backup.php:571
#: wp-db-backup.php:1126
msgid "Backup"
msgstr "Còpia de seguretat"
#: wp-db-backup.php:646
#: wp-db-backup.php:649
msgid "There was an error writing a line to the backup script:"
msgstr "S'ha produït un error a l'escriure una línia al script de còpies de seguretat:"
#: wp-db-backup.php:681
msgid "Subsequent errors have been omitted from this log."
msgstr "Els següents errors s'han omès en aquest log."
#: wp-db-backup.php:715
msgid "Error getting table details"
msgstr "Error a l'obtindre els detalls de la taula"
#: wp-db-backup.php:723
#, php-format
msgid "Delete any existing table %s"
msgstr "Esborrar qualsevol taula existent %s"
#: wp-db-backup.php:732
#, php-format
msgid "Table structure of table %s"
msgstr "Taula d'estructura de la taula %s"
#: wp-db-backup.php:738
#, php-format
msgid "Error with SHOW CREATE TABLE for %s."
msgstr "Error amb SHOW CREATE TABLE per a %s."
#: wp-db-backup.php:745
#, php-format
msgid "Error getting table structure of %s"
msgstr "Error a l'obtindre l'estructura de la taula de %s"
#: wp-db-backup.php:753
#, php-format
msgid "Data contents of table %s"
msgstr "Dades contingudes a la taula %s"
#: wp-db-backup.php:823
#, php-format
msgid "End of data contents of table %s"
msgstr "Fí de dades contingudes a la taula %s"
#: wp-db-backup.php:839
msgid "The backup directory is not writeable!"
msgstr "No es pot escriure al directori de còpies de seguretat!"
#: wp-db-backup.php:974
#, php-format
msgid "File not found:%s"
msgstr "Fitxer no trobat: %s"
#: wp-db-backup.php:974
msgid "Return to Backup"
msgstr "Tornar a la còpia de seguretat"
#: wp-db-backup.php:983
#, php-format
msgid "File %s does not exist!"
msgstr "El fictxer %s no existeix!"
#: wp-db-backup.php:990
#, php-format
msgid ""
"Attached to this email is\n"
" %1s\n"
" Size:%2s kilobytes\n"
msgstr ""
"Aquest e-mail porta un adjunt\n"
" %1s\n"
" Tamay:%2s kilobytes\n"
#: wp-db-backup.php:991
msgid "Database Backup"
msgstr "Còpia de seguretat de la base de dades"
#: wp-db-backup.php:994
#: wp-db-backup.php:1041
msgid "The following errors were reported:"
msgstr "S'han detectat els següents errors:"
#: wp-db-backup.php:999
msgid "ERROR: The mail application has failed to deliver the backup."
msgstr "ERROR: El programa d'enviament del correo amb la còpia de seguretat ha fallat."
#: wp-db-backup.php:1016
msgid "Backup Successful"
msgstr "Còpia de seguretat finalitzada"
#: wp-db-backup.php:1020
#, php-format
msgid "Your backup file: <a href=\"%1s\">%2s</a> should begin downloading shortly."
msgstr "La vostra còpia de seguretat: <a href=\"%1s\">%2s</a> començarà a descarregar-se en un moment."
#: wp-db-backup.php:1028
#, php-format
msgid "Your backup has been emailed to %s"
msgstr "S'ha enviat la còpia de seguretat a la direcció %s"
#: wp-db-backup.php:1031
msgid "Your backup file has been saved on the server. If you would like to download it now, right click and select \"Save As\""
msgstr "S'ha desat al servidor la vostra còpia de seguretat. Si voleu descarregar-la ara, cliqueu amb el botó dret i seleccioneu \"Desar com\""
#: wp-db-backup.php:1032
#, php-format
msgid "%s bytes"
msgstr "%s bytes"
#: wp-db-backup.php:1068
msgid "Scheduled Backup Options Saved!"
msgstr "S'han desat les opcions de còpia de seguretat programada."
#: wp-db-backup.php:1095
msgid "WARNING: Your backup directory does <strong>NOT</strong> exist, and we cannot create it."
msgstr "AVÍS: El vostre directori de còpies de seguretat <strong>NO</strong> existeix, i no puc crear-lo."
#: wp-db-backup.php:1096
#, php-format
msgid "Using your FTP client, try to create the backup directory yourself: %s"
msgstr "Utilitzant el vostre client FTP, intenti crear vosté mateix el directori de còpies de seguretat: %s"
#: wp-db-backup.php:1100
#: wp-db-backup.php:1111
msgid "WARNING: Your backup directory is <strong>NOT</strong> writable! We cannot create the backup files."
msgstr "AVÍS: <strong>NO</strong> es pot escriure al vostre directori de còpies de seguretat! No s'ha pogut crear els fitxers de còpia de seguretat."
#: wp-db-backup.php:1101
#, php-format
msgid "Using your FTP client, try to set the backup directory&rsquo;s write permission to %1$s or %2$s: %3$s"
msgstr "Utilitzant el vostre client FTP, intenteu donar permisos d'escriptura al directori&rsquo;s a %1$s o %2$s: %3$s"
#: wp-db-backup.php:1113
msgid "This problem seems to be caused by your server&rsquo;s <code>safe_mode</code> file ownership restrictions, which limit what files web applications like WordPress can create."
msgstr "Aquest problema sembla esta provocat pel vostre servidor&rsquo;s <code>safe_mode</code> file owner restrictions, que limita els fitxers que poden crear aplicacions web com per exemple WordPress."
#: wp-db-backup.php:1115
#, php-format
msgid "You can try to correct this problem by using your FTP client to delete and then re-create the backup directory: %s"
msgstr "Po intentar de corretgir aquest problema utilitzant el cliente FTP per eliminar i tornar a crear el directori de còpia de seguretat: %s"
#: wp-db-backup.php:1129
msgid "Tables"
msgstr "Taules"
#: wp-db-backup.php:1131
msgid "These core WordPress tables will always be backed up:"
msgstr "Sempre es copiaran aquestes taules bàsiques de WordPress:"
#: wp-db-backup.php:1136
msgid "Exclude spam comments"
msgstr "Excluir comentaris SPAM"
#: wp-db-backup.php:1139
msgid "Exclude post revisions"
msgstr "Excluir revisions d'entrades"
#: wp-db-backup.php:1150
msgid "You may choose to include any of the following tables:"
msgstr "Ademés podeu incluir qualsevol de les següents taules:"
#: wp-db-backup.php:1164
msgid "Backup Options"
msgstr "Opcions de la còpia de seguretat"
#: wp-db-backup.php:1165
msgid "What to do with the backup file:"
msgstr "Que voleu fer amb el fitxer de còpies de seguretat:"
#: wp-db-backup.php:1169
msgid "Save to server"
msgstr "Desar al servidor"
#: wp-db-backup.php:1174
msgid "Download to your computer"
msgstr "Descarregar al vostre ordinador"
#: wp-db-backup.php:1178
#: wp-db-backup.php:1235
msgid "Email backup to:"
msgstr "Enviar còpia de seguretat per e-mail a:"
#: wp-db-backup.php:1185
msgid "Backup now!"
msgstr "fer ara una còpia de seguretat!"
#: wp-db-backup.php:1188
msgid "WARNING: Your backup directory is <strong>NOT</strong> writable!"
msgstr "AVÍS: ¡<strong>NO</strong> es pot escriure al directori de còpies de seguretat!"
#: wp-db-backup.php:1199
msgid "Scheduled Backup"
msgstr "Còpia de seguretat programada"
#: wp-db-backup.php:1206
#, php-format
msgid "Next Backup: %s"
msgstr "Pròxima còpia de seguretat: %s"
#: wp-db-backup.php:1211
#, php-format
msgid "Last WP-Cron Daily Execution: %s"
msgstr "Última execució diaria de WP-Cron: %s"
#: wp-db-backup.php:1212
#, php-format
msgid "Next WP-Cron Daily Execution: %s"
msgstr "Próxima execució diaria de WP-Cron: %s"
#: wp-db-backup.php:1217
msgid "Schedule: "
msgstr "Programar:"
#: wp-db-backup.php:1220
msgid "None"
msgstr "Cap"
#: wp-db-backup.php:1220
msgid "Daily"
msgstr "Diaria"
#: wp-db-backup.php:1243
msgid "Tables to include in the scheduled backup:"
msgstr "Taules a incloure en la còpia de seguretat programada:"
#: wp-db-backup.php:1253
msgid "Schedule backup"
msgstr "Còpia de seguretat programada"
#: wp-db-backup.php:1278
msgid "Never"
msgstr "Mai"
#: wp-db-backup.php:1283
#, php-format
msgid "%s seconds"
msgstr "%s segons"
#: wp-db-backup.php:1316
msgid "Once Weekly"
msgstr "Una cop per setmana"
#: wp-db-backup.php:1329
#, php-format
msgid "Your WordPress version, %1s, lacks important security features without which it is unsafe to use the WP-DB-Backup plugin. Hence, this plugin is automatically disabled. Please consider <a href=\"%2s\">upgrading WordPress</a> to a more recent version."
msgstr "La vostra versió de WordPress, %1s, careix d'importants característiques de seguretat sense les quals no és segur l'ús del plugin WP-DB-Backup. Per aixó, aquest plugin ha estat automáticament deshabilitatat. Si us plau, considereu <a href=\"%2s\">actualitzar WordPress</a> a una versió més recent."
#: wp-db-backup.php:1347
msgid "You are not allowed to perform backups."
msgstr "No teniu permisos per a realitzar còpies de seguretat."
#: wp-db-backup.php:1362
#, php-format
msgid "There appears to be an unauthorized attempt from this site to access your database located at %1s. The attempt has been halted."
msgstr "Sembla se que hi ha hagut un intent no autoritzat des d'aquest lloc per accedir a la vostra base de dades localitzada a %1s. Aquest intent ha estat neutralitzat."
#: wp-db-backup.php:1373
msgid "Cheatin' uh ?"
msgstr "Trampes eh?"
#~ msgid ""
#~ "WARNING: Your wp-content directory is <strong>NOT</strong> writable! We "
#~ "can not create the backup directory."
#~ msgstr ""
#~ "AVISO: ¡<strong>NO</strong> se puede escribir en el directorio wp-"
#~ "content! No se ha podido crear el directorio para las copias de respaldo."
#~ msgid "Select all"
#~ msgstr "Seleccionar todas"
#~ msgid "Select none"
#~ msgstr "No seleccionar ninguna"
#~ msgid "Submit"
#~ msgstr "Enviar"